Novinky

2020

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2020.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„z Úřadu vlády přišla tato tabulka, chci vědět, kdo (jméno, příjmení, pracovní zařazení) je jejím tvůrcem a poskytl ji Úřadu. Na čí objednávku, pokyn, příka, žádost (jméno, příjmení, pracovní zařazení) byla tato tabulka vytvořena“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 5. srpna 2020 pod č. j.: MF-11160/2019/9008-4 ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky,“ případně pod jiným názvem projektu v předmětné věci vás žádáme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení:

 • zda a k jakému datu a v jaké výši byla obci Doubrava přislíbena finanční částka na předmětný projekt vyjma částky uvedené Ministerstvem financí ČR dne 5. 8. 2020 (1 705 000Kč bez DPH),
 • zda již byl Ministerstvem financí ČR vybrán zhotovitel prací, případně kdy k tomuto dojde,
 • zda již byla uzavřena smlouva mezi Ministerstvem financí ČR a zhotovitelem, případně kdy se předpokládá, že k tomuto právnímu aktu dojde,
 • zda již byly Ministerstvem financí ČR poskytnuty zhotoviteli finanční prostředky na předmět díla a v jaké výši,
 • pokud byla uzavřena smlouva o dílo mezi Ministerstvem financí ČR a zhotovitelem, žádáme o zaslání její kopie.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „O počtu dokumentů, jež v období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014, Ministerstvo financí ČR obdrželo od Institutu klinické a experimentální medicíny, stání příspěvkové organizace se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 00, Praha, Krč, IČ 00023001
 2. U jednotlivých dokumentů (viz bod 4), žádám o sdělení data doručení, způsobu doručení (datová schránka, pošta, apod.) a č. j. pod níž je dokument evidovaný ve spisové službě ministerstva financí a které organizační složce ministerstva byl dokument přidělen k vyřízení.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle § 20 odst. 1 a 6 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen „Zákon“), náleží politické straně nebo hnutí, která obdržela více než 5% ve volbách do Poslanecké sněmovny nárok na stálý příspěvek ve výši 10 000 000,- Kč ročně. Podle §20 odst. 10 je pro rozdělení, mimo jiné, stálého příspěvku rozhodující dohoda o podílu členů koalice.

V návaznosti na výše uvedené si dovoluji Ministerstvo financí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o následující informace:

Bude-li mít koalice, která je složená z dvou stran nebo hnutí, a která získá alespoň 10% ve volbách, nárok na celkový stálý příspěvek 20 000 000,- Kč (který se bude dělit dle dohody) a bude-li mít koalice, která je složená ze tří stran nebo hnutí, a která získá alespoň 15% ve volbách, nárok na celkový stálý příspěvek ve výši 30 000 000,- Kč (který se bude dělit podle dohody)?

Jinými slovy, bude příspěvek v maximální výši 10 000 000,- Kč náležet každému subjektu v koalici zvlášť, který bude podléhat následnému dělení podle dohody, nebo bude náležet pouze koalici jako jednomu subjektu dohromady a následně bude dělen podle dohody?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ministerstvo financí, jako správce seznamu nepovolených internetových her ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, má právo domáhat se u poskytovatele připojení k internetu na území České republiky zamezení přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených internetových her v souladu s ust. § 82 odst. 1 téhož zákona. Pokud poskytovatel internetu nepostupuje podle nařízení Ministerstva, dopouští se přestupku dle § 123 odst. 5 téhož zákona, za nějž je možné dle § 123 odst. 11 uložit poskytovateli internetu pokutu ve výši až do 1 000 000 Kč.

V souvislosti s výše uvedenou kompetencí Ministerstva financí si tímto žadatel dovoluje předložit žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k následujícím otázkám:

 1. Domáhalo se Ministerstvo financí v období od 1.1.2017 doposud uložení povinnosti zamezit přístup k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených her vůči poskytovateli připojení v soudním řízení správním?
 2. V případě kladné odpovědi na otázku č. 1: Bylo v období od 1.1.2017 doposud rozhodnuto pravomocným rozsudkem o žalobě na uložení povinnosti zamezit přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených her?
 3. V případě kladné odpovědi na otázku č. 2 si žadatel dovoluje požádat o anonymizované kopie všech rozsudků týkajících se uložení povinnosti zamezit přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených internetových her.
 4. Byla v období od 1.1.2017 doposud poskytovateli internetu uložena pokuta dle § 123 odst. 5, odst. 11 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?
 5. V případě kladné odpovědi na otázku č. 4: Domáhal se v období od 1.1.2017 doposud poskytovatel internetu správní žalobou, aby rozhodnutí Ministerstva financí o uložení pokuty bylo zrušeno a bylo o takové žalobě pravomocně rozhodnuto?
 6. V případě kladné odpovědi na otázku č. 5 si žadatel dovoluje požádat o anonymizované kopie takových rozhodnutí týkajících se správních žalob směřujících proti uložení pokuty dle § 123 odst. 5, odst. 11 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám Vás v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o sdělení následujících informací:

 • Bylo Vaším úřadem v minulosti vedeno řízení ohledně zaplacení spotřební daně, případně vyměřena daňová povinnost ze spotřební daně z tabákových výrobků, a to konkrétně k tabákovým výrobkům – řezanému tabáku balenému v igelitových sáčcích o hmotnosti cca 150g a označených žlutou (hnědou) etiketou s názvem GOLDSTAR, který nebyl označen v souladu s ust. § 114 odst. 2 zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních?
 • V případě, že ano, v jakém roce takové řízení a pod jakou spisovou značkou bylo vedeno?
 • V případě, že ano, kde byl tento tabák skladován?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací, které se týkají dotací a jinou formou poskytnutých finančních prostředků státu subjektu Slepá ramena, z.ú., IČO 05313031, sídlo Brněnská 1372, 686 03 Staré Město v letech 2019 a 2020:

 1. výše finančních prostředků poskytnutých státem tomuto subjektu,
 2. informace o tom, které státní orgány či instituce tomuto subjektu finanční prostředky poskytly a jaký byl účel poskytnutých finančních prostředků,
 3. kopie všech smluv, na základě kterých byly finanční prostředky poskytnuty.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „V jaké platové třídě jsou podle platné systemizace zařazeny tabulky řadových státních zaměstnanců v oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic odboru 71 - Legislativa a sporné agendy? Existují v tomto ohledu nějaké výjimky?
 2. V jaké platové třídě jsou podle platné systemizace zařazeny tabulky vedoucích oddělení odboru 71 - Legislativa a sporné agendy?
 3. Jaká je průměrná výše osobního příplatku u řadových státních zaměstnanců v oddělení 71 - Legislativa a sporné agendy?
 4. Jaká je průměrná výše osobního příplatku u vedoucích zaměstnanců odboru 71 - Legislativa a sporné agendy?
 5. Jaká je průměrná výše ročních odměn řadových zaměstnanců v oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic odboru 71 - Legislativa a sporné agendy a vedoucích zaměstnanců v odboru 71 - Legislativa a sporné agendy za poslední 3 roky?
 6. Jsou kladeny na státní zaměstnance zařazené do oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic odboru 71 - Legislativa a sporné agendy jazykové požadavky? Pokud ano, jaké?

Pro úplnost dodávám, že žádám toliko o anonymizovaný přehled, nikoliv o osobní údaje dotčených osob.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 1. Sdělení spisových značek veškerých arbitrážních řízení probíhajících mezi Českou republikou a společnostmi Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding Sà.r.l. (dále jen „Řízení“).
 2. Zaslání všech rozhodnutí (nálezů) v rámci Řízení, a to včetně všech dílčích rozhodnutí (partial award).
 3. Zaslání všech rozhodnutí (nálezů) v rámci řízení sp. zn. PCA Case No. 2013-35 vedeného u Stálého rozhodčího soud v Haagu, a to včetně všech dílčích rozhodnutí (partial award).
 4. Zaslání dílčího nálezu (partial award) ze dne 20. 12. 2017 vydaného v rámci rozhodčího řízení sp. zn. PCA Case No. 2013-35 vedeného u Stálého rozhodčího soudu v Haagu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám tímto o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kolik zaměstnanců Ministerstva financí a Finanční správy se zabývá a zabezpečuje silniční daň.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás s dotazem ohledně vyhlášeného nouzového stavu, který platí od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin na území České republiky z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,

Žádám Vás o informaci, kolik zaměstnanců působí v rámci Ministerstva financí k dnešnímu dni. Dále bych se chtěla dotázat, jak vysoký počet zaměstnanců Ministerstva financí (v absolutních číslech či procentech) momentálně pracuje z domova.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto podávám žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Tato žádost o poskytnutí informací se týká projektu AISG realizovaného na základě smlouvy s názvem „Smlouva o dodávce a implementaci informačního systému pro evidenci, monitoring a kontrolu hazardních her a o poskytování služeb“ uzavřené dne 3. 12. 2018 mezi Česká republika – Ministerstvo financí, IČO: 00006947, Praha 1, Letenská 525/15, PSČ: 118 00, jako objednatelem (dále jen „Objednatel“), a společností CCA Group a.s., IČO: 25695312, Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, jako dodavatelem (dále jen „Dodavatel“ a „Smlouva“), ve znění dodatku č. 7 uzavřeného k této Smlouvě dne 31. 8. 2020 (dále jen „Dodatek č. 7“).

V této souvislosti prosím o poskytnutí následujících informací:

 1. Den, kdy byla Objednatelem uhrazena cena za realizaci Etapa 1B ve prospěch Dodavatele dle čl. 4. 2 Dodatku č. 7.
 2. Den, kdy byla Objednatelem uhrazena cena za předané a převzaté změnové požadavky ve prospěch Dodavatele dle čl. 4. 3 Dodatku č. 7.
 3. Zda byla uhrazena cena za všechny změnové požadavky dle čl. 4. 4 Dodatku č. 7. Pokud ano, den, kdy došlo k poslední úhradě ceny za změnový požadavek dle čl. 4. 4 Dodatku č. 7. Pokud ne, v jakém období je očekáváno, resp. plánováno, dokončení posledního změnového požadavku dle čl. 4. 4 Dodatku č. 7.

Pro úplnost dodávám, že v souladu s čl. 6. 10 Smlouvy se ceny za příslušné části plnění považují za uhrazené okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • „Jaké byly celkové výnosy dražeb povolenek na emise skleníkových plynů dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále jen „zákon o ETS“) v letech 2010-2019, případně i za uplynulou část roku 2020, pokud jsou tyto údaje známé?
 • Jaká část těchto výnosů byla v souladu s § 7 odst. 6 zákona o ETS v jednotlivých letech 2010-2019, případně i 2020, alokována do rozpočtové kapitoly Ministerstva životního prostředí?
 • Jaká část těchto výnosů byla v souladu s § 7 odst. 6 zákona o ETS v jednotlivých letech 2010-2019, případně i 2020, alokována do rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu?
 • S jakým výhledem výnosu dražeb emisních povolenek počítá návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2021, který je v současnosti předložen Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 1067/0?
 • S jakou výší výnosu dražeb emisních povolenek počítá návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2021 pro přidělení do rozpočtových kapitol Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Na základě jakého podkladu MŽP stanovilo MF odhad výše 70-80 mil EUR - průměrný roční příspěvek České republiky do rozpočtu EU pro roky 2021-2027.
  Podklad dodaný MŽP- existuje nějaký? Pokud ano prosím o jeho zaslání což jsem již v první žádosti žádal.
 2. Děkuji rovněž za vysvětlení řádného názvu nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývaný POKUTA). Žádám rovněž o informaci, zda-li je skutečností, že pokud státy budou lépe recyklovat tj. zpracovávat ne pouze třídit (jak je stále mylně uváděno MŽP) na výrobky 65% a více celkového plastového odpadu nebudou muset odvádět žádné odvody za nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývané POKUTA)? Rozumím tomu, že název POKUTA je záměrně nahrazován zavádějícím nesrozumitelným a složitým názvem pro občany ČR - nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU, což z mého pohledu POKUTOU stále zůstává!
 3. Dále žádám o informaci, jak vysoké byly příspěvky ČR do rozpočtu EU hrazené na základě stávajících zdrojů (zdroj založený na výši hrubého národního důchodu jak uvádíte) roků 2017,2018,2019 a odhad na rok 2020. Rozumím tomu správně, že od roku 2021 tento příspěvek již nebude hrazen a je nahrazen novým tj. vlastním zdrojem pro financování rozpočtu EU (mnou nazývaný POKUTA)?
 4. Existují nějaké nástroje či tlak MF na MŽP, který by prokazoval tlak MF na maximalizaci (snížení) nově zaváděného vlastního zdroje pro financování rozpočtu EU? Vaše sdělení na mne dělá dojem, že MF potažmo MŽP je úplně jedno, kolik jednorázových plastových obalů bude skládkováno či spáleno a kolik bude zrecyklováno, neboť se dříve platilo stejně a bude se platit dál jak uvádíte? Stejné vysvětlení uvádí také ředitel odboru odpadů MŽP Jan Maršák ve svých sděleních a dále píše, že nový vlastní zdroj pro financování rozpočtu EU (mnou nazývaný POKUTA) nezaplatí občan, ale že nový vlastní zdroj pro financování ozpočtu EU (mnou nazývaný POKUTA) bude placen z rozpočtu, jako by nevěděl, že rozpočet plní daňoví poplatníci ČR!“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • zda stát jako pronajímatel uzavřel v roce 2012 a 2013 nájemní smlouvu, jejímž předmětem byl nájem pozemku, na kterém stojí stavba na cizím pozemku (kdy pozemek vlastní stát a budovu jiný vlastník) a pokud ano pak
 • prosím o zaslání těchto nájemních smluv.

Dovoluji si zúžit dotaz na pouze na okres Mělník a pokud se jedná o budovu – tak by se mělo jednat o skladovací či výrobní halu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů („ZSPI“), žádám tímto MFČR (jako právního nástupce FNM ČR) v souvislosti s privatizací společnosti ČESKÝ TELECOM a.s., která probíhala v letech 2004 až 2005, o poskytnutí následujících dokumentů, a to sice:

 1. Dopisu konsorcia PPF/J&T/InWay/Tiscali, který byl zaslaný Fondu Národního Majetku ČR (dále jen „FNM ČR“) dne 26. 2. 2005;
 2. Dopisu konsorcia PPF/J&T/InWay/Tiscali, který byl zaslaný FNM ČR dne 1. 3. 2005;
 3. Dopisu investičního poradce Credit Suisse First Boston (Europe) (dále jen „CSFB“), který byl zaslán (jménem FNM ČR) konsorciu PPF/J&T/InWay/Tiscali dne 25. 2. 2005;
 4. Dopisu investičního poradce CSFB, který byl zaslán (jménem FNM ČR) konsorciu PPF/J&T/InWay/Tiscali dne 27. 2. 2005;
 5. Dopisu investičního poradce CSFB, který byl zaslán (jménem FNM ČR) konsorciu PPF/J&T/InWay/Tiscali dne 2. 3. 2005;
 6. Dopisu FNM ČR zaslaného společnosti ČESKÝ TELECOM a.s., dne 20. 1. 2005, č.j. 17/300/2005;
 7. Dopisu FNM ČR zaslaného společnosti ČESKÝ TELECOM a.s., dne 21. 2. 2005, č.j. 31/300/2005;

a to s anonymizací (začerněním) pouze osobních údajů fyzických osob.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "Kolik soudně znaleckých posudků a odborných posouzení poskytla obchodní korporace EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257"61, 421, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1708/3, PSČ 11000, Ministerstvu financí ČR a jeho organizačním složkám v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?
 2. Kolik soudně znaleckých posudků a odborných posouzení poskytla obchodní korporace EQJJITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 427, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 7708/3, PSČ 11000, orgánům veřejné moci a organizačnírn složkám státu, které zastupovalo Ministerstvo financí ČR a jeho organizační složky v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?
 3. Kolik smluv o zpracování soudně znaleckých posudků a odborných posouzení a konzultací uzavřelo Ministerstvo financí ČR a jeho organizační složky s obchodní korporací EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?
 4. Jaký objem finančních prostředků byl Ministerstvem financí a jeho organizačními složkami proplacen obchodní korporaci EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61, 427, se sídlem Praha 1, - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informací týkajících se ministryně financí paní Aleny Schillerové.

Nelze si nevšimnout mohutné aktivity paní ministryně Schillerové, týkající se sociálních sítí.

Prakticky každý den zveřejňuje na svém instagramovém i facebookovém profilu fotky, které nemají přímou souvislost s výkonem fuknce ministryně financí: pohled do budoucnosti, zasněný pohled, atd.

Je zřejmé, že fotografie jsou profesionálním dílem.

Proto bych se rád zeptal na následující informace:

 1. Kdo tyto fotografie pořizuje, jeho funkce na ministerstvu financí a v jakém je k MF vztahu (pracovní smlouva, dohoda, externí smlouva). Prosím o poskytnutí kopií všech smluv, případně faktur za tuto činnost.
 2. Jaká je pro tuto činnost používána technika, kdo a jakým způsobem hradil její pořízení.
 3. Kolik hodin denně/týdně/měsíčně tato činnost (výběr lokace, aranžmá, focení, úprava fotek) vyžaduje.
 4. Jestli je za tuto činnost vyplácena odměna, v jaké výši a podobě (hodinová mzda, paušální platba, apod.)
 5. Kdo hradí náklady na tuto činnost. Jestli ji hradí paní ministryně ze svého nebo jde o náklady ministerstva financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dle §28 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů jsou dle odst. (1) "Náklady na podporu elektřiny a provozní podporu tepla jsou hrazeny prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny" ...

d) výnosy z dražeb povolenek dle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva".

Žádám Vás proto poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., jaké byly výnosy z dražeb povolenek, které připadly na OTE, a.s. prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu: "d) výnosy z dražeb povolenek dle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva" za rok 2019 v milionech Kč.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • „obdrželo již MF podklady z Ministerstva životního prostředí - MŽP podklady k výpočtu pokuty Evropské Unie (800 EUR/t ) za nerecyklaci 65% nezrecyklovaného plastového odpadu (pokud ano, tak jaké). Prosím tímto o zaslání.
 • dále prosím o zaslání informace jakou částku eviduje MF v rozpočtu na rok 2021 za tuto výše zmíněnou pokutu. Případně s jakou predikcí této pokuty MF počítá pro další roky (pokud takovéto údaje existují)“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 3. čtvrtletí roku 2020 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění Vás žádám o zpřístupnění následujících informací.

 1. Seznam firem, (s.r.o. a akciové společnosti), kterým byly od roku 2019 až do současnosti z rozhodnutí Ministra financí, ministerstva financí, případně jemu podřízených orgánů, úplně nebo částečně prominuty/odpuštěny jakékoliv závazky vůči státu, zejména daně, daňové nedoplatky, penále apod.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás tímto o poskytnutí informací souvisejících s projektem realizovaným v rámci výzvy VPS – 228 - 2 – 2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství konkrétně projektu - reg. č. 00154 téže výzvy pod názvem „Stavební úpravy ZŠ Vedrovice“ a to:

 1. Dosavadní výše proplacené dotace v rámci výše uvedeného projektu ke dni 23. 10. 2020.
 2. Na základě jakých předložených dokumentů došlo k proplacení dotace (části) výše uvedeného projektu.
 3. Jaké konkrétní podmínky jsou platné pro uvolňování (proplácení) dotačních prostředků, (možnost proplacení 90% části nákladů projektu před jeho dokončením, tj. proplacení dodávek prací a materiálů před jejich skutečným plněním).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Ministerstvo financí ČR o poskytnutí kopie protokolu o výsledku kontroly u ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nákupy ochranných zdravotnických pomůcek v letošním roce kvůli pandemii koronaviru. Žádám o zaslání kopie celého dokumentu. Pokud to nebude možné, žádám alespoň o shrnutí hlavních závěrů prověrky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dle zákona 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím žádám o seznam všech subjektů, kterým byla MF v souvislostí s epidemií koronaviru poskytnuta finanční podpora, včetně výše poskytnuté pomoci, postačí pouze název všech subjektů + suma + za jaké období, nic více nepožaduji, seznam zašlete v příloze emailu“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Zajímá nás, prosím:

 • kdo aktuálně z tiskového oddělení – žádáme o jmenný seznam – spravuje sociální sítě (Instagram, Twitter, Facebook) ministryně Schillerové? Žádáme o rozepsání pro každou ze sítí. Žádáme o sdělení osob, které spravují účet v týdnu 1. září 2019 až 19. října 2020, kdy je žádost formulována;
 • Současně nás u níže uvedených příspěvků zajímá, kdo konkrétně vytvářel jejich obsah a kdo je na sítě umisťoval:
  • příspěvek na Facebooku z 19. října
  • příspěvek na Facebooku z 15. října
  • příspěvek na Facebooku ze dne 14. října
  • příspěvek na Facebooku ze dne 12. října
  • příspěvek na Facebooku ze dne 3. října
  • příspěvek na Facebooku ze dne 2. října
  • příspěvek na Facebooku ze dne 30. září
  • příspěvek na Facebooku ze dne 26. září
  • příspěvek na Facebooku ze dne 20. září
  • příspěvek na Instagramu ze dne 20. září
  • příspěvek na Instagramu ze dne 1. října
  • příspěvek na Instagramu ze dne 23.srpna
  • příspěvek na Instagramu ze dne 26. září

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám informace ke společnosti:

FINOS s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové

a to ze spisu č.j. 102/59 – 604/94 v níže uvedeném rozsahu a v členění:

 1. žádost společnosti FINOS s.r.o. ze dne 10.10.1994 včetně všech příloh
 2. rozhodnutí ze dne 27. ledna 1995
 3. listiny, potvrzující splnění podmínek pro udělení povolení k obchodování s cennými papíry, stanovené zákonem ČNR č. 591/1992 Sb.
 4. protokol(y) o kontrole činnosti spol. FINOS s.r.o., pokud byla provedena
 5. listina, potvrzující ukončení/odebrání povolení uděleného dne 27. ledna 1995

Pokud některé listiny nemáte k dispozici, žádám o uvedení této skutečnosti.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) si Vás (Ministerstvo financí) tímto dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

 1. elektronické kopie dopisu Ministerstva financí pod čj. MF-12958/2018/2602-2, PID: MFCR8XPAKR;
 2. z jakého data je dopis, který cituji výše pod č. (1).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda Ministerstvo financí ČR disponuje výkladem, nebo nějakým jiným výkladovým předpisem či existujícím judikátem týkající se §5 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a to s ohledem na stanovení okruhu k dani z přidané hodnoty povinných osob, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti. Pokud ano, poprosil bych zaslání jeho kopie.

Patří, či nepatří do tohoto okruhu fyzické osoby nepodléhající živnostenskému oprávnění, které realizují příjem pouze z dlouhodobého pronájmu vlastní nemovitosti ve spoluvlastnictví dalších osob (byt, pozemek, garáž - §9 zákona o dani z příjmů) nezahrnutý v obchodním majetku žádné společnosti (nemají žádný jiný příjem z podnikání ani zaměstnání) ?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„poskytnutí informace týkající se zajišťovacích příkazů.

Upřesnění:

Požaduji sdělení statistických informací týkající se vyřízení žádostí o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, které souvisí se zajišťovacími příkazy na DPH zrušenými ve správním soudnictví, a to v období od roku 2010 doposud.

Na webových stránkách finanční správy jsem na adrese nalezl „Statistické údaje o zajišťovacích příkazech k 30. 4. 2020“. (viz příloha IS)

Z této tabulky vyplývá, že doposud bylo zrušeno 60 zajišťovacích příkazů u 46 daňových subjektů. Konkrétně mi tedy sdělte:

 1. Kolik žádostí o náhradu škody v souvislosti se zrušenými zajišťovacími příkazy na DPH bylo ministerstvu doručeno v jednotlivých letech,
 2. Jaká výše škody byla v jednotlivých letech vyplacena v souvislosti se zrušenými zajišťovacími příkazy na DPH
 3. Kolik výše specifikovaných žádostí zůstává nevyřízeno.

Vzhledem k tomu, že se v médiích objevují zprávy o počtech těchto žádostí včetně částek (avšak bez důkazu o původu informace z okruhu správních orgánů), předpokládám, že jste se touto problematikou již dříve zabývali. Potřebuji však mít jistotu, že deklarované údaje jsou opravdu zaručené.

Pokud požadované údaje nejste schopni zpracovat ve lhůtě 15 dní, poskytněte mi prosím v této lhůtě alespoň ty údaje, kterými aktuálně disponujete. Nepožaduji tedy vypracování nějaké nové analýzy dat, ale pouze sdělení výsledku již dřívějších analýz.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám Vás dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím o zodpovězení několika otázek na téma umístění provozoven hazardní hry a podmínek za kterých mohou a nemohou být umístěny v obcích a městech.

otázka č. 1)
Je v zákoně zakotven soubor pravidel pro umístění provozu hazardní hry příkladně ve vztahu k bytovým domům, blízkosti ke škole atd? Pokud ano žádám tedy o jejich přesnou citaci včetně citovaného zákona, paragrafu, bodu.

otázka č. 2)
Kdy takový zákon v posledním znění vešel v platnost, jaké má označení a tedy od kdy se takovým zákonem musí řídit obce nebo města?

otázka č. 3)
Jaký nadřízený orgán kontroluje zákonnost obecně závazné vyhlášky, kam podat stížnost v případě nesouhlasu, jaký je nadřízený soud v takovém případě a to je podstatné jaké jsou možné cesty právní obrany? Ústavní soud? Kasační žaloba? Úřad pro ochranu hospodářské soutěže?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Z veřejných zdrojů (například zde) jsem se dozvěděl, že v parlamentu proběhla debata k pokutě 5000 Kč za vystavení souhrnné účtenky za platbu pro celý stůl. Přičemž hosté se u stolu na platbu skládali. Cituji předmětnou část, ke které směřují mé dotazy: "Akceptací takového postupu vzniká prostor pro obcházení evidence tržeb a snižuje se tak její efektivita. Je to obdobné, jako kdyby podnikatel evidoval například tržby za celý den vždy jen jednou souhrnnou částkou," stojí v odpovědi na Munzarovu interpelaci. Tento přístup podle ministryně také zkresluje data v systému a vytváří prostor pro manipulace. Argumentuje tím, že podle zákona musí být zaslána datová zpráv s údaji o evidované tržbě uskutečněné v hotovosti, směnkou, šekem nebo třeba stravenkou...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám laskavě o informaci, zda disponujete jakýmkoliv metodickým materiálem nebo stanoviskem nebo obdobným materiálem, v němž je uvedeno, který právní předpis a které jeho ustanovení se použije, pokud se rozhoduje o tom, zda je možné uskutečnit veřejnosprávní kontrolu na místě bez jakékoliv přítomnosti kontrolujícího u kontrolované osoby. Mám na mysli, zda se taková veřejnosprávní kontrola může uskutečnit pouze na základě podkladů, které kontrolovaná osoba zašle e-mailem, a samotný výkon kontroly se uskuteční mimo prostory školy, např. v prostorách obce, která školu zřídila, případně v libovolných prostorách mimo školu. Pokud takový metodický materiál nebo stanovisko nebo obdobný materiál máte, prosím o jeho poskytnutí. Požadovaná informace je v této době velmi aktuální, neboť souvisí s opatřeními, která mají zabránit šíření koronaviru.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "InfZ") žádám o zaslání spisových značek soudních řízení, ve kterých Ministerstvo financí ČR vystupuje jako účastník nebo jedná jménem České republiky a předmětem řízení je (kromě jiného) omluva za výroky prezidenta republiky Miloše Zemana (včetně názvu příslušného soudu).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí informace, jaký byl stav vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů o úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ke dni 7. 4. 2018.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 1. Sdělení spisových značek veškerých arbitrážních řízení probíhajících mezi Českou republikou a společnostmi Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding Sà.r.l. (dále jen „Řízení“).
 2. Zaslání všech rozhodnutí (nálezů) v rámci Řízení, a to včetně všech dílčích rozhodnutí (partial award).
 3. Zaslání všech rozhodnutí (nálezů) v rámci řízení sp. zn. PCA Case No. 2013-35 vedeného u Stálého rozhodčího soud v Haagu, a to včetně všech dílčích rozhodnutí (partial award).
 4. Zaslání dílčího nálezu (partial award) ze dne 20. 12. 2017 vydaného v rámci rozhodčího řízení sp. zn. PCA Case No. 2013-35 vedeného u Stálého rozhodčího soudu v Haagu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji požádat (…) o poskytnutí informace o seznam všech poradců náměstků na Ministerstvu financí.

Žádám o jmenovitý seznam poradců všech náměstků na Ministerstvu financí – žádám také, aby ve jmenovitém seznamu bylo, jak dlouho jednotlivý poradce ve své funkci působí, jaký má typ pracovní smlouvy a jak je jeho práce honorovaná – suma za hodinu, či fixní plat/odměna.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě výše uvedeného zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

 1. Žádám o poskytnutí vyjádření Ministerstva financí k řízení EU Pilot 7565/15/JUST.
 2. Kdy a s jakým závěrem bylo řízení EU Pilot 7565/15/JUST ukončeno? Poskytněte dokument Evropské komise, kterým bylo předmětné řízení zahájeno a dokument Evropské komise, kterým bylo předmětné řízení ukončeno.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 2. čtvrtletí roku 2020 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

S odkazem na § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následujících informací týkajících se výkonu spisové služby ve smyslu § 63 a následujících zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Důvodem žádosti o informace je snaha přehledně zmapovat stav výkonu spisové služby a plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a zejména posun v této rovině v období následujícím po analýze stavu spisové služby u organizací státní správy, realizované Ministerstvem vnitra v prvním pololetí roku 2019, včetně stavu plnění akčních plánů, vytvořených v souvislosti s Usnesením vlády č. 332 ze dne 13. května 2019.

Ve výše uvedených souvislostech tedy žádáme o poskytnutí následujících informací a dokumentů:

 1. platná verze Spisového řádu Vaší organizace,
 2. schválený Akční plán Vaší organizace, vytvořený na základě Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. května 2019,
 3. informace o míře a způsobu naplnění Akčního plánu dle bodu b) výše, nejméně v rozsahu odpovídajícím bodu II.2.c) Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. května 2019,
 4. poslední protokol o provedení kontroly výkonu spisové služby, vyhotovený příslušným správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby v souladu s § 71 zákona č. 499/2004 Sb., případně informace o termínu a výsledku poslední provedené kontroly,
 5. poslední protokol o provedeném skartačním řízení podle § 21 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, případně informace o termínu a rozsahu posledního skartačního řízení provedeného v digitální podobě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si tímto dovoluji zdvořile požádat Vás, Ministerstvo financí, o poskytnutí aktuální informace o pohledávkách za státem Libye.

Pokud to bude technicky možné, žádám o poskytnutí informací v následující struktuře:

 • Soupis jednotlivých pohledávek nebo bloků pohledávek a pro každý:
  • stručná informace o původu pohledávky (titulu pohledávky)
  • aktuální hodnota pohledávky rozdělená na jistinu a příslušenství
  • informace, zda se jedná o pohledávku uznanou státem Libye a pokud ano, kdy a v jaké výši (jistina a příslušenství) Libye uznala pohledávku.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 6. května 2019 pod č. j.: MF-11160/2019/9008-4 ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky,“ případně pod jiným názvem projektu v předmětné věci vás žádáme ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení:

 • zda zadávací řízení zakázky „Inženýrská a projektová činnost k akci Zřízení kanalizačního řádu v lokalitě Doubrava-Hranice a inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě „U starostky“ bylo ukončeno, pokud ano k jakému datu,
 • zda a k jakému datu bylo ze strany obce Doubrava požádáno o zadání veřejné soutěže na zhotovitele stavební a prováděcí dokumentace,
 • zda a k jakému datu byl předmětný projekt zařazen mezi prioritní projekty,
 • zda, k jakému datu a v jaké výši byla obci Doubrava přislíbena finanční částka na předmětný projekt,
 • zda již byly ze strany Ministerstva financí ČR, poskytnuty obci Doubrava finanční prostředky na výdaje související s předmětným projektem, v kladném případě žádám o poskytnutí konkrétního sdělení k jakému účelu, v jaké výši a k jakému datu byly tyto finanční prostředky obci Doubrava poskytnuty.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o následující materiál:

Požaduji protokol o předání a převzetí stavby a materiály ke kolaudaci, které se týkají projektu potápěčské centrum spolku Scuba FM, na který spolek získal v roce 2009 od MF dotaci.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádáme o informace a relevantní dokumenty ohledně aktuální situace vlastnictví uhelné elektrárny Adularya (tj. nedokončené hnědouhelné elektrárny Yunus Emre a sousedního lignitového dolu), jejíž výstavba byla podpořena českými exportními agenturami EGAP a ČEB.

 1. Kdo je v současnosti konkrétním vlastníkem elektrárny Adularya?
 2. Jaké jsou budoucí záměry s elektrárnou Adularya?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ministerstvu financí byla dne 24. ledna 2020 doručena má žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Požadovala jsem zaslat smlouvu navazující na Dodatek č. 2 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. 6. 1994, o odkoupení pohledávky České republiky v Rusku, uzavřené mezi Českou republikou (Ministerstvem financí) a společností Falkon Capital a. s. Má žádost byla dne 10. února 2020 vyřízena dopisem č. j. MF-2390/2020/48-5 a rozhodnutím č. j. MF-2390/2020/48-6, kterým byla částečně odmítnuta s odkazem na § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Ministerstvo financí poskytlo požadovanou Smlouvu o postoupení pohledávky za úplatu ze dne 9. října 2001 uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem financí a společností FALKON CAPITAL a.s. s výjimkou článků smlouvy 1.2, 3.1, 5.2 a 6.3. Proti rozhodnutí Ministerstva financí č. j. MF-2390/2020/48-6 jsem podala dne 25. Února 2020 rozklad. Následně bylo předmětné rozhodnutí zrušeno rozhodnutím ministryně financí ze dne 16. března 2020, č. j. MF-2390/2020/48-15, a věc byla vrácena Ministerstvu financí k novému projednání.

Poté ministerstvo financí poskytlo plné znění Smlouvy o postoupení pohledávky za úplatu, ovšem bez příslušenství, kterým je příloha k této smlouvě, která tvoří dle textu Smlouvy její nedílnou součást. V textu Smlouvy je uveden Kontrakt č. 1017/1755 ze dne 28. 7. 1999 a Dodatek č. 3 z 13. 10. 2000 k tomuto Kontraktu, přičemž Kontrakt a Dodatek č. 3 tvoří Přílohu č. 1 požadované Smlouvy. Pokud tedy Smlouva obsahuje přílohu, což vyplynulo z plného znění požadované smlouvy, ta měla být poskytnuta společně s touto smlouvou. Zaslala jsem proto ministerstvu financí neformální e-mail, ve kterém jsem požadovala přílohu zaslat. Ministerstvo však zaujalo k požadavku negativní stanovisko. Proto jsem zaslala oficiální stížnost podle zákona č. 106/1999 Sb. Tato stížnost byla ministryní financí zamítnuta s tím, že požadavku již bylo plně vyhověno.

Z tohoto důvodu podávám novou žádost o informaci a požaduji elektronicky emailem či datovou schránkou zaslat Přílohu č. 1 a případně všechny dodatky, včetně příloh, pokud existují, ke Smlouvě o postoupení pohledávky za úplatu ze dne 9. října 2001 uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem financí a společností FALKON CAPITAL a.s.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prostřednictvím své první žádosti žádáte o:

„Poskytnutí přehledu mimořádných odměn, které za měsíce březen až červen roku 2020 získali náměstkové a náměstkyně. Přehled žádám ve formě: jméno, funkce, působení ve funkci od do, výše mimořádné odměny v Kč v jednotlivých měsících, zdůvodnění mimořádné odměny.

Pokud požadované informace obsahují osobní údaje, má povinný subjekt povinnost je znečitelnit.

Žádám o tyto informace v elektronické podobě podle § 4 odst. 2 zákona č. 106/99.“

Vaše druhá žádost je formulována takto:

„žádám Ministerstvo financí o poskytnutí přehledu mimořádných odměn a bonusů, které za měsíce březen až červen roku 2020 získali ředitelé jednotlivých odborů. Přehled žádám ve formě: jméno, funkce, působení ve funkci od do, výše mimořádné odměny v Kč v jednotlivých měsících, zdůvodnění mimořádné odměny.

Pokud požadované informace obsahují osobní údaje, má povinný subjekt povinnost je znečitelnit.

Žádám o tyto informace v elektronické podobě podle § 4 odst. 2 zákona č. 106/99.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám kopie aktuální zprávy o výsledcích finančních kontrol vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale omezeném rozsahu To znamená v rozsahu Přílohy č. 1, části II., tabulky č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb, pokud je součástí Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě jste v uplynulých šesti měsících nahlásili v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.

Informace prosím v tzv. strojově čitelném formátu ve smyslu § 4b citovaného zákona.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně informace o tom, zda evidujete smlouvu o vypořádání či odstranění ekologické zátěže vzniklé před privatizací či jinak nazvanou obdobnou smlouvu uzavřenou mezi ČR a některou z těchto společností:

 • SAFINA, státní podnik, IČO: 000 11 568
 • SAFINA, a.s., IČO: 451 47 868.

V případě, že takovou smlouvu evidujete, žádáme o její zaslání v digitalizovaném formátu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Prosím o zaslání jména ředitele odboru 57 - Bezpečnost a krizové řízení v roce 2001, případně životopisu. V případě, že tento odbor nebyl v roce 2001 zřízen, zašlete prosím informaci, kdo zastával funkci bezpečnostního ředitele v odpovídajícím odboru.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

I.
„protože se mi nepodařilo jednoduše najít ve vámi provozovaném systému ARES všechny název subjektu, kde Obchodní firma=ústav, žádám o zaslání seznamu všech subjektů, jejichž název subjektu obsahuje slovo "ústav" zajímá mne jen tento sloupeček, nic více

seznam chci ve strojově čitelném formátu, jak říká tento zákon“

II.
„protože se mi nepodařilo jednoduše najít ve vámi provozovaném systému ARES všechny název subjektu, kde Obchodní firma=asociace, žádám o zaslání seznamu všech subjektů, jejichž název subjektu obsahuje slovo "asociace" zajímá mne jen tento sloupeček, nic více

seznam chci ve strojově čitelném formátu, jak říká tento zákon“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Konkrétně požaduji tyto informace:

 1. Je Ministerstvu financí známo, že jsou z ČR dostupné internetové hry na URL www.drakemall.com, www.1win.pro, a že dříve byla z ČR dostupná též internetová hra na URL www.gloryunbox.com, www.1winnw.site a www.1wdjk.xyz? Na základě jakého podkladu (např. podnětu spotřebitele) MF toto případné zjištění získalo?
 2. Jsou a případně od kdy jsou některé z uvedených her na seznamu nepovolených hazardních her dle § 82 zákona o hazardních hrách?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám zdvořile o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, týkající se následujícího dokument:

 • stanoviska Ministerstva financí, č.j. č.j. 221/125 542/2002.

Dovoluji se dotázat, zda je toto stanovisko stále platné a účinné. Pokud ne, prosím o zaslání aktuálního stanoviska (platného a účinného) MF v této věci, a to jeho textového znění – elektronicky zasláním na mou e-mailovou adresu:__________"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„____________ si tímto dovoluje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“) zdvořile požádat Českou republiku – Ministerstvo financí jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 ZSPI o poskytnutí následujících informací týkajících se projektu „Systém Národního agregátora – Czechiana“ ev.č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0004523 (dále jen „Projekt“) spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu:

 1. má Ministerstvo kultury České republiky dle informací Vašeho úřadu k dispozici financí prostředky na realizaci Projektu, a to na jeho realizační i provozní fázi a pokud ano, v jakém objemu?
 2. bylo ze strany Ministerstva kultury České republiky požádáno prostřednictvím Vašeho úřadu o zajištění financování provozní fáze Projektu, a to alespoň v horizontu střednědobého rozpočtového výhledu?
 3. bylo ze strany Ministerstva kultury České republiky požádáno prostřednictvím Vašeho úřadu o odsouhlasení zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Národní informační kulturní portál Czechiana“ zveřejněnou ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2019-013050, nebo bylo alespoň ze strany Vašeho úřadu vzato jeho zahájení na vědomí?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám zdvořile o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, týkající se následujících dokumentů:

 • stanoviska Ministerstva financí, 221/129 187/2000,
 • metodického materiálu MF, č.j. 22/13 414/2001 a MF-28750/2017/62.

Dovoluji se dotázat, zda jsou tyto materiály a metodické pokyny stále platné a účinné. Dále žádám o zaslání jejich textového znění."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Žádám o informaci, zda disponujete jakoukoliv metodikou nebo výkladem vztahujícímu se k plnění finančního rozpočtu příspěvkových organizací zřízených obcemi. Mám na mysli skutečnost, že u obcí je tato záležitost řešena v § 18 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ale v žádné části uvedeného zákona nejsou řešena pravidla vztahující se k plnění rozpočtu u příspěvkových organizací, pomineme-li § 28 odst. 1 a 2, které jsou v tomto nedostačující. Pokud takovou metodiku či výklad máte, pošlete mně ji, prosím. Pokud je nemáte, uveďte, prosím, odkaz na příslušný právní předpis a jeho ustanovení, ze kterého je patrné, že do plnění rozpočtu příspěvkových organizací se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty, resp. takové finanční operace, které byly uskutečněny v kalendářním roce a že do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání prostředků příspěvkové organizace, které se uskutečnilo v kalendářním roce...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„This is a request under the act no. 106/1999 Coll., on Freedom of Access to Information for a copy of recently rendered awards in the arbitrations initiated by Mr. Vaclav Fischer and his company (AMF) against the Czech Republic.

Can you share these with me?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Plnění, které bylo poskytnuto povinnému subjektu na základě následujících smluv:

 1. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11612868
 2. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10233570

K jednotlivým plněním, prosím, poskytněte veškeré výstupy objednaných projektů, především výstupy v podobě dokumentů, prezentací a podkladových dat (pokud jsou pro daný projekt k dispozici).

Data prosím poskytněte ve strojově čitelné podobě (podle § 3 odst. 7 InfZ).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Rád bych Vás požádal o informace týkajících se aktuálně vedených arbitráží se zahraničními investory.

Dotaz činím z pedagogických důvodů a proto bych Vás rád požádal u každého řízení o alespoň rámcovou informaci,

 1. čeho se investor domáhá,
 2. v čem spatřuje pochybení ČR (tedy co žaluje, co je předmětem žaloby),
 3. jaká je protiargumentace ČR,
 4. v jaké fázi proces je.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Auditní orgán MF ČR, Odbor 52 provádí audit operací Operačního programu Podnikání a inovace prokonkurenceschopnost (dále jen OP PIK) na vzorku etap projektů, jejichž způsobilé výdaje byly předány k tzv. certifikaci.

 1. „Žádáme o sdělení, jakého procenta vzorků (kvantitativně) se audit týká a to jak vůči projektům (procento z počtu projektů), tak vůči etapám (kolik procent etap z celkového počtu etap, jejichž náklady byly předloženy k certifikaci, je auditováno).
  Dále žádáme o sdělení, zda je vzorek mezi jednotlivými programy OP PIK identický, či zda je odlišný a pokud odlišný, jakým způsobem.
 2. Žádáme o sdělení, jakým způsobem je vzorek prakticky vytvářen, jak jsou jednotlivé projekty do vzorku vybírány. Zejména o odpověď na otázku, zda je výběr nahodilý (stochastický, výběr zajišťuje kupř. specializovaný software) a nebo subjektivní, tj. výběr je prováděn zaměstnanci auditního orgánu na základě jejich uvážení, irelevantní zda na základě určité metodiky výběru, či nikoliv.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (ZHH) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 1. čtvrtletí roku 2020 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Je pravdou, že Ministerstvo financí bude platit firmě Diebold Nixdorf s.r.o., která provozuje loterii Účtenkovka, nebo jinému právnímu subjektu, náklady na provoz loterie ukončené loterie Účtenkovka? Pokud ano, pak:
 2. V jaké výši budou uhrazeny výše zmíněné náklady a po jakou dobu budou hrazeny?
 3. Kdo nese zodpovědnost za uzavření smlouvy s roční výpovědní lhůtou, a tedy i za ztrátu vzniklou České republice ve výši přibližně 12,39 milionu Kč?
 4. Kdo uhradí tuto ztrátu, která vznikla České republice?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji zdvořile požádat o poskytnutí stanoviska Ministerstva financí ČR („MFČR“) k metodickým dotazům k zákonu o daních z příjmů (dále jen „Stanovisko“).

V předmětném Stanovisku se MFČR vyjadřovalo k metodickým dotazům k ust. § 38p, § 35 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a bylo vydáno pod č.j. MF-49449/2015/15-3.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Odpovědi prosím jednotlivě pro roky 2017, 2018 a 2019 a jednotlivě za všechny podřízené jednotky, organizace a pod.

 1. Kolik máte nebo jste měli bankovních účtů?
 2. Kolik jste zaplatili na měsíčních poplatcích za vedení každého z těchto účtů?
 3. Kolik jste zaplatili za podané příkazy za každý z těchto účtů?
 4. Jaké jste měli další poplatky spojené s bankovním stykem a kolik to celkem je za každý z těchto účtů?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ministryně financí Alena Schillerová dne 19. dubna 2020 v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedla, cituji: „Letošní schodek 200 miliard korun není definitivní, protože mám spočítána všechna opatření, které jsme aplikovali, ale i další, která budou aplikována.“

Žádám proto o zaslání veškerých dokumentů či podkladů, kde jsou spočítána všechna opatření, která byla dosud aplikována a která budou aplikována; to jest tak, jak o tom hovoří ministryně ve výše uvedené citaci.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V historii ČR bylo financování specifických výdajů Ministerstva obrany ČR (MOČR) řešeno vydáním zákona o státním dluhopisovém programu. V této souvislosti se obracím na Ministerstvo financí ČR (MFČR) s následujícím dotazy:

 1. Podle inforamací zveřejněných v sekci Dluhopisové programy se jednalo pouze o dvě situace
  • zákon č. 165/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech,...
  • zákon č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afgánistánu Takto se ptám, jestli je tento výčet situací, kdy byly peníze získané vydáním dluhopisů použity na specifické účely MOČR, tj. na nasazení vojáků, nebo humanitární pomoc obětem, kompletní. Pokud ne, žádám doplnění tohoto seznamu.
 2. Oba zákony stanovily emisní podmínky vydání státních dluhopisů. V prvním případě byl rozsah dluhopisového programu 2 000 000 tis. Kč se splatností 15 let. Ve druhém případě se jednalo o rozsah 600 000 000 Kč se splatností 20 let. Pokoušel jsem se vyhledat tyto dluhopisy podle objemu a času uvedení na trh v tabulce ČNB ale pravděpodobně byly nabídky součástí objemově větší emise dluhopisů, protože jejich účel mohl zakládat požadavek investorů kompenzovat vyšší míru rizika vyšším úrokem.
  Proto žádám o identifikaci těchto dvou specifických titulů prostřednictvím ISIN, případně číslo emise a tranše, aby bylo možné analyzovat historii obou dluhů v dluhové statistice prezentované v Dluhové statistice MFČR jako dluhopisy podle splatnosti.
 3. Je však možné, že moje uvažování není zcela správné, že MFČR může poskytnout rychlejší informaci, než by byla moje analýza. V principu mě u obou dluhových titulů zajímá:
  • zda skutečně došlo k financování dluhem, a pokud ano, v jakém objemu a pod jakým ISIN (číslo emise a tranše) je tento objem zahrnut;
  • jaké byly emisní podmínky, tj. roční kupón
  • jak byly dluhupisy spláceny, tj. zda došlo k jejich splacení až na konci doby splatnosti, nebo došlo k odkoupení dluhopisů ze strany MFČR před dobou splatnosti.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„s odkazem na příslušná ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bychom vás tímto rádi požádali o sdělení několika informací k návrhu zákona o dani z vybraných digitálních služeb (č.j. předkladatele: MF-7508/2019/32-11; č. sněmovního tisku: 658).

Z dikce návrhu zákona nám není zcela jasné, zda by se předmětný zákon měl vztahovat na digitální služby poskytující uživatelům hudební obsah (formou streamingu či downloadu). Těmito službami, fungující na území České republiky, jsou například: Spotify, Deezer, Google Play, Apple Music, iTunes, YouTube.

Obáváme se, že pakliže by totiž předmětné služby byly zahrnuty do působnosti předmětného zákona, došlo by tím jistě k navýšení cen za užití předmětných služeb, tím by došlo k odklonu uživatelů od těchto legálních způsobů pořizování hudby a k jejich případnému návratu k neoprávněnému pořizování autorskoprávně chráněného obsahu, což je zcela v opozici ke snahám Evropské unie na vytvoření a formování jednotného digitálního trhu.

Z článků v některých médiích jsme se v této souvislosti dozvěděli, že před časem pan J. Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí uvedl pro server idnes.cz, že ministerstvo financí disponuje interní analýzou, na které konkrétní společnosti by se měl zákon vztahovat (údajně by jich mělo být cca 15).

Prosíme vás o poskytnutí předmětné analýzy.

Pakliže nám tuto analýzu nemůžete poskytnout, tak bychom vás rádi uctivě požádali o informaci, zda by se na předmětné služby poskytování hudebního obsahu návrh předmětného zákona měl či neměl vztahovat.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V souvislosti se zákonem č. 129/2020 Sb., kterým se mění státní rozpočet na rok 2020, tímto žádám o zaslání predikce inkasa sdílených daní v roce 2020 v členění dle jednotlivých daní a příjemců – stát, kraje a obce a v porovnání s původním předpokladem před nástupem koronavirové krize.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém měsíci auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly) Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Dalo Ministerstvo financí v minulosti 200 milionů korun nebo podobnou částku Ministerstvu zahraničních věcí na kampaň na propagaci vstupu ČR do EU? Pokud ano, kdo o tom rozhodnul?
 2. Dalo Ministerstvo financí nějaké peníze organizacím propagujícím nevstoupení ČR do EU? Pokud ano, o jakou částku se jednalo?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Seznam kontrol provedených AO v listopadu 2019, prosinci 2019, lednu 2020, únoru 2020 a dále mezi 1. 3. 2020 – 23. 3. 2020 u příjemců evropských dotací v programovém období 2014-2020. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (IČO), název projektu, operační program, objem zjištěných nedostatků (částka v Kč), datum zahájení auditu, datum ukončení auditu, vedoucí auditorského týmu. Informaci žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH").

Konkrétně žádám o zpřístupnění informací týkajících se sankcionování přestupků dle ustanovení § 122 a § 123 ZHH, a to s výjimkou neoprávněného provozování internetových her porušujícího ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) ZHH.

Vzhledem k tomu, že ve své vědecké práci plánuji zkoumat správní trestání mimo jiné i v oblasti neoprávněného provozování internetových hazardních her, si Vás tímto dovoluji požádat o zpřístupnění anonymizované verze všech pravomocných rozhodnutí Ministerstva financí v elektronické podobě, kterými byla uložena sankce za spáchání přestupků dle výše uvedených ustanovení zákona o hazardních hrách, a to v souvislosti s provozováním internetových hazardních her, vydaných od 1.1.2017 do 10.3.2020.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Má kamarádka má u penzijní společnosti uzavřeno penzijní připojištění se státním příspěvkem ještě podle zákona č. 42/1994 Sb. Protože je cizinka bez trvalého pobytu, jsou podmínky smlouvy definované jako účast na českém veřejném zdravotním pojištění s pobytem v zemi Evropské unie, resp. na území Velké Británie (prostě je Britka).

Dle zákona č. 42/1994 Sb. prý její smlouva skončila k Brexitu, tj. k 31. ledna 2020. Je to pravda?

Na serveru MInisterstva vnitra je upozornění: 4. doporučení Ministerstva vnitra ČR pro britské občany v souvislosti s brexitem (pdf, 166 kB) ve kterém se říká, že veškerá práva Britů na území ČR jsou zachována i nadále. Z toho mi vyplývá, že k žádnému ukončení smlouvy nedošlo.

Obracím se proto na Vás s žádostí o informaci na základě č. 106/1999 Sb. – k jakému konkrétnímu datu mé kamarádce z Británie smlouva zanikla nebo zanikne?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji se na Vás opět obrátit v rámci projektu transparentního informování veřejnosti o odměnách nejvyšších státních úředníků, a na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o poskytnutí následujících informací:

 • informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), zdůvodnění mimořádné odměny, počet odpracovaných měsíců u osob na pozicích:
  • ministryně
  • náměstek ministra
  • náměstek pro řízení sekce 02 – Provozní
  • náměstek pro řízení sekce 04 – Finanční řízení a audit
  • náměstkyně pro řízení sekce 05 – Daně a cla
  • náměstek pro řízení sekce 06 – Veřejné rozpočty
  • náměstkyně pro řízení sekce 07 – Mezinárodní vztahy a finanční trhy
  • náměstek pro řízení sekce 08 - Státní tajemník
  • náměstek pro řízení sekce 09 – Právní a majetek státu

a to za kalendářní rok 2019 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2019 do 31.12.2019).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se statistických údajů odborů, které se zabývaly v rámci své činnosti regulací hazardních her na území ČR, a to odborů 34 a 73.

 1. Kolik bylo v rámci činnosti výše uvedených odborů evidováno čísel jednacích mezi lety 2010 a 2020.
 2. V návaznosti na první dotaz pak informaci, kolik z těchto čísel jednacích se týkalo všech dokumentů, které byly vyhotoveny v rámci těchto správních řízení k jejichž vedení byl konkrétní odbor příslušný.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém měsíci auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly) Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Po internetu kolují informace o údajné výpůjčce premiéra Václava Klause z důchodového fondu ve výši 340 miliard korun v 90.letech? Můžete potvrdit pravdivost této informace, případně kdy byla do důchodového fondu částka vrácena? Podobná informace koluje o výpůjčce z příjmů z turistického ruchu v 90. letech? I zde bych uvítal Vaši odpověď.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 4. čtvrtletí roku 2019 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žadatel tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), žádá Ministerstvo financí (dále jen „povinný subjekt“) o výpis platů osob, které jsou v klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO evidovány pod kódy 231 (Učitelé na VŠ a VOŠ), 232 (Učitelé odborných předmětů), 233 (Učitelé na SŠ kromě odborných předmětů a 2. stupni ZŠ), 234 (Učitelé na 1. stupni ZŠ) a 5312 (Asistenti pedagogů). Konkrétně žadatel žádá u každé kategorie alespoň počet osob, jejich průměrný a mediánový plat, odměny a příplatky, a to v časové řadě po jednotlivých letech od roku 2018 tak hluboko do minulosti, jak jsou dostupná. Pokud má povinný subject k dispozici i data za rok 2019, požaduje žadatel také tato data. Žadatel požaduje informace elektronicky ve strojově čitelném formátu (XLS, XLSX, XML, CSV, apod.), nikoli tedy ve formátu PDF.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o hazardních hrách").

Konkrétně žádám o zpřístupnění:

 • základního povolení k provozování živé hry dle § 3 odst. 2 písm. f) zákona o hazardních hrách, které bylo vydáno společnosti Paradise Casino Admiral,a.s., IČ: 25336991, se sídlem Komořany 146, Komořany, a to včetně schváleného herního plánu k provozování živé hry.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb. si Vás dovoluji zdvořile požádat o poskytnutí informace spočívající v označení pozemků (parcelní číslo a katastrální území), které jsou zastaveny stavbou jiného vlastníka než České republiky, k nimž Vám přísluší právo hospodařit s majetkem státu, a kde je uzavřena nájemní smlouva či jiný právní vztah podle nějž má osoba vlastnící stavbu na pozemku státu povinnost (např. rozhodnutí soudu) hradit úplatu za to, že nemovitost je postavena na stavbě jiného vlastníka (státu).

V případě, že máte k dispozici rozhodnutí soudu v této věci, kdy soud buď určil povinnost úplaty vlastníkovi stavby na pozemku státu a/nebo naopak určil, že takový vlastník povinnost úplatu hradit nemá, prosím označení těchto rozhodnutí soudem, spisovou značkou a jednacím číslem, případně též o zaslání těchto rozhodnutí.

Dále si Vás dovoluji požádat o sdělení, zda máte k dispozici metodiku, podle níž určujete, zda je vlastník stavby postavené na pozemku státu hradit úplatu za užívání tohoto pozemku či nikoliv a metodiky určení výše úplaty za užívání. Žádám též o zaslání uvedených metodik či postupů (bez ohledu na jejich skutečný název).“

 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám vás o poskytnutí následujících dokumentů a s nimi souvisejících informací:

 • žádám o seznam požadavků pro výběrové řízení na pozici náměstka/náměstkyně Ministerstva financí pro daně a cla. Jedná se o výběrové řízení vypsané v roce 2015 na základě něhož se od 1. 1. 2016 stala náměstkyní paní Alena Schillerová
 • žádám o seznam dokladů, které kandidáti, kteří se do výběrového řízení přihlásili, předložili. Jedná se zejména o to, jakým způsobem doložili své jazykové znalosti“. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a po předchozím doporučení Úřadu vlády České republiky (příloha tohoto podání), si vás tímto dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

 1. Poskytnutí seznamu státních podniků ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.
 2. Uvedení ministerstev, které vykonávají funkci zakladatele u jednotlivých státních podniků (uvedených v bodě 1) ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Je povinen poskytovatel u dotací, u nichž byla udržitelnost ukončena a u které sám zjistil nebo byl upozorněn, že příjemce dotace se dopustil pochybení a porušil podmínky, za nichž mu byla dotace poskytnuta, dané pochybení vždy prověřovat a řešit pouze daňovou kontrolou podle daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) v rámci daňového řízení? A až po ukončení daňové kontroly na základě zjištěných skutečností a závěrů daňové kontroly je teprve možné vyzvat příjemce k případnému dobrovolnému vrácení části dotace nebo celé dotace podle odst. 6 § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů? A teprve poté, co ve stanoveném termínu výzvě nevyhoví, konstatovat porušení rozpočtové kázně a zahájit daňové řízení s příjemcem?
 2. Jestliže ano, uveďte podle jakého právního předpisuje poskytovatel povinen u dotací, u nichž byla udržitelnost ukončena, nejprve vést daňovou kontrolu podle daňového řádu v rámci daňového řízení, v té době však ještě s příjemcem nezahájeného, a nemůže nejprve vyzvat příjemce dotace k dobrovolnému vrácení části dotace nebo celé dotace pouze na na základě kontroly (ne daňové kontroly) provedené poskytovatelem zjistil-li sám nebo byl-li upozorněn, že příjemce dotace se dopustil pochybení a porušil podmínky, za nichž mu byla dotace poskytnuta?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Přepokládám, že máte směrnici pro kontrolní úředníky z terénu, jak vyhodnocovat rozdílnou sazbu DPH u piva v pohostinství. Pokud takovou směrnici dosud nemáte, rád si počkám na odpověď do doby, až taková směrnice bude existovat – jen žádám informaci o tom, že směrnice dosud není a kdy mohu očekávat odpověď, případně kdy se mohu zeptat znovu.

Situace: v souladu se záměrem ministerstva budu chtít podpořit místního hostinského a ponechat mu větší marži na pivu, protože je i v mém zájmu, aby venkovská hospoda existovala. Tedy přijdu do hostince, objednám si 3 piva a zaplatím. Hostinský v souladu se zákonem vystaví EET účtenku, na které bude sazba 10% na pivo objednané v hostinci. Poté vytáhnu džbánek, pivo do něj přeliju a odnesu si ho domů.

Předpokládejme v tomto okamžiku přítomnost kontrolního úředníka v hostinci. Jak má být takováto situace posuzována? Dopustí se přestupku hostinský, nebo já? Nebo je takováto situace v souladu se zákonem a 10% sazba je v pořádku? Nebo je vyhodnocení situace ponecháno na libovůli úředníka?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„- chci Vás požádat o bližší informace, jak je nyní zákonem upraven přístup hráčů do těchto podniků (kasin)

Zajímá mne především, kdo může resp. nemůže navštěvovat kasina dle nového zákona. Komu je zakázáno hrát hry v těchto podnicích. Předpokládám, že zákaz vstupu do kasin se týká osob, jež pobírají sociál. dávky státu. Avšak mému bratrovi byl odepřen přístup do kasina, ačkoli je oficiálně zaměstnán a nepobírá žádné soc. dávky.

Můžete mi prosím sdělit podrobnější informace, kterým dalším osobám je zákonem zakázán přístup do heren (kasin)?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádáme o přehled všech IT zakázek v hodnotě nad dva miliony korun, které ministerstvo zadalo, či vyhlásilo v posledních 10 letech. U každé zakázky, prosím, uvést hodnotu zakázky.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém měsíci auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly) Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona)“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Seznam všech projektů, na kterých společnost Skils s.r.o. advokátní kancelář (dříve pod obchodní firmou WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář), se sídlem Praha 1, Křižovnické nám. 193/2, PSČ 11000, IČO: 256 21 050 (dále jen „Skils“) spolupracovala či spolupracuje s Ministerstvem financí ČR.
 2. Anonymizované smlouvy (případně anonymizované dodatky k těmto smlouvám) uzavřené mezi společností Skils a Ministerstvem financí ČR, případně potvrzení, že smlouvy č. SML:14/909/0003, uzavřená dne 23. 10. 2014, a č. SML:17/000/0029, uzavřená dne 20. 3. 2018, uveřejněné v Registru smluv jsou jediné tituly, na základě kterých proběhlo nebo probíhá plnění Ministerstva financí ČR ve prospěch společnosti Skils.
 3. Seznam všech veřejných zakázek Ministerstva financí ČR, ve kterých byla nabídka společnosti Skils vyhodnocena jako nejvýhodnější.
 4. Informace o způsobu odměňování společnosti Skils za všechny právní a poradenské služby pro Ministerstvo financí ČR, a to včetně konkrétních hodinových sazeb a celkově vyfakturovaných částek na jednotlivých projektech.
 5. Seznam všech projektů, na kterých společnost Skils aktuálně spolupracuje s organizačními složkami a podřízenými organizacemi Ministerstva financí ČR.
 6. Anonymizované smlouvy (případně anonymizované dodatky k těmto smlouvám) uzavřené mezi společností Skils a organizačními složkami a podřízenými organizacemi Ministerstva financí ČR.
 7. Seznam všech veřejných zakázek organizačních složek a podřízených organizací Ministerstva financí ČR, ve kterých byla nabídka společnosti Skils vyhodnocena jako nejvýhodnější.
 8. Informace o způsobu odměňování společnosti Skils za všechny právní a poradenské služby pro organizační složky a podřízené organizace Ministerstva financí ČR, včetně konkrétních hodinových sazeb a celkově vyfakturovaných částek na jednotlivých projektech.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle § 6 zákona č. 82/1998 Sb,, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, jednají ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o regresních úhradách jménem státu ministerstva a jiné ústřední správní úřady.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informací o současném počtu zaměstnanců, kteří za váš úřad náhrady škody a újmy a regresní úhrady byť i jen zčásti vyřizují, a informaci o počtu z nich, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru, s případným vyloučením těch informací, u nichž to stanoví zákon.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací týkajících se povinného jako organizačními složkami České republiky (též „stát“), jež jménem státu jednají v rozhodčích či soudních řízeních (tuzemských i zahraničních) se společností Diag Human SE, počínaje listopadem 1996.

 1. V jakém řízení, v jaké jeho fázi a po jakou dobu bylo svěřeno zastoupení státu zástupci na základě plné moci;
 2. Jaké náklady na zastoupení vznikly a zda byly vyplaceny od roku 1996 a zvláště od roku 2011, odkdy je spor veden i v zahraničí? Žádám o rozlišení nákladů na české a zahraniční právní zastupování pro každou zemi zvlášť.
 3. Jaké byly vyplaceny náklady na odměnách rozhodcům a na základě jakého titulu (smlouva, jiný právní důvod), počínaje rokem 1996;
 4. Zda vznikly v souvislosti se zmíněnými spory i jiné náklady (než uvedené shora), jaké a vůči komu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ministerstvo financí ČR vykonalo v nedávné době kontrolu v podniku STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1 („STC“). Kontrola se údajně vyjadřovala též k nastavenému systému odměňování v STC v závislosti na přeplnění finančního plánu STC.

Žádám o zaslání dokumentu, který vyhotovilo Ministerstvo financí ČR v souvislosti s uvedenou kontrolou systému odměňování v STC (případně pouze část dokumentu, která se výše uvedeným zaobírá).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„prosím o informace dle zákona 10/1999 Sb,o svobodném přístupu k informacím ,ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo financí ČR ,ohledně navýšení platů státních úředníků o částku 1500,-Kč od 01.01.2020

 1. Ministerstvo financí ČR na toto navýšení poskytuje městům a obcím finanční prostředky?
 2. V jaké výší /procento nebo částka nebo jiná forma/ ?
 3. Musí si města ,obce na toto navýšení zajistit prostředky ze svých zdrojů?
 4. Kde mohou čerpat nebo získat tyto potřebné finanční prostředky na toto vládní rozhodnutí ?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„prosím o zodpovězení následujícího dotazu. V rámci zákona o dani z příjmu (ust. § 6 odst. 9 písm. d, odst. 1) je uveden pojem "rekreace a zájezd", na který se stanovuje zákonný limit pro osvobození ve výši 20.000,- Kč. S ohledem na skutečnost, že neexistuje zákonná definice pojmu "rekreace" se vyskytují nejasnosti, na co přesně se tento pojem vztahuje.

Existuje - bylo již vydáno Vaším ministerstvem - v této věci stanovisko/ odpověď na dotaz/ vyhláška/ nařízení či jiný dokument, který by upřesňoval výklad pojmu "rekreace"? Případně - je či byla -li tato otázka na ministerstvu řešena - a kde lze nalézt konkrétní výstup?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. “Mají peníze z prodeje státních dluhopisů (popř. jiných finančních instrumentů) financující schválený schodek státního rozpočtu předem stanovený účel, na který budou použity?
 2. Lze vyloučit, že žádné peníze z prodeje státních dluhopisů (popř. jiných finančních instrumentů) financujících schválený schodek státního rozpočtu nepůjdou do rozpočtu měst a obcí na základě rozpočtového určení daní?”

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Při vyřizování řešení stavu, kdy pozemek občana byl před rokem 1993 zastaven silnicí jsem byl upozorněn na Výměr MF č. 1/2019 ze dne 28. 11. 2018. Přestože obdobný výměr platí již delší dobu, některé státní instituce jej nerespektují. Proto Vás žádám o tyto informace:

 1. Kdy byl vydán první výměr, kterým se vydal seznam zboží s regulovanými cenami, kde je uvedena výše nájmu/bezdůvodného obohacení z pozemků v obcích nad 1.000 obyvatel?
 2. Jak se měnila jeho výše od počátku dodnes?
 3. Týká se tento výměr také zastavených pozemků vodohospodářskou stavbou rybníka, který dle tvrzení MZe ČR postavil na soukromém pozemku stát?
 4. Bylo povinností státu hradit tuto cenu od počátku, ze zákona?
 5. Kdo a kdy protiústavně omezil toto základní lidské právo občana (čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod) tříletou lhůtou nároku? A to předpisem nižší právní váhy?
 6. Není to projevem státního fašizmu a popřením základní atributů právního státu? V mnoha případech není stavba na pozemku občana vůbec zakreslena v katastrální mapě, a to úmyslně, aby občan nepožadoval náhradu. Je povinností státu zajistit legalizaci stavby?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, žádáme tímto laskavě o zaslání cenových výměrů týkajících se ochucených i neochucených mléčných výrobků do škol. Přesněji cen výrobků pro aktuálně probíhající projekt "Mléko do škol" pro školní rok 2019/2020 a pro předchozí školní roky 2017/2018 a 2018/2019.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě jste v uplynulých šesti měsících nahlásili v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „jak se nazývají pracovní posty na odborech a odděleních (tuším, že referent, ministerský rada, vrchní ministerský rada...?),
 2. jaké je třeba mít vzdělání, aby byl někdo zařazen (jmenován) do výše uvedených funkcí (vzestupně od nejnižší - např. ministerský rada = maturita nebo VŠ...),
 3. kolik je na MF ČR v tom či onom služebním postu (tedy ministerský rada, vrchní ministerský rada či jiném) zařazeno pracovníků.“