CZ EN

Fiskální výhled ČR - listopad 2014

ISSN 1804‐7998

Aktuální vydání Fiskálního výhledu spadá do poměrně specifického období, které se vyznačuje několika faktory. Prvním z nich je předložený zákon o státním rozpočtu, který je prvním rozpočtem sestaveným vládní koalicí ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL, která vládne od konce ledna 2014. Rozpočet reflektuje programové priority vlády a nastavuje rozpočtovou a fiskální politiku do budoucích let funkčního období. Druhým významným faktorem je metodická změna v oblasti statistických ukazatelů, kdy dochází v rámci standardu Evropského systému národních a regionálních účtů k přechodu z metodiky ESA 95 na metodiku ESA 2010. Tento přechod kromě některých změn ve struktuře makroekonomických agregátů přináší i změnu úrovně jednotlivých veličin. Hrubý domácí produkt je tak například pro rok 2013 oproti předchozí metodice cca o 5 % vyšší. Vzhledem k přechodu na metodický standard ESA 2010 tedy nejsou aktuální data přímo srovnatelná s těmi v předchozích vydáních Fiskálního výhledu.

Další významnou událostí pro české veřejné finance je fakt, že Rada EU dne 20. června 2014 rozhodla o ukončení postupu při nadměrném schodku. Postup při nadměrném schodku byl s ČR zahájen v prosinci 2009, kdy se zejména v důsledku globální recese zvýšil schodek sektoru vládních institucí na 5,5 % HDP. Poměrně silným fiskálním úsilím (tj. změnou strukturálního salda) v průměrné výši 1,1 % HDP ročně se podařilo do roku 2013, avšak za cenu hlubší záporné produkční mezery, nadměrný schodek odstranit.

Z hlediska makroekonomického vývoje v horizontu následujících tří let očekáváme, že po dvou letech mírných poklesů dosáhne ekonomika v roce 2014 reálného růstu 2,4 % a po zbytek horizontu predikce si tuto dynamiku v zásadě udrží. Na růstu HDP by se měly podílet hlavně spotřeba a investice, příspěvek zahraničního obchodu by měl být nenulový až v letech 2016 a 2017. Aktuálně stále záporná produkční mezera by se mohla za tohoto scénáře uzavřít již v roce 2015 a po zbytek výhledu by ekonomika mohla zůstat nad svým potenciálem.

Předkládaný Fiskální výhled vychází z říjnové Makroekonomické predikce ČR Ministerstva financí a z návrhu státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů na rok 2015 včetně návrhu střednědobého výhledu do roku 2017. V rozpočtových dokumentech se odráží program koaliční vlády, zejména pak prorůstová orientace hospodářské politiky. Nicméně vše je podřízeno cíli bezpečně udržet saldo vládního sektoru nad hraniční hodnotou −3 % HDP. Pro rok 2015 odhadujeme celkové saldo na úrovni −2,2 % HDP a s ekonomickým oživením by se měl tento indikátor postupně zlepšovat a snižování rovněž očekáváme i u strukturálního schodku.

Aktuální Fiskální výhled tradičně přináší tematickou kapitolu. Ta je tentokrát věnována aktualizaci dlouhodobých penzijních projekcí ČR vzhledem k tomu, že příští rok bude publikována Zpráva o stárnutí populace 2015, pro kterou byly tyto projekce primárně připraveny. Navazujeme tím na téma z Fiskálního výhledu z října 2009 a na Informační studii MF ČR 2/2012 (Marval a Štork, 2012), kde jsme se uvedenému tématu rovněž věnovali.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář