CZ EN

Financování investice příspěvkovou organizací

Financování investice v budově, kterou příspěvková organizace užívá jako svěřený majetek, je podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, možné několika způsoby. Důležité je posoudit nejvhodnější způsob financování investice z hlediska finančních možností příspěvkové organizace.

Příspěvková organizace může na vybudování klimatizace použít prostředky, které má ve svém fondu investic, případně tento fond posílit převodem prostředků z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele. Zřizovatel může příspěvkové organizaci poskytnout investiční příspěvek do fondu investic jak na částečné krytí nákladů, tak i na pokrytí veškerých nákladů na pořízení klimatizace. Zřizovatel může příspěvkové organizaci poskytnout i návratnou finanční výpomoc, takové řešení by však bylo vhodné u příspěvkové organizace, která vytváří zisk, z něhož by mohla návratnou finanční výpomoc splácet.

V případě, že příspěvková organizace zisk nevytváří nebo jen v malé výši, může investici zcela financovat zřizovatel ze svého rozpočtu jako vlastník majetku.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář