Novinky

Související - Stanoviska k zákonu č. 202/1990 Sb. - (Podmínky pro povolování) - od 1.1.2012

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Loterie a sázkové hry
  • Soukromý sektor
  • Stanovisko
  • Správní poplatky

Stanovisko k úhradě správních poplatků za žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry přijaté Ministerstvem financí - od 1.1.2012

Dne 1.1.2012 vstoupil v účinnost zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, v jehož rámci byl změněna  Část 1 Položka 21 Přílohy - Sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

  • V důsledku této změny je stanoven za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry správní poplatek ve výši 5.000,- Kč.
  • Za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry pak správní poplatek činí 3.000,- Kč.

Na základě § 6 odst. 8 zákona o správních poplatcích budou výše uvedené poplatky placeny kolkovými známkami. Vzhledem ke skutečnosti, že dle § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích jsou správní poplatky splatné při přijetí žádosti je žadatel povinen nalepit kolkové známky celé (tj. horní i dolní díl pohromadě)  na samotnou žádost. Pokud tak žadatel neučiní bude Ministerstvem financí v souladu s § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích vyzván, aby tak učinil do 15 dnů ode dne doručení této výzvy.  V tomto případě splní svou povinnost vylepením obou dílů kolkové známky na zadní stranu této výzvy, kterou žadatel zašle zpět do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení na adresu Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1 – Malá Strana.

Výše uvedená výzva bude vždy obsahovat poučení o opravném prostředku, který je možný podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího doručení. Dále bude výzva obsahovat též poučení o důsledcích, které budou spojeny s případným nesplnění povinnosti zaplatit správní poplatek. Tímto důsledkem bude v souladu s § 5 odst. 4 zákona o správních poplatcích zastavení řízení o vydání resp. změně povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry.

Zdroj: MF - odbor 34; Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi; publikováno 18. ledna 2012

Související informace

Doporučované

Nejčtenější