Novinky

Ministerstvo financí předkládá odborné veřejnosti návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Investiční fondy
 • Ministerstvo financí
 • Návrh zákona
 • Soukromý sektor
 • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

1. Úvodem

Ministerstvo financí předkládá odborné veřejnosti návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Navrhovaná právní úprava sleduje materiální příklon k evropským konvencím v oblasti obhospodařování a administrace investičních fondů a nahrazuje stávající zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování ve znění pozdějších předpisů a s ním související podzákonné předpisy.

Spolu s návrhem zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy se uveřejňuje návrh nařízení vlády, jako prováděcí předpis k tomuto zákonu a jako ohnisko sekundární normotvorby na úseku kolektivního investování a podnikání obhospodařovatelů a administrátorů investičních fondů.  Nejde tedy o prováděcí právní předpis výlučný.

2. Dosavadní kroky

Dne 27. července 2011 Ministerstvo financí uveřejňuje konzultační materiál k transpozici k směrnici č. 2011/61/EU (tzv. AIFMD)
Dne 26. října 2011 Ministerstvo financí uveřejňuje konzultační materiál k návrhu nového zákona zohledňující také výsledky předchozí konzultace ke směrnici AIFMD.
Dne 11. ledna 2012 Ministerstvo financí organizuje veřejné slyšení k návrhu zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy.
Navrhovaná úprava zohledňuje vyjádření získáná v průběhu předchozích veřejných konzultací, jakož i vznesená v rámci veřejného slyšení.

3. Základní ideová východiska a navrhované změny

Základním obecným materiálním zdrojem nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech jsou, při zohlednění materie dosavadního zákona o kolektivním investování, evropské předpisy, které musí návrh zapracovávat (především směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU), a právní úprava Lucemburska a dalších evropských zemí. Revizní práce tedy vycházejí ze tří základních myšlenkových zdrojů. Jimi jsou:

 1. vyhodnocení vývoje právní úpravy reglementující obhospodařování a administraci investičních fondů, včetně stávajících a chybějících institutů, jež se k ní vztahují,
 2. vyhodnocení právních předpisů z okruhu zemí, jejichž úprava obhospodařování a administrace je moderní a investorsky atraktivní (v prvé řadě se jedná o úpravu Lucemburska, a v některých prvcích potom Malty, Velké Británie a Irska),
 3. promítnutí příslušných nařízení a směrnic přijatých na úrovni Evropské unie, jakož i návrhů vznikajících na této úrovni.
 • Osnovu navrhovaného zákona, jeho koncepci a klíčové změny obsahuje doprovodná zpráva k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech určeného pro konzultaci s odbornou veřejností
 • Přehled základních regulatorních požadavků  obsahuje tabulka regulatorních pravidel

4. Navrhovaná úprava a její vztah k připravovaným předpisům Evropské unie

Ve světle legislativních návrhů právních aktů Evropské unie, je třeba počítat s tím, že normativní podobu návrhu zákona a prováděcích předpisů bude třeba upravit v návaznosti na věcnou stránku souvisejících přímo použitelných předpisů Evropské unie. Návrh zákona a jej prováděcí předpisy zohlední:

 1. Prováděcí předpis Evropské komise ke směrnici 2011/61/EU (AIFMD) – návrh dosud nebyl vydán. Předpokládá se, že materiálně vyjde z předloženého návrhu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, který upřesňuje požadavky na řídicí systémy obhospodařovatelů investičních fondů, činnost depozitářů, výpočet pákového efektu, transparentnost a dohled.
 2. Pokyny  Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy  - návrh pokynů k tvorbě prováděcího předpisu k článku 4 odst. 4 směrnice AIFMD ohledně klíčových otázek k pojmům obhospodařovatele a administrátora, který byl uveřejněn dne 23. února 2012.
 3. Směrnici UCITS V –  návrh nebyl dosud Evropskou komisí vydán. Předpokládá se, že materiálně vyjde z konzultačního materiálu, který byl publikován na stránkách Evropské komise dne 14. prosince 2010, Novela UCITS by se měla především zaměřit na úpravu odpovědnosti depozitáře za škodu při výkonu své činnosti a pravidla pro odměňování obhospodařovatelů standardních fondů.
 4. Nařízení o evropském fondu rizikového kapitálu „EuVECA“ – Evropská komise uveřejnila 7. prosince 2011 návrh nařízení, které stanovuje jednotná pravidla pro vytváření evropského fondu rizikového podnikání a pomocí tzv. jednotného evropské pasu zajišťuje snazší pohyb investiční kapitálu a tím i přístup k investičním zdrojům pro podnikání malých a středních podniků.
 5. Nařízení o evropském fondu sociálního podnikání „EuSEF“ - Evropská komise uveřejnila 7. prosince 2011 návrh nařízení, které stanovuje pravidla pro vytváření evropského fondu sociálního podnikání, který má investovat minimálně 70 % prostředků získaných od investorů na podporu fungování podniků, které sledují společensky prospěšný zájem a pomocí evropského pasu zajišťuje snazší pohyb investičního kapitálu uvnitř EU k takovým podnikům.

Odborná veřejná konzultace končí dnem 11. května 2012.

Vyjádření s konkrétními návrhy, které jsou jednoznačně a konkrétně formulovány a dále jsou řádně odůvodněny či navrhují jinou formulaci, se zasílají elektronicky na adresu:  kapitalovy.trh[zavináč]mfcr.cz, a to vždy s označením „Nový ZISIF“ v předmětu elektronické zprávy.

Související informace v Komplet souboru ke stažení:

 • Doprovodná zpráva k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech určeného pro konzultaci s odbornou veřejností
 • Tabulka regulatorních pravidel
 • Obsah návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech
 • Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech
 • Obsah návrhu nařízení vlády k provedení zákona o investičních společnostech a investičních fondech
 • Návrh nařízení vlády k provedení zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější