Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-59333/2013/10/974IK

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si tímto dovoluji požádat o sdělení, zda došlo v minulých letech k upolatnění restitučních nároků vztahujících se k následujícím nemovitostem:

  • budova č.p. 555 na parcele č. 666, způsob využití: bydlení;
  • parcela č. 666, zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území;
  • pozemek parc. č. 667, zahrada, památkově chráněné území, zemědělský půdní fond,

vše zapsláno v katastru nemovitostí vedením u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 894, pro katastrální území Vršovice, obec Praha.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější