Novinky

2019

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2019.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dle vaší odpovědi č. j.: MF-29423/2019/484 nemá ministerstvo k dispozici informace o tom, že by na účtenkové loterii vznikala nebo mohla vzniknout závislost. Dva roky stará reportáž však ukazuje něco jiného – ve videu jsou patrné zjevné znaky možné závislosti na této hře. S ohledem na stáří reportáže mi přijde velmi podivné, že by ministerstvo o něčem takovém nevědělo. Z toho pak plynou následující otázky:

Otázka 1: Ví ministerstvo o této reportáži?

Otázka 2: Jakým způsobem ministerstvo provádí průběžný monitoring chování účastníků hry, se zaměřením na možný vznik závislosti? Nerozhoduje, zda takový monitoring provádí ministerstvo samo, nebo zda získává potřebná data odjinud. Zákon o EET, který účtenkovou loterii zavádí, vylučuje provozování této loterie ze zákona o provozování hazardních her. Zákon o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. upravuje provozování loterií (§ 3 odst. 2 písm. a). Účtenková loterie je loterií jak podle názvu, tak i podle charakteru. Zákon uznává možný vznik závislosti na hrách, jejichž provozování upravuje (hry typu účtenkové loterie zákon upravuje), v § 16 odst. 5 písm. e). Zákon tak reaguje na jistou skutečnost, která se reálně projevuje a je nezávislá na existenci zákona. Tedy bez ohledu na to, zda provozování účtenkové loterie podléhá zákonu o hazardních hrách nebo ne, riziko vzniku možné závislosti na účtenkové loterii je reálné, jak ukazuje nejen zmínka v zákonu, ale také výše zmíněná reportáž.

Otázka 3: Nechalo si ministerstvo zhotovit odborný posudek, který by vyhodnotil možná rizika vzniku závislostí na účtenkové loterii?

Otázka 4: Pokud je odpověď na otázku 3 kladná, kdo tento posudek vyhotovil a jaký je závěr posudku?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na naše podání a Vaše dopisy č.j. MF-30601/2018/1705-4 z 18.12.2019 a č.j. MF-30601/2018/1705-8 z 9.4.2019 bychom se rádi zeptali, zda je předmětná kontrola zařazena do plánu kontrolní činnosti odboru 17 – Kontrola pro rok 2020, případně, zda v rámci aktualizace plánu kontrolní činnosti v průběhu druhého pololetí tohoto roku vznikla disponibilní kapacita pro výkon této kontroly ještě v roce 2019. Předpokládáme totiž, že za dva měsíce obdrží Ministerstvo zemědělství od Vinařského fondu obdobnou žádost o poskytnutí podpory státu jako v předchozích letech a Ministerstvo zemědělství ji bezprostředně poté obdobně jako v předchozích letech bez bližšího zkoumání jejího souladu se zákonem č. 321/2004 Sb. vyhoví.

Současně si Vás dovolujeme podle zákona č. 106/1999 Sb. požádat o poskytnutí informací, které Ministerstvo financí obdrželo od Ministerstva zemědělství za účelem případného vyloučení možnosti provedení následné veřejnosprávní kontroly z úrovně Ministerstva financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám o poskytnutí informace k proceduře zapsání Generálního ředitelství cel,IČO 71214011,do seznamu Znaleckých ústavů,oddíl II.

Sdělte mi jakým způsobem byla ověřena a prokázána vědeckovýzkumná činnost subjektu,který byl jmenován Znaleckým ústav a zařazen do oddílu II a to na základě návrhu MF ČR(viz přiložená odpověď MS ČR)

Poskytněte mi elektronické nebo jiné kopie dokumentu/ů,které máte k dispozici a na jejichž základě jste předmětný subjekt navrhli do seznamu znaleckých ústavů jak vyplývá z informace poskytnuté MS ČR,a které prokazují jím prováděnou vědeckovýzkumnou činnost pro daný obor.Současně sdělte kdy a jak Vám byly doručeny.

Jedná se o obor znalecké činnosti :Potravinářství - konkrétně pak část Tabák

Odkazuji na Oddíl III, paragraf 30,odstavec 3,zákona 36/1967 Sb,kde se uvádí zákonná podmínka pro zápis do seznamu znaleckých ústavů ,konkrétně pak do druhého oddílu tohoto seznam.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 2. a 3. čtvrtletí roku 2019 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Jaká je aktuální výše státního dluhu ke dni 30.11. 2019?
 2. Jaká je Ministerstvem financí ČR odhadovaná budoucí výše státního dluhu ke dni 31.12. 2019?
 3. Které hlavní faktory, dle Ministerstva financí ČR, způsobily pokles státního dluhu mezi lety 2013 až 2016?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Parlamentní institut vydal v srpnu roku 2019 srovnávací studii č. 2.113 na téma Performance budgeting - rozpočtování zaměřené na výkonost. Dostupné online.

V této publikaci je uvedeno, že Česká republika ve zprávě OECD z roku 2019 označila svůj přístup v rámci rozpočtování jako výkonnostně-informační rozpočtování podobně jako Rakousko (viz výše, str. 7; blíže pak OECD Good Practices for Performance budgeting - dostupné online).

Vzhledem k výše uvedenému se na Vás obracím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádám Vás o zpřístupnění následujících informací:

 • kompletní odpověď Ministerstva financí adresovanou OECD při vzniku publikace OECD Good Practices for Performance budgeting pro rok 2019 z které vyplývá, že Česká republika při přípravě státního rozpočtu používá metody Performance budgeting a jakým způsobem.
 • odpověď na následující otázku - zda a pokud ano, tak kdy a s jakým výsledkem bylo přistoupeno k revizi veřejných výdajů a v jaké oblasti, tedy zda proběhlo, nebo pravidelně probíhá ex post hodnocení veřejných výdajů z pohledu jejich efektivnosti a hospodárnosti a to přímo ze strany ministerstva financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí „seznamu kontrol provedených v uplynulém měsíci auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V souladu s výše uvedeným zákonem žádám o poskytnutí následující informace:

 1. Kopie rozhodnutí o poskytnutí příspěvku (dotace, apod.) Českému svazu bojovníku za svobodu roce 2017, 2018 a 2019, včetně orgánu, resp. jmen osob, které toto poskytnutí schválili
 2. Kopie podmínek pro udělení tohoto příspěvku (dotace)
 3. Kopie vyúčtování použití přiděleného příspěvku (dotace) za roky 2017 a 2018.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v článku se píše:

Ministryně ale odmítá, že by mohli loterii ovládnout profesionální hráči využívající počítačové programy či internetové boty ...

„Odmítáme tvrzení, že by účtenkovka měla být ovládnuta počítačovými roboty. Ministerstvo financí má k dispozici nástroje, jak případné nekalé jednání hráčů odhalit a sankcionovat.“

V dalším pozdějším článku se píše:

V úterý podepsala (ministryně) smluvní dodatek s provozovatelem loterie Wincor Nixdorf se stanovením maximálního počtu účtenek na jednoho hráče na 500 za měsíc. Čeká se na podpis firmy.

Jakožto programátor mám představu, že bych dokázal napsat robota, který simuluje chování člověka. Zároveň si neumím představit, že by jeden člověk (případně několik střídajících se lidí) dokázal za měsíc fyzicky zadat přes 11 tisíc účtenek – tedy mi vychází, že účtenky musel zadávat robot. Prostou úvahou mi také vychází, že zadavatel musel účtenky sehnat od jiných lidí, protože nepovažuji za možné ani rentabilní realizovat takové množství nákupů.

V souvislosti s těmito sděleními mám následující otázky:

 1. Je tvrzení, že ministerstvo financí má k dispozici nástroje pro odhalení robotů (což patří k nekalým jednáním), pravdivé?
 2. Pokud je odpověď na otázku 1 kladná, proč není tento nástroj používán a namísto toho se ministerstvo rozhodlo změnit pravidla?
 3. Na tomto typu her může vzniknout závislost a nikde na stránkách účtenkovky jsem nenalezl varování před tímto nebezpečím. Jak se ministerstvo vypořádává s tím, že podporuje vznik závislosti na této hře, navíc bez varování?
 4. Loterie je hrazená z veřejných prostředků, navíc se jedná o morálně pochybný podnik (předchozí otázka). Očekával bych tedy, že její provozování bude probíhat pod veřejnou kontrolou, zda je celý proces slosování řádný a férový vůči hráčům. Proč není slosování veřejné?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o informace týkající se náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Prosím Vás o zodpovězení následujících dotazů:

 1. Jaká byla celková výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2010 až 2018 po jednotlivých letech?
 2. Jaká byla výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2010 až 2018 u jednotlivých druhů živočichů po jednotlivých letech?
 3. Jaká je dosavadní výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2019?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí „seznamu kontrol provedených AO v měsících lednu až říjnu 2019 u příjemců evropských dotací v programovém období 2014-2020. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (IČO), název projektu, operační program, informaci, zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum zahájení auditu, datum ukončení auditu, vedoucí auditorského týmu. Informaci žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „v jakých rádiích inzeruje MF ve 2. pololetí roku 209 účtenkovou loterii a kolik za tuto reklamu plánuje do konce roku utratit?
 2. V jakých televizích inzeruje MF ve 2. pololetí roku 2019 účtenkovou loterii a kolik za tuto reklamu plánuje o konce roku utratit?
 3. V jakých tištěných médiích inzeruje MF ve 2. pololetí roku 2019 účtenkovou loterii a kolik za tuto reklamu plánuje do konce roku utratit?
 4. Jaká všechna tištěná média MF předplácí, v jakém objemu a kolik za jednotlivé tituly MF ročně utratí?
 5. Jaká všechna tištěná média MF předplácelo ke konci roku 2012, v jakém objemu a kolik za jednotlivé tituly MF ročně utratilo?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda Ministerstvo financí ČR nebo porada vedení MF ČR v období od roku 2004 schválili kompenzaci dopadů legislativních změn, a to konkrétně změn sazeb DPH (dotaz č. 1).

Pokud odpověď na dotaz č. 1 je pozitivní, pak žádám o sdělení, v kolika případech došlo ke schválení takové kompenzace (dotaz č. 2).

Při odpovědi na dotaz č. 1 prosím nepřihlížejte k tomu, zda byla následně kompenzace schválena vládou ČR či nikoliv.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda Ministerstvo financí ČR nebo porada vedení MF ČR v období od roku 2004 schválili úpravu čerpání garance ze smluv o úhradě nákladů na odstranění ekologických závad z důvodu kompenzace dopadů legislativních změn a to
konkrétně změn sazeb DPH (dotaz č. 1).

V případě, že odpověď na dotaz č. 1 je pozitivní, pak žádám o sdělení, v kolika případech došlo ke schválení takových úprav (dotaz č. 2) a jaké byly výše jednotlivých úprav čerpání garancí (dotaz č. 3).

Při odpovědi na dotaz č. 1 prosím nepřihlížejte k tomu, zda byla následně kompenzace schválena vládou ČR či nikoliv.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ve věci Smlouvy o poskytnutí dotace č. S/0018/RRSC/2010: „Rekonstrukce a modernizace objektu SO 04 – pavilon N – v ON Kolín, a.s., nem. SČK.“ Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/33.00691 (dále jen „Smlouva o dotaci“).

Obracím se na Vás jako povinný subjekt, státní orgán, ve smyslu § 2 InfZ ve věci nakládání s veřejnými prostředky.

Tímto žádám o sdělení následujících informací v zákonné lhůtě:

 1. Výši částky, jež byla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena.
 2. Výši částky, jež dosud nebyla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena.
 3. Kterým rozhodnutím byla část dotace poskytnutá na základě Smlouvy o dotaci odejmuta.
  • v případě dohody, kdy a kým byla dohoda o částečném ukončení Smlouvy o dotaci uzavřena;
  • v případě jednostranného odstoupení od Smlouvy o dotaci či její části, kdy a která strana od Smlouvy o dotaci či její části odstoupila;
 4. Byly proti rozhodnutí o částečném odejmutí dotace podány opravné prostředky?
  • jaké opravné prostředky byly podány
  • kdo podal opravné prostředky;
  • zda bylo opravným prostředkům vyhověno;
  • v jakém stavu se nachází řízení o opravných prostředcích.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů v §28 Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla je uvedeno v odst. (1) "Náklady na podporu elektřiny a provozní podporu tepla jsou hrazeny prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny" ... ...."c)dotací z prostředků státního rozpočtu podle odst.3, d) výnosy z dražeb povolenek dle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva".

Dle informace Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ze dne 9. 10. 2019 č.j. MPO77261/2019, kterou ad info přikládám, je položka d) součástí položky c): "Výnosy z dražeb povolenek jsou součástí dotace ze státního rozpočtu", i když dle odst. §28 zákona č. 165/2012 Sb. by se mělo jednat o 2 zcela samostatné položky. Protože MPO výnosy položky d) samostatně neeviduje a nemůže tedy poskytnout informaci o její výši dle zákona č. 106/1999 Sb. a protože příjmy rozpočtu ČR i dotace z rozpočtu ČR musí být centrálně evidovány na Ministerstvu financí, dovoluji se obrátit na Vás. Žádám Vás proto poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., jaké byly celkové výnosy položky "d) výnosy z dražeb povolenek dle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva" v jednotlivých letech 2013 - 2018 v milionech Kč.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dovoluji si podle zákona č. 106/1999 Sb. požádat o následující informace. Odpověď prosím zašlete pouze elektronicky e-mailem či datovou schránkou.

 1. V příloze žádosti zasílám rozhodnutí NSS A 2/2003 - 73 ze dne 31. 7. 2006. Žádám Vás o odpověď, kdy ministerstvo financí dostálo své povinnosti vyplývající z rozsudku pokračovat v řízení a s jakým výsledkem.
 2. V případě, že MF ČR pochybilo a doposud nerespektovalo pravomocné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, pak požaduji odpověď na dotaz, jaké kroky MF ČR nyní učinilo k nápravě po zjištění stavu věci.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém měsíci auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly) Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů či informací:

 1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut.
 2. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 1. čtvrtletí roku 2019 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souvislosti se zprávou zvěřejněnou Českou tiskovou kanceláří dne 21. října 2019 Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Jsou informace uvedené v předmětné zprávě ve vztahu k (ne)činnosti Ministerstva finance pravdivé, zejména pasáž "Ministerstvo se poté rozhodlo, že úhradu nebude požadovat. Odůvodnilo to tím, že neví, kdo je konkrétní viník a zda vůbec nějak pochybil."?
 2. Kdo rozhodl, že Ministerstvo financí nebude za stát vůči odpovědným úředním osobám zařazeným v Kanceláři prezidenta republiky v této věci požadovat regresní úhradu (ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů)? Prosím o jméno státního zaměstnance. Pokud státní zaměstnanec jednal na pokyn představeného, prosím rovněž o jméno tohoto představeného.
 3. Kdo je v Ministerstvu financí za stát oprávněný požadovat náhradu škody dle § 250 a § 251 zákoníku práce vůči státním zaměstnancům zařazeným v Ministerstvu financí? Prosím o jméno státního zaměstnance, který má toto oprávnění vůči osobám, na něž se dotazuji v bodě 2).
 4. Uplatňuje Ministerstvo financí za stát náhradu škody dle § 250 a § 251 zákoníku práce vůči osobám, na něž se dotazuji v bodě 2)? Pokud nikoli, učiní tak v budoucnu v souladu se svou povinností vyplývající z § 14 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů?
 5. Kdo je v Ministerstvu financí ve smyslu § 48 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, v kontrolním útvaru odpovědný za kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy ze strany osob, na které se dotazuji v bodech 2) a 3)?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Jakou výši a skladbu částek obdržely podnikatelské subjekty v roce 2018 u následujících položek:

 • 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám;
 • 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám;
 • 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům j.n.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto na základě svobodného přístupu k informací žádáme o poskytnutí všech podkladů a vyjádření pro Vládu ČR, která je měla pro účely svého vlastního vyjádření k řízení vedenému v minulosti u Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 32/15. V tomto řízení měla vláda postavení vedlejšího účastníka řízení, kdy předmětem byla (proti)ústavnost kontrolního hlášení (DPH).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Zaslání zpracovaného ekologického auditu bývalého areálu s.p. Pivovary Hradec Králové – Sodovkárna Zbečník, ul. Kostelecká, Zbečník dle SOD č. 06899-2017-4502-S-06645/2017 od firmy SGS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Praha 5, K Hájům 1233/2, PSČ 15500 včetně odhadu případných nákladů na likvidaci starých ekologických zátěží.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících statistických informací k soutěži účtenkovka:

 1. Statistiky o zaregistrovaných hráčích ve formátu počet zaregistrovaných hráčů (rozdělení dle registrace - základní, úplná), uvedení použití registračních kanálů (tj. kolik hráčů využívá jaký registrační kanál), počet přístupů k hráčskému účtu, aktivní/neaktivní hráči (zaregistrovaní hráči, kteří v daném období - měsíci ne/zaregistrovali účtenku do loterie). Počet přístupů k registraci účtenky mimo hráčský účet, které nevedly k registraci hráče (např. z důvodu nevalidní účtenky). Další informace o hráčích v rozdělení dle věkových kategorií. Pokud je dostupné, pak i informace o pohlaví hráče.
 2. Statistiky o registrovaných (neregistrovaných) účtenkách ve formátu:
  1. validních/nevalidních/dodatečně ověřených účtenek,
  2. duplicitních účtenek,
  3. účtenek zařazených do losování/nezařazených do losování, včetně uvedení důvodů nezařazení do losování,
  4. výherních/nevýherních účtenek,
  5. údaje o minimální, průměrné, mediánu a maximální hodnotě (částky) registrované účtenky,
  6. dle použitých registračních kanálů,
  7. statistika o počtu účtenek registrovaných po hodinách, dnech a za časový interval odpovídající jednotlivým losováním
 3. Statistika o počtu výher, u nichž vznikl právo na jejich vyplacení, o vyplacených výhrách a součet vyplacených částek po dnech a za vyúčtovací období.
 4. Statistika hráčů dle výher (anonymní TOP 50 hráčů dle celkové výše výher jednoho hráče a anonymní TOP 50 hráčů dle počtu výher jednoho hráče).
 5. Statistika o losování ve formátu počet zúčastněných hráčů a jejich zaregistrovaných účtenek za časové období odpovídající jednotlivým losováním (anonymní TOP 50 hráčů dle počtu registrovaných účtenek jednoho hráče za dané losování a souhrnně za dobu provozu loterie);
 6. Statistika o operacích prováděných ze strany hráčů ve formátu prostřednictvím komunikačních kanálů podle typu operace - registrace, přihlášení, registrace účtenky;
 7. Statistika o zákaznické podpoře ve formátu podle počtu požadavků a dotazů, jejich kategorií (okruhů), způsobu jejich podání (přijetí) a způsobu jejich vyřízení, průměrná a maximální doba řešení požadavků a dotazů podle komunikačních kanálů zákaznické podpory

Statistiky prosím poskytnout na bázi denní, měsíční a za časové intervaly odpovídající jednotlivým losováním, až na statistiku z bodu 4. Ke každé statistice prosím uvést jejich slovní písemný popis objasňující, jaké informace obsahuje.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu ustanovení zákona 106/1999 Sb. vás tímto žádám o poskytnutí informací o tom, jakým způsobem a v jakých časových intervalech provádíte kontroly loterijní společnosti Sazka a.s. Kdy byla ze strany Ministerstva financí provedena poslední kontrola této společnosti. Zda a kdy jste provedli kontrolu losovacích zařízení fa. Sazka a.s. Jsou vaše případné kontroly předem ohlášené? Byla z vaší strany provedena "přepadová kontrola" fa. Sazka a.s. a pokud ano kolikrát a kdy naposledy? Byla taková, tedy "přepadová", kontrola provedena také za účelem zjištění řádně fungujících losovacích zařízení? Jestliže ano, kolikrát a kdy? Pokud jste takové kontroly provedli, stalo se tak bezprostředně před slosováním a setrval kontrolní orgán až do doby losování? Pokud ano, kolikrát a kdy? Je zákaz provozování on-line loterijních činností v ČR jiných firem, které mají pro tuto činnost udělenou licenci platnou pro země EU, výsledkem nadstandartních vztahů mezi Mf ČR a fa. Sazka a.s. pokud nikoliv jaké jsou důvody pro takový zákaz"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto žádáme o zaslání všech podkladů a vyjádření, které jste zaslali Radě EU či Evropské komisi, to ve věci aktuálního povolení České republice používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti odchylně od ustanovení článku 193 směrnice 2006/112/ES.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Následující otázka je položena v souvislosti s plánovaným zhotovením nové runwaye na Letišti Praha.

Prosím, poskytněte mi nejaktuálnější projekty na dopravní rozvoj, který by mohl obhájit vybudování nové runwaye. Prosím, zajistěte, že bude obsahovat co možná nejdetailnější analýzy dopravních typů (pasažéři/nákladní doprava, geografický původ/cílová destinace, nárůst za rok, atd.). Také prosím zajistěte, že dokument zahrnuje zásadní předpoklady (např. projekty pro budoucí rozvoj české ekonomiky, efekt klimatických změn, atd.). Pokud tyto informace máte k dispozici v angličtině, pak bych chtěl poprosit o obě jazykové verze - českou i anglickou.

Nová runway je velice nákladný projekt. Před zahájením takového projektu, předpokládám, stát zvážil a rozhodl, že je zřejmá nutnost pro vybudování nové runwaye. Část podkladů, které od vás požaduji, by měly být prognózy budoucího dopravního růstu na letišti. Představuji si, že tyto prognózy, by následně měly být dodány spolu se zásadními předpoklady. Tyto dokumenty - prognózy by měly obsahovat (ale nejen) celkový ekonomický růst v České republice a ostatních relevantních zemích; možné dopady změn v ostatních druzích dopravy, např. vybudování vysokorychlostních železnic; možné dopady měnícího se přístupu vzhledem ke klimatickým změnám, atd. Věřím, že všechny tyto prognózy musely být předem připraveny. Mohou být částí nějakého širšího dokumentu, ale já se spokojím pouze s těmito několika prognózami a zásadními podpůrnými dokumenty, nepotřebuji celý dokument. Předpokládám, že tyto prognózy jsou rozděleny do kategorií: pasažéři vs. nákladní doprava, geografická destinace; prosím o zahrnutí co nejvíce možných detailů.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních služeb (SBS)?
 2. Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje?
 3. Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH?
 4. Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které to jsou?
 5. Od 01.01.2018 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete, (nebo jste již realizovali) o navýšení ceny za služby SBS ?“ 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí podrobného plnění rozpočtu kapitoly 312 – Ministerstvo financí v sekci výdaje k 30. 9. 2019 v rozsahu:

 1. Výdaje celkem
  1. rozpočet po změnách
  2. konečný rozpočet
  3. skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2019
  4. plnění v %
 2. Specifické ukazatele – výdaje,
  1. rozpočet po změnách
  2. konečný rozpočet
  3. skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2019
  4. plnění v %
 3. Jednotlivé položky
  1. rozpočet po změnách
  2. konečný rozpočet
  3. skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2019
  4. plnění v %“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • Počet povolených herních zařízení v členění dle povolení vydaných dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách a zákona o hazardních hrách, dále v členění dle jednotlivých let a v rozlišení na jednotlivé obce a kraje,
 • Počet obecně závazných vyhlášek omezujících nebo zakazujících provozování hazardních her v rozlišení dle jednotlivých let,
 • Počet zjištěných nelegálně provozovaných zařízení v členění dle jednotlivých let a dále dle lokalit místa nelegálního provozování (obce a kraje),
 • Výši pokut udělených nelegálním provozovatelů za provozování hazardních her
 • Počet blokovaných internetových stránek nelegálních provozovatelů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (dále jen nařízení 2017/2402)

Jsem si vědom toho, že nařízení je právní akt s přímou účinností, který se v zásadě nemá (potažmo ani nesmí) do národního práva transponovat. Nicméně nařízení 2017/2402 dává členským státům v některých případech prostor pro uvážení a možnost přijmout vnitrostátní legislativu upravující určité otázky - konkrétně se jedná o články 29(4) a (5), 30(1), 32(1) , (2) a (3), 34(1) a (2) and 35 nařízení 2017/2402. Tato žádost o informace se zaměřuje především na tato ustanovení.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v rámci psaní mé bakálářské práce na téma analýza financování sportovní činnosti v ČR vyhledávám užitečná data. Obracím se tedy na Vás s prosbou, podle zákona 109/1999 Sb., o zaslání dat z let 2007 až 2017 o tom, jaké finanční prostředky inkasovalo MF ČR ze státního rozpočtu, které poté putovaly na sport do Obcí, regionů, apod., nebo do MŠMT.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí podrobného plnění rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa v sekci výdaje k 30. 9. 2019 v rozsahu:

 1. Výdaje celkem
  1. rozpočet po změnách
  2. konečný rozpočet
  3. skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2019
  4. plnění v %
 2. Specifické ukazatele – výdaje,
  1. rozpočet po změnách
  2. konečný rozpočet
  3. skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2019
  4. plnění v %
 3. Jednotlivé položky
  1. rozpočet po změnách
  2. konečný rozpočet
  3. skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2019
  4. plnění v %“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém měsíci auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly) Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „počet funkcií námestkov (obsadených aj neobsadených) za rok od roku 2006 do konca roku 2011, vrátane prípadných zmien počtu po jednotlivých systemizáciách
 2. menný zoznam námestkov, ktorí na daných pozíciách pracovali, ako aj dobu pôsobenia (odkedy-dokedy) za roky 2006 až 2011.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bych Vás chtěla požádat o poskytnutí protokolu k veřejnosprávní kontrole, jenž proběhla na Státním pozemkovém úřadu v roce 2017. Kontrola byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky v letech 2015 a 2016.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Zejména bych se rád dozvěděl, jaký počet kárných řízeních u Vás bylo za posledních 24 měsíců vedeno, kolik podnětů Vám bylo k zahájení kárných řízení v posledních 24 měsících doručeno, a jaké sankce byly v rámci rozhodnutí uloženy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Plné znění „daňového memoranda“1 ze dne 12. 7. 2018, jehož účastníky je Česká republika zastoupená povinným subjektem a společnost UBER B.V.,
  se sídlem Meester Treublaan 7, 1097DP, Amsterdam, Nizozemské království, reg. č. 56317441, nebo jiná propojená společnost zastupující zájmy společnosti UBER B.V. v České republice (dále jen „společnost UBER“ a „daňové memorandum“);
 2. Jakékoliv smlouvy či dohody, které na základě daňového memoranda uzavřela Česká republika se společností UBER, včetně všech dodatků a informací o jejich případném ukončení;
 3. Která data nezbytná ke správě daní poskytuje společnost UBER Finanční správě na základě daňového memoranda nebo navazujících dohod;
 4. Kolik návazných kontrol daňových povinností u řidičů společnosti UBER, případně společnosti UBER jako takové provedla Finanční správa zvlášť v období do 12. 7.2018 a v období od 12. 7. 2018; ....

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Počet účtenek a součet tržeb registrovaných do účtenkovky se sumou 0-1Kč, 1-10Kč, 10-100Kč, 100-10000Kč, nad 10000Kč a to přes jednotlivé kraje, NACE kód obchodníků a přes měsíce, kdy účtenkovka proběhla.
 2. Demografie hráčů - 18-30, 30-50, 50-70, 70+ - účastníci v jednotlivých krajích a počty jimi zaregistrovaných účtenek a celková suma na registrovaných
  účtenkách.
 3. Počty obchodníků, jejichž účtenky byly do systému zařazeny. Nejvyšší počet registrovaných účtenek od jednoho obchodníka a průměrný počet a medián registrovaných účtenek u jednoho obchodníka.
 4. Prosím o rozšíření statistického Excelu o údaje dříve dostupné. Tj. počet účtenek registrovaný nejaktivnějším hráčem a medián účtenek na hráče.

Údaje žádáte poskytnout od vzniku účtenkovky do srpna 2019.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Kolik peněz Vaše instituce investovala do reklamy/ inzerce v médiích od roku 2010 po 2018 včetně? Prosím, uvést každý rok zvlášť spolu s celkovou zaplacenou částkou.
 2. V jakých médiích se reklama objevila - prosím, uvést jméno média zvášť a částku za rok (rozmezí 2010 - 2018 včetně)“ 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě §14 zákona č. 106/1999Sb. Vás žádám o poskytnutí informace:

 1. zda obec hl.m.Praha podle §5 odst. 1 zák. ČNR č. 172/1991 Sb. požádala v minulosti ministerstvo financí České republiky o rozhodnutí o přechodu věcí
  (majetku) do vlastnictví obce ze společností
  1. Technická správa komunikací hl.m.Prahy, IČO 00407518
  2. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886
  3. INVESTOR DOPRAVNÍCH STAVEB, dříve Dopravní podnik hl. m. Prahy, Inženýrské služby MHD, IČO 00398233
 2. pokud ano, prosím o zaslání kopie příslušných
  1. žádostí vč. příp. doplňků, dodatků a příloh a
  2. následně též rozhodnutí o která bylo obcí požádáno.
 3. dále prosím u příslušných rozhodnutí o zaslání kopie souhlasu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR.“ 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás s žádostí o vyjádření, zda Váš úřad eviduje dosud nevyřízené nároky na vydání věci (restituční nákroky) dle zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pro níže uvedené pozemky zapsané na LV č. 2946 v k.ú. Ponava vzniklé z původních pozemků PK p.č. 263/2 a 265/4 v k.ú. Velká Nová Černá.

Pozemky:

 • parc. č. 585/1
 • parc. č. 585/18
 • parc. č. 585/19
 • parc. č. 585/20
 • parc. č. 585/21
 • parc. č. 585/22
 • parc. č. 585/23
 • parc. č. 585/24
 • parc. č. 585/25
 • parc. č. 585/26
 • parc. č. 585/27
 • parc. č. 585/28/
 • parc. č. 585/29“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás s žádostí o vyjádření, zda Váš úřad eviduje dosud nevyřízené nároky na vydání věci (restituční nároky) dle zákona č. 403/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to pro níže uvedené pozemky.

LV č. 283 v k.ú. Čejetice

 • parc č. 252/18

 

LV č. 253 v k.ú. Čejetice

 • parc č. 252/3
 • parc č. 252/4

 

LV č. 17 v k.ú. Čejetice

 • parc č. 252/32
 • parc č. 739/14

 

LV č. 769 v k.ú. Čejetice

 • parc č. 739/10

 

LV č. 1779 v k.ú. Stráž pod Ralskem

 • parc č. 1494, jehož součástí je stavba
 • parc č. 1495, jehož součástí je stavba
 • parc č. 1496, jehož součástí je stavba
 • parc č. 1497, jehož součástí je stavba
 • parc č. 1498, jehož součástí je stavba
 • parc č. 1499, jehož součástí je stavba
 • parc č. 1500, jehož součástí je stavba
 • parc. č. 1587/35
 • parc. č. 1587/36
 • parc. č. 1645/1
 • parc. č. 1645/3
 • parc. č. 1645/7
 • parc. č. 1645/8
 • parc. č. 1645/9
 • parc. č. 1645/10
 • parc. č. 1645/11
 • parc. č. 1645/12
 • parc. č. 1645/13
 • parc. č.1645/13
 • parc. č.1645/14
 • parc. č.1645/15
 • parc. č.1645/16
 • parc. č.1645/17
 • parc. č.1645/18

 

LV č. 476 v k.ú. Kařez

 • parc. č. 363

 

LV č. 4162 v k.ú. Horní Počernice

 • parc. č. 4036/205
 • parc. č. 4036/206
 • parc. č. 4036/218
 • parc. č. 4036/225
 • parc. č. 4036/226
 • parc. č. 4036/227
 • parc. č. 4036/351
 • parc. č. 4036/396
 • parc. č. 4036/86
 • parc. č. 4036/286
 • parc. č. 4036/402
 • parc. č. 4036/395
 • parc. č. 4036/312

 

LV č. 2613 v k.ú. Staré Benátky

 • parc. č. 5007/1
 • parc. č. 5007/4

 

LV č. 1001 v k.ú. Staré Benátky

 • parc. č. 1503
 • parc. č. 5010/13

 

LV č. 2820 v k.ú. Staré Benátky

 • parc. č. 1502

 

Pokud na základě dostupných podkladů nebude z Vaší strany možné vyjádřit se ohledně nevyřízených restitučních nároků k jednotlivým pozemkům uvedeným výše, žádám Vás o poskytnutí informace o tom, zda obecně evidujete v katastrálních územích Čejetice, Stráž pod Ralskem, Kařez, Horní Počernice a Staré Benátky nějaká probíhající restituční řízení, resp. nevyřízené restituční nároky dle zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v souladu s ustanovením § 16a odst. 1 písm b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasílám žádost o zodpovězení následujících otázek.

 1. Má Váš resort uzavřené jakékoliv smluvní závazky se společností OKsystem a.s.?
 2. Na jaké částky jsou tyto smlouvy uzavřené? Resp. kolik vyplácí na jednotlivých smlouvách Váš resort společnosti OKsystem a.s.?
 3. Jaké mají tyto smlouvy povahu? Jsou jednorázové (např. dodání zboží) anebo na sjednanou dobu (např. licence, provoz, vývoj)?
 4. Kolik finančních prostředků Váš resort již na smlouvách jak běžících, tak uzavřených, společnosti OKsystem a.s. vyplatil a v jakém časovém horizontu?

Žádáme v odpovědi na tyto informace i přílohu s patřičnými uzavřenými smlouvami - možno zaslat i odkaz na registr smluv.

Otázky se týkají i smluv uzavřených před platností registru smluv.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177.

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

Ke všem uvedeným písemnostem mi postačí anonymizovaná podoba.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Počet služebních cest státních úředníků vašeho ministerstva a pracovních cest zaměstnanců vašeho ministerstva do Belgického království, nastoupených v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019.
 2. Rozdělení celkového počtu služebních a pracovních cest do Belgického království podle bodu 1. do jednotlivých dnů podle dne nástupu pracovní cesty. Pokud by toto rozdělení bylo nemožné nebo nepřiměřeně náročné, postačí mi poskytnutí anonymizovaného seznamu pracovních cest uskutečněných v uvedeném rozmezí, v rozsahu: cíl cesty (stát), datum nástupu cesty.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ministerstvo Financí ČR je zadavatel veřejné zakázky:

Systémové číslo DNS: P18V00000050
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-018121
Datum otevření: 04.06.2018
Datum zavedení: 13.07.2018 17:00
Datum ukončení: 01.06.2022 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
 • Stručný popis předmětu: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude pořízení:
  1. osobních počítačů; přenosných počítačů, počítačových monitorů a konzolí, tabletů, skenerů; součástí, příslušenství a doplňků pro počítače,
  2. serverů,
  3. telekomunikačních zařízení a infrastruktury, síťových zařízení a komponent,
  4. archivovacích a čtecích zařízení a počítačových paměťových jednotek; diskových polí a
  5. dalšího hardware spadajícího pod uvedené CPV kódy.

Společně s plněním dle předchozího odstavce lze také pořídit:

 1. operační systém a další software, který je obvyklé dodávat společně s hardwarem,
 2. implementaci programového vybavení a
 3. údržbu a opravy programového vybavení a výpočetní podpory.

Ministerstvo ve své výzvě pod názvem "Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 18-2019" specifikuje rozsáhlé požadavky na disková pole a SAN prostředí. U zakázek obdobného charakteru ve srovnatelných resortech bývá obvyklé zpracovat před vydáním obdobné výzvy znalecký posudek na předmět veřejné zakázky.

Žádáme následující:

 1. Vyjádření, zdali pro tuto výzvu byl zpracován příslušný znalecký posudek
 2. Byl-li zpracován, poskytnout jeho kopii.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jakým konkrétním způsobem plní či hodlá plnit a kdy a v čem Vláda ČR a Váš úřad usnesení Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny, č. 653 ze dne 6. června 2019. Blíže viz: Příloha č. 1: usnesení Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny č. 653 ze dne 6. června 2019.
 2. Jaké má či měl Váš úřad uzavřeny smlouvy s advokátskými a poradenskými kancelářemi či firmami, ze kdy, předmět plnění, s kým, objem plnění, protihodnota v Kč, pod jakým č.j. či sp.zn. jsou tyto smlouvy jednotlivě evidovány, u koho a ze kdy a zda dotyčné smlouvy obsahují rozhodčí doložku. Pokud rozhodčí doložku obsahují, uveďte její znění. Shora uvedená data požadujeme u shora uvedených smluv, které byly účinné a platné počínaje dnem 1. 1. 1999 doposud, i když dotyčné smlouvy již byly ukončeny či jinak zanikly.
 3. Kolik právnicky vzdělaných osob má tabulkově Váš úřad a kolik je skutečná naplněnost, uveďte též názvy pozic, kde vyžadujete právnické vzdělání, popřípadě uveďte též právní útvary, které spadají do Vaší působnosti.

Dále žádáme uvést, kolik prostředků (rozpočet) ročně, počínaje 1. 1. 1999 je vynakládáno na provoz právních útvarů či osob ve Vaší kompetenci a objem prostředků, který byl Vámi skutečně vynaložen, počínaje 1. 1. 1999 (stačí zaokrouhleně na tisíce Kč).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda Ministerstvo financí ČR v období od roku 2012 uzavřelo se soukromými subjekty dohodu o kompenzaci dopadů legislativních změn, a to konkrétně změn DPH (dotaz č. 1).

Pokud odpověď na dotaz č. 1 je pozitivní, pak žádám o sdělení, v kolika případech došlo k takové kompenzaci (dotaz č. 2) a jaké byly výše jednotlivých kompenzací (dotaz č. 3).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém měsíci auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly) Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona)“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vaše žádost se týká instruktážního videonávodu, jenž je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí – na adrese (dále jen „videonávod“). Ptáte se Ministerstva financí na následující:

 1. Kdo je autorem uvedeného videonávodu? Ve smyslu konkrétní fyzické osoby, která videonávod vytvořila.
 2. Kdo namluvil komentář k videonávodu?
 3. Na čí podnět byl videonávod vytvořen?
 4. Kolik stálo vytvoření videonávodu a z jakkch zdrojů bylo jeho vytvoření financováno? Jaká odměna příslušela konkrétní osobě, která videonávod vytvořila? Pokud se jednalo o finanční odměnu, v jaké výši byla vyplacena?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prostřednictvím své žádosti žádáte zodpovědět tyto dotazy:

 1. Podléhají MF, resp. jeho pracovníci správnímu řádu? Pokud ano, existuje na MF nějaký vnitřní předpis upravující konkrétně postupy podle jeho par. 12, par. 17 a par. 37? Je povinností pracovníků MF prostudovat / založit do spisu veškeré doklady, které byly přiloženy k podání? Pokud pracovník MF vyřizující danou věc nerozumí příp. nějaké konkrétní odborné záležitosti, je povinen ji interně konzultovat?
 2. Jsou si MF, resp. jeho.pracovníci (tím i nadále rozumím zaměstnance, pracovníky / externí poradce tzv. „na IČ“ apod.) vědomi povinností dle par. 8 trestního řádu? Pokud ano, existuje v této oblasti vnitřní předpis upravující postup pro interní komunikaci / vyhodnocování případů, které by tuto povinnost mohly zakládat, neboje vše zcela na uvážení jednoho každého pracovníka?
 3. Jaký je na MF přesně účel / pracovní náplň Odboru 35 - Finanční trhy II? S odkazem na par. 6, odst. (2) IZ prosím o přesný popis (např. výňatek z organizačního řádu apod.), nikoli o odkaz někam na webové stránky.
 4. MF „stanovuje“ (je odpovědné za jejich přípravu, novelizaci apod.) zákonná pravidla pro vedení účetnictví. Disponují pracovníci Odboru 35 základními znalostmi z oboru účetnictví, tedy např. za a) aby dokázali dovodit, že příp. nesprávné stanovení matematické TR zcela automaticky vede ke zkreslení stavu hospodaření a jmění účetní jednotky v jejích výkazech, za b) pokud se věc může principiálně týkat i budoucích účetních případů, bude v průběhu času toto zkreslení dále narůstat?
 5. Disponují pracovníci Odboru 35 základními znalostmi z oboru pojišťovnictví, aby věděli např., že za a) TR musí být dle zákona stanovována ke každé jednotlivé smlouvě životního pojištění tak, aby byla postačitelná pro pokrytí všech závazků, které mohou ze smlouvy plynout, a že jakákoli „statistická agregace“ je zde nepřípustná, a za b) zákon o pojišťovnictví neumožňuje stanovovat TR odchylně od závazných pravidel, např. použitím sazebníků neuvedených ve smlouvě, počítat ji jako zhodnocení pojistného apod.?
 6. Disponují pracovníci Odboru 35 potřebnými právními znalostmi, aby věděli, že za a) příp. zkreslování stavu hospodaření a jmění může za určitých okolností zakládat podstatu trestného činu a za b) uvádění nepravdivých / hrubě zkreslených údajů při likvidaci pojistné události může za určitých okolností zakládat podstatu trestného činu? Je zcela na libovůli pracovníka MF, zda se tomuto příp. aspektu občanského podání bude nebo nebude věnovat? (Podotýkám, že jsem proti obecné kriminalizaci všeho, nicméně jedním z úkolů státní správy jako celku, tedy profesionálů, je i předcházení potenciální trestné činnosti, přinejmenším přispívat alespoň k dodržování účinných zákonů).
 7. Podle mně poskytnuté informace jsou ve věcech kontroly účetnictví prvostupňově příslušné finanční úřady. Bylo by samotné prosté postoupení (t.j. zaslání podání na příslušný finančák) nějakého existujícího občanského podání (jeho části) týkajícího se požadavku na kontrolu účetnictví subjektu veřejného zájmu tzv. „nařízením provedení finanční kontroly“ ve smyslu „nevhodného vměšování se ministerstva“? (Jde o to, zdaje občan nucen podání stále znovu formulovat a dokládat, pátrat po příslušnosti v rámci finanční správy, platit poštovné apod.).
 8. Pokud se Odbor 35 nějakému podání věcně nijak nevěnoval z důvodů tzv. nepříslušnosti MF (byť mu jako věcně příslušnému bylo dříve postoupeno Úřadem vlády ČR), za co je podle správního řádu tato situace považována? Jde obecně např. o tzv. vrácení podání, o kterém by MF muselo informovat podle par. 12 svůj nadřízený orgán? Existuje pak na MF ve věci takto uchopeného podání nadále spis neboje samotné podání nějak obratem „celkově skartováno“?
 9. Podle informace z Úřadu vlády ČR finančního arbitra jmenuje vláda na návrh ministra financí. Má MF v obdobích mezi jmenováními (funkční období 5 let) nějaký přehled o činnosti FA? Nemám samozřejmě na mysli „informace o / zasahování do konkrétních řízení, ale např. obecná zjištění FA ohledně finančního trhu, která by mohla / měla vést k úpravě legislativy apod. Eviduje MF příp. stížnosti, resp. správní spory ohledně procesní činnosti FA?
 10. Konají se nějaká oficiální osobní jednání pracovníků MF (ve smyslu výše uvedené definice) s FA? Pokud ano, jsou pravidelná? Pokud se konají, pořizuje se o nich zápis / záznam?
 11. Konají se nějaká neoficiální jednání pracovníků MF s FA?
 12. Projednával někdy (řekněme v posledních 12 letech) nějaký pracovník MF s FA aktuální problematiku smluv DPP 10/60 České pojišťovny a.s.? Tyto smlouvy byly dle písemného sdělení ČP kdysi, tedy někdy v 90. letech min. století „přímo schvalovány MF“).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vaše žádost se týká Prohlášení regulátorů hazardních her ohledně obav ze stírajících se hranic mezi hazardními hrami a běžnými hrami. Tento dokument je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí.

V souvislosti se zveřejněným dokumentem kladete Ministerstvu financí tyto dotazy:

 1. Podniklo Ministerstvo financí konkrétní kroky související s obsahem Prohlášení?
 2. Existují konkrétní plány návrhu případné právní regulace mechanismů s prvky hazardních her, o kterých pojednává Prohlášení?
 3. Byla problematika obsažená v Prohlášení zkoumána jakýmkoliv výzkumem, na kterém se podílelo Ministerstvo financí nebo jež byl proveden z vůle Ministerstva financí nebo který Ministerstvo financí pro potřeby v této oblasti využilo?
 4. Existují další vyjádření Ministerstva financí k problematice obsažené v Prohlášení?
 5. Jaký právní názor zastává Ministerstvo financí v oblasti určené Prohlášením? Tj. domnívá se Ministerstvo financí, že by mechanismy s prvky hazardních her měly být právně regulovány?
 6. Existují další dohody či prohlášení, která byla podepsána zástupci Ministerstva financí v oblasti shodné s tou v Prohlášení?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda byly v období od roku 2012 dosud upraveny garance ze smluv o úhradě nákladů na odstranění ekologických závad z důvodu kompenzace dopadů legislativních změn, konkrétně změn DPH (dotaz č. 1).

Pokud odpověď na dotaz č. 1 je pozitivní, pak žádám o sdělení, v kolika případech došlo z tohoto důvodu k úpravě garancí (dotaz č. 2) a jaké byly výše jednotlivých úprav garancí (dotaz č. 3).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Podle zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Jaký je celkový počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru na Ministerstvu financí?
 2. Jaký je celkový počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek na Ministerstvu financí?
 3. Kolik zaměstnanců má absolvované vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu? (titul PhD či starší Csc)“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím prosím o zaslání:

Bilančních zpráv České pojišťovny, a.s. a pojišťovny Kooperativa k výsledkům zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za rok 2018. Pokud byla z těchto zpráv vytvářena nějaká souhrnná zpráva pro vedení MF, tak prosím i tuto.

O tyto informace žádám ze studijních důvodů a z odborných literárních důvodů pro publikaci, kterou připravuji.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení se zdůvodněním o jaký druh pozemku se má jednat pro jeho ocenění, má-li na něm vzniknout odval hlušiny po těžbě nerostu, tj. jakým způsobem lze stanovit hodnotu nájemného za pronájem takového pozemku.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto bych rád zdvořile požádal o informaci, zda ke dni doručení této žádosti probíhá legislativní proces ve věci zákona (event. zákonů), který dle záměru zpracovatele má nahradit zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („nový zákon o daních z příjmů“).

Pojem „legislativní proces“ je míněn v širokém slova smyslu, tzn. zahrnuje rovněž proces vymezený Legislativními pravidly vlády.

Pokud tomu tak je, prosím zároveň o zaslání posledního uceleného výstupu legislativního procesu, míněno zejména věcného záměru nebo paragrafovaného znění návrhu zákona (zákonů), v elektronické podobě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí příloh Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému pro evidenci, monitoring a kontrolu hazardních her a o poskytování služeb, uzavřené dne 3. prosince 2018 mezi Českou republikou – Ministerstvem financí jakožto objednatelem a společností CCA Group a.s. jakožto dodavatelem.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí následujících informací:

 • Veškeré studie, analýzy či data, ze kterých MFČR vycházelo při tvorbě daňové novely, a to v oblastech hazardu, tabáku a alkoholu, které se věnují adiktologickým souvislostem, přístupu harm reduction, dopadům na uživatele závislostních látek či hazardní hráče ap.
 • Konkrétně žádám i o tyto analýzy, o kterých mluvila paní ministryně na tiskové konferenci, kde byla tato novela představena, kdy v čase cca 50:22. minutě na dotaz novináře, proč je zvýšena jen daň na lihoviny, a ne například na pivo, uvedla: "když jsme to debatovali, ty následky tam nejsou tak devastující, to jsou analýzy, jak u tvrdého alkoholu".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás o poskytnutí základního povolení na internetové živé hry vydané společnostem:

 • SYNOT TIP, a.s., IČ 26301091, Jaktáře 1475, Uherské Hradiště,
 • King‘s casino a.s., IČ 26366673, Rozvadov 7, Rozvadov
 • TSG Interactive plc, C 53434, Villa Seminia 8, Sir Temmi Zammit Avenue Ta‘ Xbiex XBX 1011, Malta.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Vás o zaslání zprávy o plnění zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů těchto společností a uvedení konkrétních informací o tom, jakou odměnu obdržela která osoba v orgánech těchto společností. Podle zpravodajského serveru Novinky.cz má ve státních a polostátních firmách příjem nad 1,8 milionu ročně 174 lidí v 35 společnostech zřizovaných šesti ministerstvy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Na základě ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tímto podáním žádám Ministerstvo financí, případně finanční správu ČR [Generální finanční ředitelství], o poskytnutí těchto informací:
  1. Sdělení, zda se pro účely daně z přidané hodnoty za daňový doklad považuje příkaz soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce?
  2. Sdělení, v jakém okamžiku je soudní exekutor povinen zaplatit [odvést] finanční správě daň z přidané hodnoty, kterou vyčíslil [zpravidla povinnému] v příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce?
   V případě, že by pro účely daně z přidané hodnoty byl „daňovým dokladem“ příkaz soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce [podle názoru žadatele by jím měl být, a to proto, že účastníci exekučního řízení od soudního exekutora žádné jiné „účetní a daňové“ nedostávají], pak by s ohledem na ustanovení § 20a a § 21 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, měl soudní exekutor povinnost odvést peněžní částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou vyčíslil v příkazu k úhradě nákladů exekuce, po uplynutí zdaňovacího období, kterým je kalendářní měsíc [§ 99 zákona] nebo kalendářní čtvrtletí [§ 99a zákona], anebo v případě režimu jednoho správního místa taktéž kalendářní čtvrtletí [§ 110q zákona], a to bez ohledu na to, zda od osoby určené k zaplacení nákladů exekuce povinné částku odpovídající dani z přidané hodnoty obdržel [tj. ji exekvoval] či nikoliv.
  3. Sdělení, zda s ohledem na pokyn Ministerstva financí ze dne 23. 12. 2016 číslo MF-11, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z přidané hodnoty, a kterým byl zrušen pokyn číslo D-247 [uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů], byl pro účely daně z přidané hodnoty plátců z řad advokátů, notářů a soudních exekutorů vydán jiný pokyn, a pokud ano, prosím o jeho zaslání.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení následujících informací:

jak velké je vaše legislativní oddělení co se týče počtu zaměstnanců? A kolik pracovníků se zabývá připomínkováním návrhů jiných ministerstev v mezirezortním připomínkovacím řízení?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám seznam všech kontrol provedených auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2007-2013 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly).

Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám seznam všech kontrol provedených auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly)

Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí jednacích řádů, statutů nebo jiných obdobných pravidel, kterými se řídí zejména fungování a organizace poradní komise zřízené podle § 194 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Dále žádáte o poskytnutí seznamu členů této poradní komise včetně informace o jejich zaměstnání a specializaci.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání nebo zveřejnění částek, které

 1. ČR odpustila jednotlivým rozvojovým zemím pro jednotlivé roky od roku 2000 do současnosti.
 2. ČR plánuje odpustit v následujících letech.
 3. Které z těchto částek jsou započitatelné do ODA (Official Development Assistance) pro jednotlivé roky.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). AO je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje strategii jednotného auditu prostředků EU s cílem podat ujištění, že výdaje jsou legální a správné. Součástí AO je oddělení 5207 – Audit OP PIK. Program OP PIK se dále dělí na další programy. Seznam těchto programů, mezi něž mimo jiné patří programy Úspory energie, Technologie, Marketing a další, je kromě jiných zdrojů dostupný online na internetových stránkách zprostředkujícího subjektu API (dále též „podprogramy“). S přihlédnutím k výše uvedenému vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 • Jaký byl počet auditů realizovaných v programu OP PIK v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017?
 • Jakým způsobem byly audity, realizované AO v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 v programu OP PIK, početně rozloženy mezi jednotlivé podprogramy OP PIK?
 • Jaká je výše nezpůsobilých výdajů identifikovaných AO v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 v programu OP PIK?
 • Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích, které AO identifikoval v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017, resp. v jakých podprogramech byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V článku internetového magazínu Echo24 Wall Street Journal varuje před investicemi ve východní Evropě, upozorňuje na arbitráže ze dne 9. dubna 2019.

V originálním znění, “decided in accordance with the applicable internal procedure that there are no sufficient grounds to settle the case.“

Tímto si Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dovoluji požádat o poskytnutí informací, zda existuje „vnitřní postup“ pro smírné řešení sporů z dvoustranných smluv o podpoře a ochraně investic.

Dále si Vás dovoluji požádat o poskytnutí všech informací o tomto vnitřním postupu a jeho písemnou podobu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací.

 1. přesný harmonogram služební cesty těchto zaměstnanců ministerstva a cíl cesty:
  • Pavelek P. ŘO 9.10. - 14.10. Bali
  • Dupáková L. NM 10.10. - 14.10. Bali
  • Dupáková L. NM 3.12. - 4.12. Belgie
  • Dupáková L. NM 2.12. - 5.12. Kuba
  • Veselá L. ŘO 7.1.- 4.2.2017 Indie
  • Fasora O. ŘO 16.3.2019 - 31.3.2019 Melbourne
 2. Který den odlétali a přilétali?
 3. Jaké byly celkové náklady na cestu (zvlášť prosím letenku a ubytování)?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dovoluji si požádat Ministerstvo financí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to o informace ohledně rozhodování ve věci udělení souhlasu Komise pro cenné papíry s nabídkami převzetí:

 1. V jakém časovém období a na jakém odboru a oddělení Komise pro cenné papíry působil Ing. Tomáš Buus (datum narození: 31.3.1977)?
 2. Jaké oddělení komise (popřípadě užší skupina v rámci jednotlivého oddělení) se podílelo na rozhodování o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1?
 3. Jaké osoby byly zařazeny do tzv. užší skupiny, která se podílela na rozhodování o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1?
 4. Podílel se Ing. Tomáš Buus (datum narození: 31.3.1977) na:
  1. přijetí a zpracování žádosti o udělení souhlasu č.j. 45/N/1084/2004/1;
  2. přípravě nebo zpracování podkladů, včetně žádosti o doplnění informací, ve správním řízení o nabídce č.j. 45/N/1084/2004/1, jehož výsledkem bylo udělení souhlasu;
  3. vydání rozhodnutí o udělení souhlasu Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/1084/2004/1?
 5. S ohledem na jeho pracovní zařazení, měl Ing. Tomáše Buus (datum narození: 31.3.1977) možnost seznámit se s podklady pro rozhodování o udělení souhlasu ve správním řízení č.j. 45/N/1084/2004/1?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dne 10. 7. 2019 byla na internetových stránkách Ministerstva financí České republiky prezentována Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2018 (dále jen „Zpráva“). Na straně 4 je uvedena tabulka výnosu daní a cel za období let 2014 až 2018. Údaje o výši inkasa spotřebních a energetických daní ovšem neodpovídají údajům uvedeným ve Střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021, konkrétně na straně 33 v tabulce Vývoj daňových příjmů v letech 2015 – 2021 (dále jen „Střednědobý výhled“) též prezentovaným ministerstvem. Např. údaj o výši příjmu spotřební daně v roce 2017 ve Střednědobém výhledu uvádí částku 152,7 mld. Kč, ovšem ve Zprávě je v tomto roce uvedena částka 160,8 mld. Kč. Značný rozdíl v miliardách korun je i v ostatních porovnávaných obdobích.

Za účelem ověření, které z těchto údajů jsou správné, jsem při hledání na internetu dále objevil internetové stránky (https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/spotrebnidane/), jenž z mého pohledu přesvědčivě prezentují daňové příjmy spotřebních daní (otázkou za včetně nebo bez ekologických daní), avšak i tyto údaje nekorespondují s údaji ve výše zmíněných materiálech. K 31. 12. 2017 je zde např. uveden údaj 154 743 Kč.

Touto cestou Vás laskavě žádám o sdělení, který z materiálů (příp. níže uvedená internetová stránka) obsahuje správné údaje, jenž hodlám využít pro studijní účely. Popř. Vás žádám o odkaz na zdroj obsahující přehled inkasa spotřebních daní za poslední dekádu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě jste v uplynulých šesti měsících nahlásili v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). AO je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje strategii jednotného auditu prostředků EU s cílem podat ujištění, že výdaje jsou legální a správné. Součástí AO je oddělení 5207 – Audit OP PIK. Program OP PIK se dále dělí na další programy. Seznam těchto programů, mezi něž mimo jiné patří programy Úspory energie, Technologie, Marketing a další, je kromě jiných zdrojů dostupný online na internetových stránkách zprostředkujícího subjektu API (dále též „podprogramy“). S přihlédnutím k výše uvedenému vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 • Jaký byl počet auditů realizovaných v programu OP PIK v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019?
 • Jakým způsobem byly audity, realizované AO v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 v programu OP PIK, početně rozloženy mezi jednotlivé podprogramy OP PIK?
 • Jaká je výše nezpůsobilých výdajů identifikovaných AO v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 v programu OP PIK?
 • Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích, které AO identifikoval v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019, resp. v jakých podprogramech byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). AO je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje strategii jednotného auditu prostředků EU s cílem podat ujištění, že výdaje jsou legální a správné. Součástí AO je oddělení 5207 – Audit OP PIK. Prezentace AO z Výroční konference OP PIK 2018, dostupná online z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu, sděluje, že v programu OP PIK bylo v roce 2018 realizováno 44 auditů s nezpůsobilými výdaji ve výši 69 284 482,46 Kč. Program OP PIK se dále dělí na další programy (podprogramy). Seznam těchto programů, mezi něž mimo jiné patří programy Úspory energie, Technologie, Marketing a další je kromě jiných zdrojů dostupný online na internetových stránkách zprostředkujícího subjektu API (dále též „podprogramy“).

S přihlédnutím k výše uvedenému vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 • Jakým způsobem bylo 44 auditů, realizovaných AO v roce 2018 v programu OP PIK, početně rozloženo mezi jednotlivé podprogramy OP PIK?
 • Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích ve výši 69 284 482,46 Kč, které AO v roce 2018 identifikoval, resp. v jakých podprogramech byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, v souladu se zaručeným právem a LPS, jakým způsobem stát hospodaří s finančními prostředky daňových poplatníků v zájmu zaměstnanců České pošty s.p,. a především k zajištění řádného chodu s.p. a jeho zlepšení kvalit, vybavení, zvýšení mezd apod. se obracím na ministryni financí s tímto:

 1. "Která státní složka dluží od roku 2013 do současnosti České poště s.p. za odvedené služby finanční prostředky
 2. Kde se tyto uvolněné finanční prostředky daňových poplatníků náležící České poště s.p. od roku 2013 do současnosti nacházejí.
 3. Která složka státní správy je povinna za provedené služby České poště s.p. hradit a v jaké výši, zda-li měsíčně či ročně
 4. Zda-li Ministerstvo financí ČR je oprávněno dlužnou částku České poště s.p. uhradit a následně za provedené služby dlužníkovi zkrátit rozpočet, než dojde k totálnímu rozpadu České pošty s.p. (likvidaci), která nemůže v konkurenci obstát i z důvodů, že nemůže obcházet zákon a krátit daně jako ostatní konkurenční firmy (nedodržují zákoník práce, neodvádí za své zaměstnance daně, zdravotní a sociální pojištěni v plném rozsahu, zaměstnávají na dohodu o provedení práce, činnosti nad zákonných 300 hodin i několik let – tzv. Schwarz systém apod.)"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • Kolik mělo ministerstvo tabulkových míst v roce 2018 a kolik jich bylo obsazeno.
 • Pokud v průběhu roku 2018 docházelo ke změnám těchto čísel, poskytněte mi prosím informace i o těchto změnách.
 • Dále se chci zeptat, jak bylo nebo bude naloženo s finančními prostředky, které ministerstvo dostalo na neobsazená systematizovaná místa za rok 2018.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žádám tímto o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně pak o poskytnutí informace, zdali se u Ministerstva financí vedou (či v minulosti vedla) nějaká řízení, ve kterých by minoritní akcionáři bývalé "IPB" (resp. IP Exit, a.s.) požadovali (ať to ať už osobně či "prostřednictvím" třetích osob jako postupníků těchto nároků) po státu náhradu škody z titulu nesprávného úředního postupu, resp. nezákonného rozhodnutí, spočívající ve zmaření jejich investice (poklesu tržní hodnoty jejich akcií). V případě, že se nějaká taková řízení vedou (či v minulosti vedla), prosím o zaslání anonymizovaných rozhodnutích či sdělení Ministerstva financí, jak bylo o uplatnění těchto nároků rozhodnuto, resp. jak byly tyto nároky vypořádány."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím o sdělení následujících informací týkajících se firmy Ekotex s.r.o. IČO 46345027 se sídlem v Ivančicích, která je v exekuci č. 074 EXE 00290/11

 1. jaká je cena nemovitostí ( dle znaleckého posudku) zapsaných na LV 2750 v katastr. území pro Jihomoravský kraj pracoviště Brno-venkov ?
 2. prosím o zaslání seznamu strojního zařízení firmy Ekotex s.r.o které je v exekuci č. 074 EXE 00290/11
 3. která strojní zařízení byla dražena nebo prodána a za jakou cenu?

Povinný subjekt Vás svým dopisem ze dne 27. června 2019, č. j. MF-16045/2019/9008-6, v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) InfZ vyzval k upřesnění Vaší žádosti – v návaznosti na tento dopis jste ve vztahu k bodu 1) svou žádost upřesnil takto: Konkrétně se jedná o nemovitosti které nebyly doposud draženy a to pozemky par.č. st. 1039 součástí pozemku je stavba, st. 1040 součástí pozemku je stavba, st. 1074 součástí pozemku je stavba, st. 1267 součástí pozemku je stavba, st. 1667 součástí pozemku je stavba a pozemky par. č. 383/3, 412/1 a 412/2.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení fondu národního majetku došlo ke zrušení fondů národního majetku a vzniku zvláštních účtů privatizace. Do novelizace zákona č. 178/2005 Sb., provedené zákonem č. 308/2018 Sb., bylo možné prostředky použít k taxativně vymezeným účelům. Dle § 5 odst. 3 písm. c) v souladu s rozhodnutím vlády mimo jiné k převodu do státního rozpočtu, převodům na státní fond dopravní infrastruktury a k převodu na státní fond rozvoje bydlení.

V této souvislosti bych Vás rád požádal o následující údaje:

 • Zůstatky zvláštních účtu za posledních deset let (r. 2009 včetně).
 • Přehled převodů dle § 5 odst. 3 písmena c) zákona za posledních deset let (r. 2009 včetně) rozdělených dle jednotlivých bodů (účelové vázanosti)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "V souvislosti s prohlášením pana premiéra Babiše, že Česko v minulosti muselo v rámci korekcí evropských dotací, které nařídila Evropská komise, vracet do unijní pokladny 35 miliard korun, prosím o přesnou informaci, jak vysokou celkovou částku těchto korekcí MF od našeho vstupu nám Evropská komise skutečně vyměřila?
 2. V případě ROP Severozápad EK stanovila korekci 2,5 miliardy korun. Kolik z této částky Česko skutečně do Bruselu již poslalo zpátky, respektive kolik z této částky bylo Česku strženo EK na dalších platbách?
 3. Jaká jednorázová korekce dotací byla zatím pro Česko nejvyšší, o jakou částku se jednalo, o jaký projekt šlo a jaká pochybení EK odhalila?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí následujících informací:

 1. Poskytnutí legislativního nebo jiného textu návrhu změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, upravujícího zrušení osvobození od daně z příjmu pro výhry z hazardních her a zavedení daňové povinnosti pro výhry z hazardních her.
 2. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut.
 3. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 1. čtvrtletí roku 2019 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dle stávajícího právního stavu je kladný rozdíl mezi přijatým pojistným z titulu pojistného odpovědnosti zaměstnavatelů a vyplacenými náhradami škod součástí příjmů státního rozpočtu a správní výdaje, případné záporné saldo, jsou výdajem státního rozpočtu. V této souvislosti si vás dovoluji na základě z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o následující informace:

 • Jaká byla celková výše kladného salda zákonného pojištění zaměstnavatelů v roce 2014 a 2018?
 • Jakou výši kladného salda dosud eviduje Ministerstvo financí za rok 2019?
 • Zda je Ministerstvem financí vedeno, jak bylo kladné saldo využito (pokud má Ministerstvo financí tyto údaje k dispozici, prosím o jejich poskytnutí)?
 • Zda je kladné saldo účelově vázáno, či zda s ním lze v rámci státního rozpočtu libovolně nakládat?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

___________, který se angažuje v otázce možné záchrany unikátního komínu v areálu bývalé a v současné době také sanované Aglomerace, parc. č.1125/36, k. ú. Ostrava – město, obec Ostrava, okres Ostrava, Moravskoslezský kraj., a jménem všech petičních signatářů napříč Českem i ze zahraničí, jenž si rovněž přejí zachování tohoto hodnotného industriálního gigantu se na Vás, jakožto na kompetentní úřad, který celý projekt pod názvem "Sanační zásah v lokalitě Aglomerace ve společnosti Vítkovice, a. s." plně hradí, v této souvislosti obracím s laskavým dotazem.

Dostalo se mi informace, že vlastník pozemku, firma Vítkovice, a.s, požádala Váš úřad o prodloužení termínu realizace výše zmíněného projektu o 13 měsíců. Tuto informaci mi na schůzce na České inspekci životního prostředí, oblastním inspektorátu v Ostravě dne 30.4.2019 ústně potvrdil zástupce Ministerstva financí s tím, že v danou chvíli není jasné, zda resort žádosti vůbec vyhoví.

Rád bych se proto zeptal, v jaké fázi je momentálně ona žádost a zda se již ví, jestli bude žadateli vyhověno či nikoliv.

Projekt Sanační zásah v lokalitě Aglomerace ve společnosti Vítkovice, a.s., jak je mi známo, se realizuje na základě tzv. Ekologické smlouvy uzavřené mezi státem a společností Vítkovice, a.s. V ní se stát zavázal, že pně na své náklady odstraní starou ekologickou zátěž.

Rád bych se dále v této souvislosti zeptal, zda je v této Ekologické smlouvě zaneseno datum, do kdy má být likvidace zátěže hotova, zda bylo případně datum konce realizace změněno a zda lze část řešeného projektu například posunout o 5 -10 let s tím, aniž by přitom firma přišla o Ekologickou smlouvou avizované finanční prostředky Vašeho resortu vynaložené na tento projekt.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik stálo stát zavedení EET?
 2. Kolik stojí stát roční provoz EET?
 3. Jaká je efektivita EET při výběru daní, resp. kolik přesně stát za uplynulou dobu, kdy EET platí, již vybral a jak se statisticky tento výběr proti době před EET zlepšil?
 4. Kolik stát udělil pokut a o jakou částku se v součtu od pokutovaných jedná?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"obracím se na Vás s žádostí o informaci týkající se žadatelů o dotaci z rozpočtu Ministerstva financí, z programu „29822 – Akce financované z rozhodnutí poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR“. Konkrétně jde o žadatele o dotaci z výzvy č. 4 tohoto programu, vyhlášené v únoru 2019 a určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí, a dále o žadatele z výzvy č. 5 určené na podporu výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury.

Žádám Vás o zaslání soupisu všech žadatelů o dotaci v obou výše popsaných výzvách, a tov podobě dvou seznamů, které budou obsahovat alespoň tyto údaje: název žadatele, výši požadovaného příspěvku, počet bodů získaný ve věcném hodnocení žádostí a informaci, zda byl žadatel podpořen, nebo ne." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ministerstvo financí ČR uveřejnilo dne 11. 2. 2019 pod číslem jednacím MF-2772/2019/4501-2 zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rekreační území – východ“. Zadávací dokumentace odkazuje na následující dokumenty upřesňující a vymezující předmět plnění:

 • Stavební povolení ev. č.: MM/OŽP/VHO/3060/2016/ReK/C-16 ze dne 15. 2. 2017 s nabytím právní moci dne 6. 3. 2017
 • Stavební povolení (respektive zřejmě rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení) č.j.: MM/SO/S/43744/2017/ŠulH ze dne 19. 5. 2017 s nabytím právní moci dne 1. 7. 2017

S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádáme o následující informace:

 • Kopie dvou výše uvedených rozhodnutí stavebního úřadu
 • Kopie případných dalších stavebních povolení (či rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení nebo o jiné změně stavebního povolení) souvisejících s výše uvedenými stavebními pracemi, pokud taková rozhodnutí existují."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"obracíme se na Vás jako na státní orgán a ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme Ministerstvo financí (dále jen „Ministerstvo“) o poskytnutí následujících informací týkajících se problematiky staré ekologické zátěže ve společnosti AERO Vodochody AEROSPACE, a. s.:

 1. Jaký je výsledek zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky na sanační práce týkající se staré ekologické zátěže ve společnosti AERO Vodochody AEROSPACE, a. s.? Žádáme o sdělení pořadí všech dodavatelů, hodnotících kritérií a nabídkových cen.
 2. Jaké práce zadalo Ministerstvo ve výše specifikované věci v mezidobí od vyhotovení projektové dokumentace sanace „Pilotní test a projektová dokumentace
  sanace ve společnosti AERO Vodochody a.s.“, EKOSYSTEM, spol. s.r.o., 09/2014? Byla zadána veřejná zakázka na zpracování nějaké podrobnější dokumentace na sanační práce v letech 2017 - 2018?
 3. V současnosti by měly být prováděny sanační práce v epicentru staré ekologické zátěže. Žádáme o poskytnutí informace, podle jaké projektové dokumentace tyto sanační práce probíhají? Žádáme současně o poskytnutí kopie této dokumentace.
 4. Žádáme dále o předložení časového harmonogramu všech plánovaných sanačních prací.
 5. Žádáme o poskytnutí informace, na základě jakého veřejnoprávního povolení (správního rozhodnutí či jiného obdobného aktu vydaného například dle vodního zákona, stavebního zákona, zákona o geologických pracích apod.) byly práce povoleny, případně jsou fakticky prováděny. V případě, že taková povolení dle věty první byla vydána, žádáme současně o poskytnutí jejich kopie.
 6. Žádáme o sdělení, proč nebyla o zahájení sanačních prací informována obec Postřižín, na jejímž území jsou práce prováděny, a proč nebyla obec vyrozuměna o zahájení řízení o vydání příslušných veřejnoprávních povolení specifikovaných výše v bodu 5).
 7. Žádáme o poskytnutí informace, proč není součástí sanačních prací rovněž zabezpečení historického vodního zdroje nacházejícího se na č. p. 27 (artézská
  studna v obci Postřižín), když z analýzy rizik zadané Ministerstvem bylo na tomto vodním díle opakovaně zaznamenáno znečištění ze staré ekologické zátěže."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

 1. oficiální požadavek generálních ředitelství Evropské komise pro regionální politiku a pro zaměstnanost z prosince 2018 v písemné podobně, na jehož základě nejsou ze strany ministerstva financí Evropské komisi předkládány žádosti o platbu obsahující výdaje projektů příjemců skupiny Agrofert."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žadatel se dozvěděl z různých sdělovacích prostředků v průběhu uplynulých týdnů1, že Ministerstvem financí České republiky (dále jen „MFČR“) mají být, resp. již byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 800.000.000,- Kč ve formě zápůjčky či úvěru (dále jen „půjčka“) státnímu podniku Česká pošta, s.p., IČ: 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1, podnik zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. A 7565 (dále jen „ČP“). V souvislosti s touto půjčkou Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:

 1. Kdo je poskytovatel výše uvedené půjčky? Je jím MFČR či jiná organizační složka státu?
 2. Pakliže již výše uvedená půjčka byla poskytnuta, sdělte nám kdy se tomu tak stalo a v jaké výši. Pokud ne, či prozatím došlo jen k částečné výplatě, sdělte nám laskavě, kdy jsou plánovány další výplaty půjčky, v jakých termínech a v jakých částkách.
 3. Zašlete nám kopie všech relevantních smluvních dokumentů, které se týkají poskytnutí uvedené půjčky pro ČP."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací.

 1. O seznam služebních cest vedoucích zaměstnanců (od šéfů odborů výše) s daty odletu a příletu a jménem cílové destinace. Jde mě o období od roku 2016 až dosud."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí ČR (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací:

 1. Celkové náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vyplatil. Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky.
 2. Celkové regrese náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu, které povinný vymohl od svých úředníků. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky.
 3. Celkovou výši pokut a obdobných sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky.
 4. Celkové regrese za zaplacené pokuty a obdobné sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné správy. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Na adrese Studánky 89, 382 73 Vyšší Brod je provozováno kasino Blue Casino, které provozuje společnost Blue bar s.r.o., IČ 27658741, se sídlem Libušská 319, 140 00 Praha 4 (webové stránky provozovatele). S ohledem na existenci zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, resp. dříve účinného zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, se domnívám, že dané kasino musí disponovat určitými povoleními ke své činnosti či k provozování jednotlivých zařízení pod jeho střechou.

Touto cestou žádám o poskytnutí informace v podobě výčtu všech povolení či správních rozhodnutí, která byla dle uvedených zákonů a jejich prováděcích předpisů udělena, resp. vydána z Vaší strany ve vztahu k provozovateli dotyčného kasina či kasinu samotnému (změnil-li se za dobu existence kasina provozovatel), a to vč. spisové značky, názvu, dne vydání a uvedení doby, na kterou bylo povolení, resp. správní rozhodnutí vydáno."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 5. září 2018 pod č. j.: MF-21328/2018/10-4/877 IK ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky,“ případně pod jiným názvem projektu v předmětné věci vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení:

 • zda byla žádost Obce Doubrava ve věci projektové dokumentace na „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava „U starostky“ předložena ke schválení v 1. čtvrtletí 2019,
 • zda ve shora uvedené věci proběhlo vyhlášení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"každoročně se novelizuje vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), k zákonu č. 151/1997 Sb., zákon o cenách. Vzhledem k tomu, že shora uvedená vyhláška nebyla do současné doby ještě pro letošní rok novelizována, tak z uvedených důvodů žádám o poskytnutí informace k níže uvedenému dotazu:

Kdy se předpokládá, že bude oceňovací (předpis) vyhláška pro rok 2019 novelizována a uveřejněna ve sbírce zákonů?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "Jaká finanční částka byla dle příslušné legislativy v roce 2017 a v roce 2018 vybrána na daních jako „příspěvek na státní politiku zaměstnanosti“?
 2. Jaký podíl z této částky byl vybrán od zaměstnavatelů?
 3. Jaký podíl z této částky byl vybrán od zaměstnanců?
 4. Je příjemcem této částky jiný subjekt než Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Úřad práce ČR?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žádám o informaci, kdo je autorem návrhu vzhledu rekonstruovaných prostor kanceláře ministryně a náměstka pro rozpočet, dále, na základě jaké smlouvy, dohody nebo objednávky se tak stalo a žádám rovněž o předání kopie projektu a uvedeném smluvní dokumentace pro tento projekt.

Žádám o informaci, kdo byl zhotovitelem rekonstrukce, resp. Stavebních úprav prostor kanceláří ministryně a náměstka pro rozpočet, pokud se jednalo o externí subjekt, na základě jaké VZ, případě ZMR se tak stalo, žádáme o předání kopie těchto smluv na stavební úpravy i vybavení nábytkem a žádáme rovněž o odkaz, kde jsou tyto smlouvy uvedeny v registru smluv."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ředitel bývalého odboru 34 Mgr. Karel Bláha poslal dne 11.9.2018 dopis nazvaný Odpověď na žádost o právní výklad k § 68 zákona o hazardních hrách, č. j.: MF-18437/2018/3401-2. V oslovení je uveden předseda představenstva společnosti, společnost ale není v tomto dopise jmenována.

Žádáme podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dopisu, na který Mgr. Karel Bláha odpovídá, a případných dalších dopisů od stejného odesilatele, které se týkají stejného tématu, tedy výkladu § 68 zákona o hazardních hrách.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás o poskytnutí základního povolení na loterie vydaným společnostem:

 • EURO QUEEN a.s., IČ 27625231, V Holešovičkách 1443/4, Praha 8

základního povolení na kurzové sázky vydaným společnostem:

 • EVONA ELECTRONIC, spol. s r.o., IČ 681920591, Stará Vajnorská cesta 17, Bratislava, Slovenská repulbika,
 • TSG Interactive plc, C 53434, Villa Seminia 8, Sir Temmi Zammit Avenue, Ta´ Xbiex XBX 1011, Malta

základního povolení na technické hry vydaným společnostem:

 • multigate a.s., IČ 25912186, Riegrova 373/6, Olomouc.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Poskytnutie informácií k informačnému systému ARES prevádzkovanom Ministerstvom Financií

V zmysle zákona 106/1999 Sb. Vás chcem požiadať o poskytnutie informácií k informačnému systému ARES a to konkrétne:

 1. Na akej databázovej platforme tento systém funguje
 2. Aké bezpečnostné prvky chránia databázu pred neoprávneným vniknutím
 3. Aký databázový model je použitý
 4. Aký dopytovací jazyk je použitý
 5. Ako riadite prístupové práva? Kto a za akých podmienok má admin prístup, resp. povolenie meniť údaje?
 6. Ako a ako často sú robené zálohy systému?
 7. Robíte audit logy? Napr. dátum/čas zmeny a kto tú zmenu vykonal."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měla společnost VALUE ADDED (či její právní nástupci s podobným jménem) z jednotlivých ministerstev, z ČNB a dalších vrcholných úřadů státní správy v době mezi lety 2000-2018.

To samé prosím za státní podniky či obchodní společnosti s podstatnou státní účastí.

Bude postačovat vždy státní úřad/podnik či společnost a název zakázky + celkové plnění, zvlášť v každém předmětném roce."

"podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měly z rezortu Vašeho úřadu tyto společnosti:

VALUE ADDED s.r.o.

později VALUE ADDED a.s.

popř. VALUE ADDED znalecká

nebo VALUE ADDED Czech

a to za období od 1.1.2000 do 31.12.2018.

Údaje prosím i za FNM (Fond národního majetku) a ČKA (Česká konsolidační agentura), jejichž je Vaše ministerstvo po jejich zániku právním nástupcem, a případně za další organizace či státní úřady, jichž je MF právním nástupcem.

Bude postačovat vždy společnost a název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měly společnosti ze skupiny DELOITTE (dříve DELOITTE & TOUCHE) z jednotlivých ministerstev, z ČNB a dalších vrcholných úřadů státní správy v době mezi lety 1998 – 2010.

To samé prosím za státní podniky či obchodní společnosti s podstatnou státní účastí.

Bude postačovat vždy státní úřad/podnik či společnost a název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce."

"podle zákona o svobodném přístupu k informacím bych se velmi rád dotázal na to, jaké zakázky a jaké finanční plnění měly z rezortu Vašeho úřadu tyto společnosti ze skupiny DELOITTE, jmenovitě:

 1. DELOITTE & TOUCHE CZECH REPUBLIC B.V., organizační složka
  později Deloitte Czech Republic B.V., organizační složka
 2. Deloitte a Touche
 3. Deloitte Audit s.r.o.
 4. Deloitte s. r. o.
  dříve Deloitte & Touche spol. s r. o.
 5. Deloitte Advisory s.r.o.
 6. Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o.
 7. Deloitte BPS a.s.
  dříve Deloitte BPO a.s.
 8. ELBONA Audit
 9. Quistor Central Europe s.r.o.
  dříve Deloitte Technology, s.r.o.

a to za období od 1.1.1998 do 31.12.2010.

Údaje prosím i za FNM (Fond národního majetku) a ČKA (Česká konsolidační agentura), jejichž je Vaše ministerstvo po jejich zániku právním nástupcem, a případně za další organizace či státní úřady, jichž je MF právním nástupcem.

Bude postačovat vždy název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovolujeme požádat o následující informace:

 1. Kopie všech platných a účinných interních směrnic či jiných vnitřních předpisů k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na Vašem Ministerstvu, a pokud možno, tak i u Vám podřízených organizačních složek, případně obchodních společností, kde vykonáváte majetková práva jménem České republiky.
 2. Kopii speciální platné a účinné interní směrnice či jiného vnitřního předpisu k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pokud požadavek na zvláštní úpravu vyplýval z požadavků dotačních orgánů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"pro potřeby mé bakalářské práce na téma "Rozpočtové určení daní" bych ráda získala informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Jedná se o aplikaci Monitoring.

Prosím o informaci, zda při volbě "Kraj", např. Středočeský kraj, dále volba "profil za kraj - rozpočet", systém monitoring zobrazí celková data pouze za kraj nebo i za jednotlivé obce v kraji?

V aplikaci monitor je sice volba "zvol konkrétní obec", ale bohužel systém neumožňuje výstup za všechny obce. Bylo by možné taková data získat?

Konkrétně se jedná o daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery a to za roky 2007,2008,2012,2013,2016,2017 a 2018 dle jednotlivých obcí v Kč."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Pro potřeby výzkumu v rámci bakalářské práce psané na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity bych chtěl touto cestou požádat o data týkající se kurzových sázek, konkrétně by se jednal o společnosti, které ze zákona mohou kurzové sázky provozovat. Na portálu mfcr.cz jsem nalezl seznamy těchto společnosti, ale například společnost betstars zde nefigurovala, ale možnost kurzových sázek nabízí."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to veřejná zakázka / zakázky:

 1. Technická podpora produktů Oracle
  • ÚOHS-S0369/2017/VZ-32816/2017/533/BKu;
 2. Vývoj IS CEDR MF, modul EHP a Norské fondy
  • ÚOHS-S0329/2017/VZ-30310/2017/531/Mho;
 3. Vývoj informačního systému EDS/SMVS
  • ÚOHS-S0340/2017/VZ-30691/2017/541/JCh;
 4. Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro rok 2013 a Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro 1 čtvrtletí 2014
  • Č. j.: ÚOHS-S0318,S0325/2017/VZ-28607/2017/532/MOn;
 5. Další rozvoj ISAO III.
  • ÚOHS-S0275/2017/VZ-27845/2017/512/VZe;
 6. Vývoj informačního systému VIOLA 2012, 2013, 2014
  • ÚOHS-S0186/2017/VZ-19607/2017/553/MBu.

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:

 1. Informaci o výši a datu uhrazení pokuty;
 2. Informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj. zda bylo napadeno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým vám byla uložena pokuta). V kladném případě žádáme o informaci, pod jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla soudem rozhodnuta, případně jakým způsobem byla věc rozhodnuta, a zda rozhodnutí soudu je již pravomocné. V případě existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání jeho kopie;
 3. Informaci, zda vám vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, případně v jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od poskytovatele dotace apod.);
 4. Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o sdělení jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení dodavatele služby, který je za škodu odpovědný;
 5. Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním způsobem, v jaké výši a s jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy). Škoda může být vymáhána písemnou výzvou k úhradě, započtením škody na jinou vzájemnou pohledávku, podanou žalobou apod. – žádáme o konkrétní informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno;
 6. V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, kdo takové rozhodnutí přijal (jméno, příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje písemný zápis o tomto rozhodnutí (například zápis škodní komise apod.) žádáme o jeho kopii."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádám o poskytnutí informací ohledně následujících smluv, jež uzavřelo Ministerstvo financí ČR (dále jen "MF ČR") s Mgr. Ing. Ing. Tomášem Kubíkem, advokátem se sídlem Politických vězňů 1272/21, Praha 1 110 00, IČO: 714 66 924, ev. č. ČAK: 11684 (dále jen "Advokát").

Jedná se o tyto smlouvy:

 1. Smlouva o poskytování právních služeb č. 04431-2009-453-S ze dne 4. června 2009,
 2. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 04548-2009-453-S ze dne 25. srpna 2009, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2013,
 3. Smlouva o poskytování právních služeb č. 04850-2010-453-S ze dne 1. března 2010
 4. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 04915-2010-453-S ze dne 10. května 2010,
 5. Smlouva o poskytování právních služeb č. 04957-2010-453-S ze dne 12. května 2010,
 6. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05148-2010-453-S ze dne 15. prosince 2010, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2013,
 7. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05202-2011-453-S ze dne 22. února 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2013,
 8. Smlouva o poskytování právních služeb č. 05256-2011-453-S ze dne 31. března 2011,
 9. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05378-2011-453-S ze dne 22. července 2011,
 10. Smlouva o poskytování právních služeb č. 05947-2012-453-S ze dne 6. prosince 2012, včetně Dodatku č. 1 ze dne 23. ledna 2013 a Dodatku č. 2 ze dne 20. listopadu 2013.

V souvislosti s těmito smlouvami Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. V jakém rozsahu bylo plněno ze strany MF Advokátovi na základě výše uvedených smluv a jejich dodatků?
 2. Probíhá v současné době plnění ze strany MF Advokátovi na základě výše uvedených smluv a jejich dodatků?
 3. Jaký byl režim veškerých veřejných zakázek, v rámci nichž byly výše uvedené smlouvy a jejich dodatky uzavřeny?
  a. Pokud některé z výše uvedených smluv a jejich dodatků nebyly uzavřeny v rámci veřejné zakázky, žádám o poskytnutí informace o režimu jejich uzavření a informací souvisejících."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace týkající se vymáhání regresních nároků v případech, kdy stát uhradil škodu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:

a) Informaci o uhrazených škodách či finančním zadostiučinění za nemajetkovou újmu, které byly ministerstvem uhrazeny z titulu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v kalendářním roce 2017. Postačí nám základní informace o počtu případů a celkové výši uhrazené škody (například ministerstvo uhradilo škodu a nemajetkovou újmu v 10 případech, celková souhrnná částka zaplacená třetím osobám činí XX Kč).

b) Informaci v kolika případech a v jaké výši z výše uvedených uhrazených plateb v roce 2017 byl uplatněn regresní nárok ve smyslu § 16 a násl. zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a jaká částka byla jako regresní nárok státu proplacena odpovědnými osobami, případně zda je nárok vymáhán soudně (například regresní nárok byl uplatněn ve třech případech v souhrnné částce X Kč; regresní nárok byl uhrazen pouze v jednom případě v částce X Kč a v jednom případě je nárok ve výši X Kč vymáhán soudně)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jaká je v současné době organizace rozkladové komise na daném úřadu? Tedy počet rozkladových komisí (senátů), příp. jaká je jejich specializace, pokud je komisí (senátů) více.
 2. Jmenný seznam veškerých členů rozkladové komise včetně vyznačení členů, kteří jsou zaměstnanci daného úřadu a kteří jsou externími odborníky.
 3. Povolání a profesní životopisy členů rozkladové komise, pokud jimi disponujete.
 4. Kolikrát vedoucí (ministr) rozhodl odlišně od návrhu, který mu byl předložen rozkladovou komisí za rok 2018.
 5. Byla za loňský rok namítána účastníkem řízení podjatost člena rozkladové komise? Pokud ano, jak o ní vedoucí (ministr) rozhodl?
 6. Jakým způsobem jsou odměňováni členové rozkladové komise a jaká částka je jim za tuto práci vyplácena?
 7. Poskytnutí aktuálního jednacího řádu či statutu rozkladové komise.
 8. Byl již někdy na základě § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ustanoven zvláštní senát z důvodu projednání takové věci, která obsahuje utajované informace? Případně pokud ne, je tento senát již vytvořen, nebo v takovém případě dojde k ustanovení senátu ad hoc?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Obracím se na Vás v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s následujícími dotazy:

 1. Kolik arbitráží (tj. rozhodčích řízení), v nichž žalovanou stranou je Česká republika, bylo od roku 2010 zahájeno;
 2. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte, zda řízení již skončilo či probíhá, zda byla/je žalobcem česká fyzická osoba nebo česká právnická osoba, nebo zahraniční fyzická osoba, nebo zahraniční právnická osoba, nebo česká právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, nebo zahraniční právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, nebo zahraniční právnická osoba s českou majetkovou účastí;
 3. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte výši žalobcem požadovaného plnění s rozlišením jistiny, smluvních pokut, a příslušenství;
 4. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte předmět sporu, tj. čeho se žalobce domáhal/domáhá a z jakého titulu, a v čem spatřoval/spatřuje, pokud jde o mezinárodní investiční arbitráž, porušení dohody o podpoře a ochraně investic, o jakou dohodu se v konkrétním řízení jedná a porušení jakého jejího ustanovení je namítáno;
 5. U každého rozhodčího řízení ad a) prosím uveďte název rozhodčího orgánu, který v případu rozhoduje, a jméno, příjmení a národnost konkrétních rozhodců, s uvedením, jaká strana sporu jej/je do funkce jmenovala;
 6. Zda v rozhodčích řízeních ad a) je/byla Česká republika, reprezentována Vaším ministerstvem, zastupována výlučně svými pracovníky, nebo zda si vyžádala externí právní pomoc, a jaké náklady na ni v takovém případě v každém konkrétním řízení vynaložila.

Dále Vás prosím o sdělení, zda a jakým způsobem bude ze strany Vašeho ministerstva reagováno a jak a podle jakých předpisů či interních instrukcí bude postupováno v návaznosti na Deklaraci Evropské komise ze dne 15. 1. 2019 o právních důsledcích rozhodnutí SDEU ve věci Achmea vs. ČR (C-284/16), a jaký to bude mít vliv na již probíhající, nebo nově zahájená řízení, v nichž Česká republika figuruje."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kdy byl schválen Privatizační projekt (jak tento pojem definuje § 6 zákona č. 92/1991 Sb., zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby) společnosti Ostravsko-karvinské doly, a.s., s tehdejším sídlem Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava 1, IČ: 00002593 (dále jen „OKD“)?
 2. Byl tento Privatizační projekt OKD znovu schvalován v rámci prodeje minoritního podílu státu ve společnosti OKD ve výši 45,88 % akcií, ke kterému došlo v roce 2004, přičemž nabyvatelem tohoto podílu se stala společnost KARBON INVEST, a.s.?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se přestupků a udělených pokut v souvislosti s provozováním nelegálního online hazardu. Dle vyjádření paní ministryně financí na tiskové konferenci Ministerstva financí k regulaci hazardu, která se konala 6. 2. 2019 v Divadle Za plotem v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice, bylo zahájených zhruba 44 správních řízení a uloženy pokuty v celkové výši více než 706 milionů českých korun. Také odzněla informace, v jaké výší byly pokuty vymoženy a tudíž zaplaceny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o poskytnutí informací o pokutách, které již byly vymoženy ze strany Ministerstva financí v celkové výši 115 340 000 Kč, a to konkrétně:

 1. Které společnosti (legální provozovatelé) uložené pokuty již zaplatili a v jaké výši?
 2. Které společnosti (nelegální provozovatelé) uložené pokuty již zaplatili a v jaké výši?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Na základe Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, si Vás ja, _________ dovolím požiadať o nasledujúce informácie:

 1. počet funkcií námestkov (obsadených aj neobsadených) za rok od roku 2011 do konca roku 2018, vrátane prípadných zmien počtu po jednotlivých systemizáciách
 2. menný zoznam námestkov, ktorí na daných pozíciách pracovali, ako aj dobu pôsobenia (odkedy-dokedy) za roky 2011 až 2018."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

“Tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů či informací:

 1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut.
 2. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2018 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.
 3. Informaci o aktuálním stavu výběrového řízení či již probíhající výstavby Informačního systému provozování hazardních her.”

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádám o poskytnutí veškerých smluv, smluvních dodatků a jiné smluvní dokumentace, jež uzavřelo Ministerstvo financí ČR (dále jen "MF ČR") s Mgr. Ing. Ing. Tomášem Kubíkem, advokátem se sídlem Politických vězňů 1272/21, Praha 1 110 00, IČO: 714 66 924, ev. č. ČAK: 11684 (dále jen "Advokát"), jakož i dokumentace související.

Z veřejně dostupných zdrojů jsem zjistil, že mezi MF ČR a Advokátem byla uzavřena i) Smlouva o poskytování právních služeb ze dne 6. 12. 2012 (dále jen "Smlouva") a ii) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 23. 1. 2013 (dále jen "Dodatek"). V souvislosti s těmito dokumenty Vás dále žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. V jakém rozsahu bylo plněno ze strany MF Advokátovi na základě Smlouvy?
 2. V jakém rozsahu bylo plněno ze strany MF Advokátovi na základě Dodatku?
 3. Probíhá v současné době plnění ze strany MF Advokátovi na základě Smlouvy a / nebo Dodatku?
 4. Byl Dodatek uzavřen na základě veřejné zakázky malého rozsahu, č. j. MF-113694/2012/45, stejně jako Smlouva?
  1. Pokud byl Dodatek uzavřen na základě jiné veřejné zakázky, prosím o poskytnutí informací o této veřejné zakázce.
  2. Pokud byl Dodatek uzavřen na základě veřejné zakázky malého rozsahu, č. j. MF-113694/2012/45, jaká byla v době uzavření Dodatku předpokládaná hodnota plnění na základě Dodatku ze strany MF ČR Advokátovi?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik žádostí o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem obdrželo ministerstvo financí v letech 2017 a 2018?
 2. Jaká byla průměrná délka vyřízení těchto žádostí ministerstvem financí postupem podle § 14 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. v letech 2017 a 2018?
 3. V kolika případech ministerstvo v uvedených letech žádosti v rámci postupu podle § 14 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. plně vyhovělo, v kolika případech vyhovělo ministerstvo pouze částečně a v kolika případech nevyhovělo vůbec?
 4. Kolik žalob o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., bylo vůči ministerstvu financí podáno v letech 2017 a 2018?
 5. Kolik soudních řízení o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., bylo vedeno proti ministerstvu financí v letech 2017 a 2018 v prvním stupni a v odvolacím řízení.
 6. Kolik soudních řízení o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb. bylo pravomocně ukončeno rozhodnutím ve věci v letech 2017 a 2018.
 7. Jaká byla výše náhrad vyplacených podle zákona č. 82/1998 Sb. v letech 2017 a 2018.

O tyto informace žádáte v rozdělení na nároky vyplývající z:

 1. předchozího daňového řízení vedeného podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 2. jiných předchozích řízení vedených podle jiných procesních předpisů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Pojišťují standardně ministerstva majetek České republiky, se kterým hospodaří, pouze pokud se jedná o povinnost danou zákonem (v případě služebních aut zákonným pojištěním odpovědnosti – viz § 70 odst. 4 rozpočtových pravidel)?
 2. Je k jinému druhu pojištění (v případě služebních aut havarijní pojištění) nutný souhlas MF ČR?
 3. Uděluje tento souhlas MF ČR zcela formálně nebo je tento souhlas podmíněn splněním nějakých kritérií a zdůvodněním efektivity a účelnosti takového pojištění?
 4. Pokud ano, jaká kritéria to konkrétně jsou?
 5. Zajímá MF ČR, kolik služebních vozů mají jednotlivá ministerstva pojištěna?
 6. Opravdu mohou mít ministerstva havarijně pojištěna úplně všechna služební vozidla ve svém vozovém parku, pokud nežádají o navýšení svého rozpočtu?
 7. Nepřenáší se tak na státní rozpočet úhrada škody na majetku státu v případě zavinění dopravní nehody řidiči služebních vozů?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb

žádám o následující informace, které se týkají zprávy ČTK, kde je uvedený zdroj MF ČR:

a) Postup (matematický vzorec a zdroj dat), kterým jste došli k hodnotám dopadu zákona o evidenci tržeb na zvýšený výběr daní v obou letech 2017 a 2018, v dělení na:

a1) DPH (zde se mj. částka za 2017 mírně odlišuje od částky uvedené v Konvergenčním programu ČR 2018)
a2) daň z příjmu právnických osob
a3) daň z příjmu fyzických osob
a4) na sociální a zdravotní pojistné

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o zpřístupnění informací týkajících se sankcionování neoprávněného provozování internetových sázkových her ve smyslu ustanovení § 123 odst. 1 písm. b) a § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách.

Jelikož ve své vědecké práci plánuji zkoumat, jaká je v oblasti sankcionování neoprávněného provozování internetových sázkových her praxe příslušných správních orgánů, tímto Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

 • anonymizované verze všech rozhodnutí Ministerstva financí v elektronické podobě, kterými byla uložena pokuta za neoprávněné provozování internetové sázkové hry, vydaných od 15.6.2016 do 24.1.2019. Pokud počet takových rozhodnutí bude větší než dvacet, pak prosím o poskytnutí 15 takových rozhodnutí, která ukládají pokutu pří dolní sazbě možné výměry příslušné sankce a 5 rozhodnutí, kde byla uložena pokuta nejvyšší (případně při horní sazbě maximální možné sazby pokuty).

Dne 29. ledna jste byl ze strany Ministerstva financí podle § 14 odst. 5 písm. b) Zákona vyzván k upřesnění Vaší žádosti. Následně jste upřesnil, že žádáte o poskytnutí následujících informací: anonymizované verze všech pravomocných rozhodnutí Ministerstva financí v elektronické podobě, kterými byla uložena pokuta za neoprávněné provozování internetové sázkové hry, vydaných od 1.1.2017 do 24.1.2019. Pokud počet takových rozhodnutí bude větší než dvacet, pak prosím o poskytnutí 15 takových rozhodnutí, která ukládají pokutu pří dolní sazbě možné výměry příslušné sankce a 5 rozhodnutí, kde byla uložena pokuta nejvyšší (případně při horní sazbě maximální možné sazby pokuty).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme nadepsanou povinnou osobu o informaci:

a) Kolik v České republice existuje na základě příslušných povolení k umístění hry od příslušných obcí na základě zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, heren;

b) Kolik v České republice existuje na základě příslušných povolení k umístění hry od příslušných obcí na základě zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, kasin;

c) Kolik z těchto heren a kolik z těchto kasin bylo povoleno v r. 2017, kolik v r. 2018 a kolik v r. 2019, resp. kolik z těchto heren a kolik z těchto kasin v těchto letech přizpůsobilo svou činnost na provozování hazardních her dle uvedeného zákona."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vás tímto zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

1) Výčet advokátních kanceláří, které povinný subjekt oslovil k podání nabídky na právní zastupování České republiky v mezinárodních arbitrážích mezi Českou republikou a zahraničními investory (dále jen „investiční arbitráž") za posledních 8 let;

2) Které advokátní kanceláře povinný subjekt oslovil před procesem uzavírání smluv o právním zastoupení České republiky v investičních arbitrážích za posledních 5 let (tedy včetně těch, se kterými smlouva o poskytování právních služeb nakonec nebyla uzavřena); jaká jsou / byla kritéria výběru smluvních stran / advokátních kanceláří při uzavírání smluv o poskytování právních služeb na zastupování České republiky v investičních arbitrážích; a

4) Výčet advokátních kanceláří, které k dnešnímu dni Českou republiku v investičních arbitrážích zastupují."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V souladu se zákonem č.106/1999 Sb. (zákon o svobodném přístupu k informacím) bych ráda touto cestou požádala o níže uvedené informace, jež budou pro mě podkladem pro diplomovou práci na téma: „Kontrolní mechanismy v oblasti strukturálních fondů EU v ČR v právní teorii a praxi“

1) Kolik bylo vykonáno veřejnosprávních kontrol v operačním období 2014-2020 dle operačních programů
- Celkový počet veřejnosprávních kontrol - 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- z toho kontrol na místě,
- z toho kontrol od stolu,
- z toho monitorovacích návštěv,
- jaká byla nejčastější identifikovaná zjištění,
- jaký byl objem vyčíslených nezpůsobilých výdajů ve vztahu ke kontrolovaným výdajům.

2) Kolik bylo vykonáno auditů v operačním období 2014-2020 dle operačních programů
- Celkový počet auditů - 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- z toho auditů systému,
- z toho auditu operací,
- z toho auditních šetření,
- jaká byla nejčastější identifikovaná zjištění,
- jaký byl objem vyčíslených nezpůsobilých výdajů ve vztahu k auditovaným výdajům.

3) Kolik bylo identifikováno nesrovnalostí v operačním období 2014-2020 dle operačních programů
- Celkový počet nesrovnalostí dle let 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
- z toho porušení rozpočtové kázně,
- z toho systémových nesrovnalostí,
- z toho ostatních nesrovnalostí,
- jaká byla nejčastější identifikovaná zjištění,
- jaký byl objem vyčíslených nezpůsobilých výdajů.

4) Kolik bylo identifikováno dotačních podvodů v operačním období 2014-2020 dle operačních programů
- Celkový počet podvodů dle let 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- odhalených a odsouzených,
- odhalených a předaných orgánům činným v trestním řízení (zatím neukončených),
- jaký byl objem vyčíslených nezpůsobilých výdajů vázaných na dotační podvody.

5) Dále bych ráda požádala o poskytnutí Registru horizontálních rizik, Registru rizik programu OP VVV (poslední aktuální) a souhrnnou zprávu o řízení rizik v rámci OP VVV v letech 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 16. ledna 2019 byla na oficiální internetové stránce Ministerstva financí České republiky zveřejněna informace, podle které Česká republika zaslala k Evropské komisi žádost o možnost využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty (tzv. plošný reverse-charge).

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádáme o poskytnutí této žádosti včetně veškerých příloh, a to elektronickou cestou. Pokud byla žádost podána ve více jazycích, žádáme o poskytnutí ve všech podaných jazykových verzích.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

žádám tímto o poskytnutí informace, v kolika sporech mezi německým investorem proti České republice byl na základě Dohody mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 02.10.1990, platné od 02.08.1992, ustaven podle této dohody rozhodčí senát (soud) a jaký byl předmět těchto sporů (stačí vyjádření v peněžní částce, není třeba skutkově).

Případně žádám o sdělení, zda za doby platnosti výše uvedené dohody proběhly mezi německými investory a Českou republikou spory před jiným orgánem, před jakým a jaký byl předmět těchto sporů (stačí opět vyjádření v peněžní částce, není třeba skutkově).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme Ministerstvo financí ČR o poskytnutí kolektivní smlouvy a kolektivní dohody, které uzavřel Váš úřad s příslušnými odborovými organizacemi, a dále služebních předpisů upravujících zaměstnanecké benefity (např. čerpání FKSP, dětskou skupinu, atd.).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám dle tohoto zákona tímto o:
(zus = 182/1993 Sb.) dne 12.12.2018 byl ÚS doručen Návrh skupiny poslanců, která je tam veden jako Pl. ÚS 47/18, z jeho obsahu je jasné že dle zus k zaslání stanoviska a k možnému či jistému postavení účastníka budou vyzvány obě komory parlamentu ČR, vláda (legislativní rada, MS, MPSV, MF?) a ochránkyně.

Protože soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek Ph.D. má oslovit dotčené neprodleně a tito mají na zaslání stanoviska 30 dnů je toto stanovisko asi právě zpracováváno a v nejbližších dnech bude ÚS zasláno.

Žádám tímto o zaslání jeho kopie."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"prosím o poskytnutí seznamu obcí, resp. městských částí/obvodů obcí (alespoň demonstrativní seznam, nemusí se jednat o výčet všech, které vyhovují zadání), jejich rozpočet na rok 2018 nebo 2019 je sestaven a schválen jako přebytkový s tím, že přebytek hospodaření není zcela určen na splácení závazků obce, ale je alespoň částečně vkládán do některého z fondů obce (např. Fond rozvoje a rezerv).
Cílem je zjistit, zda existují obce, které aplikují restriktivní fiskální politiku, tedy zda „spoří“ pro případ poklesu příjmů (např. v důsledku ekonomického útlumu)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí dat o platech a odměnách u náměstků ministrů a ředitelů odborů za rok 2018. Požadované údaje žádáte poskytnout v tomto formátu: jméno – funkce – plat – odměny – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"S odkazem na ust. z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás ________ dovoluje požádat o sdělení informace, které subjekty měly ve dnech ode dne 1.9.2014 do dne 23.10.2014 oprávnění provozovat na území ČR loterii či jinou podobnou hru."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu Zákona 106/1999 žádám informace

Seznam kontrol provedených auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) v roce 2018 u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly). Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu Zákona 106/1999 žádám informace

Seznam pravomocných rozsudků včetně uvedení spisové značky a názvu soudu na jejichž základě Ministerstvo financí v roce 2018 nahlásilo v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu Zákona 106/1999 žádám informace
Seznam projektů, včetně uvedení čísla projektu, jeho názvu, jména a IČO příjemce prostředků ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu, u nichž byl v roce 2018 podán odborem Legislativa a právní služby návrh na zahájení trestního řízení a uvedení, jak návrh skončil (obviněním, obžalobou, rozsudkem). Informaci žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona). Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám Vás o zaslání veškeré komunikace, která proběhla mezi ministerstvem financí a obcí Prameny (ičo: 00572799) v roce 2018 v souvislosti se zadlužením obce Prameny a možností poskytnout obci Prameny státní bezúročnou půjčku."