Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Žádám o informaci zasláním kopie (elektronicky) vnitřního předpisu (resp. jeho příslušné části) povinného subjektu upravujícího odesílání písemností datovou schránkou povinného subjektu ve smyslu ust. § 19 zák. č. 500/2004 Sb., z něhož by vyplývalo, mj. i to, kdy se DS nedoručuje, i když účastník datovou schránku má, přesto se doručuje poštou s vynaložením  zbytečných nákladů na poštovné.

Odpověď:

Ve Spisovém řádu Ministerstva financí ČR  vymezuje činnosti zaměstnanců při užívání  datové schránky čl. 4 tohoto vnitřního předpisu:

„Při elektronických úkonech prostřednictvím datových schránek a autorizované konverzi dokumentů zaměstnanci postupují podle zákona č. 300/2008 Sb. a vyhlášek č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů a č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.“

Ve shora  uvedených předpisech a rovněž tak i ve Správním řádu pak jednotlivá ustanovení upravují  konkrétní postup při vypravování elektronických dokumentů prostřednictvím datové schránky:

  • § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky
(1) Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě……..

  • § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

„Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky činí 10 MB."

  • § 19 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád

(1) Písemnost doručuje správní orgán, který ji vyhotovil. Správní orgán doručí písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky.Nelze-li písemnost takto doručit, může ji doručit správní orgán sám; v zákonem stanovených případech může písemnost doručit prostřednictvím ……. .

(2) Není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, lze ji doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Z uvedených výňatků tedy vyplývá, že datová schránka na straně příjemce ještě nezakládá pro státní orgán automatickou povinnost doručovat písemnosti výhradně elektronicky a zákaz použití ostatních způsobů doručování.

K Vaší poznámce o zbytečně vynaložených nákladech na poštovné při doručení písemnosti   poštou podotýkáme, že i užívání  datových schránek není bezplatné ( jak se mylně domnívá širší veřejnost ) a za všechny státní instituce jako orgány veřejné moci hradí   toto „poštovné“ České poště, s.p. jako provozovateli informačního systému datových schránek   ze svého rozpočtu správce systému - Ministerstvo vnitra ČR.

Doporučované

Nejčtenější