Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-10332/2015/9002/533 IK

Dotaz:

Jmenný seznam (tj. jméno, příjmení, titul) všech členů rozkladové komise, včetně jejího předsedy a tajemníka, která se zabývá posouzením rozkladů podaných proti rozhodnutím Ministerstva financí, kterými se ruší platně vydaná povolení k provozu z důvodu jejich rozporu s regulačními obecně závaznými vyhláškami vydanými dle ust. § 50 odst. 4 z. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 10 písm. a) z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydaným ve správním řízení ve věcech státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi ve smyslu zákona a navržení rozhodnutí, vč. jeho odůvodnění. (§ 152 zák. č. 500/2004 Sb.).

  • V kolika případech v roce 2013, 2014 a 2015 rozhodl ministr stejným způsobem, jaký mu doporučila svým návrhem rozkladová komise a v kolika případech rozhodl odlišným způsobem?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější