Novinky

Odhad příjmů obcí v roce 2012 z titulu novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Loterie a sázkové hry
  • Soukromý sektor
  • Loterijní zákon
  • Obce
  • Příjem obcí
  • Financování obcí
  • Příjmy obcí

Ministerstvo financí vypracovalo orientační predikci pro rok 2012, která vychází z údajů uvedených ve vyúčtování loterií a jiných podobných her provozovateli za rok 2010. Nutno zdůraznit, že se jedná pouze o orientační údaje, které by měly napomoci jednotlivým obcím při sestavování rozpočtu na rok 2012. Do orientačního přehledu očekávaných příjmů nejsou zahrnuty daně z příjmů právnických osob.

Dokumenty ke stažení

 

Legenda k jednotlivým položkám uvedeným v tabulce v příloze:

„Odvod z TZ“ představuje odhad finanční částky, kterou jednotlivé obce obdrží v rámci definovaného poměru z výše dílčího odvodu plynoucího z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení uvedených v § 41b odst. 1 písm. a) až c) loterního zákona. Předpokládaný podíl obcí na odvodu je v analýze rozpočítán poměrově podle délky povolení výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení uvedených v dané obci
v roce 2010

„Odvod ostatní“ představuje odhad finanční částky, kterou jednotlivé obce obdrží v rámci definovaného poměru z výše dílčího odvodu plynoucího z odvodu z loterií a jiných podobných her (s výjimkou části odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení).

Podíl na odhadovaném příjmu odvodů je v tabulce rozdělen dle vyhlášky 259/2011 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Správní poplatky

Položka 21 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění účinném k 1.1.2012 od 1.1.2012 stanoví nově výši správního poplatku za „přijetí nebo změnu žádosti o

  1. vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry Kč 5 000,
  2. změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry Kč 3 000.

Odhad příjmu obcí ze správních poplatků uvedených v tabulce vychází z počtu výherních hracích přístrojů povolených obcemi v roce 2010.

Komentář k odhadu příjmů obcí v roce 2012 z titulu novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1.1.2012

Vzhledem k velkému množství dotazů obcí ve věci výše očekávaných příjmů v průběhu letošního roku z odvodu z loterií a jiných podobných her, vypracovalo Ministerstvo financí orientační predikci, která vychází z údajů uvedených ve vyúčtování loterií a jiných podobných her provozovateli za rok 2010. Nutno zdůraznit, že se jedná pouze o orientační údaje, které by měly napomoci jednotlivým obcím při sestavování rozpočtu na rok 2012.

Zároveň je třeba zdůraznit, že v tuto chvíli není reálné odhadnout přístup provozovatelů k ekonomickým podmínkám, které nově nastaly v souvislosti s přijetím novely loterního zákona, počínaje 1.1.2012 (např. nově nastavené správní poplatky, odvody a zdanění). Tyto mohou mít za následek snížení počtu povolených technických zařízení, což se v důsledku může promítnout do snížení ekonomických výsledků provozovatelů loterií a jiných podobných her.

S účinností k 1.1.2012 byly odvody na veřejně prospěšný účel, místní poplatek a odvod na stání dozor zrušeny a nahrazeny odvodem z loterií a jiných podobných her. Správní poplatek byl nahrazen sazbou za přijetí žádosti o povolení nebo změnu již vydaného rozhodnutí o povolení loterie nebo jiné podobné.

Do orientačního přehledu očekávaných příjmů nejsou zahrnuty daně z příjmů právnických osob, jejíž celkový výnos do veřejných rozpočtů se pro zdaňovací období roku 2012 odhaduje na 0,5 mld. Kč.  

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější