CZ EN

Emisní podmínky 20. emise státních dluhopisů - SDD ČR, VAR III, 02 - CZ0001000533

Ministerstvo financí v souladu s § 19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů a § 1 zákona č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997, určuje emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky III, 1997 - 2002:

 1. Základní charakteristika dluhopisů:
  Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
  Název: Povodňový dluhopis České republiky III, 1997 - 2002
  Zkrácený název: ČR, VAR III, 02
  Pořadové číslo emise: 20
  Jmenovitá hodnota: Kč 1 000
  Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
  Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
  Datum emise: 29. srpna 1997
  Datum splatnosti: 29. srpna 2002
  Doba splatnosti: 5 let
  Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
  ISIN: CZ 0001000533.

 2. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky. Výnosy z dluhopisů budou vypláceny po příslušném zákonném zdanění. Ti majitelé dluhopisů, kteří mají nárok na výplatu výnosů v plné výši bez srážky daně jsou povinni prokázat administrátorovi tuto skutečnost před výplatou výnosu.

 3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci majitelů vede Středisko cenných papírů.

 4. Dluhopisy jsou veřejně obchodovatelné a budou kótovány na Burze cenných papírů Praha. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních majitelů. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech majitelů ve Středisku cenných papírů, je 29. červenec 2002.

 5. Dluhopisy budou v prvním výnosovém období, tj. od 29. 8. 1997 do 28. 8. 1998, úročeny pevnou úrokovou sazbou 12,5 %.V dalších výnosových obdobích budou dluhopisy úročeny pohyblivou úrokovou sazbou. Úrokové výnosy budou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 29. srpnu příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

  Úroková sazba v procentech platná pro následující výnosové období bude určována vždy 5 pracovních dnů před začátkem příslušného výnosového období. Stanoví se takto: Nárůst úhrnného indexu spotřebitelských cen v červnu oproti červnu minulého roku oficiálně zveřejňovaný Českým statistickým úřadem v červenci běžného roku, zvětšený o 2,5. Minimální roční úroková sazba dluhopisu je 2,5 %.

  Pro účely výpočtu úroku za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje třistašedesát (360) dní rozdělených do dvanácti (12) měsíců po třiceti (30) dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z počtu skutečně uplynulých dní (BCK Standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise. Na primárním trhu se dluhopisy v období od 29. 8. 1997 do 14. 9. 1997 včetně prodávají za emisní kurs bez započtení poměrné části úrokového výnosu.

 6. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 30. července. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je majitelem dluhopisu 29. července každého roku. Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je majitelem dluhopisu 29. července 1998.

 7. Primární prodej dluhopisů bude proveden formou veřejné nabídky k prodeji prostřednictvím sítě vybraných bank a obchodníků s cennými papíry na území České republiky. Emisní kurs dluhopisů činí 100,00 % jejich jmenovité hodnoty. Dluhopisy budou prodávány až do výše celkového objemu emise 2 800 000 000 Kč.

 8. Emitent prohlašuje, že dluží v plné výši jmenovitou hodnotu a naběhlý úrokový výnos majiteli příslušného dluhopisu a zavazuje se mu vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 29. srpna 2002. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů.

 9. Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Komerční banka , a.s. Platební místo zveřejní nejméně 20 dní přede dnem výplaty způsob, jakým budou výplata kupónu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.

 10. Emitent může dluhopisy kdykoliv odkoupit na trhu nebo jinak za jakoukoli cenu.

 11. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).

 12. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

 13. Oznámení majitelům dluhopisů v souvislosti s těmito emisními podmínkami budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice. Za datum oznámení se pokládá datum prvního uveřejnění.

 14. Náležitosti dluhopisů, jejich emisní podmínky, jakož i všechna práva a povinnosti spojená s jejich vlastnictvím, převody či přechody, smlouva s administrátorem, či jakékoli jiné smlouvy nebo dohody vyplývající z vydání dluhopisů se řídí právem České republiky.

 15. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.