CZ EN

Daňové posouzení občerstvení členů okrskových volebních komisí od roku 2024

Občerstvení členů OVK z pohledu daně z příjmů

Podle § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o daních z příjmů“), je poplatník s příjmy ze závislé činnosti dále označen jako „zaměstnanec“, plátce příjmu jako „zaměstnavatel“.

Odměny členů okrskové volební komise (dále jen „OVK“) za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce jsou v § 6 odst. 10 písm. b) zákona o daních z příjmů, prohlášeny za funkční požitky a plnění v podobě funkčního požitku jsou prohlášeny v § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o daních z příjmů za příjmy ze závislé činnosti.

Podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů, je od daně osvobozen příjem zaměstnance ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem, pokud zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu nárok na stravné v rámci cestovních náhrad podle jiného právního předpisu, a to v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin (v r. 2024 se jedná o částku ve výši 116,20 Kč, tj. 70% ze 166 Kč – vyhláška č. 398/2023 Sb.).

Příspěvkem na stravování se pro účely daní z příjmů rozumí

  1. stravování poskytované jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti zaměstnance nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele; a
  2. peněžitý příspěvek na stravování.

Stravováním zajišťovaným prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele podle § 6 odst. 9 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů se rozumí i poskytnutí zaměstnavatelem zakoupených tzv. „stravenek“.

V návaznosti na výše uvedené je možné konstatovat, že i u člena OVK, pokud během kalendářního dne (výkon činnosti není rozvržen na směny) vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během tohoto dne nárok na stravné v rámci cestovních náhrad podle jiného právního předpisu (zde podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), lze nepeněžitý příspěvek na stravování, poskytnutý podle Čl. I odst. 2 písm. j) směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění pozdějších směrnic, osvobodit od daně z příjmů ze závislé činnosti v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Pokud by byl členovi OVK poskytnut příspěvek na stravování ve formě stravenky v hodnotě 140 Kč k zajištění plnohodnotné formy hlavního jídla, byla by od daně z příjmů osvobozena pouze limitní částka ve výši 116,20 Kč. Nadlimitní část příspěvku na stravování, tzn. rozdíl mezi osvobozenou částkou 116,20 Kč a hodnotou stravenky ve výši 140 Kč (23,80 Kč), by byla zdanitelným příjmem ze závislé činnosti zaměstnance podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů.

K zajištění občerstvení členů OVK přímo ve volební místnosti naturálně lze současně uvést, že podle § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů se za příjmy ze závislé činnosti nepovažují a předmětem daně nejsou mimo jiné plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce. Bude-li členům OVK poskytnuto drobné občerstvení (např. chlebíčky, koláče, ovoce atd.) v přiměřeném rozsahu a odpovídající charakteru dané činnosti, jednalo by se o zajištění podmínek pro výkon práce členů OVK ve smyslu § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů. Musí se ovšem jednat o takové potraviny, které svým charakterem nedosahují intenzity stravování a nesuplují hlavní jídlo charakteru snídaně, oběda či večeře ve smyslu § 163 odst. 2 zákoníku práce, nebo § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů.

V případě, že poskytnuté občerstvení bude plnohodnotnou formou hlavního jídla, bude jako nepeněžní plnění započítáno do limitu pro osvobození na straně členů OVK podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů (tj. do částky 116,20 Kč). Částka přesahující tento limit, v daném případě 23,80 Kč (140 - 116,20) je zdanitelným příjmem člena OVK podle § 6 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů.

Na nealkoholické nápoje se vtahuje § 6 odst. 9 písm. c) zákona o daních z příjmů, podle kterého je od daně osvobozena hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti.

Pro doplnění uvádíme, že podle směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, lze poskytnout občerstvení členovi OVK pouze v případě, že vykonával činnost nepřetržitě po dobu alespoň 4 hodin.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.