CZ EN

Použití fondu odměn

Tvorbu a použití fondu odměn upravuje § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům, přičemž přednostně se z fondu hradí překročení stanoveného objemu prostředků na platy.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že se z fondu odměn poskytují zaměstnancům příspěvkové organizace odměny v průběhu kalendářního roku, a to nad výši odměn, které jsou zahrnuty do podílu mimotarifních složek platu v rámci poskytnutého příspěvku na provoz. Objem prostředků na platy včetně odměn (tarifní platy, osobní příplatky, příplatky za vedení, příplatky za práci přesčas a nařízenou pohotovost, náhrady za dovolenou, odměny za pracovní a životní výročí, ostatní odměny a platy za provedenou práci, i odměny z dohod o provedení práce nebo odměny z dohod o pracovní činnosti) stanoví zřizovatel příspěvkové organizace.

O poskytování odměn rozhoduje ředitel příspěvkové organizace. Vzhledem k tomu, že je v § 32 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. stanoveno, že se z fondu odměn hradí přednostně případné překročení prostředků na platy, musí příspěvková organizace fond odměn používat tak, aby byla schopná z fondu odměn případné překročení uhradit. Nad rámec dotazu upozorňujeme na to, že pokud by příspěvková organizace překročila stanovené prostředky na platy a toto překročení neuhradila z fondu odměn, dopustila by se porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb. 

Závěrem uvádíme, že příspěvková organizace nemůže sama určovat, z jakých zdrojů použije prostředky na odměny, ale musí vycházet z ustanovení § 32 zákona č. 250/2000 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.