CZ EN

Vládní finanční statistika - 2012

TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2012
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:
1 Příjmy z provozní činnosti 1 059 346 97 937 224 251 -122 285 1 259 249 368 122 -136 647 1 490 724
11 Daně 535 668 13 632 0 0 549 300 183 399 0 732 699
12 Sociální příspěvky 371 217 0 169 313 0 540 530 0 0 540 530
13 Dotace 113 996 67 115 52 878 -122 285 111 704 136 578 -136 635 111 647
14 Ostatní příjmy 38 465 17 190 2 060 0 57 715 48 145 -12 105 848
2 Výdaje na provozní činnost 1 131 237 102 834 229 593 -122 285 1 341 379 302 392 -136 647 1 507 124
21 Náhrady zaměstnancům 92 938 1 196 3 645 0 97 779 38 237 0 136 016
22 Užití zboží a služeb 50 989 2 294 2 556 0 55 839 62 515 0 118 354
24 Úroky 41 176 4 0 .... 41 180 3 373 -6 44 547
25 Běžné transfery 95 932 50 342 0 0 146 274 167 626 0 313 900
26 Dotace 291 195 4 900 0 -122 285 173 810 608 -136 635 37 783
27 Sociální dávky 481 265 2 222 769 0 704 036 123 0 704 159
28 Ostatní výdaje 77 742 44 096 623 0 122 461 29 910 -6 152 365
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -71 891 -4 897 -5 342 0 -82 130 65 730 0 -16 400
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 15 070 339 778 0 16 187 72 618 0 88 805
311.1 Fixní aktiva 15 013 335 778 0 16 126 70 982 0 87 108
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 10 0 0 0 10 23 0 33
314.1 Nevyráběná aktiva 47 4 0 0 51 1 613 0 1 664
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 1 563 2 308 112 0 3 983 8 337 0 12 320
311.2 Fixní aktiva 968 1 112 0 1 081 5 114 0 6 195
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 595 2 307 0 0 2 902 3 223 0 6 125
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) 13 507 -1 969 666 0 12 204 64 281 0 76 485
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 144 744 100 865 230 259 -122 285 1 353 583 366 673 -136 647 1 583 609
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -85 398 -2 928 -6 008 0 -94 334 1 449 0 -92 885
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit -1 726 -1 471 168 -168 -3 197 -437 -1 836 -5 470
321x Domácí -1 550 -1 471 168 -168 -3 021 -435 -1 836 -5 292
322x Zahraniční -176 0 0 0 -176 -2 0 -178
33 Čistá změna závazků 192 894 -719 -86 -168 191 921 9 551 -1 836 199 636
331 Domácí 135 510 -719 -86 -168 134 537 140 -1 836 132 841
332 Zahraniční 57 384 0 0 0 57 384 9 411 0 66 795
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 194 620 752 -254 0 195 118 9 988 0 205 106
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) 109 222 -2 176 -6 262 0 100 784 11 437 0 112 221
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2012
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 060 909 100 245 224 363 -122 285 1 263 232 376 459 -136 647 1 503 044
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 059 346 97 937 224 251 -122 285 1 259 249 368 122 -136 647 1 490 724
11 Daně 535 668 13 632 0 0 549 300 183 399 0 732 699
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 181 778 0 0 0 181 778 89 048 0 270 826
1111 Placené fyzickými osobami 92 586 0 0 0 92 586 44 551 0 137 137
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 89 192 0 0 0 89 192 44 497 0 133 689
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 3 439 0 0 0 3 439 9 611 0 13 050
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 9 602 0 9 602
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 3 439 0 0 0 3 439 0 0 3 439
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 9 0 9
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 350 268 13 632 0 0 363 900 84 737 0 448 637
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 207 376 0 0 0 207 376 78 235 0 285 611
11411 Daň z přidané hodnoty 199 715 0 0 0 199 715 78 235   277 950
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí 7 661 0     7 661 0   7 661
1142 Spotřební daně 139 610 7 163 0 0 146 773 0 0 146 773
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 1 817 0 0 0 1 817 4 755 0 6 572
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 465 6 469 0 0 7 934 1 747 0 9 681
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 249 0 0 5 249 0 0 5 249
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 465 1 220 0 0 2 685 1 747 0 4 432
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 2 0 0 0 2 0 0 2
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 2 0 0 0 2 0 0 2
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 181 0 0 0 181 3 0 184
12 Sociální příspěvky 371 217 0 169 313 0 540 530 0 0 540 530
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 357 016 0 169 313 0 526 329 0 0 526 329
1211 Příspěvky zaměstnanců 71 717 0 50 480 0 122 197 0 0 122 197
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 262 618 0 102 010 0 364 628 0 0 364 628
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 22 681 0 14 348 0 37 029 0 0 37 029
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 2 475 0 2 475 0 0 2 475
122 Ostatní sociální příspěvky 14 201 0 0 0 14 201 0 0 14 201
1221 Příspěvky zaměstnanců 959 0 0 0 959 0 0 959
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 13 242 0 0 0 13 242 0 0 13 242
13 Dotace 113 996 67 115 52 878 -122 285 111 704 136 578 -136 635 111 647
131 Od zahraničních vlád 178 0 0 0 178 103 0 281
1311 Běžné 77 0 0 0 77 15 0 92
1312 Kapitálové 101 0 0 0 101 88 0 189
132 Od mezinárodních organizací 110 934 0 0 0 110 934 432 0 111 366
1321 Běžné 40 753 0 0 0 40 753 128 0 40 881
1322 Kapitálové 70 181 0 0 0 70 181 304 0 70 485
133 Od institucí vládního sektoru 2 884 67 115 52 878 -122 285 592 136 043 -136 635 0
1331 Běžné 2 074 32 020 52 878 -86 404 568 105 871 -106 439 0
1332 Kapitálové 810 35 095 0 -35 881 24 30 172 -30 196 0
14 Ostatní příjmy 38 465 17 190 2 060 0 57 715 48 145 -12 105 848
141 Příjmy z vlastnictví 19 508 1 135 274 0 20 917 8 384 -6 29 295
1411 Úroky 1 089 572 274 .... 1 935 1 712 -6 3 641
14111 Od nerezidentů .... .... .... .... .... .... .... ....
14112 Od rezidentů jiných než vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
14113 Od vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
1412 Dividendy 15 393 0 0 0 15 393 1 981 0 17 374
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 2 702 0 0 0 2 702 2 509 0 5 211
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 324 563 0 0 887 2 182 0 3 069
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0   0
142 Prodej zboží a služeb 10 415 13 008 168 0 23 591 25 482 0 49 073
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 2 533 268 0 0 2 801 18 249 0 21 050
1422 Správní poplatky 7 632 12 672 168 0 20 472 6 956 0 27 428
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 250 68 0 0 318 277 0 595
143 Pokuty, penále a propadnutí 1 825 74 443 0 2 342 1 212 -6 3 548
144 Transfery jinde nezařazené 6 717 2 973 1 175 0 10 865 13 067 0 23 932
1441 Běžné 6 408 2 973 443 0 9 824 12 026 0 21 850
14411 Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0
14412 Ostatní 6 408 2 973 443 0 9 824 12 026 0 21 850
1442 Kapitálové 309 0 732 0 1 041 1 041 0 2 082
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 1 563 2 308 112 0 3 983 8 337 0 12 320
311.2 Fixní aktiva 968 1 112 0 1 081 5 114 0 6 195
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 595 2 307 0 0 2 902 3 223 0 6 125
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2012
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 146 307 103 173 230 371 -122 285 1 357 566 375 010 -136 647 1 595 929
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 131 237 102 834 229 593 -122 285 1 341 379 302 392 -136 647 1 507 124
21 Náhrady zaměstnancům 92 938 1 196 3 645 0 97 779 38 237 0 136 016
211 Mzdy a platy 69 868 896 2 751 0 73 515 29 000 0 102 515
212 Sociální příspěvky 23 070 300 894 0 24 264 9 237 0 33 501
22 Užití zboží a služeb 50 989 2 294 2 556 0 55 839 62 515 0 118 354
24 Úroky 41 176 4 0 .... 41 180 3 373 -6 44 547
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 95 932 50 342 0 0 146 274 167 626 0 313 900
251 Veřejným společnostem 65 293 12 174 0 0 77 467 129 229 0 206 696
252 Soukromým společnostem 30 639 38 168 0 0 68 807 38 397 0 107 204
253 Ostatním sektorům 0 0 0 0 0 0   0
26 Dotace 291 195 4 900 0 -122 285 173 810 608 -136 635 37 783
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 5 0 5
2611 Běžné 0 0 0 0 0 5 0 5
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 37 767 0 0 0 37 767 11 0 37 778
2621 Běžné 37 767 0 0 0 37 767 11 0 37 778
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 253 428 4 900 0 -122 285 136 043 592 -136 635 0
2631 Běžné 190 301 1 974 0 -86 404 105 871 568 -106 439 0
2632 Kapitálové 63 127 2 926 0 -35 881 30 172 24 -30 196 0
27 Sociální dávky 481 265 2 222 769 0 704 036 123 0 704 159
271 Dávky sociálního zabezpečení 410 375 0 222 769 0 633 144 0 0 633 144
272 Dávky sociální pomoci 70 747 0 0 0 70 747 30 0 70 777
273 Zaměstnanecké sociální dávky 143 2 0 0 145 93 0 238
28 Ostatní výdaje 77 742 44 096 623 0 122 461 29 910 -6 152 365
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 33 0 34
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 Nájemné 1 0 0 0 1 33 0 34
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 77 741 44 096 623 0 122 460 29 877 -6 152 331
2821 Ostatní běžné výdaje 20 941 1 000 623 0 22 564 12 320 -6 34 878
2822 Ostatní kapitálové výdaje 56 800 43 096 0 0 99 896 17 557 0 117 453
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 15 070 339 778 0 16 187 72 618 0 88 805
311.1 Fixní aktiva 15 013 335 778 0 16 126 70 982 0 87 108
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 10 0 0 0 10 23 0 33
314.1 Nevyráběná aktiva 47 4 0 0 51 1 613 0 1 664
  PENĚŽNÍ SALDO -85 398 -2 928 -6 008 0 -94 334 1 449 0 -92 885
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2012
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 649 319 802 0 -183 1 649 938 107 670 -4 249 1 753 359
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 579 316 0 0 -183 1 579 133 14 283 -2 980 1 590 436
6304 Půjčky [6314+6324] 70 003 802 0 0 70 805 93 387 -1 268 162 923
631 Domácí 1 166 890 802 0 -183 1 167 509 49 003 -4 249 1 212 263
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 1 166 890 0 0 -183 1 166 707 7 495 -2 980 1 171 222
6314 Půjčky 0 802 0 0 802 41 508 -1 268 41 041
632 Zahraniční 482 429 0 0 0 482 429 58 667 0 541 096
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 412 426 0 0 0 412 426 6 788 0 419 214
6324 Půjčky 70 003 0 0 0 70 003 51 879 0 121 882
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2012
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 144 744 100 865 230 259 -122 285 1 353 583 366 673 -136 647 1 583 609
701 Všeobecné veřejné služby 131 984 4 0 0 131 988 55 955 -12 712 175 231
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 41 176 4 0 .... 41 180 3 373 -6 44 547
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 12 213 0 0 0 12 213 493 -12 706 0
702 Obrana 33 908 0 0 0 33 908 317 -45 34 180
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 62 220 0 0 -3 62 217 7 429 -561 69 085
704 Ekonomické záležitosti 156 348 89 756 0 -68 574 177 530 85 394 -6 516 256 408
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 47 649 36 419 0 -39 286 44 782 2 827 -566 47 043
7043 Paliva a energetika 2 835 99 0 0 2 934 1 493 -1 399 3 028
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 789 971 0 0 1 760 129 -18 1 871
7045 Doprava 42 198 52 015 0 -29 288 64 925 77 448 -3 520 138 853
7046 Pošty a telekomunikace 571 0 0 0 571 35 0 606
705 Ochrana životního prostředí 24 482 10 454 0 -116 34 820 34 447 -10 618 58 649
706 Bydlení a společenská infrastruktura 26 689 2 522 0 -661 28 550 28 347 -17 945 38 952
707 Zdraví 58 948 0 230 259 -52 878 236 329 9 583 -6 245 906
7072 Ambulantní zdravotní péče 733 0 0 0 733 4 187 0 4 920
7073 Ústavní zdravotní péče 1 955 0 0 0 1 955 4 873 -3 6 825
7074 Veřejné zdravotnické služby 475 0 0 0 475 363 -3 835
708 Rekreace, kultura a náboženství 13 356 432 0 -53 13 735 28 249 -744 41 240
709 Vzdělávání 126 590 5 0 0 126 595 113 086 -84 991 154 690
7091 Preprimární a primární vzdělávání 89 0 0 0 89 20 734 -13 20 810
7092 Sekundární vzdělávání 4 301 0 0 0 4 301 79 024 -2 572 80 753
7094 Terciární vzdělávání 23 716 0 0 0 23 716 449 0 24 165
710 Sociální věci 511 782 0 0 0 511 782 12 203 -2 509 521 476
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -1 563 -2 308 0 0 -3 871 -8 337 0 -12 208
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář