CZ EN

Transakce na peněžním trhu

Podle § 34 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla) může Ministerstvo financí přebytky prostředků na jednotlivých souhrnných účtech státní pokladny krátkodobě ukládat nebo investovat na finančním trhu.

Tyto činnosti může na základě dohody Ministerstvo financí vykonávat také prostřednictvím České národní banky (dále také „ČNB“).

Základním principem uskutečňovaných investičních operací je minimalizace nákladů souvisejících s držbou volné likvidity. Pokud to dovolují okolnosti, Ministerstvo financí prostřednictvím investičních operací udržuje zůstatek jednotlivých souhrnných účtů na konci dne na takové úrovni, aby byla minimalizována výše neúročených peněžních prostředků, případně na takové úrovni, aby bylo zamezeno negativnímu dopadu na peněžní prostředky státní pokladny v případě záporných úrokových sazeb nebo aby byl negativní dopad záporných sazeb minimalizován.

Cílem operací je zabezpečení plynulého financování běžného chodu státu včetně bezproblémového a hladkého fungování dluhové služby při dosažení optimální kombinace výnosů, likvidnosti a rizikovosti investičních operací.

Ministerstvo financí ukládá volné peněžní prostředky na domácím nebo zahraničním finančním trhu prostřednictvím standardních tržních nástrojů finančního trhu, kterými jsou zejména depozitní operace, reversní repo operace, tri-party repo operace a devizové swapy.

Ministerstvo financí minimalizuje kreditní riziko přijímáním kvalitního kolaterálu, kterým mohou být české státní dluhopisy, pokladniční poukázky České národní banky, předdefinovaný kolaterálový koš vytvořený clearingovou institucí, případně další kvalitní cenné papíry zahraničních suverénních emitentů.

Protistranami jsou zejména domácí a zahraniční bankovní instituce, investiční společnosti a státy, se kterými má ministerstvo uzavřenou právní dokumentaci - ISDA Master Agreement, Global Master Repurchase Agreement, Rámcovou smlouvu o obchodování na finančních trzích nebo vyměněné podpisové vzory týkající se standardních mezibankovních vkladů.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno poskytovat krátkodobé zápůjčky a úvěry právnickým osobám podle § 35 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech a jiným státům.

Podle § 34 odst. 8 rozpočtových pravidel mohou účty Ministerstva financí pro řízení likvidity státní pokladny a pro řízení státního dluhu včetně účtů zřízených v bankách nebo v bankách v zahraničí vedené v jednotné evropské měně, případně v dalších měnách dále zprostředkovávat cizoměnové platby ze státního rozpočtu a do něj. Na základě této skutečnosti Ministerstvo financí uskutečňuje pro jiné rozpočtové kapitoly nákup či prodej cizích měn na devizovém trhu, čímž do značné míry eliminuje kurzové rozpětí ČNB dané rozdílem mezi kurzem devizového trhu ČNB vyhlašovanému k danému dni a kurzem ČNB deviza prodej, resp. deviza nákup, které se od kurzu devizového trhu ČNB odvíjejí, čímž významně zvyšuje příjmy státního rozpočtu a generuje výraznou úsporu na výdajové straně státního rozpočtu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.