Novinky

oddělení 2801 - Účetnictví

Zkoumá problematiku v oblasti účetnictví soukromého sektoru, reportingu a regulace odborných profesí, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v těchto oblastech opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování těchto oblastí.

ilustrace

a)    zkoumá problematiku v oblasti účetnictví soukromého sektoru,  reportingu a regulace odborných profesí, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v těchto oblastech opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování těchto oblastí,
b)    zpracovává s ohledem na mezinárodní systémy a právo Evropské unie koncepci dalšího vývoje v oblasti účetnictví soukromého sektoru,  reportingu a regulace odborných profesí,
c)    na základě koncepce dalšího vývoje v oblasti účetnictví soukromého sektoru,  reportingu a regulace odborných profesí, zpracovává věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace v oblasti účetnictví soukromého sektoru,  reportingu a regulace odborných profesí,
d)    na základě koncepce dalšího vývoje v oblasti účetnictví soukromého sektoru,  reportingu a daňového poradenství a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování legislativních návrhů v oblasti účetnictví soukromého sektoru,  reportingu a daňového poradenství,
e)    spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů oblasti účetnictví soukromého sektoru,  reportingu a daňového poradenství ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu, 
f)    na základě koncepce dalšího vývoje v oblasti povinného auditu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, zpracovává legislativní návrhy v oblasti povinného auditu,
g)    zajišťuje projednání legislativních návrhů v oblasti povinného auditu ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
h)    zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti účetnictví soukromého sektoru, reportingu a regulace odborných profesí s právem EU,
i)    zajišťuje notifikační proces oblasti účetnictví soukromého sektoru,  reportingu a regulace odborných profesí a analyzuje předložené návrhy členských států v těchto oblastech,
j)    zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti účetnictví soukromého sektoru,  reportingu a regulace odborných profesí,
k)    zpracovává analýzy potřeb a závazků ČR, práva EU, mezinárodních účetních standardů, mezinárodních standardů účetního výkaznictví a jejich interpretací, mezinárodních auditorských standardů, mezinárodních standardů pro udržitelnost, a vývojových tendencí v oblasti účetnictví soukromého sektoru,  reportingu a regulace odborných profesí, 
l)    koordinuje správnost a jednotnost odborné terminologie používané v oficiálních překladech mezinárodních standardů účetního výkaznictví a interpretací v České republice,
m)    spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti účetnictví soukromého sektoru,  reportingu a daňového poradenství,
n)    získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti účetnictví soukromého sektoru,  reportingu a regulace odborných profesí,
o)    stanoví pro oblast účetnictví soukromého sektoru směrné účtové osnovy, uspořádání a označování a obsahové vymezení položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, pravidla zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy, účetní metody a jejich použití a metody pro provedení konsolidace účetních závěrek,
p)    zajišťuje metodickou podporu v oblasti účetnictví soukromého sektoru a její zveřejnění na webových stránkách ministerstva,
q)    zajišťuje činnost Resortní koordinační podskupiny pro účetnictví a audit a koordinuje zpracování stanovisek pro jednání zástupců ČR v orgánech EU a mezinárodních institucí v oblasti účetnictví soukromého sektoru, reportingu a regulace odborných profesí a zajišťuje jejich souhrnné zpracování,
r)    zpracovává podklady, které jsou předkládány vedení ministerstva v souvislosti se schvalováním rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Rady pro veřejný dohled nad auditem,
s)    ve spolupráci s odborem Finanční připravuje podklady související se schvalováním peněžních prostředků státního rozpočtu poskytovaných Radě pro veřejný dohled nad auditem,
t)    vede správní řízení související s poskytnutím peněžních prostředků státního rozpočtu Radě pro veřejný dohled nad auditem a na základě schváleného rozpočtu vydává rozhodnutí o poskytnutí peněžních prostředků státního rozpočtu,
u)    po skončení kalendářního roku, ve lhůtách stanovených právními předpisy nebo rozhodnutím o poskytnutí peněžních prostředků státního rozpočtu, zabezpečuje činnosti související s posouzením finančního vypořádání poskytnutých prostředků státního rozpočtu a plněním podmínek uložených ve vydaném rozhodnutí o poskytnutí peněžních prostředků státního rozpočtu,
v)    může vyzvat Radu pro veřejný dohled nad auditem k provedení opatření k nápravě nebo k vrácení peněžních prostředků státního rozpočtu v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem upravujícím rozpočtová pravidla,
w)    zabezpečuje zpracování podkladů ve věci jmenování, popř. odvolání člena Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem,
x)    plní povinnosti a uplatňuje práva ministerstva, která vyplývají ze zákona upravujícího daňové poradenství.