Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Prosím o zaslání informací k veřejné zakázce "Likvidace opuštěného důlního díla Žebračka"    a to:

1) podle jakého klíče bylo předem vybráno 5 dodavatelů
2) kdo jsou tito dodavatelé
3) podle jakého kalkulačního vzorce se dospělo k částce 83 300 000 Kč bez DPH,
4) nejedná se o záměrně stanovenou částku, aby se předešlo vyhlášení veřejné soutěže?

Odpověď:

Projekt č. 45/21 - Likvidace opuštěného důlního díla - Žebračka" byl schválen Meziresortní komisí pro řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností, v souvislosti s restrukturalizací hutnictví a na revitalizaci ve vymezeném území Moravskoslezského a Jihomoravského kraje dle usnesení vlády ČR č. 592 ze dne 12.6.2002, č. 756 ze dne 5.8.2002, č. 18 ze dne 7.1.2004, č. 119 ze dne 26. ledna 2009, č. 1276 ze dne   12. října 2009 ač. 1584 ze dne 21. prosince 2009.

Ve věci veřejné podlimitní zakázky na stavby s názvem "Likvidace opuštěného důlního díla Žebračka - řešení krajně naléhavého stavu", dosud proběhlo jednání s vyzvanými zájemci podle ustanovení § 23 odst. 4 písmo b) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v jednací řízení bez uveřejnění na základě "Závazných příkazů" na bezodkladné odstranění neakceptovatelného stavu (viz. protokoly OBÚ v Ostravě ze dne 24.3.2011 a ze dne 28.4.2011). Ministerstvo financí (MF) obdrželo nabídky oslovených společností. Toto jednací řízení nebylo ukončeno a veřejná zakázka nebyla zadána.

Odpověď na dotaz č. 1 a 2:

Ve spolupráci s gestorem celého procesu revitalizace vymezeného území Moravskoslezského kraje (viz. příslušná UV ČR), Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) byly zadavatelem kjednání vyzvány odborně způsobilé subjekty, které disponují potřebnými zkušenostmi  a technickým zázemím pro zvládnutí předmětu díla. MPO navrhlo MF tři odborné subjekty, které byly ze strany MF doplněny o další dva. Následně bylo všech pět společností vyzváno    k jednání v souladu s § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Jedná se o firmy: TALPA - RPF, S. r. o.; IČ: 64615391; Holvekova 36, 718 00 Ostrava - Kunčičky; AQUASYS spol. s r. o.; IČ: 25344447; Strojírenská 1208/12, 591 01 Žd'ár nad Sázavou; Subterra, a. s., Divize 4; IČ: 45309612; U Trati 1056/40, 10000 Praha 10; DAV, a. s., IČ: 00575381, Zengerova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice; After mining, s. r. o.; IČ: 64618650; Škrobálkova 158/21, 718 00 Ostrava - Kunčičky.

Odpověď na dotaz č. 3:

Podklady pro zadání veřejné zakázky ("Technická zpráva stavba – Likvidace opuštěného důlního díla "ŽEBRAČKA" v lokalitě Zlaté Hory; kódové označení: 45/21 DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem, O. Z. GEAM, 592 51 Dolní Rožínka; květen 2011" včetně výkazu výměr a předpokládaných finančních nákladů) byly v souladu s "Pravidly mezirezortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje" ze státního podniku DIAMO na MF předány standardně prostřednictvím MPO.

Odpověď na dotaz č. 4:

Výše předpokládané hodnoty prací nemá za daných okolností vliv na výběr druhu zadávacího řízení, zadavatel postupuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Rozhodující je v daném případě vznik krajně naléhavého případu, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a jehož odstranění má být bezodkladně zahájeno, viz "Závazný příkaz" OBÚ v Ostravě.

Doporučované

Nejčtenější