CZ EN

Oznámení o aukci 2. tranše 42. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

Oznámení o aukci 2. tranše 42. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky
Název emise: Dluhopis České republiky, 2004-2009, 3,80%
ISIN: CZ 0001000855
Název a adresa emitenta: Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (Středisko cenných papírů)
Datum emise tranše: 19. 4. 2004
Datum splatnosti: 22. 3. 2009
Kupon (vyplácen ročně): 3,80 %
Alikvotní úrokový výnos: 28,50 Kč
Jmenovitá hodnota dluhopisů: 10 000 Kč
Nabízený objem do aukce:*) 5 000 000 000 Kč
Maximální přijatelný výnos dluhopisu: není stanoven
Datum aukce: 14. 4. 2004
Uzávěrka příjmu objednávek: konkurenční 14. 4. 2004 do 12:00
  nekonkurenční 14. 4. 2004 do 12:15**)
Způsob prodeje dluhopisů: Americká výnosová aukce
Způsob zadávání objednávek: Ve výnosu na dvě desetinná místa
Administrátor emise: Česká národní banka

*) MF si vyhrazuje právo změnit objem aukce v jejím průběhu
**) Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo  

Název Sídlo
Seznam přímých účastníků aukcí střednědobých státních dluhopisů
ABN Amro BANK N.V., pobočka Praha Lazarská 3, Praha 1
Citibank a.s. Evropská 178, Praha 6
Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Československá obchodní banka, a.s. Na Příkopě 14, Praha 1
Deutsche Bank AG, pobočka Praha Jungmannova 34, Praha 1
HVB Bank Czech Republic, a.s. Nám. Republiky 3a/2090, Praha 1
ING Bank N.V., organizační složka Nádražní 344/25, Praha 5
Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33, Praha 1
PPF burzovní společnost a.s. Na Pankráci 1658, Praha 4
Raiffeisenbank, a.s Olbrachtova 9, Praha 4

 

Emisní podmínky 42. emise státních dluhopisů

"Dluhopis České republiky, 2004 - 2009, 3,80 %"

Ministerstvo financí v souladu s § 19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a § 1 zákona č. 120/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003, určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004-2009, 3,80%:

 1. Základní charakteristika dluhopisů:
  Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
  Název: Dluhopis České republiky, 2004 - 2009, 3,80 %
  Zkrácený název: ČR, 3,80 %, 09
  Pořadové číslo emise: 42
  Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Datum emise: 22. března 2004
  Datum splatnosti: 22. března 2009
  Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 3,80 % p.a.
  Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
  ISIN: CZ 0001000855
 2. Dluhopisy jsou vydávány podle § 1 zákona č. 120/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003.
 3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci majitelů vede Středisko cenných papírů.
 4.  Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
 5. Emitent předloží návrh na registraci dluhopisů na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních majitelů. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech majitelů ve Středisku cenných papírů, je 22. únor 2009.
 6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,80 % p.a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 22. březnu příslušného roku. Připadne- li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
 7. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 23. února. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je majitelem dluhopisu k 22. únoru každého roku. Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je majitelem dluhopisu 22. února 2005.
 8.  Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
 9.  Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude proveden formou výnosové aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 17. března 2004. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 22. února 2009. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem zveřejněny.
 10. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 45 000 000 000 Kč.
 11. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 11 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, není umožněno.
 12.  Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 22. března 2009. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je majitelem dluhopisu dne 22. února 2009. Připadne-li den splátky jistiny na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
 13. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).
 14. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.
 15. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.
 16. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice.
 17. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.