CZ EN

Emisní podmínky 69. emise spořicích státních dluhopisů - SSD-R ČR, FIX %, 17 - CZ0001003578

Sdělení
Ministerstva financí
ze dne 9. 5. 2012,
jímž se určují emisní podmínky pro
Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2017, FIX %

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“), a určuje emisní podmínky Reinvestičního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012 – 2017, FIX %:

 1. Základní charakteristika dluhopisů:
  Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
  Název: Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2017, FIX %
  Zkrácený název: SSD-R ČR, FIX %, 17
  Pořadové číslo emise: 69.
  Jmenovitá hodnota: 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká)
  Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
  Datum počátku emisní lhůty: 10. 5. 2012
  Datum ukončení emisní lhůty: 12. 6. 2016
  Datum emise: 12. 6. 2012
  Datum splatnosti: 12. 6. 2017
  Úrokový výnos pro první výnosové období od 12. 6. 2012 do 12. 6. 2013: 1,00 % p. a.
  Úrokový výnos pro druhé výnosové období od 12. 6. 2013 do 12. 6. 2014: 2,00 % p. a.
  Úrokový výnos pro třetí výnosové období od 12. 6. 2014 do 12. 6. 2015: 3,00 % p. a.
  Úrokový výnos pro čtvrté výnosové období od 12. 6. 2015 do 12. 6. 2016: 4,50 % p. a.
  Úrokový výnos pro páté výnosové období od 12. 6. 2016 do 12. 6. 2017: 6,00 % p. a.
  Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
  ISIN: CZ0001003578

 2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů o státním dluhopisovém programu, které vydání státních dluhopisů umožňují.

 3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí (dále jen „evidence ministerstva“).

 4. Dluhopisy může upsat pouze:

  1. fyzická osoba,
  2. občanské sdružení nebo honební společenstvo,
  3. odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
  4. nadace nebo nadační fond,
  5. obecně prospěšná společnost,
  6. registrovaná církev nebo náboženská společnost, svaz církví nebo náboženských společností,
  7. stavovská komora nebo profesní organizace,
  8. školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
  9. Hospodářská komora České republiky nebo Agrární komora České republiky zřízené ve smyslu zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a o Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  10. veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  11. veřejná výzkumná instituce zřízená ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
  12. Česká televize zřízená ve smyslu zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, Český rozhlas zřízený ve smyslu zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase, ve znění pozdějších předpisů, nebo Česká tisková kancelář zřízená ve smyslu zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů,
  13. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zřízená ve smyslu zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nebo zaměstnanecká pojišťovna zřízená ve smyslu zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů,
  14. územní samosprávné celky a vyšší územní samosprávné celky České republiky nebo hlavní město Praha,
  15. Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky nebo Asociace krajů České republiky,
   nebo
  16. zahraniční právnická osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech b) až h).

   

 5. Ministerstvo financí jako emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému se sídlem v členském státě Evropské unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených převodních místech je vyloučeno.

 6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 10 000 000 000 Kč (slovy: deset miliard korun českých). Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 11 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než je předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah navýšení objemu emise činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých).

 7. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci emisní lhůty postupně po částech (tranších).

 8. Dluhopisy budou s výjimkou dluhopisů podle bodu 11 těchto emisních podmínek nabídnuty emitentem k úpisu v České republice formou veřejné nabídky. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů zajišťuje Ministerstvo financí a osoby, které k výkonu takových činností pověřilo (dále jen „distributoři“). Seznam distributorů se uveřejní na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.

 9. Upisovatelé uvedení v bodě 4 těchto emisních podmínek podávají žádost o úpis dluhopisů příslušné tranše prostřednictvím distributora. Jeden upisovatel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti o úpis dluhopisů distributorovi důvěryhodným způsobem prokázat, že náleží mezi osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Cenou úpisu dluhopisů se rozumí celková jmenovitá hodnota upisovaných dluhopisů násobená jejich emisním kurzem. Upisovatel je povinen uhradit cenu úpisu dluhopisů do pěti pracovních dnů od data ukončení úpisu příslušné tranše. Okamžikem uhrazení ceny úpisu dluhopisů upisovatelem na účet distributora se žádost o úpis dluhopisů stává platnou, závaznou a nelze ji již ze strany upisovatele zrušit. Od data uhrazení ceny úpisu dluhopisů do data vydání příslušné tranše není tato částka úročena. Po datu ukončení úpisu příslušné tranše dluhopisů již nebudou žádosti o úpis příslušné tranše dluhopisů distributory přijímány. V případě dosažení nebo překročení předpokládané jmenovité hodnoty emise podle bodu 6 těchto emisních podmínek může Ministerstvo financí rozhodnout o krácení počtu kusů upisovaných dluhopisů podle žádostí o úpis dluhopisů podaných do data ukončení úpisu příslušné tranše dluhopisů. Neuspokojeným či částečně uspokojeným upisovatelům se vrátí jimi uhrazená cena úpisu dluhopisů, které nebyly upsány, bez zbytečného odkladu bezhotovostním převodem na platební účet, z něhož byly příslušné peněžní prostředky poukázány na účet distributora, či na platební účet uvedený v žádosti o úpis dluhopisů v případě úhrady ceny upisovaných dluhopisů v hotovosti. Od data uhrazení ceny úpisu dluhopisů, které nebyly upsány, do data vrácení uhrazené ceny dluhopisů, které nebyly upsány, není tato částka úročena.

 10. Úpis první tranše dluhopisů je ukončen k datu 31. 5. 2012 nebo k datu, které určí emitent, podle toho, které datum nastane dříve.

 11. Vydání dalších tranší dluhopisů proběhne formou reinvestice úrokového výnosu dluhopisů vydaných v předchozích tranších podle bodu 14 těchto emisních podmínek s výjimkou posledního úrokového výnosu, a to k datu reinvestice úrokového výnosu.

 12. Emitent může rozhodnout o úpisu případných dalších tranší dluhopisů vedle tranší podle bodu 10 a 11 těchto emisních podmínek a stanovit datum zahájení a datum ukončení úpisu dluhopisů příslušné tranše. Oznámení o případných dalších tranších se zveřejňují na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.

 13. Převoditelnost dluhopisů v evidenci ministerstva začíná datem připsání dluhopisů na účty prvních nabyvatelů. Žádost o převod dluhopisů se podává prostřednictvím distributora. Dluhopisy jsou převáděny bez peněžního vypořádání. Dluhopisy lze převést pouze na osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy převádějí, je povinna při podání žádosti o převod dluhopisů distributorovi důvěryhodným způsobem prokázat, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům dluhopisů v evidenci ministerstva, je 12. 5. 2017.

 14. Dluhopisy se úročí pevnou úrokovou sazbou, která pro každé výnosové období narůstá podle bodu 1 těchto emisních podmínek. Úrokové výnosy (kupony) jsou reinvestovány jedenkrát ročně, a to vždy k datu 12. 6. počínaje rokem 2013, vyjma posledního úrokového výnosu, který je vlastníkovi dluhopisů vyplacen spolu se jmenovitou hodnotou dluhopisů k datu splatnosti dluhopisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu podle bodu 22 těchto emisních podmínek. Reinvesticí úrokového výnosu se rozumí, že na majetkový účet vlastníka dluhopisů jsou k datu reinvestice úrokového výnosu připsány dluhopisy téže emise v celkové jmenovité hodnotě, která odpovídá výši úrokového výnosu ze všech dluhopisů vlastníka téže emise za příslušné výnosové období. Připadne-li datum reinvestice úrokového výnosu na den, který není pracovním dnem, budou příslušné dluhopisy připsány na majetkový účet vlastníka dluhopisů první následující pracovní den. Celková částka úrokového výnosu ze všech dluhopisů vlastníka za příslušné výnosové období se pro účely reinvestice zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Reinvesticí úrokového výnosu se zvyšuje počet kusů dluhopisů vlastníka a objem emise. Celková částka posledního úrokového výnosu ze všech dluhopisů vlastníka této emise vyplácená vlastníkovi, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu podle bodu 22 těchto emisních podmínek, se zaokrouhluje na haléře.

 15. Úrokový výnos podle bodu 14 těchto emisních podmínek obdrží vždy osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. počínaje rokem 2013. Úrokový výnos formou reinvestice za první výnosové období od data emise do 12. 6. 2013 obdrží osoba, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2013.

 16. Výpočet poměrné části úrokového výnosu probíhá na bázi skutečného počtu kalendářních dnů v roce a skutečného počtu dnů v příslušném výnosovém období (standard act/act). Výnosovým obdobím se rozumí příslušné výnosové období podle bodu 1 těchto emisních podmínek. Poměrná část úrokového výnosu se do ceny dluhopisu započítává od data emise a vypočte se jako úrokový výnos vynásobený podílem skutečného počtu dnů od data zahájení příslušného výnosového období do data výpočtu poměrné části úrokového výnosu a skutečného počtu dnů příslušného výnosového období. Celková částka poměrné části úrokového výnosu ze všech dluhopisů vlastníka této emise se za účelem výpočtu poměrné části úrokového výnosu zaokrouhluje na haléře.

 17. Oddělení práva na úrokový výnos dluhopisu od dluhopisu se vylučuje.

 18. Ministerstvo financí jako emitent není oprávněno předčasně splatit vydané dluhopisy před datem splatnosti, nepožádá-li o předčasné splacení vlastník dluhopisů podle bodu 19 těchto emisních podmínek. Ministerstvo financí je oprávněno nabývat dluhopisy do svého majetku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech.

 19. Vlastník dluhopisů má právo požádat Ministerstvo financí jako emitenta prostřednictvím distributora o předčasné splacení všech nebo části jím vlastněných dluhopisů podle následujícího harmonogramu:

  Datum prvního možného
  podání žádosti o předčasné
  splacení
  Datum posledního možného
  podání žádosti o předčasné
  splacení
  Datum
  předčasného splacení
  1. 3. 2013 29. 5. 2013 1. 7. 2013
  31. 5. 2013 29. 8. 2013 30. 9. 2013
  2. 9. 2013 28. 11. 2013 31. 12. 2013
  2. 12. 2013 27. 2. 2014 31. 3. 2014
  3. 3. 2014 29. 5. 2014 30. 6. 2014
  2. 6. 2014 28. 8. 2014 30. 9. 2014
  1. 9. 2014 27. 11. 2014 31. 12. 2014
  1. 12. 2014 26. 2. 2015 31. 3. 2015
  2. 3. 2015 28. 5. 2015 30. 6. 2015
  1. 6. 2015 28. 8. 2015 30. 9. 2015
  1. 9. 2015 27. 11. 2015 31. 12. 2015
  1. 12. 2015 26. 2. 2016 31. 3. 2016
  1. 3. 2016 27. 5. 2016 30. 6. 2016
  1. 6. 2016 30. 8. 2016 30. 9. 2016
  1. 9. 2016 29. 11. 2016 30. 12. 2016

  Vlastník dluhopisů má nárok na poměrnou část příslušného úrokového výnosu za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení. Poměrná část úrokového výnosu za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení a jmenovitá hodnota příslušných dluhopisů budou vyplaceny osobě, která je vlastníkem dluhopisů vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícímu po příslušném datu posledního možného podání žádosti o předčasné splacení. Žádost o předčasné splacení podá vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora. Od okamžiku podání žádosti o předčasné splacení nelze dluhopisy v počtu kusů, ve kterém byla podána žádost o předčasné splacení, převádět na jiné oprávněné osoby. Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu předčasného splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné splacení požádat o předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000 (slovy: jeden tisíc). Jeden vlastník dluhopisů může k jednomu datu předčasného splacení požádat o předčasné splacení 100 % jím vlastněných dluhopisů do počtu kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc) včetně a nejvýše 50 % jím vlastněných dluhopisů nad počet kusů 500 000 (slovy: pět set tisíc). Dluhopisy předčasným splacením zanikají současně s právem vlastníka na úrokový výnos. Částka odpovídající jmenovité hodnotě dluhopisů vlastníka a poměrné části příslušného úrokového výnosu bude vlastníkovi při předčasném splacení uhrazena bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je vlastník dluhopisů povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu dluhopisu. Případnou změnu platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora. Celková částka poměrné části úrokového výnosu z počtu dluhopisů, o jejichž předčasné splacení vlastník dluhopisů požádal, vyplácená vlastníkovi za období od data zahájení příslušného výnosového období do data předčasného splacení, se zaokrouhluje na haléře.

 20. Emitent prohlašuje, že k datu splatnosti dluží každému vlastníkovi dluhopisů jmenovitou hodnotu jím vlastněných dluhopisů. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě k datu 12. 6. 2017, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty těchto dluhopisů podle bodu 22 těchto emisních podmínek. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota všech dluhopisů vlastníka bude spolu s posledním úrokovým výnosem vyplacena osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 12. 5. 2017. Připadne-li datum splátky jmenovité hodnoty dluhopisů a výplaty posledního úrokového výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na úrokový výnos za toto odsunutí platby.

 21. Emitent se zavazuje, že splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů spolu s posledním úrokovým výnosem vlastníkům dluhopisů podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Jmenovitá hodnota dluhopisů spolu s posledním úrokovým výnosem jsou vypláceny bezhotovostním převodem na platební účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je vlastník dluhopisů povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu dluhopisů, nepodá-li vlastník dluhopisů žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty těchto dluhopisů podle bodu 22 těchto emisních podmínek. Případnou změnu platebního účtu oznámí vlastník dluhopisů prostřednictvím distributora.

 22. Vlastník dluhopisů je oprávněn požádat Ministerstvo financí jako emitenta prostřednictvím distributora o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů této emise. V takovém případě nebudou vlastníkovi dluhopisů jejich poslední úrokový výnos a jmenovitá hodnota nebo jejich příslušná část vypláceny bezhotovostním převodem na platební účet podle bodu 21 těchto emisních podmínek, nýbrž budou ve vlastníkem požadované výši reinvestovány do dluhopisů předem určených emitentem. Oznámení o datu, od kterého je možné podávat žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů, a o dluhopisech, do kterých je možné poslední úrokový výnos a jmenovitou hodnotu dluhopisů reinvestovat, se zveřejňuje v dostatečném časovém předstihu na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup. O reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty všech nebo části jím vlastněných dluhopisů požádá vlastník dluhopisů podáním žádosti o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů prostřednictvím distributora. Celková částka úrokového výnosu z dluhopisů vlastníka v počtu kusů, ve kterém byla podána žádost o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů, za poslední výnosové období se pro účely reinvestice posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Posledním dnem pro podání žádosti o reinvestici posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů je 11. 5. 2017.

 23. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků ke dni určení těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA-.

 24. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

 25. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se ve smyslu ustanovení § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

 26. Tyto emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.

 27. Provozní řád samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí je závazný pro všechny vlastníky dluhopisů a zveřejňuje se na internetových stránkách Ministerstva financí.

 28. Ministerstvo financí si vyhrazuje právo činit veškeré úkony související s vedením evidence ministerstva, úpisem dluhopisů, předčasným splacením dluhopisů, reinvesticí posledního úrokového výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů, zápisy do evidence ministerstva, změny údajů a ostatní související činnosti vymezené Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.

 29. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, rozhoduje tato verze česká.

 30.  

  Ministr:
  Ing. Miroslav Kalousek v. r.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.