Novinky

oddělení 5302 - Hospodářská a finanční politika EU

Koordinuje systémově a koncepčně přípravu a zastoupení ČR na EFC, alternátech EFC, podvýborech EFC a na EPC, včetně pracovních skupin EPC.

ilustrace

a)    koordinuje systémově a koncepčně přípravu a zastoupení ČR na EFC, alternátech EFC, podvýborech EFC a na EPC, včetně pracovních skupin EPC, zajišťuje účast ministerstva na těchto jednáních, s výjimkou pracovních skupin EPC, na nichž účast zajišťuje odbor Rozpočtová politika strategických odvětví a odbor Hospodářská politika,  
b)    tvoří instrukce nebo se podílí na tvorbě instrukcí a pozic ČR pro zástupce ministerstva, v rámci činnosti Rady ECOFIN a výborů EFC, alternátů EFC a EPC,
c)    vypracovává podklady a systémově koordinuje přípravu na jednání Pracovní skupiny Rady D2 finančních radů,
d)    vede Resortní koordinační podskupinu pro hospodářské a finanční záležitosti (EFC) a Resortní koordinační podskupinu pro hospodářskou politiku (EPC), vykonává funkci sekretariátu těchto resortních koordinačních podskupin,
e)    podílí se na vypracování aktualizací Konvergenčního programu ČR a zajišťuje jejich soulad s doporučeními pro rozpočtovou a hospodářskou politiku ČR přijatými v rámci Paktu o stabilitě a růstu a v procesu koordinace hospodářských politik,
f)    zajišťuje podle potřeby za ČR přezkumy konvergenčních programů, programů stability a fiskální udržitelnosti, sleduje plnění Paktu o stabilitě a růstu v ČR i ve vybraných členských zemích EU,
g)    zajišťuje účast na jednání horizontální skupiny k Národnímu programu reforem vedené Úřadem vlády ČR a koordinuje a podílí se na vypracování příspěvku ministerstva do Národního programu reforem, příslušných implementačních zpráv a pozic ČR k návrhům Integrovaných směrů hospodářské politiky EU a projednání doporučení pro ČR,
h)    zajišťuje podle potřeby za ČR přezkumy národních programů reforem a hospodářských a strukturálních politik vybraných členských zemí EU a plnění doporučení v rámci procesu koordinace hospodářských politik,
i)    sleduje podle potřeby vývoj ekonomiky eurozóny, ekonomik vybraných členských zemí EU a ekonomik přistupujících zemí,
j)    analyzuje vybrané strukturální aspekty hospodářské politiky ČR s cílem identifikovat účinná řešení z ekonomického a rozpočtového pohledu,
k)    podílí se dle potřeby na tvorbě dalších hospodářsko-politických dokumentů ČR (Maastrichtská kritéria a ekonomická sladěnost ČR s eurozónou, Fiskální výhled),
l)    zajišťuje přípravu zástupců ministerstva na jednáních tuzemských orgánů z pohledu plnění závazků ČR vyplývajících z aplikace Paktu o stabilitě a růstu a procesů mnohostranného rozpočtového dohledu v EU a za problematiku strukturálních politik ČR ve vztahu k EU,
m)    sleduje veřejné finance ČR a jejich vývojové trendy z hlediska připravenosti na vstup do eurozóny, podílí se na přípravě koncepce přijetí společné měny euro v ČR, věcně a koordinačně zajišťuje agendu prohlubování Hospodářské a měnové unie,
n)    vede samostatně jednání s partnery v orgánech EU, jakož i v ostatních členských státech EU, za účelem užší koordinace a lepšího prosazování zájmů ČR v oblasti koordinace hospodářských politik a rozpočtového dohledu,
o)    podílí se na zajišťování výstupů ministerstva v oblasti hospodářské a finanční politiky a strukturálních reforem pro OECD.