CZ EN

Vládní finanční statistika - 2015

TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2015
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 1 237 896 126 259 252 527 -152 137 1 464 545 437 847 -169 033 1 733 359
11 Daně 592 956 14 634 0 0 607 590 217 985 0 825 575
12 Sociální příspěvky 404 620 0 190 038 0 594 658 0 0 594 658
13 Dotace 192 696 90 195 60 954 -152 136 191 709 168 329 -169 005 191 033
14 Ostatní příjmy 47 624 21 430 1 535 -1 70 588 51 533 -28 122 093
2 Výdaje na provozní činnost 1 277 878 130 208 251 672 -152 137 1 507 621 326 828 -169 033 1 665 416
21 Náhrady zaměstnancům 107 035 1 189 3 827 0 112 051 43 375 0 155 426
22 Užití zboží a služeb 53 302 1 259 2 148 0 56 709 65 281 0 121 990
24 Úroky 45 351 1 0 .... 45 352 1 761 -16 47 097
25 Běžné transfery 105 243 65 082 0 0 170 325 182 717 0 353 042
26 Dotace 353 292 6 202 0 -152 136 207 358 1 130 -169 005 39 483
27 Sociální dávky 506 545 2 244 860 0 751 407 99 0 751 506
28 Ostatní výdaje 107 110 56 473 837 -1 164 419 32 465 -12 196 872
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -39 982 -3 949 855 0 -43 076 111 019 0 67 943
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 17 097 294 332 0 17 723 94 590 0 112 313
311.1 Fixní aktiva 17 040 294 332   17 666 92 847   110 513
312.1 Strategické zásoby 0 0 0   0 0   0
313.1 Cennosti 14 0 0   14 34   48
314.1 Nevyráběná aktiva 43 0 0   43 1 709   1 752
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 6 871 1 59 0 6 931 5 054 0 11 985
311.2 Fixní aktiva 1 671 1 59   1 731 2 033   3 764
312.2 Strategické zásoby 0 0 0   0 0   0
313.2 Cennosti 0 0 0   0 0   0
314.2 Nevyráběná aktiva 5 200 0 0   5 200 3 021   8 221
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) 10 226 293 273 0 10 792 89 536 0 100 328
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 288 104 130 501 251 945 -152 137 1 518 413 416 364 -169 033 1 765 744
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -50 208 -4 242 582 0 -53 868 21 483 0 -32 385
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit -39 575 88 -4 504 -38 987 11 734 437 -26 816
321x Domácí -34 428 88 -4 504 -33 840 11 726 437 -21 677
322x Zahraniční -5 147 0 0 0 -5 147 8 0 -5 139
33 Čistá změna závazků 20 300 500 -500 504 20 804 -3 227 437 18 014
331 Domácí -74 496 500 -500 504 -73 992 -1 173 437 -74 728
332 Zahraniční 94 796 0 0 0 94 796 -2 054 0 92 742
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 59 875 412 -496 0 59 791 -14 961 0 44 830
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) 9 667 -3 830 86 0 5 923 6 522 0 12 445
 
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2015
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 244 767 126 260 252 586 -152 137 1 471 476 442 901 -169 033 1 745 344
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 237 896 126 259 252 527 -152 137 1 464 545 437 847 -169 033 1 733 359
11 Daně 592 956 14 634 0 0 607 590 217 985 0 825 575
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 202 624 0 0 0 202 624 105 957 0 308 581
1111 Placené fyzickými osobami 103 054 0 0 0 103 054 51 789 0 154 843
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 99 570 0 0 0 99 570 54 168 0 153 738
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku -4 403 0 0 0 -4 403 10 345 0 5 942
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 10 334 0 10 334
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací -4 403 0 0 0 -4 403 0 0 -4 403
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 11 0 11
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 394 349 14 634 0 0 408 983 101 683 0 510 666
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 247 825 0 0 0 247 825 93 812 0 341 637
11411 Daň z přidané hodnoty 236 632 0 0 0 236 632 93 812 0 330 444
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí 11 193 0 0 0 11 193 0 0 11 193
1142 Spotřební daně 142 968 7 574 0 0 150 542 0 0 150 542
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 2 588 0 0 0 2 588 5 780 0 8 368
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 968 7 060 0 0 8 028 2 091 0 10 119
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 801 0 0 5 801 0 0 5 801
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 968 1 259 0 0 2 227 2 091 0 4 318
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 1 0 0 0 1 0 0 1
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 1 0 0 0 1 0 0 1
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 385 0 0 0 385 0 0 385
12 Sociální příspěvky 404 620 0 190 038 0 594 658 0 0 594 658
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 389 106 0 190 038 0 579 144 0 0 579 144
1211 Příspěvky zaměstnanců 77 846 0 56 827 0 134 673 0 0 134 673
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 288 466 0 113 654 0 402 120 0 0 402 120
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 22 794 0 18 268 0 41 062 0 0 41 062
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 1 289 0 1 289 0 0 1 289
122 Ostatní sociální příspěvky 15 514 0 0 0 15 514 0 0 15 514
1221 Příspěvky zaměstnanců 961 0 0 0 961 0 0 961
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 14 553 0 0 0 14 553 0 0 14 553
13 Dotace 192 696 90 195 60 954 -152 136 191 709 168 329 -169 005 191 033
131 Od zahraničních vlád 244 0 0 0 244 11 0 255
1311 Běžné 147 0 0 0 147 4 0 151
1312 Kapitálové 97 0 0 0 97 7 0 104
132 Od mezinárodních organizací 190 349 0 0 0 190 349 429 0 190 778
1321 Běžné 65 771 0 0 0 65 771 164 0 65 935
1322 Kapitálové 124 578 0 0 0 124 578 265 0 124 843
133 Od institucí vládního sektoru 2 103 90 195 60 954 -152 136 1 116 167 889 -169 005 0
1331 Běžné 62 45 537 60 954 -105 478 1 075 118 528 -119 603 0
1332 Kapitálové 2 041 44 658 0 -46 658 41 49 361 -49 402 0
14 Ostatní příjmy 47 624 21 430 1 535 -1 70 588 51 533 -28 122 093
141 Příjmy z vlastnictví 26 381 479 78 0 26 938 6 241 -16 33 163
1411 Úroky 839 122 78 .... 1 039 412 -16 1 435
14111 Od nerezidentů .... .... .... .... .... .... .... ....
14112 Od rezidentů jiných než vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
14113 Od vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
1412 Dividendy 20 713 0 0 0 20 713 1 016 0 21 729
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 4 227 0 0 0 4 227 2 452 0 6 679
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 602 357 0 0 959 2 361 0 3 320
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prodej zboží a služeb 9 712 14 377 240 0 24 329 27 392 0 51 721
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 2 319 42 0 0 2 361 19 362 0 21 723
1422 Správní poplatky 7 078 14 249 240 0 21 567 7 684 0 29 251
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 315 86 0 0 401 346 0 747
143 Pokuty, penále a propadnutí 4 118 359 480 -1 4 956 1 986 -12 6 930
144 Transfery jinde nezařazené 7 413 6 215 737 0 14 365 15 914 0 30 279
1441 Běžné 7 247 6 215 737 0 14 199 15 326 0 29 525
14411 Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0
14412 Ostatní 7 247 6 215 737 0 14 199 15 326 0 29 525
1442 Kapitálové 166 0 0 0 166 588 0 754
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 6 871 1 59 0 6 931 5 054 0 11 985
311.2 Fixní aktiva 1 671 1 59 0 1 731 2 033 0 3 764
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 5 200 0 0 0 5 200 3 021 0 8 221
 
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2015
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 294 975 130 502 252 004 -152 137 1 525 344 421 418 -169 033 1 777 729
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 277 878 130 208 251 672 -152 137 1 507 621 326 828 -169 033 1 665 416
21 Náhrady zaměstnancům 107 035 1 189 3 827 0 112 051 43 375 0 155 426
211 Mzdy a platy 80 216 890 2 852 0 83 958 32 843 0 116 801
212 Sociální příspěvky 26 819 299 975 0 28 093 10 532 0 38 625
22 Užití zboží a služeb 53 302 1 259 2 148 0 56 709 65 281 0 121 990
24 Úroky 45 351 1 0 .... 45 352 1 761 -16 47 097
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 105 243 65 082 0 0 170 325 182 717 0 353 042
251 Veřejným společnostem 66 539 19 456 0 0 85 995 142 172 0 228 167
252 Soukromým společnostem 38 704 45 626 0 0 84 330 40 545 0 124 875
253 Ostatním sektorům 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dotace 353 292 6 202 0 -152 136 207 358 1 130 -169 005 39 483
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 1 0 1
2611 Běžné 0 0 0 0 0 1 0 1
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 39 469 0 0 0 39 469 13 0 39 482
2621 Běžné 39 469 0 0 0 39 469 13 0 39 482
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 313 823 6 202 0 -152 136 167 889 1 116 -169 005 0
2631 Běžné 223 262 744 0 -105 478 118 528 1 075 -119 603 0
2632 Kapitálové 90 561 5 458 0 -46 658 49 361 41 -49 402 0
27 Sociální dávky 506 545 2 244 860 0 751 407 99 0 751 506
271 Dávky sociálního zabezpečení 427 820 0 244 860 0 672 680 0 0 672 680
272 Dávky sociální pomoci 78 586 0 0 0 78 586 0 0 78 586
273 Zaměstnanecké sociální dávky 139 2 0 0 141 99 0 240
28 Ostatní výdaje 107 110 56 473 837 -1 164 419 32 465 -12 196 872
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 22 0 23
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 Nájemné 1 0 0 0 1 22 0 23
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 107 109 56 473 837 -1 164 418 32 443 -12 196 849
2821 Ostatní běžné výdaje 21 755 991 837 -1 23 582 16 947 -12 40 517
2822 Ostatní kapitálové výdaje 85 354 55 482 0 0 140 836 15 496 0 156 332
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 17 097 294 332 0 17 723 94 590 0 112 313
311.1 Fixní aktiva 17 040 294 332 0 17 666 92 847 0 110 513
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 14 0 0 0 14 34 0 48
314.1 Nevyráběná aktiva 43 0 0 0 43 1 709 0 1 752
  PENĚŽNÍ SALDO -50 208 -4 242 582 0 -53 868 21 483 0 -32 385
 
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2015
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 672 977 500 500 -700 1 673 277 106 302 -3 533 1 776 046
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 612 171 0 0 -200 1 611 972 13 207 -2 139 1 623 040
6304 Půjčky [6314+6324] 60 805 500 500 -500 61 305 93 095 -1 394 153 006
631 Domácí 1 110 964 500 500 -700 1 111 265 56 111 -3 533 1 163 842
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 1 108 110     -200 1 107 910 10 241 -2 139 1 116 012
6314 Půjčky 2 854 500 500 -500 3 354 45 870 -1 394 47 830
632 Zahraniční 562 012 0 0 0 562 012 50 191 0 612 203
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 504 061 0 0 0 504 061 2 966 0 507 027
6324 Půjčky 57 951 0 0 0 57 951 47 225 0 105 176
 
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2015
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 288 104 130 501 251 945 -152 137 1 518 413 416 364 -169 033 1 765 744
701 Všeobecné veřejné služby 138 131 1 0 0 138 132 59 763 -10 944 186 951
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 45 351 1 0 .... 45 352 1 761 -16 47 097
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 9 969 0 0 0 9 969 0 -9 969 0
702 Obrana 37 746 0 0 0 37 746 394 -46 38 094
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 75 237 0 0 -6 75 231 9 301 -412 84 120
704 Ekonomické záležitosti 215 585 125 582 0 -89 924 251 243 91 346 -14 014 328 575
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 47 250 32 692 0 -35 985 43 957 3 134 -636 46 455
7043 Paliva a energetika 7 586 403 0 0 7 989 1 293 -5 554 3 728
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 1 014 808 0 0 1 822 119 -226 1 715
7045 Doprava 75 566 90 975 0 -53 939 112 602 84 109 -5 439 191 272
7046 Pošty a telekomunikace 685 0 0 0 685 34 0 719
705 Ochrana životního prostředí 35 249 2 468 0 -320 37 397 41 432 -15 122 63 707
706 Bydlení a společenská infrastruktura 34 953 1 687 0 -129 36 511 31 819 -26 731 41 599
707 Zdraví 67 798 0 251 945 -60 954 258 789 10 503 -103 269 189
7072 Ambulantní zdravotní péče 920 0 0 0 920 4 561 -92 5 389
7073 Ústavní zdravotní péče 1 998 0 0 0 1 998 5 290 -8 7 280
7074 Veřejné zdravotnické služby 437 0 0 0 437 558 -3 992
708 Rekreace, kultura a náboženství 16 092 755 0 -802 16 045 32 084 -580 47 549
709 Vzdělávání 131 120 9 0 0 131 129 124 764 -89 754 166 139
7091 Preprimární a primární vzdělávání 97 0 0 0 97 23 934 -4 24 027
7092 Sekundární vzdělávání 4 330 0 0 0 4 330 86 190 -2 342 88 178
7094 Terciární vzdělávání 24 325 0 0 0 24 325 499 0 24 824
710 Sociální věci 543 064 0 0 -2 543 062 20 012 -11 327 551 747
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -6 871 -1 0 0 -6 872 -5 054 0 -11 926
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.