CZ EN

Emisní podmínky 63. emise státních dluhopisů - SDD ČR VAR %, 23 - CZ0001003123

Sdělení
Ministerstva financí ze dne 18. února 2011,
jímž se určují emisní podmínky
Dluhopisu České republiky, 2011–2023, VAR %

 

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“) a určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011–2023, VAR %:

 1. Základní charakteristika dluhopisů:
  Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
  Název: Dluhopis České republiky, 2011–2023, VAR %
  Zkrácený název: ČR, VAR %, 23
  Pořadové číslo emise: 63.
  Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Datum emise: 18. dubna 2011
  Datum splatnosti: 18. dubna 2023
  Úrokový výnos: kupon s pohyblivou úrokovou sazbou
  Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
  ISIN: CZ0001003123

 2. Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odstavce 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.

 3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., (dále jen „Centrální depozitář“).

 4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.

 5. Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s., a na RM-SYSTÉM, české burze cenných papírů a. s.

 6. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou. Úrokovou sazbou pro jedno výnosové období je 12M PRIBOR zvýšený o rozpětí (spread) ve výši 65 bazických bodů. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to k 18.dubnu příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

 7. Pro první výnosové období bude úroková sazba stanovena v den aukce. Pro následující výnosová období bude úroková sazba stanovena 2 pracovní dny před začátkem nového výnosového období a v den stanovení bude zveřejněna.

 8. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kuponu je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 19. března. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je vlastníkem dluhopisu 18. března každého roku.

 9. Převoditelnost dluhopisů v Centrálním depozitáři začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům dluhopisů na účtech v Centrálním depozitáři, je 18. březen 2023.

 10. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a skutečného počtu dnů v období (BCK – standard act/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.

 11. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude proveden formou americké aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků aukcí státních dluhopisů dne 13. dubna 2011. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků aukcí státních dluhopisů. Oznámení o aukci bude předem zveřejněno. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 18. března 2023.

 12. Jednotlivé objednávky předané do aukce přímými účastníky aukcí státních dluhopisů jsou uspokojovány postupně od nejvyšší nabízené ceny. Pokud by při postupném uspokojování objednávek s určitou nabízenou cenou uspokojený objem objednávek přesáhl objem dluhopisů, který emitent prodává, jsou objednávky s touto nabízenou cenou uspokojeny pouze v částečném rozsahu. Dluhopisy jsou prodávány za nabízené ceny.

 13. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 100 000 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být vydány v menším objemu v souladu s § 11 zákona o dluhopisech, v rozsahu, který bude odpovídat vývoji a struktuře financování státního dluhu.

 14. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků ke dni vydání těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor’s je na úrovni A+, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA-.

 15. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech není umožněno.

 16. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 18. dubna 2023. Od tohoto dne končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 18. března 2023. Připadne-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

 17. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se ve smyslu § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

 18. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Kupony a jistina dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí vlastníka dluhopisu. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení jistiny provedeny.

 19. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

 20. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů bude publikováno ve Sbírce zákonů, na webových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.

 21. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

 

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.