CZ EN

Přesun prostředků mezi programy pro poskytování dotací

Podle § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), poskytovatelem dotace je územní samosprávný celek. Podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje ve vyhrazené pravomoci o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a o uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí zastupitelstvo. O poskytování dotací do 50 000 Kč rozhoduje podle § 102 odst. 3 uvedeného zákona v rámci tzv. zbytkové pravomoci rada, pokud si zastupitelstvo tuto pravomoc nevyhradí podle § 84 odst. 4 zákona o obcích. V případě krajů se postupuje obdobně podle § 36 písm. c), § 37, a § 59 odst. 3 zákona o krajích, v případě hl. m. Prahy podle § 59 odst. 3 písm. f) a h), § 59 odst. 4, a § 68 odst. 3 zákona o hl. m. Praze.

Zákon č. 250/2000 Sb. výslovně neupravuje možnost změny programu. Z hlediska závazných náležitostí programu uvedených v § 10c uvedeného zákona a rovného přístupu ke všem žadatelům je podle našeho právního názoru možné provést ve vyhlášeném a neukončeném programu změnu předpokládaného objemu prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele pro daný program, ale pouze do uplynutí lhůty pro podávání žádostí, nejpozději do rozhodnutí o žádostech, aby byl zachován rovný přístup ke všem žadatelům o dotaci.

Schvalování programu není v zákoně o obcích explicitně upraveno, z čehož lze dovodit, že zákonodárce nezamýšlel tuto kompetenci vyhradit zastupitelstvu či radě obce. Tuto kompetenci nelze podřadit ani pod § 85 písm. c) zákona o obcích, které řeší poskytování dotací vyšších než 50 000 Kč v jednotlivých případech, jelikož toto ustanovení upravuje výlučně rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. uzavírání smluv o poskytnutí dotace v konkrétní situaci. Z dikce tohoto ustanovení tak nelze dovozovat, že zastupitelstvu je v těchto případech vyhrazeno i schvalování programu, tj. věcných, časových a finančních podmínek pro poskytování dotací nad daný finanční limit. Požadavek, aby zastupitelstvo v rámci rozhodování o přidělení dotací nad 50 000 Kč v konkrétním případě odsouhlasilo i pravidla pro jejich poskytování ve své vyhrazené působnosti, by tak, dle našeho názoru, zatěžoval obec nad zákonný rámec. Nicméně je samozřejmě na rozhodnutí samotného zastupitelstva, zda využije § 84 odst. 4 zákona o obcích a přistoupí k projednání a schválení programu nebo ponechá tuto kompetenci radě obce.

Na základě výše uvedeného tak lze uzavřít, že při určení orgánu obce kompetentního ke schválení programu pro poskytování dotací je třeba vycházet z obecného ustanovení o tzv. zbytkové kompetenci rady obce, tj. § 102 odst. 3 zákona o obcích. Pakliže si zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 4 téhož zákona na sebe schvalování programu nevztáhne, může o něm rozhodnout rada obce. Pokud si zastupitelstvo schválení dotačního programu vyhradilo (podotýkáme přitom, že k vyhrazení pravomoci zastupitelstvem dojde již tím, že je dotační program tímto orgánem schválen, a není tedy nutné jakékoli speciální „vyhrazovací“ usnesení), je příslušné i ke schvalování změn (dodatků apod.) programu, ledaže přímo program nebo doprovodné usnesení zastupitelstva počítá s tím, že určité změny v něm může činit rada.

Závěrem připomínáme, že potřebnou změnu:

  • v rámci závazného ukazatele rozpočtu provede úřad změnou rozpisu rozpočtu (§ 14 zákona č. 250/2000 Sb.);
  • závazného ukazatele rozpočtu (§ 16 odst. 4 ve spojení s § 16 odst. 2 a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.), provede rozpočtové opatření zastupitelstvo, pokud tuto kompetenci nedelegovalo usnesením, kterým byl schválen rozpočet obce, na radu obce.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář