Novinky

2019

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2019.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žádám tímto o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně pak o poskytnutí informace, zdali se u Ministerstva financí vedou (či v minulosti vedla) nějaká řízení, ve kterých by minoritní akcionáři bývalé "IPB" (resp. IP Exit, a.s.) požadovali (ať to ať už osobně či "prostřednictvím" třetích osob jako postupníků těchto nároků) po státu náhradu škody z titulu nesprávného úředního postupu, resp. nezákonného rozhodnutí, spočívající ve zmaření jejich investice (poklesu tržní hodnoty jejich akcií). V případě, že se nějaká taková řízení vedou (či v minulosti vedla), prosím o zaslání anonymizovaných rozhodnutích či sdělení Ministerstva financí, jak bylo o uplatnění těchto nároků rozhodnuto, resp. jak byly tyto nároky vypořádány."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím o sdělení následujících informací týkajících se firmy Ekotex s.r.o. IČO 46345027 se sídlem v Ivančicích, která je v exekuci č. 074 EXE 00290/11

 1. jaká je cena nemovitostí ( dle znaleckého posudku) zapsaných na LV 2750 v katastr. území pro Jihomoravský kraj pracoviště Brno-venkov ?
 2. prosím o zaslání seznamu strojního zařízení firmy Ekotex s.r.o které je v exekuci č. 074 EXE 00290/11
 3. která strojní zařízení byla dražena nebo prodána a za jakou cenu?

Povinný subjekt Vás svým dopisem ze dne 27. června 2019, č. j. MF-16045/2019/9008-6, v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) InfZ vyzval k upřesnění Vaší žádosti – v návaznosti na tento dopis jste ve vztahu k bodu 1) svou žádost upřesnil takto: Konkrétně se jedná o nemovitosti které nebyly doposud draženy a to pozemky par.č. st. 1039 součástí pozemku je stavba, st. 1040 součástí pozemku je stavba, st. 1074 součástí pozemku je stavba, st. 1267 součástí pozemku je stavba, st. 1667 součástí pozemku je stavba a pozemky par. č. 383/3, 412/1 a 412/2.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení fondu národního majetku došlo ke zrušení fondů národního majetku a vzniku zvláštních účtů privatizace. Do novelizace zákona č. 178/2005 Sb., provedené zákonem č. 308/2018 Sb., bylo možné prostředky použít k taxativně vymezeným účelům. Dle § 5 odst. 3 písm. c) v souladu s rozhodnutím vlády mimo jiné k převodu do státního rozpočtu, převodům na státní fond dopravní infrastruktury a k převodu na státní fond rozvoje bydlení.

V této souvislosti bych Vás rád požádal o následující údaje:

 • Zůstatky zvláštních účtu za posledních deset let (r. 2009 včetně).
 • Přehled převodů dle § 5 odst. 3 písmena c) zákona za posledních deset let (r. 2009 včetně) rozdělených dle jednotlivých bodů (účelové vázanosti)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "V souvislosti s prohlášením pana premiéra Babiše, že Česko v minulosti muselo v rámci korekcí evropských dotací, které nařídila Evropská komise, vracet do unijní pokladny 35 miliard korun, prosím o přesnou informaci, jak vysokou celkovou částku těchto korekcí MF od našeho vstupu nám Evropská komise skutečně vyměřila?
 2. V případě ROP Severozápad EK stanovila korekci 2,5 miliardy korun. Kolik z této částky Česko skutečně do Bruselu již poslalo zpátky, respektive kolik z této částky bylo Česku strženo EK na dalších platbách?
 3. Jaká jednorázová korekce dotací byla zatím pro Česko nejvyšší, o jakou částku se jednalo, o jaký projekt šlo a jaká pochybení EK odhalila?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí následujících informací:

 1. Poskytnutí legislativního nebo jiného textu návrhu změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, upravujícího zrušení osvobození od daně z příjmu pro výhry z hazardních her a zavedení daňové povinnosti pro výhry z hazardních her.
 2. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut.
 3. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 1. čtvrtletí roku 2019 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dle stávajícího právního stavu je kladný rozdíl mezi přijatým pojistným z titulu pojistného odpovědnosti zaměstnavatelů a vyplacenými náhradami škod součástí příjmů státního rozpočtu a správní výdaje, případné záporné saldo, jsou výdajem státního rozpočtu. V této souvislosti si vás dovoluji na základě z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o následující informace:

 • Jaká byla celková výše kladného salda zákonného pojištění zaměstnavatelů v roce 2014 a 2018?
 • Jakou výši kladného salda dosud eviduje Ministerstvo financí za rok 2019?
 • Zda je Ministerstvem financí vedeno, jak bylo kladné saldo využito (pokud má Ministerstvo financí tyto údaje k dispozici, prosím o jejich poskytnutí)?
 • Zda je kladné saldo účelově vázáno, či zda s ním lze v rámci státního rozpočtu libovolně nakládat?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

___________, který se angažuje v otázce možné záchrany unikátního komínu v areálu bývalé a v současné době také sanované Aglomerace, parc. č.1125/36, k. ú. Ostrava – město, obec Ostrava, okres Ostrava, Moravskoslezský kraj., a jménem všech petičních signatářů napříč Českem i ze zahraničí, jenž si rovněž přejí zachování tohoto hodnotného industriálního gigantu se na Vás, jakožto na kompetentní úřad, který celý projekt pod názvem "Sanační zásah v lokalitě Aglomerace ve společnosti Vítkovice, a. s." plně hradí, v této souvislosti obracím s laskavým dotazem.

Dostalo se mi informace, že vlastník pozemku, firma Vítkovice, a.s, požádala Váš úřad o prodloužení termínu realizace výše zmíněného projektu o 13 měsíců. Tuto informaci mi na schůzce na České inspekci životního prostředí, oblastním inspektorátu v Ostravě dne 30.4.2019 ústně potvrdil zástupce Ministerstva financí s tím, že v danou chvíli není jasné, zda resort žádosti vůbec vyhoví.

Rád bych se proto zeptal, v jaké fázi je momentálně ona žádost a zda se již ví, jestli bude žadateli vyhověno či nikoliv.

Projekt Sanační zásah v lokalitě Aglomerace ve společnosti Vítkovice, a.s., jak je mi známo, se realizuje na základě tzv. Ekologické smlouvy uzavřené mezi státem a společností Vítkovice, a.s. V ní se stát zavázal, že pně na své náklady odstraní starou ekologickou zátěž.

Rád bych se dále v této souvislosti zeptal, zda je v této Ekologické smlouvě zaneseno datum, do kdy má být likvidace zátěže hotova, zda bylo případně datum konce realizace změněno a zda lze část řešeného projektu například posunout o 5 -10 let s tím, aniž by přitom firma přišla o Ekologickou smlouvou avizované finanční prostředky Vašeho resortu vynaložené na tento projekt.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik stálo stát zavedení EET?
 2. Kolik stojí stát roční provoz EET?
 3. Jaká je efektivita EET při výběru daní, resp. kolik přesně stát za uplynulou dobu, kdy EET platí, již vybral a jak se statisticky tento výběr proti době před EET zlepšil?
 4. Kolik stát udělil pokut a o jakou částku se v součtu od pokutovaných jedná?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ministerstvo financí ČR uveřejnilo dne 11. 2. 2019 pod číslem jednacím MF-2772/2019/4501-2 zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rekreační území – východ“. Zadávací dokumentace odkazuje na následující dokumenty upřesňující a vymezující předmět plnění:

 • Stavební povolení ev. č.: MM/OŽP/VHO/3060/2016/ReK/C-16 ze dne 15. 2. 2017 s nabytím právní moci dne 6. 3. 2017
 • Stavební povolení (respektive zřejmě rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení) č.j.: MM/SO/S/43744/2017/ŠulH ze dne 19. 5. 2017 s nabytím právní moci dne 1. 7. 2017

S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádáme o následující informace:

 • Kopie dvou výše uvedených rozhodnutí stavebního úřadu
 • Kopie případných dalších stavebních povolení (či rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení nebo o jiné změně stavebního povolení) souvisejících s výše uvedenými stavebními pracemi, pokud taková rozhodnutí existují."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"obracím se na Vás s žádostí o informaci týkající se žadatelů o dotaci z rozpočtu Ministerstva financí, z programu „29822 – Akce financované z rozhodnutí poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR“. Konkrétně jde o žadatele o dotaci z výzvy č. 4 tohoto programu, vyhlášené v únoru 2019 a určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, a dále o žadatele z výzvy č. 5 určené na podporu výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.

Žádám Vás o zaslání soupisu všech žadatelů o dotaci v obou výše popsaných výzvách, a tov podobě dvou seznamů, které budou obsahovat alespoň tyto údaje: název žadatele, výši požadovaného příspěvku, počet bodů získaný ve věcném hodnocení žádostí a informaci, zda byl žadatel podpořen, nebo ne." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"obracíme se na Vás jako na státní orgán a ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme Ministerstvo financí (dále jen „Ministerstvo“) o poskytnutí následujících informací týkajících se problematiky staré ekologické zátěže ve společnosti AERO Vodochody AEROSPACE, a. s.:

 1. Jaký je výsledek zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky na sanační práce týkající se staré ekologické zátěže ve společnosti AERO Vodochody AEROSPACE, a. s.? Žádáme o sdělení pořadí všech dodavatelů, hodnotících kritérií a nabídkových cen.
 2. Jaké práce zadalo Ministerstvo ve výše specifikované věci v mezidobí od vyhotovení projektové dokumentace sanace „Pilotní test a projektová dokumentace
  sanace ve společnosti AERO Vodochody a.s.“, EKOSYSTEM, spol. s.r.o., 09/2014? Byla zadána veřejná zakázka na zpracování nějaké podrobnější dokumentace na sanační práce v letech 2017 - 2018?
 3. V současnosti by měly být prováděny sanační práce v epicentru staré ekologické zátěže. Žádáme o poskytnutí informace, podle jaké projektové dokumentace tyto sanační práce probíhají? Žádáme současně o poskytnutí kopie této dokumentace.
 4. Žádáme dále o předložení časového harmonogramu všech plánovaných sanačních prací.
 5. Žádáme o poskytnutí informace, na základě jakého veřejnoprávního povolení (správního rozhodnutí či jiného obdobného aktu vydaného například dle vodního zákona, stavebního zákona, zákona o geologických pracích apod.) byly práce povoleny, případně jsou fakticky prováděny. V případě, že taková povolení dle věty první byla vydána, žádáme současně o poskytnutí jejich kopie.
 6. Žádáme o sdělení, proč nebyla o zahájení sanačních prací informována obec Postřižín, na jejímž území jsou práce prováděny, a proč nebyla obec vyrozuměna o zahájení řízení o vydání příslušných veřejnoprávních povolení specifikovaných výše v bodu 5).
 7. Žádáme o poskytnutí informace, proč není součástí sanačních prací rovněž zabezpečení historického vodního zdroje nacházejícího se na č. p. 27 (artézská
  studna v obci Postřižín), když z analýzy rizik zadané Ministerstvem bylo na tomto vodním díle opakovaně zaznamenáno znečištění ze staré ekologické zátěže."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

 1. oficiální požadavek generálních ředitelství Evropské komise pro regionální politiku a pro zaměstnanost z prosince 2018 v písemné podobně, na jehož základě nejsou ze strany ministerstva financí Evropské komisi předkládány žádosti o platbu obsahující výdaje projektů příjemců skupiny Agrofert."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žadatel se dozvěděl z různých sdělovacích prostředků v průběhu uplynulých týdnů1, že Ministerstvem financí České republiky (dále jen „MFČR“) mají být, resp. již byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 800.000.000,- Kč ve formě zápůjčky či úvěru (dále jen „půjčka“) státnímu podniku Česká pošta, s.p., IČ: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1, podnik zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. A 7565 (dále jen „ČP“). V souvislosti s touto půjčkou Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:

 1. Kdo je poskytovatel výše uvedené půjčky? Je jím MFČR či jiná organizační složka státu?
 2. Pakliže již výše uvedená půjčka byla poskytnuta, sdělte nám kdy se tomu tak stalo a v jaké výši. Pokud ne, či prozatím došlo jen k částečné výplatě, sdělte nám laskavě, kdy jsou plánovány další výplaty půjčky, v jakých termínech a v jakých částkách.
 3. Zašlete nám kopie všech relevantních smluvních dokumentů, které se týkají poskytnutí uvedené půjčky pro ČP."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací.

 1. O seznam služebních cest vedoucích zaměstnanců (od šéfů odborů výše) s daty odletu a příletu a jménem cílové destinace. Jde mě o období od roku 2016 až dosud."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí ČR (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací:

 1. Celkové náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vyplatil. Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky.
 2. Celkové regrese náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vymohl od svých úředníků. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky.
 3. Celkovou výši pokut a obdobných sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky.
 4. Celkové regrese za zaplacené pokuty a obdobné sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Na adrese Studánky 89, 382 73 Vyšší Brod je provozováno kasino Blue Casino, které provozuje společnost Blue bar s.r.o., IČ 27658741, se sídlem Libušská 319, 140 00 Praha 4 (webové stránky provozovatele). S ohledem na existenci zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, resp. dříve účinného zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, se domnívám, že dané kasino musí disponovat určitými povoleními ke své činnosti či k provozování jednotlivých zařízení pod jeho střechou.

Touto cestou žádám o poskytnutí informace v podobě výčtu všech povolení či správních rozhodnutí, která byla dle uvedených zákonů a jejich prováděcích předpisů udělena, resp. vydána z Vaší strany ve vztahu k provozovateli dotyčného kasina či kasinu samotnému (změnil-li se za dobu existence kasina provozovatel), a to vč. spisové značky, názvu, dne vydání a uvedení doby, na kterou bylo povolení, resp. správní rozhodnutí vydáno."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 5. září 2018 pod č. j.: MF-21328/2018/10-4/877 IK ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky,“ případně pod jiným názvem projektu v předmětné věci vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení:

 • zda byla žádost Obce Doubrava ve věci projektové dokumentace na „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava „U starostky“ předložena ke schválení v 1. čtvrtletí 2019,
 • zda ve shora uvedené věci proběhlo vyhlášení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"každoročně se novelizuje vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), k zákonu č. 151/1997 Sb., zákon o cenách. Vzhledem k tomu, že shora uvedená vyhláška nebyla do současné doby ještě pro letošní rok novelizována, tak z uvedených důvodů žádám o poskytnutí informace k níže uvedenému dotazu:

Kdy se předpokládá, že bude oceňovací (předpis) vyhláška pro rok 2019 novelizována a uveřejněna ve sbírce zákonů?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "Jaká finanční částka byla dle příslušné legislativy v roce 2017 a v roce 2018 vybrána na daních jako „příspěvek na státní politiku zaměstnanosti“?
 2. Jaký podíl z této částky byl vybrán od zaměstnavatelů?
 3. Jaký podíl z této částky byl vybrán od zaměstnanců?
 4. Je příjemcem této částky jiný subjekt než Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Úřad práce ČR?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žádám o informaci, kdo je autorem návrhu vzhledu rekonstruovaných prostor kanceláře ministryně a náměstka pro rozpočet, dále, na základě jaké smlouvy, dohody nebo objednávky se tak stalo a žádám rovněž o předání kopie projektu a uvedeném smluvní dokumentace pro tento projekt.

Žádám o informaci, kdo byl zhotovitelem rekonstrukce, resp. Stavebních úprav prostor kanceláří ministryně a náměstka pro rozpočet, pokud se jednalo o externí subjekt, na základě jaké VZ, případě ZMR se tak stalo, žádáme o předání kopie těchto smluv na stavební úpravy i vybavení nábytkem a žádáme rovněž o odkaz, kde jsou tyto smlouvy uvedeny v registru smluv."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ředitel bývalého odboru 34 Mgr. Karel Bláha poslal dne 11.9.2018 dopis nazvaný Odpověď na žádost o právní výklad k § 68 zákona o hazardních hrách, č. j.: MF-18437/2018/3401-2. V oslovení je uveden předseda představenstva společnosti, společnost ale není v tomto dopise jmenována.

Žádáme podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dopisu, na který Mgr. Karel Bláha odpovídá, a případných dalších dopisů od stejného odesilatele, které se týkají stejného tématu, tedy výkladu § 68 zákona o hazardních hrách.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás o poskytnutí základního povolení na loterie vydaným společnostem:

 • EURO QUEEN a.s., IČ 27625231, V Holešovičkách 1443/4, Praha 8

základního povolení na kurzové sázky vydaným společnostem:

 • EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., IČ 681920591, Stará Vajnorská cesta 17, Bratislava, Slovenská repulbika,
 • TSG Interactive plc, C 53434, Villa Seminia 8, Sir Temmi Zammit Avenue, Ta´ Xbiex XBX 1011, Malta

základního povolení na technické hry vydaným společnostem:

 • multigate a.s., IČ 25912186, Riegrova 373/6, Olomouc.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Poskytnutie informácií k informačnému systému ARES prevádzkovanom Ministerstvom Financií

V zmysle zákona 106/1999 Sb. Vás chcem požiadať o poskytnutie informácií k informačnému systému ARES a to konkrétne:

 1. Na akej databázovej platforme tento systém funguje
 2. Aké bezpečnostné prvky chránia databázu pred neoprávneným vniknutím
 3. Aký databázový model je použitý
 4. Aký dopytovací jazyk je použitý
 5. Ako riadite prístupové práva? Kto a za akých podmienok má admin prístup, resp. povolenie meniť údaje?
 6. Ako a ako často sú robené zálohy systému?
 7. Robíte audit logy? Napr. dátum/čas zmeny a kto tú zmenu vykonal."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měly společnosti ze skupiny DELOITTE (dříve DELOITTE & TOUCHE) z jednotlivých ministerstev, z ČNB a dalších vrcholných úřadů státní správy v době mezi lety 1998 – 2010.

To samé prosím za státní podniky či obchodní společnosti s podstatnou státní účastí.

Bude postačovat vždy státní úřad/podnik či společnost a název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce."

"podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měly z rezortu Vašeho úřadu tyto společnosti ze skupiny DELOITTE, jmenovitě:

 1. DELOITTE & TOUCHE CZECH REPUBLIC B.V., organizační složka
  později Deloitte Czech Republic B.V., organizační složka
 2. Deloitte a Touche
 3. Deloitte Audit s.r.o.
 4. Deloitte s. r. o.
  dříve Deloitte & Touche spol. s r. o.
 5. Deloitte Advisory s.r.o.
 6. Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o.
 7. Deloitte BPS a.s.
  dříve Deloitte BPO a.s.
 8. ELBONA Audit
 9. Quistor Central Europe s.r.o.
  dříve Deloitte Technology, s.r.o.

a to za období od 1.1.1998 do 31.12.2010.

Údaje prosím i za FNM (Fond národního majetku) a ČKA (Česká konsolidační agentura), jejichž je Vaše ministerstvo po jejich zániku právním nástupcem, a případně za další organizace či státní úřady, jichž je MF právním nástupcem.

Bude postačovat vždy název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měla společnost VALUE ADDED (či její právní nástupci s podobným jménem) z jednotlivých ministerstev, z ČNB a dalších vrcholných úřadů státní správy v době mezi lety 2000-2018.

To samé prosím za státní podniky či obchodní společnosti s podstatnou státní účastí.

Bude postačovat vždy státní úřad/podnik či společnost a název zakázky + celkové plnění, zvlášť v každém předmětném roce."

"podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měly z rezortu Vašeho úřadu tyto společnosti:

VALUE ADDED s.r.o.

později VALUE ADDED a.s.

popř. VALUE ADDED znalecká

nebo VALUE ADDED Czech

a to za období od 1.1.2000 do 31.12.2018.

Údaje prosím i za FNM (Fond národního majetku) a ČKA (Česká konsolidační agentura), jejichž je Vaše ministerstvo po jejich zániku právním nástupcem, a případně za další organizace či státní úřady, jichž je MF právním nástupcem.

Bude postačovat vždy společnost a název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovolujeme požádat o následující informace:

 1. Kopie všech platných a účinných interních směrnic či jiných vnitřních předpisů k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na Vašem Ministerstvu, a pokud možno, tak i u Vám podřízených organizačních složek, případně obchodních společností, kde vykonáváte majetková práva jménem České republiky.
 2. Kopii speciální platné a účinné interní směrnice či jiného vnitřního předpisu k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pokud požadavek na zvláštní úpravu vyplýval z požadavků dotačních orgánů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"pro potřeby mé bakalářské práce na téma "Rozpočtové určení daní" bych ráda získala informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Jedná se o aplikaci Monitoring.

Prosím o informaci, zda při volbě "Kraj", např. Středočeský kraj, dále volba "profil za kraj - rozpočet", systém monitoring zobrazí celková data pouze za kraj nebo i za jednotlivé obce v kraji?

V aplikaci monitor je sice volba "zvol konkrétní obec", ale bohužel systém neumožňuje výstup za všechny obce. Bylo by možné taková data získat?

Konkrétně se jedná o daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery a to za roky 2007,2008,2012,2013,2016,2017 a 2018 dle jednotlivých obcí v Kč."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Pro potřeby výzkumu v rámci bakalářské práce psané na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity bych chtěl touto cestou požádat o data týkající se kurzových sázek, konkrétně by se jednal o společnosti, které ze zákona mohou kurzové sázky provozovat. Na portálu mfcr.cz jsem nalezl seznamy těchto společnosti, ale například společnost betstars zde nefigurovala, ale možnost kurzových sázek nabízí."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to veřejná zakázka / zakázky:

 1. Technická podpora produktů Oracle
  • ÚOHS-S0369/2017/VZ-32816/2017/533/BKu;
 2. Vývoj IS CEDR MF, modul EHP a Norské fondy
  • ÚOHS-S0329/2017/VZ-30310/2017/531/Mho;
 3. Vývoj informačního systému EDS/SMVS
  • ÚOHS-S0340/2017/VZ-30691/2017/541/JCh;
 4. Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro rok 2013 a Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro 1 čtvrtletí 2014
  • Č. j.: ÚOHS-S0318,S0325/2017/VZ-28607/2017/532/MOn;
 5. Další rozvoj ISAO III.
  • ÚOHS-S0275/2017/VZ-27845/2017/512/VZe;
 6. Vývoj informačního systému VIOLA 2012, 2013, 2014
  • ÚOHS-S0186/2017/VZ-19607/2017/553/MBu.

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:

 1. Informaci o výši a datu uhrazení pokuty;
 2. Informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj. zda bylo napadeno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým vám byla uložena pokuta). V kladném případě žádáme o informaci, pod jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla soudem rozhodnuta, případně jakým způsobem byla věc rozhodnuta, a zda rozhodnutí soudu je již pravomocné. V případě existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání jeho kopie;
 3. Informaci, zda vám vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, případně v jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od poskytovatele dotace apod.);
 4. Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o sdělení jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení dodavatele služby, který je za škodu odpovědný;
 5. Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním způsobem, v jaké výši a s jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy). Škoda může být vymáhána písemnou výzvou k úhradě, započtením škody na jinou vzájemnou pohledávku, podanou žalobou apod. – žádáme o konkrétní informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno;
 6. V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, kdo takové rozhodnutí přijal (jméno, příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje písemný zápis o tomto rozhodnutí (například zápis škodní komise apod.) žádáme o jeho kopii."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádám o poskytnutí informací ohledně následujících smluv, jež uzavřelo Ministerstvo financí ČR (dále jen "MF ČR") s Mgr. Ing. Ing. Tomášem Kubíkem, advokátem se sídlem Politických vězňů 1272/21, Praha 1 110 00, IČO: 714 66 924, ev. č. ČAK: 11684 (dále jen "Advokát").

Jedná se o tyto smlouvy:

 1. Smlouva o poskytování právních služeb č. 04431-2009-453-S ze dne 4. června 2009,
 2. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 04548-2009-453-S ze dne 25. srpna 2009, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2013,
 3. Smlouva o poskytování právních služeb č. 04850-2010-453-S ze dne 1. března 2010
 4. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 04915-2010-453-S ze dne 10. května 2010,
 5. Smlouva o poskytování právních služeb č. 04957-2010-453-S ze dne 12. května 2010,
 6. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05148-2010-453-S ze dne 15. prosince 2010, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2013,
 7. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05202-2011-453-S ze dne 22. února 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2013,
 8. Smlouva o poskytování právních služeb č. 05256-2011-453-S ze dne 31. března 2011,
 9. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05378-2011-453-S ze dne 22. července 2011,
 10. Smlouva o poskytování právních služeb č. 05947-2012-453-S ze dne 6. prosince 2012, včetně Dodatku č. 1 ze dne 23. ledna 2013 a Dodatku č. 2 ze dne 20. listopadu 2013.

V souvislosti s těmito smlouvami Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. V jakém rozsahu bylo plněno ze strany MF Advokátovi na základě výše uvedených smluv a jejich dodatků?
 2. Probíhá v současné době plnění ze strany MF Advokátovi na základě výše uvedených smluv a jejich dodatků?
 3. Jaký byl režim veškerých veřejných zakázek, v rámci nichž byly výše uvedené smlouvy a jejich dodatky uzavřeny?
  a. Pokud některé z výše uvedených smluv a jejich dodatků nebyly uzavřeny v rámci veřejné zakázky, žádám o poskytnutí informace o režimu jejich uzavření a informací souvisejících."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace týkající se vymáhání regresních nároků v případech, kdy stát uhradil škodu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:

a) Informaci o uhrazených škodách či finančním zadostiučinění za nemajetkovou újmu, které byly ministerstvem uhrazeny z titulu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v kalendářním roce 2017. Postačí nám základní informace o počtu případů a celkové výši uhrazené škody (například ministerstvo uhradilo škodu a nemajetkovou újmu v 10 případech, celková souhrnná částka zaplacená třetím osobám činí XX Kč).

b) Informaci v kolika případech a v jaké výši z výše uvedených uhrazených plateb v roce 2017 byl uplatněn regresní nárok ve smyslu § 16 a násl. zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a jaká částka byla jako regresní nárok státu proplacena odpovědnými osobami, případně zda je nárok vymáhán soudně (například regresní nárok byl uplatněn ve třech případech v souhrnné částce X Kč; regresní nárok byl uhrazen pouze v jednom případě v částce X Kč a v jednom případě je nárok ve výši X Kč vymáhán soudně)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jaká je v současné době organizace rozkladové komise na daném úřadu? Tedy počet rozkladových komisí (senátů), příp. jaká je jejich specializace, pokud je komisí (senátů) více.
 2. Jmenný seznam veškerých členů rozkladové komise včetně vyznačení členů, kteří jsou zaměstnanci daného úřadu a kteří jsou externími odborníky.
 3. Povolání a profesní životopisy členů rozkladové komise, pokud jimi disponujete.
 4. Kolikrát vedoucí (ministr) rozhodl odlišně od návrhu, který mu byl předložen rozkladovou komisí za rok 2018.
 5. Byla za loňský rok namítána účastníkem řízení podjatost člena rozkladové komise? Pokud ano, jak o ní vedoucí (ministr) rozhodl?
 6. Jakým způsobem jsou odměňováni členové rozkladové komise a jaká částka je jim za tuto práci vyplácena?
 7. Poskytnutí aktuálního jednacího řádu či statutu rozkladové komise.
 8. Byl již někdy na základě § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ustanoven zvláštní senát z důvodu projednání takové věci, která obsahuje utajované informace? Případně pokud ne, je tento senát již vytvořen, nebo v takovém případě dojde k ustanovení senátu ad hoc?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Obracím se na Vás v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s následujícími dotazy:

 1. Kolik arbitráží (tj. rozhodčích řízení), v nichž žalovanou stranou je Česká republika, bylo od roku 2010 zahájeno;
 2. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte, zda řízení již skončilo či probíhá, zda byla/je žalobcem česká fyzická osoba nebo česká právnická osoba, nebo zahraniční fyzická osoba, nebo zahraniční právnická osoba, nebo česká právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, nebo zahraniční právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, nebo zahraniční právnická osoba s českou majetkovou účastí;
 3. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte výši žalobcem požadovaného plnění s rozlišením jistiny, smluvních pokut, a příslušenství;
 4. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte předmět sporu, tj. čeho se žalobce domáhal/domáhá a z jakého titulu, a v čem spatřoval/spatřuje, pokud jde o mezinárodní investiční arbitráž, porušení dohody o podpoře a ochraně investic, o jakou dohodu se v konkrétním řízení jedná a porušení jakého jejího ustanovení je namítáno;
 5. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte název rozhodčího orgánu, který v případu rozhoduje, a jméno, příjmení a národnost konkrétních rozhodců, s uvedením, jaká strana sporu jej/je do funkce jmenovala;
 6. Zda v rozhodčích řízeních ad a) je/byla Česká republika, reprezentována Vaším ministerstvem, zastupována výlučně svými pracovníky, nebo zda si vyžádala externí právní pomoc, a jaké náklady na ni v takovém případě v každém konkrétním řízení vynaložila.

Dále Vás prosím o sdělení, zda a jakým způsobem bude ze strany Vašeho ministerstva reagováno a jak a podle jakých předpisů či interních instrukcí bude postupováno v návaznosti na Deklaraci Evropské komise ze dne 15. 1. 2019 o právních důsledcích rozhodnutí SDEU ve věci Achmea vs. ČR (C-284/16), a jaký to bude mít vliv na již probíhající, nebo nově zahájená řízení, v nichž Česká republika figuruje."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kdy byl schválen Privatizační projekt (jak tento pojem definuje § 6 zákona č. 92/1991 Sb., zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby) společnosti Ostravsko-karvinské doly, a.s., s tehdejším sídlem Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava 1, IČ: 00002593 (dále jen „OKD“)?
 2. Byl tento Privatizační projekt OKD znovu schvalován v rámci prodeje minoritního podílu státu ve společnosti OKD ve výši 45,88 % akcií, ke kterému došlo v roce 2004, přičemž nabyvatelem tohoto podílu se stala společnost KARBON INVEST, a.s.?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Na základe Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, si Vás ja, _________ dovolím požiadať o nasledujúce informácie:

 1. počet funkcií námestkov (obsadených aj neobsadených) za rok od roku 2011 do konca roku 2018, vrátane prípadných zmien počtu po jednotlivých systemizáciách
 2. menný zoznam námestkov, ktorí na daných pozíciách pracovali, ako aj dobu pôsobenia (odkedy-dokedy) za roky 2011 až 2018."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se přestupků a udělených pokut v souvislosti s provozováním nelegálního online hazardu. Dle vyjádření paní ministryně financí na tiskové konferenci Ministerstva financí k regulaci hazardu, která se konala 6. 2. 2019 v Divadle Za plotem v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, bylo zahájených zhruba 44 správních řízení a uloženy pokuty v celkové výši více než 706 milionů českých korun. Také odzněla informace, v jaké výší byly pokuty vymoženy a tudíž zaplaceny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o poskytnutí informací o pokutách, které již byly vymoženy ze strany Ministerstva financí v celkové výši 115 340 000 Kč, a to konkrétně:

 1. Které společnosti (legální provozovatelé) uložené pokuty již zaplatili a v jaké výši?
 2. Které společnosti (nelegální provozovatelé) uložené pokuty již zaplatili a v jaké výši?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

“Tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů či informací:

 1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut.
 2. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2018 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.
 3. Informaci o aktuálním stavu výběrového řízení či již probíhající výstavby Informačního systému provozování hazardních her.”

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádám o poskytnutí veškerých smluv, smluvních dodatků a jiné smluvní dokumentace, jež uzavřelo Ministerstvo financí ČR (dále jen "MF ČR") s Mgr. Ing. Ing. Tomášem Kubíkem, advokátem se sídlem Politických vězňů 1272/21, Praha 1 110 00, IČO: 714 66 924, ev. č. ČAK: 11684 (dále jen "Advokát"), jakož i dokumentace související.

Z veřejně dostupných zdrojů jsem zjistil, že mezi MF ČR a Advokátem byla uzavřena i) Smlouva o poskytování právních služeb ze dne 6. 12. 2012 (dále jen "Smlouva") a ii) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 23. 1. 2013 (dále jen "Dodatek"). V souvislosti s těmito dokumenty Vás dále žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. V jakém rozsahu bylo plněno ze strany MF Advokátovi na základě Smlouvy?
 2. V jakém rozsahu bylo plněno ze strany MF Advokátovi na základě Dodatku?
 3. Probíhá v současné době plnění ze strany MF Advokátovi na základě Smlouvy a / nebo Dodatku?
 4. Byl Dodatek uzavřen na základě veřejné zakázky malého rozsahu, č. j. MF-113694/2012/45, stejně jako Smlouva?
  1. Pokud byl Dodatek uzavřen na základě jiné veřejné zakázky, prosím o poskytnutí informací o této veřejné zakázce.
  2. Pokud byl Dodatek uzavřen na základě veřejné zakázky malého rozsahu, č. j. MF-113694/2012/45, jaká byla v době uzavření Dodatku předpokládaná hodnota plnění na základě Dodatku ze strany MF ČR Advokátovi?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik žádostí o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem obdrželo ministerstvo financí v letech 2017 a 2018?
 2. Jaká byla průměrná délka vyřízení těchto žádostí ministerstvem financí postupem podle § 14 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. v letech 2017 a 2018?
 3. V kolika případech ministerstvo v uvedených letech žádosti v rámci postupu podle § 14 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. plně vyhovělo, v kolika případech vyhovělo ministerstvo pouze částečně a v kolika případech nevyhovělo vůbec?
 4. Kolik žalob o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., bylo vůči ministerstvu financí podáno v letech 2017 a 2018?
 5. Kolik soudních řízení o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., bylo vedeno proti ministerstvu financí v letech 2017 a 2018 v prvním stupni a v odvolacím řízení.
 6. Kolik soudních řízení o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb. bylo pravomocně ukončeno rozhodnutím ve věci v letech 2017 a 2018.
 7. Jaká byla výše náhrad vyplacených podle zákona č. 82/1998 Sb. v letech 2017 a 2018.

O tyto informace žádáte v rozdělení na nároky vyplývající z:

 1. předchozího daňového řízení vedeného podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 2. jiných předchozích řízení vedených podle jiných procesních předpisů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Pojišťují standardně ministerstva majetek České republiky, se kterým hospodaří, pouze pokud se jedná o povinnost danou zákonem (v případě služebních aut zákonným pojištěním odpovědnosti – viz § 70 odst. 4 rozpočtových pravidel)?
 2. Je k jinému druhu pojištění (v případě služebních aut havarijní pojištění) nutný souhlas MF ČR?
 3. Uděluje tento souhlas MF ČR zcela formálně nebo je tento souhlas podmíněn splněním nějakých kritérií a zdůvodněním efektivity a účelnosti takového pojištění?
 4. Pokud ano, jaká kritéria to konkrétně jsou?
 5. Zajímá MF ČR, kolik služebních vozů mají jednotlivá ministerstva pojištěna?
 6. Opravdu mohou mít ministerstva havarijně pojištěna úplně všechna služební vozidla ve svém vozovém parku, pokud nežádají o navýšení svého rozpočtu?
 7. Nepřenáší se tak na státní rozpočet úhrada škody na majetku státu v případě zavinění dopravní nehody řidiči služebních vozů?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o zpřístupnění informací týkajících se sankcionování neoprávněného provozování internetových sázkových her ve smyslu ustanovení § 123 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách.

Jelikož ve své vědecké práci plánuji zkoumat, jaká je v oblasti sankcionování neoprávněného provozování internetových sázkových her praxe příslušných správních orgánů, tímto Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 • anonymizované verze všech rozhodnutí Ministerstva financí v elektronické podobě, kterými byla uložena pokuta za neoprávněné provozování internetové sázkové hry, vydaných od 15.6.2016 do 24.1.2019. Pokud počet takových rozhodnutí bude větší než dvacet, pak prosím o poskytnutí 15 takových rozhodnutí, která ukládají pokutu pří dolní sazbě možné výměry příslušné sankce a 5 rozhodnutí, kde byla uložena pokuta nejvyšší (případně při horní sazbě maximální možné sazby pokuty).

Dne 29. ledna jste byl ze strany Ministerstva financí podle § 14 odst. 5 písm. b) Zákona vyzván k upřesnění Vaší žádosti. Následně jste upřesnil, že žádáte o poskytnutí následujících informací: anonymizované verze všech pravomocných rozhodnutí Ministerstva financí v elektronické podobě, kterými byla uložena pokuta za neoprávněné provozování internetové sázkové hry, vydaných od 1.1.2017 do 24.1.2019. Pokud počet takových rozhodnutí bude větší než dvacet, pak prosím o poskytnutí 15 takových rozhodnutí, která ukládají pokutu pří dolní sazbě možné výměry příslušné sankce a 5 rozhodnutí, kde byla uložena pokuta nejvyšší (případně při horní sazbě maximální možné sazby pokuty).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb

žádám o následující informace, které se týkají zprávy ČTK, kde je uvedený zdroj MF ČR:

a) Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zákona o evidenci tržeb na zvýšený výběr daní v obou letech 2017 a 2018, v dělení na:

a1) DPH (zde se mj. částka za 2017 mírně odlišuje od částky uvedené v Konvergenčním programu ČR 2018)
a2) daň z příjmu právnických osob
a3) daň z příjmu fyzických osob
a4) na sociální a zdravotní pojistné

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme nadepsanou povinnou osobu o informaci:

a) Kolik v České republice existuje na základě příslušných povolení k umístění hry od příslušných obcí na základě zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, heren;

b) Kolik v České republice existuje na základě příslušných povolení k umístění hry od příslušných obcí na základě zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, kasin;

c) Kolik z těchto heren a kolik z těchto kasin bylo povoleno v r. 2017, kolik v r. 2018 a kolik v r. 2019, resp. kolik z těchto heren a kolik z těchto kasin v těchto letech přizpůsobilo svou činnost na provozování hazardních her dle uvedeného zákona."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vás tímto zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

1) Výčet advokátních kanceláří, které povinný subjekt oslovil k podání nabídky na právní zastupování České republiky v mezinárodních arbitrážích mezi Českou republikou a zahraničními investory (dále jen „investiční arbitráž") za posledních 8 let;

2) Které advokátní kanceláře povinný subjekt oslovil před procesem uzavírání smluv o právním zastoupení České republiky v investičních arbitrážích za posledních 5 let (tedy včetně těch, se kterými smlouva o poskytování právních služeb nakonec nebyla uzavřena); jaká jsou / byla kritéria výběru smluvních stran / advokátních kanceláří při uzavírání smluv o poskytování právních služeb na zastupování České republiky v investičních arbitrážích; a

4) Výčet advokátních kanceláří, které k dnešnímu dni Českou republiku v investičních arbitrážích zastupují."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V souladu se zákonem č.106/1999 Sb. (zákon o svobodném přístupu k informacím) bych ráda touto cestou požádala o níže uvedené informace, jež budou pro mě podkladem pro diplomovou práci na téma: „Kontrolní mechanismy v oblasti strukturálních fondů EU v ČR v právní teorii a praxi“

1) Kolik bylo vykonáno veřejnosprávních kontrol v operačním období 2014-2020 dle operačních programů
- Celkový počet veřejnosprávních kontrol - 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- z toho kontrol na místě,
- z toho kontrol od stolu,
- z toho monitorovacích návštěv,
- jaká byla nejčastější identifikovaná zjištění,
- jaký byl objem vyčíslených nezpůsobilých výdajů ve vztahu ke kontrolovaným výdajům.

2) Kolik bylo vykonáno auditů v operačním období 2014-2020 dle operačních programů
- Celkový počet auditů - 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- z toho auditů systému,
- z toho auditu operací,
- z toho auditních šetření,
- jaká byla nejčastější identifikovaná zjištění,
- jaký byl objem vyčíslených nezpůsobilých výdajů ve vztahu k auditovaným výdajům.

3) Kolik bylo identifikováno nesrovnalostí v operačním období 2014-2020 dle operačních programů
- Celkový počet nesrovnalostí dle let 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
- z toho porušení rozpočtové kázně,
- z toho systémových nesrovnalostí,
- z toho ostatních nesrovnalostí,
- jaká byla nejčastější identifikovaná zjištění,
- jaký byl objem vyčíslených nezpůsobilých výdajů.

4) Kolik bylo identifikováno dotačních podvodů v operačním období 2014-2020 dle operačních programů
- Celkový počet podvodů dle let 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- odhalených a odsouzených,
- odhalených a předaných orgánům činným v trestním řízení (zatím neukončených),
- jaký byl objem vyčíslených nezpůsobilých výdajů vázaných na dotační podvody.

5) Dále bych ráda požádala o poskytnutí Registru horizontálních rizik, Registru rizik programu OP VVV (poslední aktuální) a souhrnnou zprávu o řízení rizik v rámci OP VVV v letech 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 16. ledna 2019 byla na oficiální internetové stránce Ministerstva financí České republiky zveřejněna informace, podle které Česká republika zaslala k Evropské komisi žádost o možnost využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty (tzv. plošný reverse-charge).

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádáme o poskytnutí této žádosti včetně veškerých příloh, a to elektronickou cestou. Pokud byla žádost podána ve více jazycích, žádáme o poskytnutí ve všech podaných jazykových verzích.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

žádám tímto o poskytnutí informace, v kolika sporech mezi německým investorem proti České republice byl na základě Dohody mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 02.10.1990, platné od 02.08.1992, ustaven podle této dohody rozhodčí senát (soud) a jaký byl předmět těchto sporů (stačí vyjádření v peněžní částce, není třeba skutkově).

Případně žádám o sdělení, zda za doby platnosti výše uvedené dohody proběhly mezi německými investory a Českou republikou spory před jiným orgánem, před jakým a jaký byl předmět těchto sporů (stačí opět vyjádření v peněžní částce, není třeba skutkově).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme Ministerstvo financí ČR o poskytnutí kolektivní smlouvy a kolektivní dohody, které uzavřel Váš úřad s příslušnými odborovými organizacemi, a dále služebních předpisů upravujících zaměstnanecké benefity (např. čerpání FKSP, dětskou skupinu, atd.).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám dle tohoto zákona tímto o:
(zus = 182/1993 Sb.) dne 12.12.2018 byl ÚS doručen Návrh skupiny poslanců, která je tam veden jako Pl. ÚS 47/18, z jeho obsahu je jasné že dle zus k zaslání stanoviska a k možnému či jistému postavení účastníka budou vyzvány obě komory parlamentu ČR, vláda (legislativní rada, MS, MPSV, MF?) a ochránkyně.

Protože soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. má oslovit dotčené neprodleně a tito mají na zaslání stanoviska 30 dnů je toto stanovisko asi právě zpracováváno a v nejbližších dnech bude ÚS zasláno.

Žádám tímto o zaslání jeho kopie."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"prosím o poskytnutí seznamu obcí, resp. městských částí/obvodů obcí (alespoň demonstrativní seznam, nemusí se jednat o výčet všech, které vyhovují zadání), jejich rozpočet na rok 2018 nebo 2019 je sestaven a schválen jako přebytkový s tím, že přebytek hospodaření není zcela určen na splácení závazků obce, ale je alespoň částečně vkládán do některého z fondů obce (např. Fond rozvoje a rezerv).
Cílem je zjistit, zda existují obce, které aplikují restriktivní fiskální politiku, tedy zda „spoří“ pro případ poklesu příjmů (např. v důsledku ekonomického útlumu)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí dat o platech a odměnách u náměstků ministrů a ředitelů odborů za rok 2018. Požadované údaje žádáte poskytnout v tomto formátu: jméno – funkce – plat – odměny – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"S odkazem na ust. z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás ________ dovoluje požádat o sdělení informace, které subjekty měly ve dnech ode dne 1.9.2014 do dne 23.10.2014 oprávnění provozovat na území ČR loterii či jinou podobnou hru."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu Zákona 106/1999 žádám informace

Seznam kontrol provedených auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) v roce 2018 u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly). Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu Zákona 106/1999 žádám informace

Seznam pravomocných rozsudků včetně uvedení spisové značky a názvu soudu na jejichž základě Ministerstvo financí v roce 2018 nahlásilo v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu Zákona 106/1999 žádám informace
Seznam projektů, včetně uvedení čísla projektu, jeho názvu, jména a IČO příjemce prostředků ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu, u nichž byl v roce 2018 podán odborem Legislativa a právní služby návrh na zahájení trestního řízení a uvedení, jak návrh skončil (obviněním, obžalobou, rozsudkem). Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona). Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám Vás o zaslání veškeré komunikace, která proběhla mezi ministerstvem financí a obcí Prameny (ičo: 00572799) v roce 2018 v souvislosti se zadlužením obce Prameny a možností poskytnout obci Prameny státní bezúročnou půjčku."