Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

V souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o poskytnutí této informace:

  • Sdělení počtu jiných technických herních zařízení, které na území města Bílovce povolilo Ministerstvo financí ČR k datu 27.06.2011.

Odpověď:

V příloze Vám zasíláme na základě Vaší žádosti aktuální přehled technických zařízení povolených Ministerstvem financí na Vašem území (příloha č. 1)

Předmětný přehled Vám poskytujeme v rámci dobré spolupráce státní správy a jednotlivých samospráv; zároveň však upozorňujeme, že nemusí ve všech položkách odpovídat skutečnosti, a to z důvodu průběžného zpracování velkého množství neustále se měnících dat na Ministerstvu financí. Doporučujeme Vám proto využít tento přehled pouze jako informaci o subjektech provozujících loterie a jiné podobné hry na území Vaší obce (města), nikoliv však jako závazný podklad pro vyměření místního poplatku.

V této souvislosti nicméně považujeme za potřebné zdůraznit, že podle § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je to poplatník, v tomto případě provozovatel loterií a jiných podobných her, který má ze zákona ohlašovací povinnost a povinnost poskytnout veškerou potřebnou součinnost, včetně např. kopií příslušných povolení. Správce daně by proto měl primárně využít své oprávnění, ale i plnit svoji povinnost ve vztahu k plátci daně, a to včetně případných sankčních opatření. Ministerstvo financí se sice nebrání poskytnutí součinnosti správci daně, jak to ostatně ukládá ustanovení § 57 daňového řádu, tato spolupráce by však měla nastupovat až sekundárně, vyčerpal-li správce daně veškerá oprávnění vůči plátci, avšak nepodařilo se mu odstranit určité nesrovnalosti a pochybnosti.

Nejčtenější