Novinky

Přehled vyúčtování prostředků na veřejně prospěšné účely za rok 2008

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Loterie a sázkové hry
  • Prostředky na prospěšné účely
  • Soukromý sektor

 

tis. Kč

Ekologie Kultura Nadace Obce Sociální Sport Školství Zdravotnictví Součet
Tabulka č.1 - Prostředky na veřejně prospěšné účely v letech 2007 - 2008
2007 21 053 67 768 180 968 869 747 21 287 1 511 454 10 325 38 008 2 720 610
2008 23 205 130 607 304 351 1 356 787 76 555 1 628 167 20 041 79 510 3 619 223
rozdíl 08/07 2 152 62 839 123 383 487 040 55 268 116 713 9 716 41 502 898 613
index 08/07 110% 193% 168% 156% 360% 108% 194% 209% 133%

Zdroj: MF - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, 11.08.2009

Ekologie Kultura Nadace Obce Sociální Sport Školství Zdravotnictví
Tabulka č. 2 - Podíl jednotlivých typů účelů na celkových výdajích na veřejně prospěšné účely
2007 0,8% 2,5% 6,7% 32,0% 0,8% 55,6% 0,4% 1,4%
2008 0,6% 3,6% 8,4% 37,5% 2,1% 45,0% 0,6% 2,2%

Zdroj: MF - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, 11.08.2009Graf č. 1 -Vývoj výdajů na veřejně prospěšné účely v letech 2007-2008 (v tis. Kč)

Zdroj: MF - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, 11.08.2009Graf č. 2 - Podíl jednotlivých typů účelů na celkových výdajích na veřejně prospěšné účely v roce 2008

Zdroj: MF - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, 11.08.2009

 

Komentář k vyúčtování prostředků na veřejně prospěšné účely za rok 2008 

Z výtěžku za rok 2008 použili provozovatelé loterií a jiných podobných her povolovaných podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejně prospěšné účely částku 3 619 mil. Kč, což je o 163 mil. Kč více než zákonem stanovené minimum. Oproti roku 2007 došlo k navýšení o 898 mil. Kč, tj. o 33%.

I v roce 2008 připadl největší podíl prostředků na sportovní účely, a to 1 628 mil. Kč. Oproti roku 2007 jde o nárůst o 117 mil. Kč, avšak procentní podíl na celkové částce vykázal pokles z 55,6 % v roce 2007 na 45,0% v roce 2008. Prostředky byly použity např. na rozvoj sportovišť, zajištění provozu sportovních klubů, pořádání soutěží či na podporu mládežnického sportu.

Obce obdržely od provozovatelů celkem 1 357 mil. Kč., o 56 % více než v roce 2007. Prostředky obce využily dle svých potřeb např. na výstavbu a opravy místních komunikací, rekonstrukce inženýrských sítí, opravy městských budov, investice do školských zařízení a na jiné investiční akce, na pořádání kulturních a sportovních akcí apod. Podíl obcí na celkové částce byl 37,5%, tedy o 5,5 procentního bodu více než v roce 2007.

Nadacím a na charitativní účely věnovali provozovatelé celkem 304 mil. Kč. I v této oblasti došlo k nárůstu oproti roku 2007, a to o 68%. V důsledku toho došlo i k nárůstu podílu na celkové částce – z 6,7% v roce 2007 na 8,4% v roce 2008. Peníze dostaly nejen velké a známé nadace, ale také nadace měst či institucí. Získané prostředky nadace, nadační fondy a charity použily zejména na podporu sociálně slabých či zdravotně handicapovaných, nákup zdravotního vybavení, podporu kulturních a vzdělávacích zařízení a akcí.
O 9,1% prostředků vydaných na veřejně prospěšné účely se podělili příjemci z oblasti ekologie (23 mil. Kč), kultury (131 mil. Kč), školství (20 mil. Kč) , zdravotnictví (80 mil. Kč) a oblasti sociální (77 mil. Kč).

V oblasti ekologie byli mezi příjemci např. myslivecká sdružení, zoologické zahrady, občanská sdružení zabývající se ochranou a zlepšováním životního prostředí. Peníze byly využity např. na ochranu lesa a chov zvěře, výsadbu dřevin, odstraňování ekologických zátěží nebo budování naučných stezek. V oblasti kulturní byly prostředky použity na kulturní akce, péči o památky, podporu činnosti uměleckých souborů (pořízení vybavení – hudebních nástrojů, kostýmů aj.), na vydávání knih atd. V oblasti zdravotnictví byly prostředky použity na nákup diagnostických přístrojů, vybavení nemocnic a ordinací, nákup kompenzačních pomůcek, osvětovou činnost a další. V oblasti sociální byli příjemci dětské domovy, domy sociálních služeb, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou a jiná zařízení a instituce zabývající se sociálními službami. Do oblasti „školství“ byly zahrnuty zejména výdaje na střední a vysoké školy a mimoškolní vzdělávání. Výdaje na mateřské a základní školy spadají pod obce, které jsou jejich zřizovateli.

Doporučované

Nejčtenější