CZ EN

Emisní podmínky 71. emise spořicích státních dluhopisů - SSD-D ČR, 13 - CZ0001003594

Sdělení
Ministerstva financí
ze dne 9. 5. 2012,
jímž se určují emisní podmínky pro
Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2013

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“), a určuje emisní podmínky Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012 – 2013:

 1. Základní charakteristika dluhopisů:
  Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
  Název: Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2013
  Zkrácený název: SSD-D ČR, 13
  Pořadové číslo emise: 71.
  Jmenovitá hodnota: 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká)
  Emisní kurz: 97,00 % jmenovité hodnoty
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
  Datum počátku emisní lhůty: 10. 5. 2012
  Datum ukončení emisní lhůty: 12. 12. 2012
  Datum emise: 12. 6. 2012
  Datum splatnosti: 12. 12. 2013
  Úrokový výnos: rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem
  Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
  ISIN: CZ0001003594

 2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů o státním dluhopisovém programu, které vydání státních dluhopisů umožňují.

 3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí (dále jen „evidence ministerstva“).

 4. Dluhopisy může upsat pouze:

  1. fyzická osoba,
  2. občanské sdružení nebo honební společenstvo,
  3. odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
  4. nadace nebo nadační fond,
  5. obecně prospěšná společnost,
  6. registrovaná církev nebo náboženská společnost, svaz církví nebo náboženských společností,
  7. stavovská komora nebo profesní organizace,
  8. školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
  9. Hospodářská komora České republiky nebo Agrární komora České republiky zřízené ve smyslu zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a o Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  10. veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  11. veřejná výzkumná instituce zřízená ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
  12. Česká televize zřízená ve smyslu zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, Český rozhlas zřízený ve smyslu zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, ve znění pozdějších předpisů, nebo Česká tisková kancelář zřízená ve smyslu zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů,
  13. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zřízená ve smyslu zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nebo zaměstnanecká pojišťovna zřízená ve smyslu zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů,
  14. územní samosprávné celky a vyšší územní samosprávné celky České republiky nebo hlavní město Praha,
  15. Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky nebo Asociace krajů České republiky,
   nebo
  16. zahraniční právnická osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech b) až h).

   

 5. Ministerstvo financí jako emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému se sídlem v členském státě Evropské unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených převodních místech je vyloučeno.

 6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 10 000 000 000 Kč (slovy: deset miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 11 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah navýšení objemu emise činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých).

 7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci emisní lhůty postupně po částech (tranších).

 8. Dluhopisy budou emitentem nabídnuty k úpisu v České republice formou veřejné nabídky. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů zajišťuje Ministerstvo financí a osoby, které k výkonu takových činností pověřilo (dále jen „distributoři“). Seznam distributorů se uveřejní na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.

 9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních podmínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisovatel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným způsobem prokázat, že náleží mezi osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Cenou úpisu dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota upisovaných dluhopisů násobená jejich emisním kurzem. Cena úpisu dluhopisů se zaokrouhlí na haléře a v případě úhrady ceny úpisu dluhopisů v hotovosti na celé koruny. Upisovatel je povinen uhradit cenu úpisu dluhopisů do pěti pracovních dnů od data ukončení úpisu příslušné tranše. Okamžikem uhrazení ceny úpisu dluhopisů upisovatelem na účet distributora se žádost o úpis dluhopisů stává platnou, závaznou a nelze ji již ze strany upisovatele zrušit. Od data uhrazení ceny úpisu dluhopisů do data vydání příslušné tranše není tato částka úročena. Po datu ukončení úpisu příslušné tranše dluhopisů již nebudou žádosti o úpis příslušné tranše dluhopisů distributory přijímány. V případě dosažení nebo překročení předpokládané jmenovité hodnoty emise podle bodu 6 těchto emisních podmínek může Ministerstvo financí rozhodnout o krácení počtu kusů upisovaných dluhopisů podle jednotlivých žádostí o úpis dluhopisů podaných do data ukončení úpisu příslušné tranše dluhopisů. Neuspokojeným či částečně uspokojeným upisovatelům se vrátí jimi uhrazená cena úpisu dluhopisů, které nebyly upsány, bez zbytečného odkladu bezhotovostním převodem na platební účet, z něhož byly příslušné peněžní prostředky poukázány na účet distributora, či na platební účet uvedený v žádosti o úpis dluhopisů v případě úhrady ceny upisovaných dluhopisů v hotovosti. Od data uhrazení ceny úpisu dluhopisů, které nebyly upsány, do data vrácení uhrazené ceny dluhopisů, které nebyly upsány, není tato částka úročena.

 10. Úpis první tranše dluhopisů je ukončen k datu 31. 5. 2012 nebo k datu, které určí emitent, podle toho, které datum nastane dříve.

 11. O úpisu případných dalších tranší dluhopisů vedle tranše podle bodu 10 těchto emisních podmínek může rozhodnout emitent a stanovit datum zahájení a datum ukončení úpisu dluhopisů příslušné další tranše. Oznámení o případných dalších tranších se zveřejňují na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.

 12. Převoditelnost dluhopisů v evidenci ministerstva začíná datem připsání dluhopisů na účty prvních nabyvatelů. Žádost o převod dluhopisů se podává prostřednictvím distributora. Dluhopisy jsou převáděny bez peněžního vypořádání. Dluhopisy lze převést pouze na osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy převádějí, je povinna při podání žádosti o převod dluhopisů distributorovi důvěryhodným způsobem prokázat, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům dluhopisů v evidenci ministerstva, je 12. 11. 2013.

 13. Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá na bázi skutečného počtu kalendářních dnů v roce a skutečného počtu dnů výnosového období (standard act/act). Výnosovým obdobím se rozumí období od data emise do data splatnosti. Poměrná část úrokového výnosu se do ceny dluhopisu započítává od data emise a vypočte se jako úrokový výnos vynásobený podílem skutečného počtu dnů od data emise do data výpočtu poměrné části úrokového výnosu a skutečného počtu dnů výnosového období.

 14. Ministerstvo financí jako emitent není oprávněno předčasně splatit vydané dluhopisy před datem splatnosti, nepožádá-li o předčasné splacení vlastník dluhopisů podle bodu 15 těchto emisních podmínek. Ministerstvo financí je oprávněno nabývat dluhopisy do svého majetku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech.

 15. Vlastník dluhopisů má právo požádat Ministerstvo financí jako emitenta prostřednictvím distributora o předčasné splacení všech nebo části jím vlastněných dluhopisů podle následujícího harmonogramu:

  Datum prvního možného
  podání žádosti o předčasné
  splacení
  Datum posledního možného
  podání žádosti o předčasné
  splacení
  Datum
  předčasného splacení
  31. 8. 2012 29. 11. 2012 31. 12. 2012
  3. 12. 2012 27. 2. 2013 2. 4. 2013
  1. 3. 2013 29. 5. 2013 1. 7. 2013

  Vlastník dluhopisů nemá nárok na poměrnou část úrokového výnosu za období od data emise do data předčasného splacení. Jmenovitá hodnota dluhopisů násobená emisním kurzem bude vyplacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po příslušném datu posledního možného podání žádosti o předčasné splacení. Žádost o předčasné splacení podá vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora. Od okamžiku podání žádosti o předčasné splacení nelze dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána příslušná žádost o předčasné splacení, převádět na jiné oprávněné osoby. Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu předčasného splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné splacení požádat o předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc). Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu předčasného splacení požádat o předčasné splacení 100 % jím vlastněných dluhopisů do počtu kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc) včetně a nejvýše 50 % jím vlastněných dluhopisů nad počet kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc). Dluhopisy předčasným splacením zanikají současně s právem vlastníka na úrokový výnos. Dluhopisy vlastníka budou vlastníkovi při předčasném splacení uhrazeny v částce odpovídající jejich jmenovité hodnotě násobené emisním kurzem a zaokrouhlené na haléře, a to bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je vlastník dluhopisů povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu dluhopisu. Případnou změnu platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora.

 16. Emitent prohlašuje, že k datu splatnosti dluží každému vlastníkovi dluhopisů jmenovitou hodnotu jím vlastněných dluhopisů. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě k datu 12. 12. 2013, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici jmenovité hodnoty těchto dluhopisů podle bodu 18 těchto emisních podmínek. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude vyplacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 11. 2013.

 17. Emitent se zavazuje, že splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Jmenovitá hodnota dluhopisů je vyplácena bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je vlastník dluhopisů povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu dluhopisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici jmenovité hodnoty těchto dluhopisů podle bodu 18 těchto emisních podmínek. Případnou změnu platebního účtu ohlásí vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora.

 18. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat Ministerstvo financí jako emitenta prostřednictvím distributora o reinvestici jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů této emise. V takovém případě nebude vlastníkovi dluhopisů jejich jmenovitá hodnota nebo její příslušná část vyplacena bezhotovostním převodem na platební účet podle bodu 17 těchto emisních podmínek, nýbrž bude ve vlastníkem požadované výši reinvestována do dluhopisů předem určených emitentem. Oznámení o datu, od kterého je možné podávat žádost o reinvestici jmenovité hodnoty dluhopisů, a o dluhopisech, do kterých je možné jmenovitou hodnotu dluhopisů reinvestovat, se zveřejňuje v dostatečném předstihu na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup. O reinvestici požádá vlastník dluhopisů podáním žádosti o reinvestici jmenovité hodnoty dluhopisů prostřednictvím distributora. Posledním dnem pro podání žádosti o reinvestici jmenovité hodnoty dluhopisů je 11. 11. 2013.

 19. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků ke dni určení těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA-.

 20. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

 21. Veškerá práva spojená s dluhopisy se ve smyslu ustanovení § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

 22. Tyto emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.

 23. Provozní řád samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí je závazný pro všechny vlastníky dluhopisů a zveřejňuje se na internetových stránkách Ministerstva financí.

 24. Ministerstvo financí si vyhrazuje právo činit veškeré úkony související s vedením evidence ministerstva, úpisem dluhopisů, předčasným splacením dluhopisů, reinvesticí jmenovité hodnoty dluhopisů, zápisy do evidence ministerstva, změny údajů a ostatní související činnosti vymezené Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.

 25. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, rozhoduje tato verze česká.

 

Ministr:
Ing. Miroslav Kalousek v. r.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.