CZ EN

Kontrolní akce č. 11/09 „Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu“

Nejvyšší kontrolní úřad provedl v době od května do října 2011 kontrolní akci č. 11/09 „Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu“.

Kontrola v rámci kontrolní akce č. 11/09 „Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu“ byla zaměřena na postupy při hospodaření s peněžními prostředky státních finančních aktiv, především pak s prostředky soustředěnými na jaderném účtu.

Přestože kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (dále „NKÚ“) identifikovala ze strany Ministerstva financí některé nedostatky, nebylo shledáno žádné závažné porušení povinností při správě státního majetku, která by měla přímý dopad na státní rozpočet. Zjištěné nedostatky byly především technicko – organizačního charakteru a souvisely s nastavením procesů nakládání s prostředky státu, vedenými ve státních finančních aktivech.

NKÚ s odvoláním na nízké čerpání předpokládaných výdajů této kapitoly v roce 2009 i 2010 upozornil na stávající nastavení rozpočtového procesu v kapitole 397 – Operace státních finančních aktiv (dále „OSFA“). U podstatné části výdajových položek kapitoly OSFA totiž nedocházelo k reálným výdajům, ale k transferům do jiných kapitol státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření.

Při kontrole příjmů a výdajů kapitoly OSFA bylo konstatováno nesprávné zatřídění výnosů z krátkodobého investování na odpovídající položku rozpočtové skladby.

NKÚ dále doporučil Ministerstvu financí zpracovat metodiku pro stanovení vazby jednotlivých položek státních finančních aktiv (dále „SFA“) na účty účtového rozvrhu tak, aby bylo možné přímo porovnávat údaje zahrnuté do ročních účetních výkazů se stavy položek SFA, jak jsou uváděny ve státním závěrečném účtu.

K nedostatkům, na něž upozorňuje Kontrolní závěr, zpracovalo Ministerstvo financí vysvětlující stanovisko a současně navrhlo přijetí takových opatření, jejichž realizace by měla v budoucnu riziko opakování zjištěných nedostatků výrazně snížit či zcela eliminovat. Navržená opatření vedle přípravy legislativních změn spočívají zejména v interní úpravě nastaveného mechanismu peněžních operací s prostředky státních finančních aktiv a stanovení transparentních pravidel pro použití prostředků uložených na jednotlivých bankovních účtech.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář