Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-18826/2016/10/1235 IK

Dotaz:

"Podle § 12 odst. 3 písm. d) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, patří mezi tržby vyloučené z evidence tržeb „tržby ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením“. Důvodová zpráva k §12 odst. 3 písm. d) říká: Písmeno d) míří na vynětí tržeb plynoucích z poskytování stravování a ubytování žákům a studentům školou, vysokou školou nebo školskými zařízeními určeným pro tyto účely, tj. vynětí školních jídelen, studentských kolejí, menz a internátů. „Školou“ se rozumí škola podle § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (dále jen „školský zákon). „Vysokou školou“ se rozumí vysoká škola podle vymezení obsaženého v § 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. „Školským zařízením“ se rozumí školské zařízení podle § 7 odst. 4 a 5 školského zákona. Uvedené ustanovení se nevztahuje na poskytování stravování a ubytování studentům jinými poplatníky, než školou, vysokou školou nebo školským zařízením.

Z ustanovení zákona však není patrno, co se rozumí pojmem „stravování“ tj. zdali jde obecně o jakoukoliv formu stravování poskytnutou žákům a studentům tímto zařízením nebo výhradně o „školní stravování“ poskytované podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. (Vyhláška o školním stravování definuje v §1 odst. 1 školní stravování jako „stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zaopatření, nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb (dále jen "strávníci")“. Vlastní rozsah školního stravování definuje vyhláška ve znění §4.)

Z textu zákona ani z důvodové zprávy tak není jasné, zdali jsou z EET vyjmuty také stravovací služby nad rámec vyhlášky o školním stravování poskytované žákům a studentům, tedy například: stravování formou prodeje zboží v bufetu, stravování v době, kdy není nárok na stravu dle vyhlášky o školním stravování (nemoc strávníka, období mimo výuku tj. například o prázdninách, v den ředitelského volna apod.).

Z výše uvedeného znění zákona vyplývají tyto nejasnosti a dotazy, na které žádáme odpověď:

Týká se vynětí z evidence tržeb podle §12 odst. 3 písm. d) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb: a) obecně všech tržeb ze stravování poskytovaných tímto zařízením žákům a studentům (tedy nad rámec vyhlášky o školním stravování např. stravování v době nemoci, o prázdninách, formou bufetu apod.), nebo b) pouze tržeb ze „školního“ stravování poskytovaného tímto zařízením žákům a studentům dle vyhlášky o školním stravování.

V případě, že výše uvedené zařízení poskytuje stravování také formou již zmiňovaného prodeje zboží v bufetu a tato tržba by byla pro žáky a studenty (a podle § 12 odst. 3 písm. c) zákona o evidenci tržeb i pro vlastní kmenové zaměstnance) z evidence tržeb vyloučena, jak zařízení zajistí evidenci tržeb v případě, že do bufetu mají přístup i cizí strávníci (např. zaměstnanci cizích škol, veřejnost, apod.), kdy obsluha není schopna je od sebe odlišit?

Může stravovací zařízení v případě, že má problém rozlišit charakter tržby (dle předchozího dotazu), zjednodušit svoji evidenční povinnost tak, že v rámci EET nahlásí nejen tržby, které evidenci podléhají (např. tržby od cizích strávníků), ale nahlásí navíc i tržby, které jsou z EET vyloučeny (např. tržby za stravování žáků a studentů)?” 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější