Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Kontrola
  • Středočeské vodárny Kladno

Dotaz:

V souvislosti s ukončenou kontrolou v podniku Středočeské vodárny Kladno a.s., kterou provedlo Finanční ředitelství v Praze pod evidenčním číslem 5631/11-2700-107885/110, vás chci požádat o poskytnutí následujících informací – citací ze závěrečného kontrolního protokolu:

  1. Popis konkrétních zjištěných pochybení, kterých se společnost Středočeské vodárny Kladno a.s. dopustila při stanovování ceny vodného a stočného.
  2. Rozsah kontroly, tedy které roky byly kontrolovány a jednotlivě s jakým výsledkem.
  3. Vyčíslení těchto chyb, především pak uvedení, jaké částky na údržbu a rekonstrukci kanalizační sítě si Středočeské vodárny započítaly do ceny vodného a stočného a srovnání tohoto jejich tvrzení se skutečností.

Odpověď:

k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které se týkají cenové kontroly provedené u kontrolovaného subjektu Středočeské vodárny Kladno a.s., sděluji:

Otázka č. 1
Popis konkrétních zjištěných pochybení, kterých se společnost Středočeské vodárny Kladno a.s. dopustila při stanovování ceny vodného a stočného

Odpověď:
Společnosti Středočeské vodárny Kladno a.s. byla Finančním ředitelstvím v Praze uložena dne 26.3.2012 pokuta za porušení cenových předpisů ve výši 500 000,- Kč.. Konkrétně bylo porušeno ustanovení § 6 odst. 1 písmo c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Tato pokuta nabyla právní moci dne 11.4.2012. Zdůrazňuji, že proti této pokutě nebylo podáno odvolání a spis nebyl vyřizován na Ministerstvu financí. Odpovědi na Vaše otázky Ministerstvo financí proto zajistilo na Finančním ředitelství v Praze.
Při cenové kontrole bylo zjištěno, že společnost nadsadila úroveň kalkulovaných nákladů v kalkulační položce "přímé mzdy", "ostatní osobní náklady", "opravy infrastrukturního majetku" a "ostatní náklady externí".

Otázka č. 2
Rozsah kontroly, tedy které roky byly kontrolovány a jednotlivě s jakým výsledkem

Odpověď:
Cenová kontrola se týkala roku 2010 a 2011. Byla ukončeny kontrolním nálezem, že došlo k porušení cenových předpisů (viz odpověď k bodu 1).

Otázka č. 3
Vyčíslení těchto chyb, především pak uvedení, jaké částky na údržbu a rekonstrukci kanalizační sítě se Středočeské vodárny započítaly do ceny vodného a stočného a srovnání tohoto jejich tvrzení se skutečností.

Odpověď:
V kalkulační položce "přímé mzdy" nadsazení kalkulovaných nákladů oproti' skutečnosti téhož roku představovalo 4 621 tis. Kč, u "ostatních osobních nákladů" 1 841 tis. Kč. Dále v kalkulační položce "ostatní náklady externí" nadsazení kalkulovaných nákladů proti skutečnosti roku 2010 činilo 20 426 tis. Kč a proti skutečnosti roku 2011 6 258 tis. Kč. Nadsazení kalkulovaných nákladů v kalkulační položce "opravy infrastrukturního majetku" proti skutečnosti roku 2009 činilo 8 322 tis. Kč a proti skutečnosti roku 2010 4 452 tis. Kč. Některé jednotlivé náklady jak vodného, tak stočného v plánové kalkulaci byly v celém kontrolovaném období nadhodnoceny, což kontrolní cenový orgán zhodnotil jako nedodržení zákonných regulačních pravidel pro tvorbu věcně usměrněné ceny. Z uvedených důvodů byla společnosti Středočeské vodárny, a.s. uložena pokuta v odůvodněné výši.

Na druhé straně jiné nákladové položky ve stejném období byly poměrně výrazně podhodnoceny, tudíž celkové překročení nákladů neovlivnilo míru zisku natolik, aby výrazně zasáhlo do výše věcně usměrňované ceny. Míra zisku, která při vyhodnocení skutečných nákladů na konci období vzrostla, byla v plánové kalkulaci v menší než obvyklé výši, tudíž pokles celkových nákladů se ve skutečnosti projevil v navýšení míry zisku, který lze i tak vyhodnotit jako zcela přiměřený a který nijak neovlivnil celkovou uplatňovanou věcně usměrněnou cenu vody dodané a odvedené.

K porušení cenových předpisů tak došlo pouze tím, že při kalkulaci jednotlivých složek nákladů došlo k přelévání mezi těmito složkami.

Doporučované

Nejčtenější