Novinky

2012

Aktivity a kroky Ministerstva financí v segmentu Investičních fondů v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Nová pravidla pro podnikání investičních společností a investičních fondů schválena vládou

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 20. prosince 2012 návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) a návrh doprovodného změnového zákona. Navrhovaná právní úprava sleduje materiální příklon k evropským konvencím v oblasti obhospodařování a administraci investičních fondů a nahrazuje stávající zákon o kolektivním investování a s ním související podzákonné předpisy.

Vydáno

Návrh nové právní úpravy investičních společnosti a investičních fondů postoupen vládě

Ministerstvo financí předložilo dne 27. září 2012 vládě České republiky návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Návrh zákona je vypracován v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2012.

Návrh zákona je zásadně transpozičního charakteru a implementuje tyto předpisy Evropské unie:

  1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (tzv. UCITS IV).
  2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (tzv. AIFMD).
  3. Směrnice Komise 2007/16/ES, 2010/43/EU a 2010/42/EU, které provádějí UCITS IV.
  4. Návrh směrnice, kterou se mění UCITS IV (tzv. UCITS V).

Vydáno

Druhé slyšení k návrhu nové právní úpravy pro podnikání investičních společností a investičních fondů

V souvislosti s návrhem zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který Ministerstvo financí postoupilo vládě, organizuje ministerstvo druhé slyšení pro odbornou veřejnost. První slyšení k tomuto tématu se uskutečnilo v lednu tohoto roku a zúčastnila se jej téměř stovka zástupců z řad bank, investičních společností, advokátních kanceláří aj. Návrh zákona sleduje materiální příklon k českým a evropským konvencím v této oblasti a v navazuje na proběhnuvší veřejné konzultace.

Vydáno

Evropská komise uveřejnila konzultační materiál týkající se regulace tvorby indexů

Evropská komise uveřejnila dne 5. září 2012 na svých internetových stránkách konzultační materiál týkající se regulace tvorby indexů. Tento konzultační materiál se zaměřuje na otázky týkající se přijetí společných evropských právních pravidel pro tvorbu indexů. Iniciativa Evropské komise vychází z nedávných odhalení možných manipulací s LIBOR, EURIBOR a TIBOR. Materiál se však nesoustředí jen na tyto sazby, ale na indexy obecně. Případné přijetí evropské regulace bude mít dopad také do oblasti obhospodařování investičních fondů, například u fondů kopírujících index akcií nebo dluhopisů.

Vydáno

Evropská komise uveřejnila konzultační materiál týkající se změny právní regulace standardních fondů

Evropská komise uveřejnila dne 26.  července 2012 na svých internetových stránkách konzultační materiál týkající se regulace standardních fondů (tzv. UCITS VI).

Tento konzultační materiál se zaměřuje na otázky týkající se majetku, do kterého mohou investovat standardní fondy, technik k obhospodařování majetku standardního fondu, používání derivátů jako technik k obhospodařování standardních fondů, pravidel pro řízení likvidity a tzv. pasu depozitáře standardního fondu.

Lhůta pro vyjádření uplyne dne 18. října 2012.

Vydáno

Evropská komise uveřejnila návrh směrnice, kterou se mění směrnice UCITS IV (tzv. UCITS V)

Evropská komise uveřejnila na svých internetových stránkách návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování, známá jako UCITS IV. Návrh směrnice („UCITS V“) přináší zejména následující změny:

  • přesnější vymezení povinností depozitáře standardního fondu a odpovědnosti za výkon jeho funkce,
  • jasnější pravidla pro odměňování obhospodařovatelů standardních fondů a
  • dílčí harmonizaci v oblasti sankcí v případě zásadního porušení povinností plynoucích z UCITS IV.

Navrhované změny směřují k věcnému přiblížení směrnice UCITS IV směrnici AIFM.

  • anglická verze

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Vydáno

Poskytování informací investorům o standardním fondu nebo o speciálním fondu prostřednictvím sdělení klíčových informací

Ministerstvo financí upozorňuje, že dnem 30. června 2012 uplyne přechodné období, během kterého mohly fondy kolektivního investování  namísto sdělení klíčových informací uveřejňovat zjednodušený statut. Napříště jsou fondy kolektivního investování povinny poskytnout investorům informace ve formě sdělení klíčových informací.

Zákon č. 188/2011 Sb., který změnil zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zakotvil povinnost poskytovat investorům informace o standardním fondu nebo o speciálním fondu prostřednictvím sdělení klíčových informací.

Sdělení klíčových informací je dokument obsahující klíčové informace pro investory. Obsahuje stručné základní charakteristiky fondu kolektivního investování, nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení povahy a rizik investice, která je jim nabízena, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.

Podle bodu 7 čl. II zákona č. 188/2011 Sb., může nejdéle do 30. června 2012, investiční fond, kterému bylo uděleno povolení k činnosti před 1. červencem 2011, nebo podílový fond, ohledně kterého bylo vydáno povolení k jeho vytvoření před 1. červencem 2011, uveřejňovat a bezplatně poskytovat namísto sdělení klíčových informací zjednodušený statut podle zákona upravujícího kolektivní investování ve znění do dne nabytí účinnosti  zákona č. 188/2011 Sb.

Vydáno

Ministerstvo financí předkládá odborné veřejnosti návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Ministerstvo financí předkládá odborné veřejnosti návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Navrhovaná právní úprava sleduje materiální příklon k evropským konvencím v oblasti obhospodařování a administrace investičních fondů a nahrazuje stávající zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování ve znění pozdějších předpisů a s ním související podzákonné předpisy.

Spolu s návrhem zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy se uveřejňuje návrh nařízení vlády, jako prováděcí předpis k tomuto zákonu a jako ohnisko sekundární normotvorby na úseku kolektivního investování a podnikání obhospodařovatelů a administrátorů investičních fondů.  Nejde tedy o prováděcí právní předpis výlučný.

Vydáno

Novela měnící zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii nabyla účinnosti

Ministerstvo financí sděluje, že dne 31. ledna 2012 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 37/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii. Tento zákon mění mj. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v souvislosti s transpozicí směrnice 2010/78/EU označovanou jako „směrnice Omnibus I.“, která je souhrnnou novelou směrnic upravujících finanční služby s ohledem na pravomoci nových evropských orgánů dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).

  • Zákon č. 37/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Vydáno

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uveřejnil návrh pokynů pro regulaci standardních fondů, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaných trzích („ETF UCITS“)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) uveřejnil na svých internetových stránkách návrh pokynů pro regulaci standardních fondů, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaných trzích. Návrh stanovuje pravidla pro upřesnění způsobu investování v případě, že standardní fond kopíruje určitý index (index-tracking) a řeší otázky týkající se používání některých technik obhospodařování - typicky swapových transakcí.

Lhůta pro vyjádření uplyne dne 30. března 2012.