Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2015

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2015 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ministerstvo financí (dále také jen „MF“ nebo „povinný subjekt“) zveřejňuje výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) za rok 2015. Výroční zpráva obsahuje vyhodnocení počtu přijatých žádostí o poskytnutí informací, jejich vyřízení a další informace související s poskytováním informací podle Informačního zákona.

A. Počet podaných žádostí, vydaných rozhodnutí a podaných rozkladů

Tabulka č. 1
P. č. Druh podání Počet
1. Podané písemné žádosti 376
2. Vydané Rozhodnutí od odmítnutí žádosti 31
3. Vydané Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 24
4. Podané rozklady 21

Telefonické žádosti o informaci se podle Informačního zákona neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

 

B. Soudní řízení

V roce 2015 neobdrželo MF žádné rozsudky ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popř. o částečném odmítnutí žádosti).

Poznámka:
U soudních řízení je stanovena povinnost uvést podstatné části rozsudku a také přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle Informačního zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

 

C. Poskytnuté výhradní licence

Počet poskytnutých výhradních licencí… 0

 

D. Vyřízení stížností podaných podle ust. § 16a Informačního zákona

(Jedná se o opravný prostředek, který slouží jako nástroj ochrany žadatelů před úplnou nečinností povinného subjektu.)

Počet stížností podaných podle § 16a… 8

Z toho v 6 případech bylo stížnosti vyhověno:

  • ve 2 případech povinný subjekt nedodržel 15 denní lhůtu pro vyřízení žádosti,
  • ve 2 případech byl žadateli poskytnut jiný dokument, než který požadoval,
  • v 1 případě byla odpověď zaslaná do špatné datové schránky žadatele,
  • v 1 případě byla informace poskytnuta pouze částečně.

Ve 2 zbývajících případech nebylo stížnosti vyhověno, jelikož nebyla oprávněná:

  • v 1 případě stěžovatel namítal procesní postup MF,
  • v 1 případě stěžovatel vzal svoji stížnost zpět.

 

E. Zpoplatněné žádosti o informace

MF poskytuje naprostou většinu informací bezplatně.

V roce 2015 byly zpoplatněny 4 žádosti, všechny byly uhrazeny. Ve všech případech zpoplatnění se jednalo o informace, které bylo potřeba vyhledávat v archivech nebo si příprava odpovědi vyžádala náročné zpracování a součinnost několika odborů MF.

 

F. Základní přehled podání za období 2006 až 2015

Tabulka č. 2
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Došlé žádostí celkem 149 112 166 184 249 303 470 307 391 376
Počet vydaných rozhodnutí 26 17 31 29 27 30 45 22 60 55
Počet podaných rozkladů 20 23 22 16 13 27 12 10 9 21

 

 

Doporučované

Nejčtenější