Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

1) Jaký elektronický právní informační systém (systém pro vyhledávání právních předpisů, judikatury a literatury aj.) Instituce využívá?

Odpověď:

Ministerstvo financí v současné době využívá právní informační systémy:

 • EPIS – Ekonomicko-Právní Informační Systém
 • ASPI - Automatizovaný Systém Právních Informací
 • ISAP – přístupné na webu Úřadu vlády
 • Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv – přístupné na webu Ministerstva vnitra
 • Beck-online – právní informační systém
 • Databanka Judikatury

 Dotaz:

2) Kolik uživatelských licencí výše uvedeného systému (popřípadě jednotlivých systémů, využívá-li Instituce více druhů takových systémů) Instituce zakoupila? V případě, že Instituce pořizuje takový systém i pro jí založené právnické osoby nebo jí zřízené popřípadě řízené státní příspěvkové organizace, prosíme o rozčlenění informace podle předchozí věty také podle takových právnických osob či organizací.

Odpověď:

EPIS – Ekonomicko-Právní Informační Systém

 • síťová verze – max.10 současně přihlášených uživatelů

ASPI - Automatizovaný Systém Právních Informací

 • multilicence (vybrané moduly) – neomezený počet – v současné době se jedná cca o 17.000 uživatelů v resortu Ministerstva financí
 • 3 x (singl) jednouživatelské licence pro notebooky (kompletní verze) Beck-online - právní informační systém
 • 3 x jednouživatelské licence (rok 2011)

Databanka Judikatury

 • 1 x licence

Dotaz:

3) Kolik uživatelů má přístup do těchto systémů a kolik jich je odhadem reálně využívá?

Odpověď:

Přístup do systémů je dán typem licencování.

 • EPIS – zaměstnanci MF (nyní cca 1330 zaměstnanců)
 • ASPI – zaměstnanci MF (nyní cca 1330 zaměstnanců) a zaměstnanci daňové správy (cca 16000 zaměstnanců)
 • Beck-online – 3 zaměstnanci
 • Databanka Judikatury– pracovníci odborné knihovny MF

Statistiku využití nezpracováváme.

Dotaz:

4) Kdo je dodavatelem výše uvedených systémů, resp. licencí a kdy byly s těmito dodavateli uzavřeny příslušné smlouvy? V případě, že k navyšování počtu licencí od jednotlivých dodavatelů docházelo postupně, prosíme též poskytnutí údaje o rozsahu a roku jednotlivých navýšení. Prosíme též o informaci o způsobu výběru tohoto dodavatele (např. Druh zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.).

Odpověď:

 • EPIS – Ekonomicko-Právní Informací Sytém
  V roce 1996 byl na základě objednávky odborné knihovny zakoupen v textové podobě. Od roku 1999 v elektronické podobě. V roce 2001 byla podepsána licenční smlouva s firmou GRAD, s.r.o. na dobu neurčitou, uživateli jsou pracovníci ministerstva financí. Jednalo se veřejnou zakázku malého rozsahu.
 • ASPI - Automatizovaný Systém Právních Informací
  Zákonem č. 135/1996 Sb. bylo ke dni 1. července 1996 zrušeno Ministerstvo pro správu národního majetku. Podle čl.1 odst.3 citovaného zákona přešel na ministerstvo financí právní vztah s dodavatelem právního systému ASPI, firmou BYLL, software. V roce 1998 byla, dle zákona č. 199/1994 Sb. ve znění zákona č. 148/1996 Sb., podle § 49 odst. 2, realizována výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky. Na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. dubna 1998 byla následně s firmou BYLL software s.r. o. uzavřena smlouva o postoupení práv k užívání informačního systému ASPI s jednoměsíční cyklem aktualizací. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou pro ministerstvo financí a daňovou správu. V roce 2007 a 2008 byly uzavřeny 2 smlouvy s firmou ASPI, a.s, podle § 23 odst. 7. písm. a) 3 zákona č. 137/2006 Sb. První smlouva o postoupení práv k užívání informačního systému ASPI (multilicence) s jednotýdenním a jednoměsíční cyklem aktualizací. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou pro ministerstvo financí a daňovou správu. Druhá smlouva - 3 x jednouživatelská (singl) verze s jednoměsíčním cyklem
  aktualizací. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, pro ministerstvo financí. V roce 2009 došlo ke změně názvu poskytovatele – nyní Wolters Kluwer ČR, a.s., smlouvy zůstaly beze změny.
 • Beck-online - právní informační systém
  V roce 2010 byla na základě předváděcí akce učiněna objednávka (veřejná zakázka malého rozsahu) u Nakladatelství C.H.Beck na 13 licencí. V roce 2011 byl počet licencí snížen na      3 licence (oddělení GFŘ od MF).
 • Databanka Judikatury
  Od roku 2009 u firmy Novatrix, s.r.o. objednána 1 licence pro odbornou knihovnu MF s roční obnovou (zakázka malého rozsahu).

Dotaz:

5) Pokud Instituce využívá časově omezené licence či aktualizace, prosíme o informaci, na jak dlouhou dobu resp. do kdy jsou zajištěny stávající licence či aktualizace podle sjednaných smluv.

Odpověď:

 • EPIS – smlouva na dobu neurčitou
 • ASPI – smlouva na dobu neurčitou
 • Beck-online – objednávka na rok 2011
 • Databanka Judikatury – objednávka na rok 2011

Dotaz:

6) Jaká byla ročně vynakládána částka v posledních 3 letech za jednotlivé systémy (či jednotlivou licenci) včetně jejich aktualizací?

Odpověď:

 • EPIS – Ekonomicko-Právní Informací Sytém
  Roční cena za aktualizace je 14.520,- Kč včetně 20% sazby DPH.

 

 • ASPI - Automatizovaný Systém Právních Informací
  Roční cena za aktualizace ASPI (multilicence) je 2.365.025,- Kč včetně 20% sazby DPH.
  Roční cena za aktualizace ASPI (3 licence) je 471.804,- Kč včetně 20% sazby DPH.

 

 • Beck-online - právní informační systém
  Roční cena za rok 2010 byla 142.751,- Kč včetně 20% sazby DPH.
  Roční cena v roce 2011 je 53.328,- včetně 20% DPH.

 

 • Databanka Judikatury
  Roční cena je 6.040,- Kč včetně 20% sazby DPH.

Dotaz:

7) Zvažuje Instituce obnovení licencí resp. smlouvy na aktualizaci či změnu (nebo doplnění nového) elektronického právního informačního systému? Pokud ano, kdy lze tento krok očekávat?

Odpověď:

Žádná změna není očekávána.

Dotaz:

8) Který odbor či jiná organizační součást Instituce rozhoduje o pořizování a správě elektronických právních informačních systémů?

Odpověď:

Historie výběru elektronických právních informačních systémů ASPI a EPIS je popsána v bodě č. 4.

Nový požadavek na nákup nového/dalšího elektronického právního informačního systému, může v rámci Ministerstva financí vznést kterýkoliv odborný útvar. Na základě požadavku je pak provedeno šetření o oprávněnosti požadavku a dále také o případném využití. Po následném vyhodnocení je pak požadavek realizován nebo zamítnut. Vlastní realizace akvizice informačních systémů je v kompetenci odboru Rozvoj ICT MF.

Doporučované

Nejčtenější