CZ EN

Emisní podmínky 46. emise státních dluhopisů - SDD ČR 3,75 %, 20 - CZ0001001317

Emisní podmínky 46. emise státních dluhopisů

Ministerstvo financí v souladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, § 1 zákona č. 220/2003Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D 47, § 1 zákona č. 5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003, §1 zákona č.172/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2005 a 2006, § 1 zákona č. 313/2004 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005–2020, 3,75 %:

 1. Základní charakteristika dluhopisů:
  Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
  Název: Dluhopis České republiky, 2005 – 2020, 3,75 %
  Zkrácený název: ČR, 3,75 %, 20
  Pořadové číslo emise: 46.
  Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Datum emise: 12. září 2005
  Datum splatnosti: 12. září 2020
  Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 3,75 % p. a.
  Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
  ISIN: CZ0001001317
  Kupon č. 1 odtržený, ISIN: CZ0000700679
  Kupon č. 2 odtržený, ISIN: CZ0000700687
  Kupon č. 3 odtržený, ISIN: CZ0000700695
  Kupon č. 4 odtržený, ISIN: CZ0000700703
  Kupon č. 5 odtržený, ISIN: CZ0000700711
  Kupon č. 6 odtržený, ISIN: CZ0000700729
  Kupon č. 7 odtržený, ISIN: CZ0000700737
  Kupon č. 8 odtržený, ISIN: CZ0000700745
  Kupon č. 9 odtržený, ISIN: CZ0000700752
  Kupon č. 10 odtržený, ISIN: CZ0000700760
  Kupon č. 11 odtržený, ISIN: CZ0000700778
  Kupon č. 12 odtržený, ISIN: CZ0000700786
  Kupon č. 13 odtržený, ISIN: CZ0000700794
  Kupon č. 14 odtržený, ISIN: CZ0000700802
  Kupon č. 15 odtržený, ISIN: CZ0000700810
  Jistina odtržená, ISIN: CZ0000700661
 2. Dluhopisy jsou vydávány podle § 1 zákona č. 220/2003Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D 47, § 1 zákona č. 5/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003, §1 zákona č.172/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2005 a 2006, § 1 zákona č. 313/2004 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003.
 3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede Středisko cenných papírů.
 4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
 5. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,75 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 12.září příslušného roku. Připadne- li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
 6. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 13.srpna. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je vlastníkem dluhopisu 12. srpna každého roku. Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je vlastníkem dluhopisu 12. srpna 2006.
 7. Emitent předloží návrh na registraci dluhopisů na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech vlastníků ve Středisku cenných papírů, je 12. srpen 2020.
 8. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsících po 30 dnech (BCK – standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
 9. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej bude proveden formou americké aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Aukce 1. tranše se uskuteční dne 7. září 2005. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem zveřejněny. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 12. srpna 2020.
 10. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 55 000 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být vydány v menším nebo ve větším objemu v souladu s §11 odst.1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v rozsahu, který bude odpovídat vývoji a struktuře financování schodku státního rozpočtu. Objem emise může být zvýšen maximálně na 75 000 000 000 Kč.
 11. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků bylo provedeno a zveřejněno společností Standard & Poor’s na úrovni A.
 12. Oddělení práva na výnos dluhopisu, podle § 18 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, je umožněno.
 13. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému vlastníkovi dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 12. září 2020. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu a poslední úrokový výnos budou vyplaceny investorovi, který je vlastníkem dluhopisu dne 12. srpna 2020. Připadne-li den splátky jistiny na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
 14. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé (§ 42 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech).
 15. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich vlastníkům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.
 16. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.
 17. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice a na webových stránkách Ministerstva financí.
 18. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.

Ministr:
Mgr. Sobotka

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.