Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Služby veřejnosti
 • Etický kodex

Dotaz:

Vláda České republiky usnesením č. 270 z března 2001 schválila Kodex etiky zaměstnanců   ve veřejné správě, jehož účelem je mimo jiné informovat veřejnost o chování, které je oprávněná od zaměstnanců ve veřejné správě očekávat.

Otázky:

 1. Je Kodex nějakým způsobem konkretizován pro potřeby vašeho úřadu?
 2. Je prováděno další školení v souvislosti s Kodexem?
 3. Je Kodex úřadu zpřístupněn veřejnosti?
 4. Má úřad vybudován program rozvoje etiky organizace?
 5. Je ustanovena konkrétní osoba (útvar) odpovědná(ý) za oblast etiky?
 6. Jsou v úřadu vytipovaná pracoviště, kde může docházet k většímu riziku etického selhání?
 7. Jakým způsobem jsou postihována případná etická selhání?

Zároveň bych chtěla požádat o sdělení jména konkrétní osoby, se kterou bych mohla provést případné doplnění otázek, týkajících se výše uvedeného tématu.

Odpověď:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím sděluje ministerstvo na předložené otázky z oblasti implementace Etického kodexu (dále jen Kodex) a rozvoje etického chování zaměstnanců následující informace:

 • Ad I) Je Kodex nějakým způsobem konkretizován pro potřeby úřadu?
  Ministerstvo nemá zpracován svůj speciální Kodex, nicméně Pracovní řád obsahuje některá ustanovení, která na Kodex přímo navazují, platí obecný Kodex, který schválila vláda české republiky pod č. 270 v březnu 2001.
 • Ad 2) Je prováděno další školení v souvislosti s Kodexem?
  Ano, v rámci vstupního vzdělávání úvodního, jehož absolvování během zkušební doby je povinné pro všechny nové zaměstnance. Součástí kurzu je i vysvětlení základních pojmů z oblasti zaměstnanecké etiky, jejich vzájemné vztahy, a tedy i Kodex. V rámci adaptačního procesu  procházejí noví  zaměstnanci  ještě  pětihodinovým tréninkem " Komunikace, obrana
  proti manipulaci a korupci". Vybraní zaměstnanci se v rámci dalšího prohlubujícího vzdělávání účastní kurzů rozvoje zaměstnanecké etiky, a to zejména u Institutu veřejné správy.
 • Ad 3) Je Kodex úřadu zpřístupněn veřejnosti?
  Ministerstvo nemá svůj speciální Kodex.
 • Ad 4) Má úřad vybudován program rozvoje etiky organizace?
  Na ministerstvu platí rozhodnutí, že noví zaměstnanci budou školeni v oblasti zvládání situací spojených s manipulačním či korupčním jednáním (viz bod 2). Speciální program rozvoje etiky organizace vybudován nemá.
 • Ad 5) Je ustanovena konkrétní osoba (útvar) odpovědná za oblast etiky?
  Ano, částečně. Existuje útvar zaměřený na oblast odhalování protiprávního jednání zaměstnanců ministerstva i v jeho resortních organizacích - odbor interního auditu a inspekce a dále útvar, který se mj. zabývá vzděláváním v oblasti etiky - odbor personální.
 • Ad 6) Jsou v úřadu vytipovaná pracoviště. kde může docházet k většímu riziku etického selhání?
  Speciálně vytipovaná pracoviště nejsou, ale každoročně se aktualizuje "Mapa rizik". Jednotlivé útvary ministerstva identifikují a hodnotí možná rizika, mimo jiné i etická selhání.
 • Ad 7) Jakým způsobem jsou postihována případná etická selhání?
  Případná etická selhání jsou postihována podle míry závažnosti v souladu s obecně platnými a vnitřními právními předpisy.

Doporučované

Nejčtenější