CZ EN

Výběr dealerů

Uchazeč, který se chce stát členem skupiny primárních dealerů nebo skupiny dealerů, musí Ministerstvu financí předložit písemnou přihlášku. Ministerstvo financí vybírá členy skupiny primárních dealerů a skupiny dealerů na roční období počínající 1. lednem a končící 31. prosincem. Výběr je oznámen primárním dealerům a dealerům nejpozději 30. listopadu roku předcházejícímu příslušnému období. Ministerstvo financí si vyhrazuje právo určit počet členů skupiny primárních dealerů a skupiny dealerů a rovněž poměr rezidentů a nerezidentů mezi členy skupiny primárních dealerů a skupiny dealerů.

Primárním dealerem nebo dealerem se mohou stát pouze následující subjekty:

 • banka s bankovní licencí udělenou v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, která je na základě licence oprávněna k poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2. písm. a) až c) a e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočka zahraniční banky s bankovní licencí udělenou v souladu s § 5 zákona o bankách, která je na základě této licence oprávněna k poskytování investičních služeb v souladu s § 4 odst. 2. písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 • zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle § 5c a násl. Zákona o bankách oprávněna k činnostem podle § 5d písm. d) a g) bod 4 zákona o bankách na území České republiky,
 • obchodník s cennými papíry dle § 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který je oprávněn poskytovat investiční služby dle § 4 odst. 2 písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 • zahraniční osoba poskytující v souladu s § 28 zákona o podnikání na kapitálovém trhu investiční služby dle § 4 odst. 2 písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu prostřednictvím své pobočky
 • zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle § 24 a 25 zákona o podnikání na kapitálovém trhu oprávněna poskytovat investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu na území České republiky,
 • zahraniční osoba sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je bankou, pobočkou banky, obchodníkem s cennými papíry nebo pobočkou obchodníka s cennými papíry a která je oprávněna k poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu na území členského státu Evropské unie
 • právnická osoba pověřená Prudential Regulation Authority (Finančním regulačním úřadem) ve Velké Británii a regulovaná Financial Conduct Authority (Úřadem pro finanční etiku) ve Velké Británii a Prudential Regulation Authority (nebo jakýmkoliv nástupnickým orgánem) k provádění regulovaných aktivit, které minimálně zahrnují: (i) obchodování s investicemi jako hlavní činnost; (ii) obchodování s investicemi jako agent; (iii) zajištění (realizace) obchodů s investicemi; a (iv) investiční poradenství.

 

Uchazeč, který se chce stát členem skupiny primárních dealerů, musí k okamžiku podání přihlášky splňovat tato kritéria:

 • být součástí skupiny kde právnické osoby plní funkci primárního dealera či dealera (či funkci obdobnou) v nejméně třech dalších členských státech Evropské unie zároveň (vztahuje se pouze na nerezidenty),
 • být na vysoké úrovni v řízení, zkušenostech, obchodní kapacitě a zároveň prokázat dostatečnou geografickou a institucionální distribuční kapacitu,
 • v šestiměsíčním období předcházejícím předložení přihlášky se prostřednictvím jednoho nebo více členů skupiny primárních dealerů zúčastnit aukcí a upsat nejméně 3 % z celkové jmenovité hodnoty střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů umístěných v tomto období Ministerstvem financí,
 •  být aktivním účastníkem DETS, tzn. plnit kotační povinnosti, po dobu nejméně 6 měsíců před předložením přihlášky a mít historii aktivního sekundárního obchodování se střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy,
 • prokázat svou historii o podpoře trhu se státními dluhopisy a propagaci státních dluhopisů vhodnými analýzami, výzkumy a publikacemi,
 • dle názoru Ministerstva financí udržovat dostatečné zdroje ve smyslu lidských zdrojů, finanční situace a vnitřní organizace, obchodních a prodejních jednotek pro podporu efektivního primárního a sekundárního trhu se státními dluhopisy,
 • dle názoru Ministerstva financí udržovat nejvyšší úroveň v praxi finančního podnikání v souladu s cíli Ministerstva financí dosáhnout organizovaného, efektivního a likvidního trhu se státními dluhopisy.

 

Uchazeč, který se chce stát členem skupiny dealerů, musí k okamžiku podání přihlášky splňovat tato kritéria:

 • být součástí skupiny, kde právnické osoby plní funkci rimárního dealera či Dealera (či funkci obdobnou) v nejméně třech dalších členských státech Evropské unie zároveň (vztahuje se pouze na nerezidenty),
 • být na vysoké úrovni v řízení, zkušenostech, obchodní kapacitě a zároveň prokázat dostatečnou geografickou a institucionální distribuční kapacitu,
 • prokázat svou historii o podpoře trhu se státními dluhopisy a propagaci státních dluhopisů vhodnými analýzami, výzkumy a publikacemi,
 • dle názoru Ministerstva financí udržovat dostatečné zdroje ve smyslu lidských zdrojů, finanční situace a vnitřní organizace, obchodních a prodejních jednotek pro podporu efektivního primárního a sekundárního trhu se státními dluhopisy,
 • dle názoru Ministerstva financí udržovat nejvyšší úroveň v praxi finančního podnikání v souladu s cíli Ministerstva financí dosáhnout organizovaného, efektivního a likvidního trhu se státními dluhopisy.

 

Primární dealeři a dealeři budou vybráni Ministerstvem financí ze současné skupiny primárních dealerů, ze současné skupiny dealerů a z jiných institucí, které Ministerstvo financí posoudí. Ministerstvo financí má rovněž oprávnění nahradit stávajícího člena skupiny primárních dealerů nebo skupiny dealerů, který odstoupil během platnosti dohody.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář