CZ EN

Emisní podmínky 49. emise státních dluhopisů - SDD ČR 4,20 %, 36 - CZ0001001796

Emisní podmínky 49. emise státních dluhopisů

Dluhopisu České republiky, 2006 - 2036, 4,20 %

Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dluhopisech") a určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2006-2036, 4,20 %:

 1. Základní charakteristika dluhopisů:
  Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
  Název: Dluhopis České republiky, 2006 - 2036, 4,20 %
  Zkrácený název: ČR, 4,20 %, 36
  Pořadové číslo emise: 49.
  Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Datum emise: 4. 12. 2006
  Datum splatnosti: 4.12. 2036
  Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 4,20 % p.a.
  Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
  ISIN: CZ 0001001796
  Kupon č. 1 odtržený, ISIN: CZ0000700836
  Kupon č. 2 odtržený, ISIN: CZ0000700844
  Kupon č. 3 odtržený, ISIN: CZ0000700851
  Kupon č. 4 odtržený, ISIN: CZ0000700869
  Kupon č. 5 odtržený, ISIN: CZ0000700877
  Kupon č. 6 odtržený, ISIN: CZ0000700885
  Kupon č. 7 odtržený, ISIN: CZ0000700893
  Kupon č. 8 odtržený, ISIN: CZ0000700901
  Kupon č. 9 odtržený, ISIN: CZ0000700919
  Kupon č. 10 odtržený, ISIN: CZ0000700927
  Kupon č. 11 odtržený, ISIN: CZ0000700935
  Kupon č. 12 odtržený, ISIN: CZ0000700943
  Kupon č. 13 odtržený, ISIN: CZ0000700950
  Kupon č. 14 odtržený, ISIN: CZ0000700968
  Kupon č. 15 odtržený, ISIN: CZ0000700976
  Kupon č. 16 odtržený, ISIN: CZ0000700984
  Kupon č. 17 odtržený, ISIN: CZ0000700992
  Kupon č. 18 odtržený, ISIN: CZ0000701008
  Kupon č. 19 odtržený, ISIN: CZ0000701016
  Kupon č. 20 odtržený, ISIN: CZ0000701024
  Kupon č. 21 odtržený, ISIN: CZ0000701032
  Kupon č. 22 odtržený, ISIN: CZ0000701040
  Kupon č. 23 odtržený, ISIN: CZ0000701057
  Kupon č. 24 odtržený, ISIN: CZ0000701065
  Kupon č. 25 odtržený, ISIN: CZ0000701073
  Kupon č. 26 odtržený, ISIN: CZ0000701081
  Kupon č. 27 odtržený, ISIN: CZ0000701099
  Kupon č. 28 odtržený, ISIN: CZ0000701107
  Kupon č. 29 odtržený, ISIN: CZ0000701115
  Kupon č. 30 odtržený, ISIN: CZ0000701123
  Jistina odtržená, ISIN: CZ0000700828

 2. Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odstavec 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.

 3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede Středisko cenných papírů.

 4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.

 5. Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.

 6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,20 % p.a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 4. prosinci příslušného roku. Připadne- li den výplaty výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

 7. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 5. listopadu. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je vlastníkem dluhopisu 4.listopadu každého roku. Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je vlastníkem dluhopisu 4. listopadu 2007.

 8. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech ve Středisku cenných papírů, je 4. listopad 2036.

 9. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.

 10. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude proveden formou americké aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 29. listopadu 2006. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem zveřejněny. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 4. listopadu 2036.

 11. Jednotlivé objednávky předané do aukce přímými účastníky jsou uspokojovány postupně od nejvyšší nabízené ceny. Pokud při postupném uspokojování objednávek s určitou nabízenou cenou přesáhne uspokojený objem objednávek objem dluhopisů, který emitent prodává, jsou objednávky s touto nabízenou cenou uspokojeny pouze částečně. Dluhopisy jsou prodávány za nabízené ceny.

 12. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 45 000 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být vydány v menším nebo ve větším objemu v souladu s §11 zákona o dluhopisech v rozsahu, který bude odpovídat vývoji a struktuře financování státního dluhu. Objem emise může být zvýšen maximálně na 80 000 000 000 Kč.

 13. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků ke dni vydání těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor's je na úrovni A+, společností Moody's na úrovni A1.

 14. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18 zákona o dluhopisech je umožněno.

 15. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 4. prosince 2036. Od tohoto dne končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 4. listopadu 2036. Připadne-li den splátky jistiny na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

 16. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se ve smyslu § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

 17. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Kupony a jistiny dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí vlastníka dluhopisu. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.

 18. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

 19. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 20. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

Ministr:
Ing. Vlastimil Tlustý, CSc.
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.