CZ EN

Emisní podmínky 91. emise státních dluhopisů ČR, VAR %, 20 - CZ0001004113

Sdělení
Ministerstva financí
ze dne 2. května 2014,
jímž se určují emisní podmínky pro
Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) vydává zaknihované státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“). Tyto emisní podmínky podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2014–2020, VAR % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).

 1. Základní popis dluhopisů:

  Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
  Název: Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %
  Zkrácený název: ČR, VAR %, 20
  Pořadové číslo emise: 91.
  Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
  Emisní kurz: určen aukcí
  Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
  Druh dluhopisu: státní dluhopis
  Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
  Datum počátku lhůty pro upisování emise: 4. 6. 2014
  Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 9. 11. 2020
  Datum emise: 9. 6. 2014
  Datum splatnosti: 9. 12. 2020
  Výnos dluhopisu: určen pohyblivou úrokovou sazbou
  Zdaňování výnosu dluhopisu: dle právních předpisů České republiky
  ISIN: CZ0001004113
 2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.
 3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář“) a osoby oprávněné vést evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem. Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
 4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „investor“, případně „investoři“).
 5. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 9. 11. v roce 2014 a k datům 10. 5. a 9. 11. počínaje rokem 2015 a v letech následujících dle přílohy č. 1 těchto emisních podmínek. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 9. 12. 2014 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 9. 11. 2014. Převoditelnost dluhopisu se po datu 9. 11. 2020 vylučuje.
 6. Výnos dluhopisu je určen pohyblivou úrokovou sazbou, kterou pro každé výnosové období stanoví ministerstvo v den stanovení průměrné referenční úrokové sazby jako průměrnou referenční úrokovou sazbu minus marže ve výši 0,30 % p. a. (per annum). Takto stanovená úroková sazba se uveřejní v den stanovení průměrné referenční úrokové sazby na internetových stránkách ministerstva. Minimální úroková sazba v každém výnosovém období se stanoví ve výši 0,00 % p. a. Průměrná referenční úroková sazba se stanoví jako aritmetický průměr referenčních úrokových sazeb pro pět po sobě následujících pracovních dní dle přílohy č. 2 těchto emisních podmínek, kde posledním tímto dnem je den stanovení průměrné referenční úrokové sazby dle bodu 7 těchto emisních podmínek, a to v rozsahu tří desetinných míst; takto stanovená průměrná referenční úroková sazba se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Referenční úrokovou sazbou pro účely těchto emisních podmínek se ve vztahu k příslušnému výnosovému období rozumí hodnota 6M PRIBOR, který znamená referenční hodnotu úrokových sazeb v procentech p. a. pro prodej CZK depozita na období šesti měsíců na trhu mezibankovních depozit, která je uveřejňována na internetových stránkách České národní banky. Výnosy dluhopisů určené na základě příslušné pohyblivé úrokové sazby jsou vypláceny dvakrát ročně, a to vždy k datu 9. 6. a 9. 12. příslušného roku. Připadne-li datum výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, vyplatí se výnos dluhopisu bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.
 7. Dnem stanovení průměrné referenční úrokové sazby se pro účely těchto emisních podmínek ve vztahu k příslušnému výnosovému období rozumí pracovní den, který o dva pracovní dny předchází první den příslušného výnosového období. Pro účely prvního výnosového období je dnem stanovení průměrné referenční úrokové sazby datum aukce první tranše emise dluhopisů. Pokud nebude v některém z pěti pracovních dní dle přílohy č. 2 těchto emisních podmínek uveřejněna referenční úroková sazba 6M PRIBOR, bude v takový den za účelem stanovení průměrné referenční úrokové sazby stanovena referenční úroková sazba emitentem jako aritmetický průměr zaokrouhlený na dvě desetinná místa kotací úrokové sazby prodeje trhu CZK mezibankovních depozit pro období šesti měsíců získaných v takový den po 11.00 (slovy: jedenácté) hodině pražského času od alespoň pěti bank působících na CZK mezibankovním trhu dle volby emitenta. Není-li možné v takový den stanovit příslušnou referenční úrokovou sazbu ani tímto způsobem, použije se pro účely stanovení průměrné referenční úrokové sazby a určení výnosu dluhopisu pro příslušné výnosové období poslední známá úroková sazba 6M PRIBOR, která je takovému dni nejblíže.
 8. Pro vyloučení pochybností platí, že v případě, že v důsledku přechodu České republiky na jinou zákonnou měnu referenční úroková sazba 6M PRIBOR zanikne nebo se přestane obecně na trhu mezibankovních depozit používat, použije se pro účely stanovení průměrné referenční úrokové sazby dle bodů 6 a 7 těchto emisních podmínek úroková sazba, která se bude namísto 6M PRIBOR běžně používat na trhu mezibankovních depozit v České republice. Změna referenční úrokové sazby bude provedena v souladu s příslušnými právními předpisy platnými ke dni přechodu České republiky na jinou zákonnou měnu. Ustanovení dle bodu 7 těchto emisních podmínek se pro referenční úrokovou sazbu stanovenou v souladu s tímto bodem použijí obdobně.
 9. Výnosové období se stanoví jako šestiměsíční, a to vždy od 9. 6. (včetně tohoto dne) do 9. 12. (tento den vyjímaje) příslušného roku a od 9. 12. (včetně tohoto dne) příslušného roku do 9. 6. (tento den vyjímaje) roku následujícího dle přílohy č. 1 těchto emisních podmínek. První výnosové období pro vyplacení výnosu se stanoví od 9. 6. 2014 (včetně tohoto dne) do 9. 12. 2014 (tento den vyjímaje). Druhé výnosové období pro vyplacení výnosu se stanoví od 9. 12. 2014 (včetně tohoto dne) do 9. 6. 2015 (tento den vyjímaje). Výpočet výnosu a poměrného výnosu dluhopisu za období kratší jednoho roku probíhá na bázi konvence jednoho roku o 360 (slovy: tři sta šedesáti) dnech a skutečného počtu uplynulých dnů v období, za něž je výnos nebo poměrný výnos dluhopisu vypočítáván (standard „ACT/360“). Poměrný výnos dluhopisu se do ceny dluhopisu započítává od data emise, resp. od data zahájení příslušného výnosového období, do data výpočtu poměrného výnosu dluhopisu.
 10. Emise dluhopisů bude vydávána v rámci lhůty pro upisování emise postupně po částech (v tranších).
 11. Emisní kurz dluhopisu příslušné tranše emise dluhopisů se určí kurzem dosaženým v aukci.
 12. Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně a dle § 26 odst. 4 zákona o dluhopisech se dávají do prodeje na primárním trhu prostřednictvím České národní banky. Primární prodej dluhopisů, způsob a místo upisování dluhopisů, způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu se řídí platnými Pravidly pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou, které se uveřejňují na internetových stránkách České národní banky a ministerstva. Primární prodej dluhopisů se provádí formou aukcí. Aukčním místem je Česká národní banka. Účastnit aukce se může pouze osoba určená emitentem (dále jen „primární dealer“) nebo emitent. Další investoři se mohou aukce dluhopisů zúčastnit pouze nepřímo prostřednictvím primárních dealerů nebo prostřednictvím emitenta. Emitent je oprávněn zapsat dluhopisy při jejich vydání nejprve na majetkový účet emitenta dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech a nabývat dluhopisy před datem jejich splatnosti, včetně odkupování dluhopisů kdykoli po datu emise za jakoukoli cenu a za dalších podmínek určených ministerstvem. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti, včetně dluhopisů odkoupených emitentem, nezanikají a je na uvážení emitenta, zda je ponechá v majetku emitenta a případně je prodá, či zda rozhodne jinak.
 13. Primární prodej dluhopisů první tranše emise dluhopisů bude proveden formou americké aukce pořádané dne 4. 6. 2014 Českou národní bankou. O vydávání a primárním prodeji dluhopisů dalších tranší emise dluhopisů následujících po první tranši emise dluhopisů rozhodne emitent a určí datum příslušných aukcí. Oznámení o aukci se uveřejňují v dostatečném časovém předstihu před datem konání aukce na internetových stránkách ministerstva.
 14. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise dluhopisů činí 30 000 000 000 Kč (slovy: třicet miliard korun českých).
 15. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 9. 12. 2020. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena spolu s vyplacením posledního výnosu dluhopisů osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 9. 11. 2020. Připadne-li datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení posledního výnosu dluhopisů na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.
 16. Emitent se zavazuje, že zabezpečí dle těchto emisních podmínek vyplacení výnosů dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů osobám, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem, výlučně v korunách českých nebo jiné měně, která bude k datu provedení příslušné platby zákonnou měnou České republiky. Na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů se podílejí Česká národní banka a ministerstvo. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena a výnosy dluhopisů budou vyplaceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí osob, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem. Platebním místem je Česká národní banka, která uveřejní způsob, jakým bude provedeno splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů.
 17. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků k datu určení těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA-.
 18. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky.
 19. Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
 20. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve Sbírce zákonů. Jakákoli oznámení vlastníkům dluhopisů a oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů se uveřejňují v českém jazyce na internetových stránkách ministerstva v části, v níž emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných státních dluhopisech.
 21. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, je rozhodující verze česká.

Ministr financí
Ing. Andrej Babiš, v. r.

Příloha č. 1 emisních podmínek pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

Přehled výnosových období a jednotlivých dat souvisejících s vyplacením výnosu dluhopisu
Pořadí
výnosového
období 
Den stanovení
průměrné referenční
úrokové sazby 
Výnosové období   Den rozhodný pro
vyplacení výnosu
dluhopisu
 Datum výnosu
dluhopisu
od*  do** 
1. 4.6.2014 9.6.2014 9.12.2014 9.11.2014 9.12.2014
2. 5.12.2014 9.12.2014 9.6.2015 10.5.2015 9.6.2015
3. 5.6.2015 9.6.2015 9.12.2015 9.11.2015 9.12.2015
4. 7.12.2015 9.12.2015 9.6.2016 10.5.2016 9.6.2016
5. 7.6.2016 9.6.2016 9.12.2016 9.11.2016 9.12.2016
6. 7.12.2016 9.12.2016 9.6.2017 10.5.2017 9.6.2017
7. 7.6.2017 9.6.2017 9.12.2017 9.11.2017 9.12.2017
8. 7.12.2017 9.12.2017 9.6.2018 10.5.2018 9.6.2018
9. 7.6.2018 9.6.2018 9.12.2018 9.11.2018 9.12.2018
10. 6.12.2018 9.12.2018 9.6.2019 10.5.2019 9.6.2019
11. 6.6.2019 9.6.2019 9.12.2019 9.11.2019 9.12.2019
12. 5.12.2019 9.12.2019 9.6.2020 10.5.2020 9.6.2020
13. 5.6.2020 9.6.2020 9.12.2020 9.11.2020 9.12.2020
* včetně tohoto dne
** tento den vyjímaje

 

 Příloha č. 2 emisních podmínek pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

Přehled dat uveřejnění 6M PRIBOR pro výpočet průměrné referenční úrokové sazby
Pořadí výnosového období  Den stanovení průměrné
referenční úrokové sazby 
Data uveřejnění referenční úrokové
sazby 6M PRIBOR 
1. 4.6.2014 29. 5., 30. 5., 2. 6., 3. 6., 4. 6.
2. 5.12.2014 1. 12., 2. 12., 3. 12., 4. 12., 5. 12.
3. 5.6.2015 1. 6., 2. 6., 3. 6., 4. 6., 5. 6.
4 7.12.2015 1. 12., 2. 12., 3. 12., 4. 12., 7. 12.
5. 7.6.2016 1. 6., 2. 6., 3. 6., 6. 6., 7. 6.
6. 7.12.2016 1. 12., 2. 12., 5. 12., 6. 12., 7. 12.
7. 7.6.2017 1. 6., 2. 6., 5. 6., 6. 6., 7. 6.
8. 7.12.2017 1. 12., 4. 12., 5. 12., 6. 12., 7. 12.
9. 7.6.2018 1. 6., 4. 6., 5. 6., 6. 6., 7. 6.
10. 6.12.2018 30. 11., 3. 12., 4. 12., 5. 12., 6. 12.
11. 6.6.2019 31. 5., 3. 6., 4. 6., 5. 6., 6. 6.
12. 5.12.2019 29. 11., 2. 12., 3. 12., 4. 12., 5. 12.
13. 5.6.2020 1. 6., 2. 6., 3. 6., 4. 6., 5. 6.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.