CZ EN

Pomoc Ukrajině – rozpočtové zachycení (platnost od 1. července 2022)

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.

Ministerstvo financí zveřejňuje metodický postup k zajištění jednotného zatřídění příjmů a výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině. Postup je vydán v rámci metodické pomoci účetním jednotkám a kontrolním orgánům se zdůrazněním nezbytnosti dodržení sledování a vykazování příjmů, přijatých peněžních prostředků a výdajů souvisejících s mimořádnou událostí (dále jen „MU“). Metodický postup obsahuje nejčastější způsoby poskytnutí pomoci Ukrajině a jejímu obyvatelstvu, tudíž se nejedná o taxativní výčet možností rozpočtového zachycení předmětných transakcí. Účetní jednotka postupuje v souladu s vyhláškou o rozpočtové skladbě a Pokynem k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (verze od 31. 3. 2022) (dále jen „Pokyn“).

Aby výdaje územních rozpočtů týkající se poskytnuté pomoci Ukrajině a zejména jejímu obyvatelstvu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině byly jednoznačně identifikovatelné a vyčíslitelné za územní rozpočty celkem, jsou příjmy, přijaté půjčené peněžní prostředky a výdaje související s pomocí Ukrajině, pokud jsou tyto výdaje přímo přiřaditelné, s účinností od 1. července 2022 sledovány a vykazovány pod MU 01 - Pomoc Ukrajině dle Číselníku mimořádných událostí1. Tato MU je sledována u výdajů na nákupy (např. pořízení věcí a služeb), transfery nebo půjčené peněžní prostředky realizované primárně za účelem pomoci Ukrajině a jejímu obyvatelstvu, přičemž posouzení a vyhodnocení účelu je na účetní jednotce (např. posouzení využitelnosti pořizované věci pro pomoc Ukrajině a její obyvatele, včetně návaznosti na její budoucí využití). Jedná se zejména o následující výdaje:

 • finanční (např. peněžní dary) a věcná pomoc uprchlíkům (např. strava, oblečení, hygienické potřeby),
 • nákup materiálu,
 • zajištění stravy dobrovolníkům a zaměstnancům ostatních organizací,
 • zajištění ubytování (např. platba hotelům nebo ubytovnám, nájemné),
 • vybudování nových ubytovacích prostor nebo úprava stávajících,
 • zajištění služeb tlumočníků,
 • poskytnutí účelového příspěvku na provoz v souvislosti s poskytováním výrobků nebo služeb prostřednictvím zřízených příspěvkových organizací,
 • navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s navýšením výdajů v oblasti školství v návaznosti na rozšíření kapacit škol a školek (např. věcné vybavení),
 • zajištění táborů a volnočasových aktivit pro děti uprchlíků z Ukrajiny,
 • výdaje na platy a obdobné a související výdaje v případě zaměstnanců, kteří byli přijati za účelem pomoci uprchlíkům, zaměstnanců dlouhodobě vyčleněných na aktivity související s pomocí uprchlíkům, a případně dalších osob podílejících se na aktivitách souvisejících s pomocí Ukrajině a jejímu obyvatelstvu ve výši podílu práce související s prací pro ukrajinské uprchlíky.

V případě příjmů se jedná zejména o přijetí dotací kraji ze státního rozpočtu v souvislosti se zajištěním ubytování uprchlíků z Ukrajiny (kapitola Všeobecná pokladní správa) a se zajištěním provozu krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (kapitola Ministerstvo vnitra). Dále se například jedná o přijetí dotace z kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s rozšířením veřejných ubytovacích kapacit, přijetí peněžních prostředků v souvislosti s poskytnutím ubytovacích kapacit vlastních ubytovacích prostor a další příjmy nebo přijaté půjčené peněžní prostředky související s pomocí Ukrajině a jejímu obyvatelstvu.

S účinností od 1. července 2022 jsou v rámci odvětvového třídění příjmů a výdajů souvisejících s pomocí Ukrajině a jejímu obyvatelstvu používány jednotlivé paragrafy v souladu s jejich obsahovou náplní dle vyhlášky o rozpočtové skladbě a Pokynu, a tudíž již není upřednostněn paragraf 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá před ostatními. 

Paragraf 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá je použit v souladu s jeho obsahovou náplní: 

„Zahraniční pomoc poskytovaná z humanitárních důvodů, k překonání důsledků živelních katastrof, válek, nemocí, hladomoru apod. jednotlivým zemím. Zahrnuje i humanitární pomoc poskytovanou na území České republiky zahraničním uprchlíkům během jejich prvního roku (12 měsíců) pobytu včetně zajištění infrastruktury pro jejich pobyt apod.“.

Paragraf 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá se použije zejména v případě výdajů souvisejících s poskytnutím finanční pomoci Ukrajině a jejímu obyvatelstvu, včetně věcné pomoci uprchlíkům, v případě příjmů, přijatých půjčených peněžních prostředků a výdajů souvisejících s ubytováním uprchlíků a zajištěním infrastruktury pro jejich pobyt, tedy včetně:

 • vybudování nových ubytovacích prostor nebo úprava stávajících v případě jejich budoucího využití pro tyto účely; pokud je záměr jiného budoucího využití, tak se použije paragraf v rámci pododdílu 361 - Rozvoj bydlení a bytové hospodářství,
 • dopravy uprchlíků do ubytovacích zařízení prostřednictvím dopravce,
 • zajištění provozu krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (dále jen „KACPU“),
 • výdajů týkajících se odměn za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr se zaměstnanci, kteří byli přijati pouze za účelem pomoci Ukrajině a jejímu obyvatelstvu.

Paragraf 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá se pak zejména nepoužije v případech:

 • navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s navýšením výdajů v oblasti školství v návaznosti na rozšíření kapacit škol a školek (např. věcné vybavení) v souvislosti s výukou uprchlíků; v tomto případě se použije příslušný paragraf v oddílech 31 a 32,
 • poskytnuté transfery na podporu podnikatelských aktivit uprchlíků, které se zatřídí především na paragraf 2510 – Podpora podnikání.
 • posílení bezpečnosti v souvislosti s přijetím uprchlíků,
 • zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací a odstranění jejich následků; v tomto případě se použije paragraf 5213 – Krizová opatření, pokud odvětvové třídění předmětného výdaje neodpovídá obsahové náplni paragrafu 6221,
 • výdajů na platy zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru a kteří nebyli přijati pouze za účelem pomoci uprchlíkům; v tomto případě se použije příslušný paragraf pododdílu 617 – Regionální a místní správa, případně jiný paragraf, podle zařazení zaměstnance. 

Věcná a finanční pomoc uprchlíkům v souvislosti s poskytnutím humanitární pomoci

Věcná a finanční pomoc uprchlíkům v rámci odvětvového třídění příjmů a výdajů bude zatříděna na paragrafu 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá. V případě druhového třídění výdajů se v rámci věcné pomoci uprchlíkům (např. nákup stravy a občerstvení, nikoliv formou platby za službu, oblečení, hygienických potřeb, léků apod.), včetně pořízení dlouhodobého majetku za účelem bezúplatného předání, použije položka 5194 – Výdaje na věcné dary, případně položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený (např. společenská úsluha). Zatřídění výdaje na věcnou pomoc: položka 5194, případně položka 5139. V případě, že dochází k nákupu materiálu nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku, který není určen za účelem bezúplatného předání uprchlíkům (např. nákup karimatek, matrací, rychlovarných konvic, žehliček, praček nebo postelí) se použije podseskupení položek 513 – Výdaje na nákup materiálu.  

V případě finanční pomoci se v rámci druhového třídění výdajů bude jednat o poskytnutí transferu a jeho zatřídění bude provedeno v souladu s odstavcem 11 Obecných zásad vztahujících se k třídění příjmů, výdajů a financujících položek v Pokynu.
Znění odstavce 11:

Transfery a půjčené peněžní prostředky tuzemským osobám patří na položky ze seskupení 52, 53, 54, 57 a 67 a podseskupení 561 až 566, 631 až 637 a 641 až 646 a transfery zahraničním osobám na položky ze seskupení 55 a z podseskupení 567, 638 a 647 podle toho, jsou-li neinvestiční či investiční, jakým osobám jsou poskytovány a případně podle právního titulu poskytnutí, a to bez ohledu na to, jsou-li poskytovány na českém území, v zahraničí, z českého území do zahraničí nebo ze zahraničí do českého území. Na položky ze seskupení 55 patří také členské příspěvky a podobné platby zahraničním právnickým osobám, jejichž protihodnotou jsou členská práva, a sankce placené Evropské unii.“. 

V případě neinvestičních transferů se bude jednat zejména o: 

 • podseskupení 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám (např. nadace, spolky, obecně prospěšné společnosti a ústavy), 
 • položku 5492 – Dary fyzickým osobám (fyzické osoby - obyvatelé Ukrajiny na území ČR), 
 • položku 5499 – Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám (např. kompenzace výdajů vynaložených přímo uprchlíky z titulu ubytování, stravování nebo nákupu potravin apod.)
 • položku 5520 – Neinvestiční transfery cizím státům (např. zastupitelské úřady – Velvyslanectví Ukrajiny nebo přímo stát Ukrajina),
 • položku 5531 – Peněžní dary do zahraničí (např. fyzické osoby – obyvatelé Ukrajiny v zahraničí, ale i jiné peněžní dary osobám do zahraničí, pokud se nejedná o mezinárodní vládní organizace, nadnárodní orgány a cizí státy – partnerské nebo jiné obce, města nebo regiony; ukrajinské neziskové subjekty či podnikatelské subjekty na Ukrajině).

Pokud by se jednalo o investiční transfer, který je vymezen v odst. 17 Vymezení některých pojmů v Pokynu, zatřídí se výdaj na příslušnou položku seskupení 63 – Investiční transfery.

V případě, že organizátorem veřejné sbírky je územní samosprávný celek, použije se položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím a nikoliv příslušná položka podseskupení 532 – Neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům. Důvodem je, že veřejná sbírka související s pomocí Ukrajině je vedena mimo rozpočet územního samosprávného celku, kdy položky 5321, 5323 a 5329 jsou předmětem konsolidace. 

Nejčastější možnosti zachycení finanční pomoci Ukrajině:

 • Peněžní dary fyzickým osobám 
  • MU 01, položka 5492, paragraf 6221 (obyvatelé Ukrajiny na území ČR)
  • MU 01, položka 5531, paragraf 6221 (obyvatelé Ukrajiny v zahraničí)
 • Konkrétní územní samosprávný celek na Ukrajině (např. partnerské město) 
  • MU 01, položka 5531, paragraf 6221
 • Velvyslanectví Ukrajiny v Praze (zastupitelský úřad cizího státu) 
  • MU 01. položka 5520, paragraf 6221
 • Církevní právnická osoba (např. Charita Česká republika – Charita pro Ukrajinu) 
  • MU 01, položka 5223, paragraf 6221
 • Ústav (např. Pomozte Ukrajině s Pamětí národa, organizuje sbírka Paměť národa organizace Post Bellum)
  • MU 01, položka 5221, paragraf 6221
 • Obecně prospěšná společnost (např. Člověk v tísni – SOS UKRAJINA; SOS ADRA – Pomoc Ukrajině) 
  • MU 01, položka 5221, paragraf 6221
 • Spolek (např. Český červený kříž - Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině; UNICEF – sbírka na pomoc Ukrajině)  
  • MU 01, položka 5222, paragraf 6221
 • Územní samosprávný celek pořádající veřejnou sbírku nebo jednající za skupinu obcí
  • MU 01, položka 5229, paragraf 6221

Další výdaje související s pomocí Ukrajině

V případě dalších výdajů souvisejících s pomocí Ukrajině, vedle finanční a věcné pomoci uprchlíkům, postupuje účetní jednotka zejména v souladu s odstavci 2 až 5 Obecných zásad vztahujících se k třídění příjmů, výdajů a financujících položek v Pokynu, kdy výdaje na nákupy (seskupení položek 50, 51, 59, 61, 62 a 69) se zařazují na položky podle toho, jaká věc, služba, práce, výkon nebo právo se jimi pořizuje, a transfery a půjčené peněžní prostředky (seskupení položek 52 až 58 a 63 až 67) podle toho, jaký druh podpory představují a případně kdo je jejím příjemcem. 

V případě platby za pořízení potravin, mimo věcné pomoci uprchlíkům, se použije položka 5131 - Potraviny, jedná se například o následující případy:

 • nákup stravy za účelem distribuce dobrovolníkům a zaměstnancům jiných organizací.

V případě platby za službu se použije položka 5169 - Nákup ostatních služeb2, jedná se například o následující případy:

 • zajištění dopravy uprchlíků do ubytovacích zařízení prostřednictvím dopravce,
 • zajištění stravy uprchlíkům, dobrovolníkům a zaměstnancům jiných organizací prostřednictvím stravovacího zařízení v rámci platby za službu (např. na základě přijatých faktur),
 • zajištění ubytování uprchlíkům v ubytovacích zařízeních; v případě postupu krajů při vyplácení paušální náhrady nákladů na ubytování podle novely zákona č. 65/2022 Sb. se použije položka 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu,  
 • zajištění ubytovací kapacity podle smlouvy (dohody) o zajištění ubytovací kapacity podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů uzavřené s vlastníkem ubytovacího zařízení; do okamžiku postupu krajů při vyplácení paušální náhrady nákladů na ubytování podle novely zákona č. 65/2022 Sb.,
 • platby za služby tlumočníků.

V případě platby nájemného na základě uzavřených nájemních smluv se použije položka 5164 – Nájemné.

V případě platby za výrobky (např. pořízení obědů za účelem distribuce) nebo služby (např. ubytovací nebo stravovací služby) poskytované prostřednictvím zřízené příspěvkové organizace, které realizovala v rámci své hlavní činnosti vymezené ve zřizovací listině, se jedná o poskytnutí účelového příspěvku na provoz, který bude zachycen prostřednictvím položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Příspěvková organizace nemůže svému zřizovateli fakturovat práce a služby, které provedla ve své hlavní činnosti. 

V případě platby za výrobky nebo služby poskytované prostřednictvím zřízené příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti se na straně zřizovatele jedná o výdaje na nákupy, např. na základě vystavených faktur, a nejedná se o příspěvek na provoz. Položka rozpočtové skladby pak bude zvolena podle příslušného druhu výdaje na nákupy (např. pořízení materiálu – podseskupení položek 513 – Výdaje na nákup materiálu nebo pořízení služby – položka 5169 – Nákup ostatních služeb).

V případě poskytnutí peněžních prostředků krajem obcím s rozšířenou působností ve správním obvodu kraje v souvislosti se zajištěním ubytovacích kapacit pro osoby přicházející z území Ukrajiny podle usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích se bude jednat o poskytnutí transferu, který bude poskytnut např. na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů, případně smlouvy uzavřené v souladu s jiným právním předpisem. Kraj příslušný výdaj zatřídí na položku 5321 – Neinvestiční transfery obcím. Obce s rozšířenou působnosti zatřídí příjem na položku 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů. 

V návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona č. 65/2022 Sb., která stanoví, že provozovatel ubytování zařazený do evidence má nárok na paušální náhradu nákladů na ubytování poskytovanou krajem, kraj při postupu podle novelizovaného znění předmětného zákona zatřídí výdaje související s paušální náhradou nákladů na položku 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu. V tomto případě obec nebo dobrovolný svazek obcí, který je provozovatelem ubytování, zatřídí příjem od kraje na položku 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady. Pokud kraj poskytuje paušální náhradu nákladů na ubytování provozovateli ubytování prostřednictvím obce, obec zatřídí příjem s minusem na položku 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaj na položku 5811 - Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu.

V případě přijetí souvisejícího „kompenzačního příspěvku“ krajem se bude jednat o dotaci poskytnutou „ex post“ z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši výdajů realizovaných krajem při poskytnutí paušální náhrady nákladů na ubytování provozovatelům ubytování. Kraj zatřídí přijatou dotaci na položku 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu pod účelovým znakem 98045 Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny. Pod tímto účelovým znakem budou sledovány a vykazovány i související výdaje kraje, na které byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu.

Některé příklady zachycení dalších výdajů souvisejících s pomocí Ukrajině:

 • nákup stravy a obědů za účelem distribuce dobrovolníkům a zaměstnancům jiných organizací, kteří se podílejí na zajištění provozu KACPU nebo infrastruktury pro zajištění pobytu uprchlíků
  • MU 01, položka 5131, paragraf 6221
 • zajištění dopravy uprchlíků do ubytovacích zařízení prostřednictvím objednaného dopravního prostředku
  • MU 01, položka 5169, paragraf 6221
 • zajištění stravy dobrovolníkům a zaměstnancům jiných organizací ve stravovacím zařízení v rámci platby za službu (např. na základě přijatých faktur), kteří se podílejí na zajištění provozu KACPU nebo infrastruktury pro zajištění pobytu uprchlíků
  • MU 01, položka 5169, paragraf 6221
 • zajištění stravy uprchlíkům prostřednictvím stravovacího zařízení v rámci platby za službu (např. na základě přijatých faktur)
  • MU 01, položka 5169, paragraf 6221
 • zajištění ubytování uprchlíkům v ubytovacích zařízeních
  • MU 01, položka 5169, paragraf 6221
 • poskytnutí paušální náhrady nákladů krajem na ubytování poskytovatelům ubytování
  • MU 01, položka 5811, paragraf 6221
 • navýšení příspěvku na provoz základní škole v rámci rozšíření kapacity v souvislosti s výukou uprchlíků na prvním stupni
  • MU 01, položka 5331, paragraf 3117 (nelze-li oddělit paragraf 3113)
 • poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na podporu podnikatelských aktivit uprchlíků
  • MU 01, položka 5493 (pokud se jedná o fyzickou osobu již provozující podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost pak položka 5212), paragraf 2510
 • vyplacení odměny zaměstnanci kraje z důvodu práce přesčas pro zajištění provozu KACPU
  • MU 01, položka 5011, paragraf 6172
 • vyplacení odměny zaměstnanci na základě uzavřené dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti pro zajištění provozu KACPU
  • MU 01, položka 5021, paragraf 6221
 • přijetí peněžních prostředků obcí z rozpočtu kraje jako náhrady nákladů za ubytování ve vlastním ubytovacím zařízení (postup krajů podle novely zákona č. 65/2022 Sb.)
  • MU 01, položka 2324, paragraf 6221
 • výdaje spojené s fungováním nepřetržité telefonní linky pro uprchlíky v KACPU
  • MU 01, položka 5162, paragraf 6221 (provoz samotné telefonní linky)
  • MU 01, položka 5169, paragraf 6221 (poskytování poradenství v různých jazycích formou platby za službu)
 • nájemné za prostory pro KACPU
  • MU 01, položka 5164, paragraf 6221
 • zajištění stravy nebo ubytování uprchlíkům prostřednictvím zřízené příspěvkové organizace v rámci její hlavní činnosti
  • MU 01, položka 5331, paragraf 6221

 


1  Od 1. července 2022 je nově zavedeno třídění příjmů, přijatých půjčených peněžních prostředků a výdajů podle mimořádných událostí, jejichž čísla, názvy a platnost jsou vyhlašovány a zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva financí v číselníku MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ.
2 Přestože ve většině případů nebude příjemcem služby samotná účetní jednotka, ale třetí osoba, což by mohlo naplnit znaky transferu, tak v rámci současného přístupu k druhovému třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby a do okamžiku zahájení širší diskuse ohledně vlivu ekonomické podstaty transakce na třídění příjmů a výdajů, bude použita položka podle toho, jaká služba se pořizuje.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář