Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-8945/2014/10/26IK ze dne 9. ledna 2014

Dotaz:

Žádám vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informace

A) o počtech a finančních objemech případů porušení rozpočtové kázně zjištěných v rámci řídících kontrol prováděných kontrolními orgány vašeho ministerstva u vašeho ministerstva, coby organizační složky státu, oznámených správci daně v roce 2012,

B) o počtech a finančních objemech platebních výměrů vydaných správcem daně (v členění na odvody za porušení rozpočtové kázně a penále), pokud jde o případy porušení rozpočtové kázně oznámené správci daně v roce 2012,

C) o počtech a finančních objemech případů porušení rozpočtové kázně, oznámených správci daně v roce 2012, u nichž došlo k prominutí odvodu, případně penále, ze strany Generálního finančního ředitelství (ať již zcela nebo z části),

D) o tom, zda vaše ministerstvo řeší neprominuté odvody za porušení rozpočtové kázně a související penále jako škodu na majetku státu.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější