Novinky

2020

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2020.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Prosím o zaslání jména ředitele odboru 57 - Bezpečnost a krizové řízení v roce 2001, případně životopisu. V případě, že tento odbor nebyl v roce 2001 zřízen, zašlete prosím informaci, kdo zastával funkci bezpečnostního ředitele v odpovídajícím odboru.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Konkrétně požaduji tyto informace:

 1. Je Ministerstvu financí známo, že jsou z ČR dostupné internetové hry na URL www.drakemall.com, www.1win.pro, a že dříve byla z ČR dostupná též internetová hra na URL www.gloryunbox.com, www.1winnw.site a www.1wdjk.xyz? Na základě jakého podkladu (např. podnětu spotřebitele) MF toto případné zjištění získalo?
 2. Jsou a případně od kdy jsou některé z uvedených her na seznamu nepovolených hazardních her dle § 82 zákona o hazardních hrách?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám zdvořile o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, týkající se následujícího dokument:

 • stanoviska Ministerstva financí, č.j. č.j. 221/125 542/2002.

Dovoluji se dotázat, zda je toto stanovisko stále platné a účinné. Pokud ne, prosím o zaslání aktuálního stanoviska (platného a účinného) MF v této věci, a to jeho textového znění – elektronicky zasláním na mou e-mailovou adresu:__________"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„____________ si tímto dovoluje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“) zdvořile požádat Českou republiku – Ministerstvo financí jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 ZSPI o poskytnutí následujících informací týkajících se projektu „Systém Národního agregátora – Czechiana“ ev.č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0004523 (dále jen „Projekt“) spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu:

 1. má Ministerstvo kultury České republiky dle informací Vašeho úřadu k dispozici financí prostředky na realizaci Projektu, a to na jeho realizační i provozní fázi a pokud ano, v jakém objemu?
 2. bylo ze strany Ministerstva kultury České republiky požádáno prostřednictvím Vašeho úřadu o zajištění financování provozní fáze Projektu, a to alespoň v horizontu střednědobého rozpočtového výhledu?
 3. bylo ze strany Ministerstva kultury České republiky požádáno prostřednictvím Vašeho úřadu o odsouhlasení zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Národní informační kulturní portál Czechiana“ zveřejněnou ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2019-013050, nebo bylo alespoň ze strany Vašeho úřadu vzato jeho zahájení na vědomí?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám zdvořile o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, týkající se následujících dokumentů:

 • stanoviska Ministerstva financí, 221/129 187/2000,
 • metodického materiálu MF, č.j. 22/13 414/2001 a MF-28750/2017/62.

Dovoluji se dotázat, zda jsou tyto materiály a metodické pokyny stále platné a účinné. Dále žádám o zaslání jejich textového znění."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Žádám o informaci, zda disponujete jakoukoliv metodikou nebo výkladem vztahujícímu se k plnění finančního rozpočtu příspěvkových organizací zřízených obcemi. Mám na mysli skutečnost, že u obcí je tato záležitost řešena v § 18 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ale v žádné části uvedeného zákona nejsou řešena pravidla vztahující se k plnění rozpočtu u příspěvkových organizací, pomineme-li § 28 odst. 1 a 2, které jsou v tomto nedostačující. Pokud takovou metodiku či výklad máte, pošlete mně ji, prosím. Pokud je nemáte, uveďte, prosím, odkaz na příslušný právní předpis a jeho ustanovení, ze kterého je patrné, že do plnění rozpočtu příspěvkových organizací se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty, resp. takové finanční operace, které byly uskutečněny v kalendářním roce a že do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání prostředků příspěvkové organizace, které se uskutečnilo v kalendářním roce...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„This is a request under the act no. 106/1999 Coll., on Freedom of Access to Information for a copy of recently rendered awards in the arbitrations initiated by Mr. Vaclav Fischer and his company (AMF) against the Czech Republic.

Can you share these with me?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Plnění, které bylo poskytnuto povinnému subjektu na základě následujících smluv:

 1. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11612868
 2. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10233570

K jednotlivým plněním, prosím, poskytněte veškeré výstupy objednaných projektů, především výstupy v podobě dokumentů, prezentací a podkladových dat (pokud jsou pro daný projekt k dispozici).

Data prosím poskytněte ve strojově čitelné podobě (podle § 3 odst. 7 InfZ).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (ZHH) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 1. čtvrtletí roku 2020 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Auditní orgán MF ČR, Odbor 52 provádí audit operací Operačního programu Podnikání a inovace prokonkurenceschopnost (dále jen OP PIK) na vzorku etap projektů, jejichž způsobilé výdaje byly předány k tzv. certifikaci.

 1. „Žádáme o sdělení, jakého procenta vzorků (kvantitativně) se audit týká a to jak vůči projektům (procento z počtu projektů), tak vůči etapám (kolik procent etap z celkového počtu etap, jejichž náklady byly předloženy k certifikaci, je auditováno).
  Dále žádáme o sdělení, zda je vzorek mezi jednotlivými programy OP PIK identický, či zda je odlišný a pokud odlišný, jakým způsobem.
 2. Žádáme o sdělení, jakým způsobem je vzorek prakticky vytvářen, jak jsou jednotlivé projekty do vzorku vybírány. Zejména o odpověď na otázku, zda je výběr nahodilý (stochastický, výběr zajišťuje kupř. specializovaný software) a nebo subjektivní, tj. výběr je prováděn zaměstnanci auditního orgánu na základě jejich uvážení, irelevantní zda na základě určité metodiky výběru, či nikoliv.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Rád bych Vás požádal o informace týkajících se aktuálně vedených arbitráží se zahraničními investory.

Dotaz činím z pedagogických důvodů a proto bych Vás rád požádal u každého řízení o alespoň rámcovou informaci,

 1. čeho se investor domáhá,
 2. v čem spatřuje pochybení ČR (tedy co žaluje, co je předmětem žaloby),
 3. jaká je protiargumentace ČR,
 4. v jaké fázi proces je.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Je pravdou, že Ministerstvo financí bude platit firmě Diebold Nixdorf s.r.o., která provozuje loterii Účtenkovka, nebo jinému právnímu subjektu, náklady na provoz loterie ukončené loterie Účtenkovka? Pokud ano, pak:
 2. V jaké výši budou uhrazeny výše zmíněné náklady a po jakou dobu budou hrazeny?
 3. Kdo nese zodpovědnost za uzavření smlouvy s roční výpovědní lhůtou, a tedy i za ztrátu vzniklou České republice ve výši přibližně 12,39 milionu Kč?
 4. Kdo uhradí tuto ztrátu, která vznikla České republice?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji zdvořile požádat o poskytnutí stanoviska Ministerstva financí ČR („MFČR“) k metodickým dotazům k zákonu o daních z příjmů (dále jen „Stanovisko“).

V předmětném Stanovisku se MFČR vyjadřovalo k metodickým dotazům k ust. § 38p, § 35 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a bylo vydáno pod č.j. MF-49449/2015/15-3.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Odpovědi prosím jednotlivě pro roky 2017, 2018 a 2019 a jednotlivě za všechny podřízené jednotky, organizace a pod.

 1. Kolik máte nebo jste měli bankovních účtů?
 2. Kolik jste zaplatili na měsíčních poplatcích za vedení každého z těchto účtů?
 3. Kolik jste zaplatili za podané příkazy za každý z těchto účtů?
 4. Jaké jste měli další poplatky spojené s bankovním stykem a kolik to celkem je za každý z těchto účtů?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ministryně financí Alena Schillerová dne 19. dubna 2020 v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedla, cituji: „Letošní schodek 200 miliard korun není definitivní, protože mám spočítána všechna opatření, které jsme aplikovali, ale i další, která budou aplikována.“

Žádám proto o zaslání veškerých dokumentů či podkladů, kde jsou spočítána všechna opatření, která byla dosud aplikována a která budou aplikována; to jest tak, jak o tom hovoří ministryně ve výše uvedené citaci.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V historii ČR bylo financování specifických výdajů Ministerstva obrany ČR (MOČR) řešeno vydáním zákona o státním dluhopisovém programu. V této souvislosti se obracím na Ministerstvo financí ČR (MFČR) s následujícím dotazy:

 1. Podle inforamací zveřejněných v sekci Dluhopisové programy se jednalo pouze o dvě situace
  • zákon č. 165/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech,...
  • zákon č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afgánistánu Takto se ptám, jestli je tento výčet situací, kdy byly peníze získané vydáním dluhopisů použity na specifické účely MOČR, tj. na nasazení vojáků, nebo humanitární pomoc obětem, kompletní. Pokud ne, žádám doplnění tohoto seznamu.
 2. Oba zákony stanovily emisní podmínky vydání státních dluhopisů. V prvním případě byl rozsah dluhopisového programu 2 000 000 tis. Kč se splatností 15 let. Ve druhém případě se jednalo o rozsah 600 000 000 Kč se splatností 20 let. Pokoušel jsem se vyhledat tyto dluhopisy podle objemu a času uvedení na trh v tabulce ČNB ale pravděpodobně byly nabídky součástí objemově větší emise dluhopisů, protože jejich účel mohl zakládat požadavek investorů kompenzovat vyšší míru rizika vyšším úrokem.
  Proto žádám o identifikaci těchto dvou specifických titulů prostřednictvím ISIN, případně číslo emise a tranše, aby bylo možné analyzovat historii obou dluhů v dluhové statistice prezentované v Dluhové statistice MFČR jako dluhopisy podle splatnosti.
 3. Je však možné, že moje uvažování není zcela správné, že MFČR může poskytnout rychlejší informaci, než by byla moje analýza. V principu mě u obou dluhových titulů zajímá:
  • zda skutečně došlo k financování dluhem, a pokud ano, v jakém objemu a pod jakým ISIN (číslo emise a tranše) je tento objem zahrnut;
  • jaké byly emisní podmínky, tj. roční kupón
  • jak byly dluhupisy spláceny, tj. zda došlo k jejich splacení až na konci doby splatnosti, nebo došlo k odkoupení dluhopisů ze strany MFČR před dobou splatnosti.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„s odkazem na příslušná ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bychom vás tímto rádi požádali o sdělení několika informací k návrhu zákona o dani z vybraných digitálních služeb (č.j. předkladatele: MF-7508/2019/32-11; č. sněmovního tisku: 658).

Z dikce návrhu zákona nám není zcela jasné, zda by se předmětný zákon měl vztahovat na digitální služby poskytující uživatelům hudební obsah (formou streamingu či downloadu). Těmito službami, fungující na území České republiky, jsou například: Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music, iTunes, YouTube.

Obáváme se, že pakliže by totiž předmětné služby byly zahrnuty do působnosti předmětného zákona, došlo by tím jistě k navýšení cen za užití předmětných služeb, tím by došlo k odklonu uživatelů od těchto legálních způsobů pořizování hudby a k jejich případnému návratu k neoprávněnému pořizování autorskoprávně chráněného obsahu, což je zcela v opozici ke snahám Evropské unie na vytvoření a formování jednotného digitálního trhu.

Z článků v některých médiích jsme se v této souvislosti dozvěděli, že před časem pan J. Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí uvedl pro server idnes.cz, že ministerstvo financí disponuje interní analýzou, na které konkrétní společnosti by se měl zákon vztahovat (údajně by jich mělo být cca 15).

Prosíme vás o poskytnutí předmětné analýzy.

Pakliže nám tuto analýzu nemůžete poskytnout, tak bychom vás rádi uctivě požádali o informaci, zda by se na předmětné služby poskytování hudebního obsahu návrh předmětného zákona měl či neměl vztahovat.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V souvislosti se zákonem č. 129/2020 Sb., kterým se mění státní rozpočet na rok 2020, tímto žádám o zaslání predikce inkasa sdílených daní v roce 2020 v členění dle jednotlivých daní a příjemců – stát, kraje a obce a v porovnání s původním předpokladem před nástupem koronavirové krize.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém měsíci auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly) Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Seznam kontrol provedených AO v listopadu 2019, prosinci 2019, lednu 2020, únoru 2020 a dále mezi 1. 3. 2020 – 23. 3. 2020 u příjemců evropských dotací v programovém období 2014-2020. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (IČO), název projektu, operační program, objem zjištěných nedostatků (částka v Kč), datum zahájení auditu, datum ukončení auditu, vedoucí auditorského týmu. Informaci žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Dalo Ministerstvo financí v minulosti 200 milionů korun nebo podobnou částku Ministerstvu zahraničních věcí na kampaň na propagaci vstupu ČR do EU? Pokud ano, kdo o tom rozhodnul?
 2. Dalo Ministerstvo financí nějaké peníze organizacím propagujícím nevstoupení ČR do EU? Pokud ano, o jakou částku se jednalo?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH").

Konkrétně žádám o zpřístupnění informací týkajících se sankcionování přestupků dle ustanovení § 122 a § 123 ZHH, a to s výjimkou neoprávněného provozování internetových her porušujícího ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) ZHH.

Vzhledem k tomu, že ve své vědecké práci plánuji zkoumat správní trestání mimo jiné i v oblasti neoprávněného provozování internetových hazardních her, si Vás tímto dovoluji požádat o zpřístupnění anonymizované verze všech pravomocných rozhodnutí Ministerstva financí v elektronické podobě, kterými byla uložena sankce za spáchání přestupků dle výše uvedených ustanovení zákona o hazardních hrách, a to v souvislosti s provozováním internetových hazardních her, vydaných od 1.1.2017 do 10.3.2020.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji se na Vás opět obrátit v rámci projektu transparentního informování veřejnosti o odměnách nejvyšších státních úředníků, a na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o poskytnutí následujících informací:

 • informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), zdůvodnění mimořádné odměny, počet odpracovaných měsíců u osob na pozicích:
  • ministryně
  • náměstek ministra
  • náměstek pro řízení sekce 02 – Provozní
  • náměstek pro řízení sekce 04 – Finanční řízení a audit
  • náměstkyně pro řízení sekce 05 – Daně a cla
  • náměstek pro řízení sekce 06 – Veřejné rozpočty
  • náměstkyně pro řízení sekce 07 – Mezinárodní vztahy a finanční trhy
  • náměstek pro řízení sekce 08 - Státní tajemník
  • náměstek pro řízení sekce 09 – Právní a majetek státu

a to za kalendářní rok 2019 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2019 do 31.12.2019).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Má kamarádka má u penzijní společnosti uzavřeno penzijní připojištění se státním příspěvkem ještě podle zákona č. 42/1994 Sb. Protože je cizinka bez trvalého pobytu, jsou podmínky smlouvy definované jako účast na českém veřejném zdravotním pojištění s pobytem v zemi Evropské unie, resp. na území Velké Británie (prostě je Britka).

Dle zákona č. 42/1994 Sb. prý její smlouva skončila k Brexitu, tj. k 31. ledna 2020. Je to pravda?

Na serveru MInisterstva vnitra je upozornění: 4. doporučení Ministerstva vnitra ČR pro britské občany v souvislosti s brexitem (pdf, 166 kB) ve kterém se říká, že veškerá práva Britů na území ČR jsou zachována i nadále. Z toho mi vyplývá, že k žádnému ukončení smlouvy nedošlo.

Obracím se proto na Vás s žádostí o informaci na základě č. 106/1999 Sb. – k jakému konkrétnímu datu mé kamarádce z Británie smlouva zanikla nebo zanikne?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se statistických údajů odborů, které se zabývaly v rámci své činnosti regulací hazardních her na území ČR, a to odborů 34 a 73.

 1. Kolik bylo v rámci činnosti výše uvedených odborů evidováno čísel jednacích mezi lety 2010 a 2020.
 2. V návaznosti na první dotaz pak informaci, kolik z těchto čísel jednacích se týkalo všech dokumentů, které byly vyhotoveny v rámci těchto správních řízení k jejichž vedení byl konkrétní odbor příslušný.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém měsíci auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly) Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Po internetu kolují informace o údajné výpůjčce premiéra Václava Klause z důchodového fondu ve výši 340 miliard korun v 90.letech? Můžete potvrdit pravdivost této informace, případně kdy byla do důchodového fondu částka vrácena? Podobná informace koluje o výpůjčce z příjmů z turistického ruchu v 90. letech? I zde bych uvítal Vaši odpověď.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 4. čtvrtletí roku 2019 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žadatel tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), žádá Ministerstvo financí (dále jen „povinný subjekt“) o výpis platů osob, které jsou v klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO evidovány pod kódy 231 (Učitelé na VŠ a VOŠ), 232 (Učitelé odborných předmětů), 233 (Učitelé na SŠ kromě odborných předmětů a 2. stupni ZŠ), 234 (Učitelé na 1. stupni ZŠ) a 5312 (Asistenti pedagogů). Konkrétně žadatel žádá u každé kategorie alespoň počet osob, jejich průměrný a mediánový plat, odměny a příplatky, a to v časové řadě po jednotlivých letech od roku 2018 tak hluboko do minulosti, jak jsou dostupná. Pokud má povinný subject k dispozici i data za rok 2019, požaduje žadatel také tato data. Žadatel požaduje informace elektronicky ve strojově čitelném formátu (XLS, XLSX, XML, CSV, apod.), nikoli tedy ve formátu PDF.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o hazardních hrách").

Konkrétně žádám o zpřístupnění:

 • základního povolení k provozování živé hry dle § 3 odst. 2 písm. f) zákona o hazardních hrách, které bylo vydáno společnosti Paradise Casino Admiral,a.s., IČ: 25336991, se sídlem Komořany 146, Komořany, a to včetně schváleného herního plánu k provozování živé hry.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb. si Vás dovoluji zdvořile požádat o poskytnutí informace spočívající v označení pozemků (parcelní číslo a katastrální území), které jsou zastaveny stavbou jiného vlastníka než České republiky, k nimž Vám přísluší právo hospodařit s majetkem státu, a kde je uzavřena nájemní smlouva či jiný právní vztah podle nějž má osoba vlastnící stavbu na pozemku státu povinnost (např. rozhodnutí soudu) hradit úplatu za to, že nemovitost je postavena na stavbě jiného vlastníka (státu).

V případě, že máte k dispozici rozhodnutí soudu v této věci, kdy soud buď určil povinnost úplaty vlastníkovi stavby na pozemku státu a/nebo naopak určil, že takový vlastník povinnost úplatu hradit nemá, prosím označení těchto rozhodnutí soudem, spisovou značkou a jednacím číslem, případně též o zaslání těchto rozhodnutí.

Dále si Vás dovoluji požádat o sdělení, zda máte k dispozici metodiku, podle níž určujete, zda je vlastník stavby postavené na pozemku státu hradit úplatu za užívání tohoto pozemku či nikoliv a metodiky určení výše úplaty za užívání. Žádám též o zaslání uvedených metodik či postupů (bez ohledu na jejich skutečný název).“

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám vás o poskytnutí následujících dokumentů a s nimi souvisejících informací:

 • žádám o seznam požadavků pro výběrové řízení na pozici náměstka/náměstkyně Ministerstva financí pro daně a cla. Jedná se o výběrové řízení vypsané v roce 2015 na základě něhož se od 1. 1. 2016 stala náměstkyní paní Alena Schillerová
 • žádám o seznam dokladů, které kandidáti, kteří se do výběrového řízení přihlásili, předložili. Jedná se zejména o to, jakým způsobem doložili své jazykové znalosti“. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a po předchozím doporučení Úřadu vlády České republiky (příloha tohoto podání), si vás tímto dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

 1. Poskytnutí seznamu státních podniků ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.
 2. Uvedení ministerstev, které vykonávají funkci zakladatele u jednotlivých státních podniků (uvedených v bodě 1) ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Je povinen poskytovatel u dotací, u nichž byla udržitelnost ukončena a u které sám zjistil nebo byl upozorněn, že příjemce dotace se dopustil pochybení a porušil podmínky, za nichž mu byla dotace poskytnuta, dané pochybení vždy prověřovat a řešit pouze daňovou kontrolou podle daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) v rámci daňového řízení? A až po ukončení daňové kontroly na základě zjištěných skutečností a závěrů daňové kontroly je teprve možné vyzvat příjemce k případnému dobrovolnému vrácení části dotace nebo celé dotace podle odst. 6 § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů? A teprve poté, co ve stanoveném termínu výzvě nevyhoví, konstatovat porušení rozpočtové kázně a zahájit daňové řízení s příjemcem?
 2. Jestliže ano, uveďte podle jakého právního předpisuje poskytovatel povinen u dotací, u nichž byla udržitelnost ukončena, nejprve vést daňovou kontrolu podle daňového řádu v rámci daňového řízení, v té době však ještě s příjemcem nezahájeného, a nemůže nejprve vyzvat příjemce dotace k dobrovolnému vrácení části dotace nebo celé dotace pouze na na základě kontroly (ne daňové kontroly) provedené poskytovatelem zjistil-li sám nebo byl-li upozorněn, že příjemce dotace se dopustil pochybení a porušil podmínky, za nichž mu byla dotace poskytnuta?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Přepokládám, že máte směrnici pro kontrolní úředníky z terénu, jak vyhodnocovat rozdílnou sazbu DPH u piva v pohostinství. Pokud takovou směrnici dosud nemáte, rád si počkám na odpověď do doby, až taková směrnice bude existovat – jen žádám informaci o tom, že směrnice dosud není a kdy mohu očekávat odpověď, případně kdy se mohu zeptat znovu.

Situace: v souladu se záměrem ministerstva budu chtít podpořit místního hostinského a ponechat mu větší marži na pivu, protože je i v mém zájmu, aby venkovská hospoda existovala. Tedy přijdu do hostince, objednám si 3 piva a zaplatím. Hostinský v souladu se zákonem vystaví EET účtenku, na které bude sazba 10% na pivo objednané v hostinci. Poté vytáhnu džbánek, pivo do něj přeliju a odnesu si ho domů.

Předpokládejme v tomto okamžiku přítomnost kontrolního úředníka v hostinci. Jak má být takováto situace posuzována? Dopustí se přestupku hostinský, nebo já? Nebo je takováto situace v souladu se zákonem a 10% sazba je v pořádku? Nebo je vyhodnocení situace ponecháno na libovůli úředníka?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„- chci Vás požádat o bližší informace, jak je nyní zákonem upraven přístup hráčů do těchto podniků (kasin)

Zajímá mne především, kdo může resp. nemůže navštěvovat kasina dle nového zákona. Komu je zakázáno hrát hry v těchto podnicích. Předpokládám, že zákaz vstupu do kasin se týká osob, jež pobírají sociál. dávky státu. Avšak mému bratrovi byl odepřen přístup do kasina, ačkoli je oficiálně zaměstnán a nepobírá žádné soc. dávky.

Můžete mi prosím sdělit podrobnější informace, kterým dalším osobám je zákonem zakázán přístup do heren (kasin)?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádáme o přehled všech IT zakázek v hodnotě nad dva miliony korun, které ministerstvo zadalo, či vyhlásilo v posledních 10 letech. U každé zakázky, prosím, uvést hodnotu zakázky.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém měsíci auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly) Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona)“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Seznam všech projektů, na kterých společnost Skils s.r.o. advokátní kancelář (dříve pod obchodní firmou WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář), se sídlem Praha 1, Křižovnické nám. 193/2, PSČ 11000, IČO: 256 21 050 (dále jen „Skils“) spolupracovala či spolupracuje s Ministerstvem financí ČR.
 2. Anonymizované smlouvy (případně anonymizované dodatky k těmto smlouvám) uzavřené mezi společností Skils a Ministerstvem financí ČR, případně potvrzení, že smlouvy č. SML:14/909/0003, uzavřená dne 23. 10. 2014, a č. SML:17/000/0029, uzavřená dne 20. 3. 2018, uveřejněné v Registru smluv jsou jediné tituly, na základě kterých proběhlo nebo probíhá plnění Ministerstva financí ČR ve prospěch společnosti Skils.
 3. Seznam všech veřejných zakázek Ministerstva financí ČR, ve kterých byla nabídka společnosti Skils vyhodnocena jako nejvýhodnější.
 4. Informace o způsobu odměňování společnosti Skils za všechny právní a poradenské služby pro Ministerstvo financí ČR, a to včetně konkrétních hodinových sazeb a celkově vyfakturovaných částek na jednotlivých projektech.
 5. Seznam všech projektů, na kterých společnost Skils aktuálně spolupracuje s organizačními složkami a podřízenými organizacemi Ministerstva financí ČR.
 6. Anonymizované smlouvy (případně anonymizované dodatky k těmto smlouvám) uzavřené mezi společností Skils a organizačními složkami a podřízenými organizacemi Ministerstva financí ČR.
 7. Seznam všech veřejných zakázek organizačních složek a podřízených organizací Ministerstva financí ČR, ve kterých byla nabídka společnosti Skils vyhodnocena jako nejvýhodnější.
 8. Informace o způsobu odměňování společnosti Skils za všechny právní a poradenské služby pro organizační složky a podřízené organizace Ministerstva financí ČR, včetně konkrétních hodinových sazeb a celkově vyfakturovaných částek na jednotlivých projektech.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací týkajících se povinného jako organizačními složkami České republiky (též „stát“), jež jménem státu jednají v rozhodčích či soudních řízeních (tuzemských i zahraničních) se společností Diag Human SE, počínaje listopadem 1996.

 1. V jakém řízení, v jaké jeho fázi a po jakou dobu bylo svěřeno zastoupení státu zástupci na základě plné moci;
 2. Jaké náklady na zastoupení vznikly a zda byly vyplaceny od roku 1996 a zvláště od roku 2011, odkdy je spor veden i v zahraničí? Žádám o rozlišení nákladů na české a zahraniční právní zastupování pro každou zemi zvlášť.
 3. Jaké byly vyplaceny náklady na odměnách rozhodcům a na základě jakého titulu (smlouva, jiný právní důvod), počínaje rokem 1996;
 4. Zda vznikly v souvislosti se zmíněnými spory i jiné náklady (než uvedené shora), jaké a vůči komu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle § 6 zákona č. 82/1998 Sb,, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, jednají ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o regresních úhradách jménem státu ministerstva a jiné ústřední správní úřady.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informací o současném počtu zaměstnanců, kteří za váš úřad náhrady škody a újmy a regresní úhrady byť i jen zčásti vyřizují, a informaci o počtu z nich, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru, s případným vyloučením těch informací, u nichž to stanoví zákon.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ministerstvo financí ČR vykonalo v nedávné době kontrolu v podniku STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1 („STC“). Kontrola se údajně vyjadřovala též k nastavenému systému odměňování v STC v závislosti na přeplnění finančního plánu STC.

Žádám o zaslání dokumentu, který vyhotovilo Ministerstvo financí ČR v souvislosti s uvedenou kontrolou systému odměňování v STC (případně pouze část dokumentu, která se výše uvedeným zaobírá).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„prosím o informace dle zákona 10/1999 Sb,o svobodném přístupu k informacím ,ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí ČR ,ohledně navýšení platů státních úředníků o částku 1500,-Kč od 01.01.2020

 1. Ministerstvo financí ČR na toto navýšení poskytuje městům a obcím finanční prostředky?
 2. V jaké výší /procento nebo částka nebo jiná forma/ ?
 3. Musí si města ,obce na toto navýšení zajistit prostředky ze svých zdrojů?
 4. Kde mohou čerpat nebo získat tyto potřebné finanční prostředky na toto vládní rozhodnutí ?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„prosím o zodpovězení následujícího dotazu. V rámci zákona o dani z příjmu (ust. § 6 odst. 9 písm. d, odst. 1) je uveden pojem "rekreace a zájezd", na který se stanovuje zákonný limit pro osvobození ve výši 20.000,- Kč. S ohledem na skutečnost, že neexistuje zákonná definice pojmu "rekreace" se vyskytují nejasnosti, na co přesně se tento pojem vztahuje.

Existuje - bylo již vydáno Vaším ministerstvem - v této věci stanovisko/ odpověď na dotaz/ vyhláška/ nařízení či jiný dokument, který by upřesňoval výklad pojmu "rekreace"? Případně - je či byla -li tato otázka na ministerstvu řešena - a kde lze nalézt konkrétní výstup?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. “Mají peníze z prodeje státních dluhopisů (popř. jiných finančních instrumentů) financující schválený schodek státního rozpočtu předem stanovený účel, na který budou použity?
 2. Lze vyloučit, že žádné peníze z prodeje státních dluhopisů (popř. jiných finančních instrumentů) financujících schválený schodek státního rozpočtu nepůjdou do rozpočtu měst a obcí na základě rozpočtového určení daní?”

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Při vyřizování řešení stavu, kdy pozemek občana byl před rokem 1993 zastaven silnicí jsem byl upozorněn na Výměr MF č. 1/2019 ze dne 28. 11. 2018. Přestože obdobný výměr platí již delší dobu, některé státní instituce jej nerespektují. Proto Vás žádám o tyto informace:

 1. Kdy byl vydán první výměr, kterým se vydal seznam zboží s regulovanými cenami, kde je uvedena výše nájmu/bezdůvodného obohacení z pozemků v obcích nad 1.000 obyvatel?
 2. Jak se měnila jeho výše od počátku dodnes?
 3. Týká se tento výměr také zastavených pozemků vodohospodářskou stavbou rybníka, který dle tvrzení MZe ČR postavil na soukromém pozemku stát?
 4. Bylo povinností státu hradit tuto cenu od počátku, ze zákona?
 5. Kdo a kdy protiústavně omezil toto základní lidské právo občana (čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod) tříletou lhůtou nároku? A to předpisem nižší právní váhy?
 6. Není to projevem státního fašizmu a popřením základní atributů právního státu? V mnoha případech není stavba na pozemku občana vůbec zakreslena v katastrální mapě, a to úmyslně, aby občan nepožadoval náhradu. Je povinností státu zajistit legalizaci stavby?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, žádáme tímto laskavě o zaslání cenových výměrů týkajících se ochucených i neochucených mléčných výrobků do škol. Přesněji cen výrobků pro aktuálně probíhající projekt "Mléko do škol" pro školní rok 2019/2020 a pro předchozí školní roky 2017/2018 a 2018/2019.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě jste v uplynulých šesti měsících nahlásili v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „jak se nazývají pracovní posty na odborech a odděleních (tuším, že referent, ministerský rada, vrchní ministerský rada...?),
 2. jaké je třeba mít vzdělání, aby byl někdo zařazen (jmenován) do výše uvedených funkcí (vzestupně od nejnižší - např. ministerský rada = maturita nebo VŠ...),
 3. kolik je na MF ČR v tom či onom služebním postu (tedy ministerský rada, vrchní ministerský rada či jiném) zařazeno pracovníků.“