Novinky

odbor 35 - Finanční trhy II

Odbor vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti kapitálového trhu, platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství, tržní infrastruktury, pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů.

ilustrace

Odbor vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti kapitálového trhu, platebních služeb, hotovostního oběhu, směnárenství, tržní infrastruktury, pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů. V rozsahu své působnosti zpracovává strategické návrhy, dopadové a srovnávací studie, návrhy věcných řešení, návrhy věcných záměrů zákonů a návrhy právních předpisů včetně hodnocení dopadů regulace a zajišťuje jejich projednání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu a jeho výborech. V rozsahu své působnosti zastupuje ČR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU a připravuje podklady pro jednání zástupce ČR v Radě EU a jejích výborech. V rozsahu své působnosti zajišťuje soulad právních předpisů s právem EU a s dalšími mezinárodními závazky ČR. V rozsahu své působnosti zabezpečuje a zpracovává další agendu ve vztahu k orgánům EU, OECD a dalších mezinárodních organizací. V rozsahu své působnosti rozhoduje jako nadřízený správní orgán krajských úřadů v řízení o přestupcích. Odbor vykonává působnost ministerstva podle zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 427/2011 Sb. v oblasti výkonu dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a dozoru nad dodržováním povinností v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření s výjimkou vedení správních řízení a zajišťuje v mezích své působnosti součinnost s orgány veřejné moci a dalšími osobami. Odbor vytváří koncepci, politiku a strategii dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a dozoru nad dodržováním povinností v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a vytváří metodiku pro výkon tohoto dozoru. Je gestorem příprav obecného zákona o zavedení eura v ČR.