Novinky

Agendy

odbor 27 - Finanční trhy I
odbor 27 - Finanční trhy I

Vydáno

 • Dohled
 • Finanční stabilita
 • Finanční trh
 • Soukromý sektor
 • Agenda
Aktualizováno 19. 7. 2013
 • Aktualizace obsahu a vložena AGENDA - Jednotný mechanismus dohledu a jednotný mechanismus pro řešení problémů

AGENDA - Dohled nad finančním trhem

Minulý vývoj a současný stav:

Reforma dohledového uspořádání nad finančním trhem v EU je tématem, o kterém se začalo diskutovat v souvislosti s vypuknutím nedávné finanční krize. První konkrétnější návrhy a doporučení v této oblasti byly na výzvu Evropské komise vypracovány pracovní skupinou na vysoké úrovni pod vedením J. de Larosièra a zveřejněny v únoru 2009 v tzv.de Larosière zprávě.

V návaznosti na zprávu de Larosière představila  Evropská komise ve svém sdělení  z května 2009 cesty, kterými by se reforma mohla ubírat. Ke sdělení proběhla veřejná konzultace.

V září 2009 předložila Evropská komise legislativní návrhy, na jejichž základě byla po dosažení dohody mezi Evropským parlamentem a Radou (září 2010) vytvořena dvoupilířová struktura:

 • Evropská rada pro systémová rizika (European systemic risk board, ESRB), která dohlíží a vyhodnocuje rizika ohrožující finanční stabilitu v EU a v případě potřeby vydává varování a doporučení.
 • Evropský systém orgánů dohledu (European system of financial supervisors, ESFS), který je tvořen národními orgány dohledu a třemi novými evropskými orgány vzniklými transformací dosavadních evropských dohledových výborů 1. Tyto nové orgány, kromě toho, že vykonávají dosavadní úkoly svých předchůdců, získaly rovněž některé nové pravomoci (např. vypracovávání technických norem, závazné řešení sporů mezi národními orgány dohledu, posílená role při řešení krizových situací).

 

V říjnu 2009 Evropská komise zveřejnila další legislativní návrh (tzv. směrnice omnibus Isouvisející s reformou dohledového uspořádání, jenž obsahuje změny sektorové legislativy zohledňující vznik nových evropských orgánů a jejich pravomoci.

Adaptace nařízení byla provedena prostřednictvím zákona č. 92/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Směrnice Omnibus I byla transponována zákonem č. 37/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii.

Směrnice Omnibus I je pouze prvním souhrnem změn sektorové legislativy, v lednu 2011 předložila Evropská komise návrh tzv. směrnice Omnibus II.

Nařízení, prostřednictvím kterých vznikl Evropský systém orgánů dohledu a Evropská rada pro systémová rizika obsahují požadavek na provedení přezkumu ze strany Evropské komise, pokud jde o jejich strukturu a fungování. Evropská komise v této souvislosti předložila dne 26.4.2013 veřejnou konzultaci. (odkaz na externí web: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/esfs/docs/consultation-document_en.pdf)

Na jaře 2013 bylo dosaženo dohody mezi Radou EU a Evropským parlamentem o návrzích, prostřednictvím kterých dojde ke vzniku jednotného mechanismu dohledu (odkaz na web MF: Agenda – jednotný mechanismus dohledu a jednotný mechanismus pro řešení problémů).


1 Jedná se o tzv. Lamfalussyho výbory třetího stupně - dohledové výbory složené z národních orgánů dohledu v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálového trhu (CEBS – Committee of European Banking Supervisors, CEIOPS – Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, CESR – Committee of European Securities Regulators)

2 Návrh nařízení Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika. Původně se jednalo o návrh rozhodnutí, po tzv. lisabonizaci se jedná o návrh nařízení.

Očekávaný vývoj:

 • očekává se, že vedle prvního souhrnu změn sektorové legislativy v návaznosti na vznik nových dohledových orgánů a jejich pravomocí (tzv. směrnice omnibus I), budou následovat i další změny, termín jejich předložení  není zatím znám,

Doplňující informace

Související odkazy:

Související dokumenty:

Evropské:

České:

AGENDA - Garanční schémata

Systém garančních schémat je na úrovni EU upraven směrnicí o systémech pojištění vkladů (dále jen „DGS – Deposit Guarantee Schemes“) pro oblast bankovnictví a směrnicí o systémech pro odškodnění investorů (dále jen ICS – Investor Compensation Schemes) pro oblast kapitálového trhu.

V České republice jsou výše uvedené směrnice Evropské unie implementovány zákonem č. 21/1992 Sb. - o bankách, na jehož základě byl vytvořen Fond pojištění vkladů chránící vklady zákazníků v bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách, a zákonem č. 256/2004 Sb. - o podnikání na kapitálovém trhu upravujícím fungování Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, který chrání zákaznický majetek svěřený obchodníkům s cennými papíry a investičním společnostem. Do konce roku 2010 také  v České republice působil Zajišťovací fond družstevních záložen, jehož funkci převzal v roce 2006 Fond pojištění vkladůa jehož zbytkové pravomoci přešly počátkem roku 2011 na Ministerstvo financí.

Minulý vývoj a současný stav:

V roce 2009 byla v návaznosti na předchozí pády významných bank novelizována směrnice o DGS . Jednalo se však pouze o menší změny a Evropské komisi bylo uloženo vypracovat zásadní revizi právní úpravy, zejména ve vztahu k možnostem harmonizace národních DGS, umožnění plného krytí dočasně zvýšených zůstatků na účtech, zavedení rizikově vážených modelů financování a dalších aspektech DGS. Od počátku bylo deklarováno, že systém garančních schémat má být revidován ve společném balíčku jak pro oblast bankovnictví, tak pro oblast kapitálového trhu.
Dne 12. července 2010 zveřejnila EK očekávanou dopadovou studii, společně s novým návrhem směrnice o DGS, návrhem novely směrnice o ICS a Bílou knihou o systémech záruk v pojišťovnictví (IGS). V oblasti DGS byl po sérii jednání pracovních skupin na úrovni Rady v červnu 2011 členskými státy schválen obecný přístup Rady, sloužící jako výchozí text pro následné trialogy s Evropským parlamentem a Komisí. V oblasti ICS rovněž probíhala intenzivní jednání pracovních skupin Rady a dne 23.11.2011 byl schválen obecný přístup.

Očekávaný vývoj:

 • V souvislosti se zveřejněním směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků (odkaz na externí web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0280:FIN:CS:PDF ) byla projednávání návrhů směrnic DGS a ICS vzhledem k jejich provázanosti s touto směrnicí dočasně pozastavena.

Doplňující informace

Související odkazy:

Související dokumenty:

Evropské:

České:

AGENDA - Krizové řízení

Minulý vývoj a současný stav:

Evropská komise předložila 20. října 2009 k veřejné konzultaci Sdělení Komise - Rámec EU pro řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru. Toto sdělení reagovalo na uplynulou finanční krizi a zmiňovalo některé problematické aspekty současného právního rámce fungování finančních institucí v členských státech EU a zároveň nabízelo i možná řešení, která by měla odstranit zdlouhavé a komplikované řešení krizí ve finančních institucích.
Na dotazy vznesené ve sdělení EK byla Ministerstvem financí ČR připravena odpověď ( MoF - Crisis Management Consultation (.PDF, 145 kB) v souladu s pozicí České republiky.) obsahující naši pozici k diskutovaným tématům.
V květnu 2010 předložila Evropská komise Sdělení - Fondy pro řešení problémů bank. Nosnou myšlenkou tohoto sdělení je záměr zřídit na národní úrovni fond, který bude  oddělený od státního rozpočtu a do kterého by banky přispívaly. Základem pro výpočet odvodu (bankovní odvod – bank levy) by mohla být aktiva nebo pasiva finanční instituce, přičemž by se v jeho výši dalo uvažovat i o zohlednění podstupovaného rizika. Z takto vybraných prostředků by poté byly financovány opatření z rámce pro řízení krizí v bankovním sektoru.

V červnu 2010 se Evropská rada dohodla, že by členské státy měly zavést systém odvodů a daní na finanční instituce a tyto opatření by se měly stát součástí důvěryhodného rámce pro řešení krizí. ČR má ve výše uvedených závěrech Evropské rady vyjednánu výjimku nezavést bankovní odvod ani jiné zdanění finančního sektoru.

V říjnu 2010 EK vydala Sdělení k rámci EU pro krizové řízení ve finančním sektoru, ve kterém vymezila elementární pilíře své koncepce budoucí úpravy krizového řízení finančních institucí.

V období od d 6.1.2011 do 3.3.2011 proběhla veřejná konzultace pracovního dokumentu EK k technickým detailům připravovaného rámce pro řešení krizí finančních institucí, který navazoval na výše zmíněné Sdělení z října 2010. Na tuto veřejnou konzultaci Ministerstvo financí ČR vypracovalo odpověď MoF - Crisis Management Consultation (.PDF, 145 kB) v souladu s pozicí České republiky.

Dne 6.6.2012 byl zveřejněn návrh směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů úvěrových institucí a investičních podniků. Jeho cílem je zajistit předcházení, resp. řešení krizí vybraných subjektů na finančním trhu, konkrétně úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry a s tím související ochrana stability finančních trhů a veřejných financí (náklady opatření by měly být neseny odpisy majetku akcionářů a věřitelů). Návrh je rozdělen do tří základních částí, mezi něž patří pravomoci orgánů dohledu v oblasti preventivních opatření, pravomoci k včasnému zásahu a fáze řešení krize. Předmětem navrhované úpravy je řešení potíží konkrétního subjektu nebo skupiny prostřednictvím nově vzniklých orgánů (resoluční orgány) za pomoci uplatnění nástrojů jakými je např. tzv. bail-in (odpisy, resp. konverze majetku akcionářů a pohledávek věřitelů v rámci resoluce) či převedení a odprodej zdravé části podniku na stát, resp. jiný subjekt. Dne 26.6.2013 schválila Rada Ecofin tzv. obecný přístup.

Očekávaný vývoj:

 • V návaznosti na schválení obecného přístupu Rady budou probíhat trialogy s Evropským parlamentem.  

Doplňující informace

Související odkazy:

Související dokumenty:

Evropské:

České:

 • Stanovisko MF ke Konzultačnímu materiálu k rámci EU pro řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru ( MoF - Crisis Management Consultation (.PDF, 145 kB) v souladu s pozicí České republiky - anglická verze) -  (leden 2010)
  Zdroj: MF – odbor 27 Finanční trhy I: Stanovisko MF ke konzultačnímu materiálu k rámci EU pro řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru, publikováno 04/2010, ke stažení ve formátu PDF, anglická verze

 

AGENDA – Jednotný mechanismus dohledu a jednotný mechanismus pro řešení problémů

Minulý vývoj a současný stav:

V září 2012 předložila Komise návrhy (Návrh nařízení, kterým se mění nařízení 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu - Evropského orgánu pro bankovnictví a návrh nařízení pověřující Evropskou centrální banku zvláštními úkoly týkajícími se dohledu nad úvěrovými institucemi), prostřednictvím kterých má být zřízen jednotný mechanismus dohledu nad úvěrovými institucemi v rámci eurozóny a tím i přeneseny dohledové pravomoci z národních orgánů dohledu na ECB. Formálně bude ECB dohlížet všechny banky v eurozóně, nicméně pokud jde o banky méně významné (finančně, ekonomicky nebo obezřetnostně) nebo o banky, které nepožádaly či nedostávají finanční pomoc z EFSF nebo ESM, bude ECB své pravomoci delegovat na národní orgány dohledu. Členským státům mimo eurozónu bude umožněno vstoupit do režimu tzv. úzké spolupráce s ECB a tím podrobit dohledu ECB i banky na svém území.
Dne 12. 12. 2012 byl Radou ECOFIN schválen obecný přístup a následně byly zahájeny trialogy s Evropským parlamentem, v rámci kterých bylo dosaženo dohody na konečné podobě návrhů.

Dne 10.7.2013 předložila Komise návrh na zřízení jednotného mechanismu pro řešení problémů.

Očekávaný vývoj:

 • V návaznosti na dosažení dohody mezi Radou a Evropským parlamentem bude následovat formální schválení návrhů týkajících se jednotného mechanismu dohledu.
 • Jednotný mechanismus dohledu by měl být funkční 12 měsíců po vyhlášení ve Věstníku EU, tedy zhruba v polovině roku 2014.

Související odkazy:

Související dokumenty:

Evropské:

AGENDA - Správa a řízení podniku ve finančních institucích

Minulý vývoj a současný stav:

Evropská komise zveřejnila 2. června 2010 Zelenou knihu, týkající se správy a řízení podniku ve finančních institucích (tzv. corporate governance) a politik odměňování, ve které se zabývá tím, jakým způsobem by bylo možné odstranit zjištěné nedostatky ve správě a řízení některých finančních institucí. Dokument se věnuje především těmto oblastem

 • Board of Directors (anglický termín je v tomto případě použit vzhledem ke skutečnosti, že tento výraz zahrnuje jak řídící orgán, tj. představenstvo tak i orgán vykonávající dohled nad vedoucími pracovníky, tj. dozorčí radu, je však třeba zmínit, že v rámci Zelené knihy tento pojem odkazuje především na členy orgánu vykonávajícího dohled)
 • Akcionáři
 • Řízení rizik
 • Dohledové orgány
 • Externí auditoři

Zmíněný dokument slouží rovněž jako podklad pro veřejnou konzultaci, neboť součástí dokumentu jsou i otázky týkající se každého z uvedených témat. Termín pro zaslání odpovědí na dané otázky byl 1. září 2010, přičemž ministerstvo financí možnosti zaslat své komentáře (dokument – Corporate governance consultation_Czech Republic MoF (.PDF, 61 kB)za dne 31. srpna 2010) na danou problematiku využilo.

Očekávaný vývoj:

 • Komise přijme během prvního čtvrtletí 2011 na základě obdržených odpovědí rozhodnutí, jakým směrem by se měla problematika správy a řízení dále ubírat, a to především možnost vydání případných legislativních či nelegislativních aktů

Doplňující informace

Související odkazy:

Související dokumenty:

Evropské:

České: