Novinky

oddělení 3003 - Systemizace a PIS

Technicky zajišťuje data zaměstnanců a státních zaměstnanců pro automatizované zpracování v PIS Vema.

ilustrace

a)    technicky zajišťuje data zaměstnanců a státních zaměstnanců pro automatizované zpracování v PIS Vema,
b)    koordinuje komplexní projekty realizace vývoje personálního IS a jeho programového vybavení, zajišťuje konkrétní úpravy a aktualizaci modulů personálního IS, zejména HR Portálu VEMA,
c)    technicky zajišťuje a odpovídá za správnost převodu dat z PIS Vema do ISoSS,
d)    zajišťuje agendu identifikačních karet, včetně jejich výroby a certifikace,
e)    zabezpečuje agendu docházky zaměstnanců a státních zaměstnanců,
f)    zajišťuje agendu vydávání zaručených elektronických osobních a systémových certifikátů pro zaměstnance ministerstva a státní zaměstnance v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb.,
g)    zabezpečuje v PIS Vema technickou stránku procesu služebního hodnocení,
h)    na základě potřeb ostatních oddělení odboru Personální zpracovává reporting z obsluhovaných informačních systémů,
i)    zajišťuje agendu systemizace ministerstva; připravuje návrh systemizace služebních a pracovních míst a změn systemizace,
j)    posuzuje návrhy na zařazení státních zaměstnanců na služební místa a zaměstnanců na pracovní místa z hlediska systemizace,
k)    zpracovává návrh organizační struktury a vyhotovuje schémata obsahující grafické znázornění organizační struktury ministerstva,
l)    zpracovává přehled stavů zaměstnanců a státních zaměstnanců na ministerstvu v souladu se systemizací; následně zpracovává seznam volných míst,
m)    spolupracuje s MPSV při tvorbě katalogů správních činností a pracovních činností podle platových předpisů pro aparát ministerstva a řídí metodicky jejich tvorbu u ostatních OSS v resortu,
n)    posuzuje charakteristiky systemizovaných míst z hlediska jejich souladu s katalogy správních činností a pracovních činností a působností útvarů stanovenou organizačním řádem; zajišťuje evidenci a archivaci všech charakteristik systemizovaných míst, včetně průběžné aktualizace,
o)    pro účely aktualizace seznamu systemizovaných míst poskytuje součinnost samostatnému oddělení Bezpečnost a krizové řízení spočívající v určení, která systemizovaná místa jsou za ministerstvo zařazena do Zvláštních skupin 1 a 2 určených zaměstnanců ministerstva.