Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-37743/2015/10/1600 IK

Dotaz:

Žádám o poskytnutí informace podle zákona c.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v jeho platném znění, jmenovitě o poskytnutí materiálu dle čl. 1 Směrnice Rady2013/43/EU ze dne 22. 6. 2013, pro výbor DPH a pro Komisi o používání mechanismu přenesení DPH dle nařízení vlády c. 361/2014 Sb., ve znění nařízení vlády c. 155/2015 Sb.: Č. j.: 60899/15/7500-20080-050406 strana 2 (celkem 3) "2. Členské státy uvědomí výbor pro DPH o používání mechanismu uvedeného v odstavci v okamžiku zavedení tohoto mechanismu, přičemž Komisi poskytnou tyto informace:

 1. oblast působnosti opatření, kterým se mechanismus zavádí, společné s druhem a charakteristikou podvodu, a podrobný popis doprovodných opatření, včetně veškerých ohlašovacích povinností uložených osobám povinným k dani a jakýchkoli kontrolních opatření;
 2. opatření přijatá s cílem informovat příslušné osoby povinné k dani o zavedení používání mechanismu;
 3. hodnotící kritéria umožňující srovnání podvodných jednání ve vztahu ke zboží a službám uvedeným v odstavci 1 před zavedením mechanismu a po jeho zavedení, srovnání podvodných jednání ve vztahu k jinému zboží a jiným službám před zavedením mechanismu a po jeho zavedení, jakož i posouzení případného nárůstu jiných druhu podvodných jednání po zavedení mechanismu oproti době před jeho zavedením;
 4. datum začátku používání opatření, kterým se mechanismus zavádí, a dobu, po kterou se bude používat.";

To znamená, že žádám o poskytnutí dvou materiálů:

 • materiálu pro výbor pro DPH o používání mechanismu přenesení daňové povinnosti,
 • materiálu pro Komisi s informacemi podle písm. a), b), c), a d).

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější