CZ EN

Emisní podmínky 53. emise státních dluhopisů - SDD ČR 4,85 %, 57 - CZ0001002059

Emisní podmínky 53. emise

Dluhopisu České republiky, 2007 - 2057, 4,85 %

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“) a určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2007–2057, 4,85 %:

 1. Základní charakteristika dluhopisů:
  Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
  Název: Dluhopis České republiky, 2007 – 2057, 4,85 %
  Zkrácený název: ČR, 4,85 %, 57
  Pořadové číslo emise: 53.
  Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Datum emise: 26.listopadu 2007
  Datum splatnosti:26.listopadu 2057
  Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 4,85 % p.a.
  Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
  ISIN: CZ0001002059
  Kupon č. 1 odtržený, CZ0000701479
  Kupon č. 2 odtržený, CZ0000701487
  Kupon č. 3 odtržený, CZ0000701495
  Kupon č. 4 odtržený, CZ0000701503
  Kupon č. 5 odtržený, CZ0000701511
  Kupon č. 6 odtržený, CZ0000701529
  Kupon č. 7 odtržený, CZ0000701537
  Kupon č. 8 odtržený, CZ0000701545
  Kupon č. 9 odtržený, CZ0000701552
  Kupon č. 10 odtržený, CZ0000701560
  Kupon č. 11 odtržený, CZ0000701578
  Kupon č. 12 odtržený, CZ0000701586
  Kupon č. 13 odtržený, CZ0000701594
  Kupon č. 14 odtržený, CZ0000701602
  Kupon č. 15 odtržený, CZ0000701610
  Kupon č. 16 odtržený, CZ0000701628
  Kupon č. 17 odtržený, CZ0000701636
  Kupon č. 18 odtržený, CZ0000701644
  Kupon č. 19 odtržený, CZ0000701651
  Kupon č. 20 odtržený, CZ0000701669
  Kupon č. 21 odtržený, CZ0000701677
  Kupon č. 22 odtržený, CZ0000701685
  Kupon č. 23 odtržený, CZ0000701693
  Kupon č. 24 odtržený, CZ0000701701
  Kupon č. 25 odtržený, CZ0000701719
  Kupon č. 26 odtržený, CZ0000701727
  Kupon č. 27 odtržený, CZ0000701735
  Kupon č. 28 odtržený, CZ0000701743
  Kupon č. 29 odtržený, CZ0000701750
  Kupon č. 30 odtržený, CZ0000701768
  Kupon č. 31 odtržený, CZ0000701776
  Kupon č. 32 odtržený, CZ0000701784
  Kupon č. 33 odtržený, CZ0000701792
  Kupon č. 34 odtržený, CZ0000701800
  Kupon č. 35 odtržený, CZ0000701818
  Kupon č. 36 odtržený, CZ0000701826
  Kupon č. 37 odtržený, CZ0000701834
  Kupon č. 38 odtržený, CZ0000701842
  Kupon č. 39 odtržený, CZ0000701859
  Kupon č. 40 odtržený, CZ0000701867
  Kupon č. 41 odtržený, CZ0000701875
  Kupon č. 42 odtržený, CZ0000701883
  Kupon č. 43 odtržený, CZ0000701891
  Kupon č. 44 odtržený, CZ0000701909
  Kupon č. 45 odtržený, CZ0000701917
  Kupon č. 46 odtržený, CZ0000701925
  Kupon č. 47 odtržený, CZ0000701933
  Kupon č. 48 odtržený, CZ0000701941
  Kupon č. 49 odtržený, CZ0000701958
  Kupon č. 50 odtržený, CZ0000701966

  Jistina odtržená, CZ0000701461

 2. Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.

 3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede Středisko cenných papírů.

 4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.

 5. Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.

 6. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 27. října. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je vlastníkem dluhopisu 26. října každého roku. Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je vlastníkem dluhopisu 26. října 2008.

 7. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,85 % p.a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to k 26. listopadu příslušného roku. Připadne- li den výplaty výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

 8. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech ve Středisku cenných papírů, je 26. říjen 2057.

 9. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK – standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.

 10. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude proveden formou americké aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 21. listopadu 2007. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem zveřejněny. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dne 26. října 2057.

 11. Jednotlivé objednávky předané do aukce přímými účastníky jsou uspokojovány postupně od nejvyšší nabízené ceny. Pokud při postupném uspokojování objednávek s určitou nabízenou cenou přesáhne uspokojený objem objednávek objem dluhopisů, který emitent prodává, jsou objednávky s touto nabízenou cenou uspokojeny pouze částečně. Dluhopisy jsou prodávány za nabízené ceny.

 12. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 70 000 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být vydány v menším nebo ve větším objemu v souladu s §11 zákona o dluhopisech v rozsahu, který bude odpovídat vývoji a struktuře financování státního dluhu. Objem emise může být zvýšen maximálně na 95 000 000 000 Kč.

 13. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků ke dni vydání těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor’s je na investičním stupni A, společností Moody’s na investičním stupni A1, společností Fitch-IBCA na investičním stupni A+.

 14. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech je umožněno.

 15. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému vlastníku dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 26. listopadu 2057. Od tohoto dne končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu a poslední úrokový výnos budou vyplaceny investorům, kteří jsou vlastníky dluhopisu dne 26. října 2057. Připadne-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

 16. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se ve smyslu § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

 17. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Kupony a jistiny dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí vlastníka dluhopisu. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.

 18. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

 19. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 20. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

Ministr:
Ing. Miroslav Kalousek

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář