CZ EN

Emisní podmínky 78. emise státních dluhopisů SDD ČR, 2,50 %, 28 - CZ0001003859

Sdělení
Ministerstva financí
ze dne 10. ledna 2013,
jímž se určují emisní podmínky pro
Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 2,50 %

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dluhopisech"). Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2013-2028, 2,50 %:

 1. Základní popis dluhopisů:
  Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo")
  Název: Státní dluhopis České republiky, 2013-2028, 2,50 %
  Zkrácený název: ČR, 2,50 %, 28
  Pořadové číslo emise: 78.
  Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Druh dluhopisu: státní dluhopis
  Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
  Datum počátku lhůty pro upisování emise: 20. února 2013
  Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 26. července 2028
  Datum emise: 25. února 2013
  Datum splatnosti: 25. srpna 2028
  Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 2,50 % p. a.
  Zdanění výnosů: podle právních předpisů České republiky
  ISIN: CZ0001003859
  Oddělená jistina - ISIN: CZ0000702790br Kupon č. 1 - ISIN: CZ0000702808
  Kupon č. 2 - ISIN: CZ0000702816
  Kupon č. 3 - ISIN: CZ0000702824
  Kupon č. 4 - ISIN: CZ0000702832
  Kupon č. 5 - ISIN: CZ0000702840
  Kupon č. 6 - ISIN: CZ0000702857
  Kupon č. 7 - ISIN: CZ0000702865
  Kupon č. 8 - ISIN: CZ0000702873
  Kupon č. 9 - ISIN: CZ0000702881
  Kupon č. 10 - ISIN: CZ0000702899
  Kupon č. 11 - ISIN: CZ0000702907
  Kupon č. 12 - ISIN: CZ0000702915
  Kupon č. 13 - ISIN: CZ0000702923
  Kupon č. 14 - ISIN: CZ0000702931
  Kupon č. 15 - ISIN: CZ0000702949
  Kupon č. 16 - ISIN: CZ0000702956

 2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.

 3. Dluhopisy mají formu cenného papíru na doručitele, jsou vydávány v zaknihované podobě a evidovány v centrální evidenci cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., a osoby oprávněné vést navazující evidenci.

 4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jako "investoři"). Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny podle právních předpisů České republiky.

 5. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem ke dni 26. července počínaje rokem 2013. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise do 25. srpna 2013 má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem ke dni 26. července 2013. Převoditelnost dluhopisu se po datu 26. července 2028 vylučuje.

 6. Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 2,50 % p.a. Výnos dluhopisu je vyplácen jedenkrát ročně, a to vždy k datu 25. srpna počínaje rokem 2013. Připadne-li datum vyplacení výnosu na den, který není pracovním dnem, bude vyplacení výnosu provedeno první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí výplaty.

 7. Výpočet poměrného výnosu dluhopisu probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsících po 30 dnech (BCK - 30E/360). Poměrný výnos dluhopisu je do ceny dluhopisu započítáván od data emise.

 8. Emise dluhopisů bude vydávána v rámci lhůty pro upisování postupně (v tranších).

 9. Emisní kurz se určí kurzem dosaženým v aukci.

 10. Dluhopisy budou nabídnuty k úpisu v České republice. Dluhopisy se podle § 26 odst. 4 zákona o dluhopisech dávají do prodeje prostřednictvím České národní banky. Primární prodej dluhopisů, způsob a místo upisování dluhopisu, způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo splácení emisního kurzu upsaného dluhopisu se řídí platnými Pravidly pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou. Primární prodej první tranše bude proveden formou americké aukce pořádané dne 20. února 2013 Českou národní bankou pro skupinu primárních dealerů. Další investoři se mohou aukce dluhopisů zúčastnit prostřednictvím primárních dealerů. Oznámení o aukci se zveřejní v dostatečném předstihu. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek.

 11. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 120 000 000 000 Kč (slovy: sto dvacet miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení objemu emise činí 40 000 000 000 Kč (slovy: čtyřicet miliard korun českých).

 12. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 25. srpna 2028. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Ministerstvo ve smyslu § 17 zákona o dluhopisech rozhodlo, že právo na splacení dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem ke dni 26. července 2028. Připadne-li datum splacení jmenovité hodnoty dluhopisů na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na vyplacení výnosu za toto odsunutí platby.

 13. Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

 14. Ministerstvo se zavazuje, že podle těchto emisních podmínek zabezpečí vyplacení výnosů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů osobám, které jsou ke dni stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat příslušná práva spojená s dluhopisem. Platebním místem je Česká národní banka. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena a výnosy dluhopisů budou vyplaceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí osob, které jsou ke dni stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat příslušná práva spojená s dluhopisem. Česká národní banka zveřejní způsob, jakým bude provedeno splacení jmenovité hodnoty dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů.

 15. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků ke dni určení těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor's je na úrovni AA, společností Moody's na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA-.

 16. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

 17. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách ministerstva.

 18. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

 

 

Ministr financí
Ing. Miroslav Kalousek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.