Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon o cenách
  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti

Dotaz:

1. Podle kterého zákona, jeho paragrafu, odstavce a písmena je text v odstavci 4 paragrafu 1, vyhlášky č. 450/2009 Sb.? S dovolením cituji to, co jsem našel na  internetu:

/ 4 / Kalkulace podle odstavce 2 se sestavuje na jednotkové množství prodávaného zboží a vychází z nákladů, objemu zisku a množství prodeje zboží pro daný kalendářní rok.

Domnívám se, že slovné matematické vyjádření výše uvedeného odstavce je v tomto znění:
Jednotková cena prodávaného zboží činí : Úplné vlastní náklady plus přiměřený zisk na toto zboží děleno celkovým množstvím prodaného zboží.
Ps: všechny položky za jeden kalendářní rok.

2. Podle kterého právního předpisu, ev. cenového předpisu / zákona a jiného t.č. platného / Evropské Unie je sestavený výše uvedený odstavec /4/ § 1 V.č. 450/2009 Sb.?

3. Jaká je Vaše internetová adresa, kde se dají najít Vaše zákony, vyhlášky a jiné pokyny          a cenové věstníky a pod., eventuelně též s komentářem.

4. Platí u nás v ČR , že zákon je nadřazený vyhlášce a vyhláška dalšímu předpisu!?  Též konkrétní z.č. 526/1990 Sb k vyhláškám?

5. Navrhovatelé zákonů, vyhlášek a pod. dalších předpisů konzultují s MF v konceptu výše uvedené právní a cenové předpisy, ve kterých se vyskytuje problematika cen a cenové politiky?

6. Dávají Vám předpisy uvedené v bodě 5 v čistopise na poslední připomínkování - myslím minimálně cen a cenovou politiku - aby schvalující orgány obdržely dokonalý předpis/zákon, Vyhlášku, jiné pokyny a pod.?

Odpověď:

K Vašemu požadavku v dopisu ze dne 21.9 2012, Vám, přestože se nevztahuje výlučně  k informacím, jejichž poskytování je upraveno výše uvedeným zákonem, sdělujeme následující. Vaše první otázka je citací z vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Interpretace obdobnými slovy v jiném slovo sledu nic nemění na obsahu tohoto ustanovení. Zmocnění k vydání této úpravy vyplývá z § 11 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. To je současně i vysvětlením k Vaší druhé otázce. Obecně lze vyhlášky vydávat pouze na základě konkrétního zmocnění stanoveného v příslušném zákonu.

Webová adresa stránek Ministerstva financí je www.mfcr.cz. Pro upřesnění je třeba uvést, že Ministerstvo nemá žádné "své" zákony. Ty je třeba vždy hledat ve Sbírce zákonů jako jediném zdroji textů platných právních předpisů. Jsou zpřístupněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové adrese http://www.mvcr.cz/ .

Obecně lze uvést, že ústavní zákony jsou nadřazeny zákonům. Zákony mohou obsahovat zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů (viz čI. 79 Ústavy České republiky). Postup při předkládání návrhů právních předpisů upravují Legislativní pravidla vlády schválená usnesením vlády č. 188/1998, kde je mimo jiné upraven i postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při tvorbě a projednání připravovaných právních předpisů. Návrh právního předpisu tak obdrží ministerstva, ostatní ústřední orgány státní správy, kraje, určené soudy atd. (blíže viz http://www.vlada.cz/ ). Tato připomínková místa mohou uplatňovat k návrhům právních předpisů připomínky, které má předkladatel uloženo projednat s připomínkujícími místy. Legislativní pravidla neukládají opětovně projednávat finální návrh znovu s určitými resorty tedy ani s Ministerstvem financí, pokud by se týkalo např. oblasti cen. Za připravenost, správnost a úroveň jí schvalovaných návrhů zákonů, návrhů zákonných opatření Senátu a nařízení vlády zodpovídá vláda jako vrcholný orgán moci výkonné. Ministři a vedoucí jiných ústředních orgánů státní správy odpovídají vládě za úroveň a včasnou přípravu jimi schvalovaných vyhlášek.

Doporučované

Nejčtenější