Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Důvodem, proč se na Vás obracím s požadavkem o informace, je sdělení předsedy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.(Vak Zlín), který na včerejší valné hromadě Vaku Zlín 28.6.2011 akcionářům tvrdil, že: "Hlavním důvodem, proč byl realizován provozní  model ve Vaku Zlín, byl trvalý nátlak pracovníků ministerstva, kteří před uzavřením smluv s Veolií jezdili do Zlína, tlačili na zastupitele města Zlín a Vaku Zlín, když tvrdili, že jinak města nebudou schopna financovat investice a Vak Zlín nedostane dotace z EU, pokud nebude zaveden provozní model.

Pan Soldán, jako předseda představenstva Vaku Zlín, tvrdil akcionářům (většina z nich je municipálních), že za neposkytnutí dotací z EU Vaku Zlín může ministerstvo a stát. Podle mne jde o nehoráznou lež, kterou Soldán tvrdí akcionářům opakovaně, aby jako hlavní organizátor a strůjce realizace "vytunelování" Vaku Zlín přes provozní model svalil vinu za dnes již ekonomicky prokázaný nesmysl na ministerstvo a jiné osoby. Dle našich informací mělo ministerstvo již v roce 2004 od Evropské komise a také od nás stanovisko a rozbor, že provozní modely vodáren, např. Vhs Olomouc, v podobě v tu dobu realizované, nejsou pro samosprávy a vodárny korektní a díky nim hrozí, že vodárny nedostanou dotace z EU, což se negativně projeví v růstu požadavků na dotace od státu.

Aby bylo dáno na jisto, jak MF v období let 2001-2004 jednalo, a aby bylo možné soudům doložit, zda pracovníci MF jezdili nebo nejezdili do Zlína nebo si zvali zástupce Zlína a Vaku Zlín a tlačili na ně, aby uzavřeli smlouvy o provozním modelu s Veolií, žádám Vás o poskytnutí informace, zda se sdělení pana Soldána zakládá na pravdě nebo ne. Pokud ano, žádám Vás o poskytnutí kopie veškerých dokumentů, které jednání a jeho obsah zástupců MF dokládají a mapují. Pokud ne, žádám Vás o sdělení, že toto nebo obsahově obdobné stanovisko Soldána se nezakládá na pravdě a současně o poskytnutí kopie dokumentů, které MF k provozním modelům vodárenských společností v době od roku 2003-2006 obdrželo od EK nebo od Komise pro řešení vodárenské problematiky.

Odpověď:

K Vámi uvedené záležitosti sděluji následující:

  • Ministerstvo financí ČR není od června 2008 akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a v posledních deseti letech mohlo ze své pozice akcionáře (dříve FNM ČR) vykonávat pouze práva spojená s jednou akcií, která do roku 2005 byla určena jako akcie se zvláštními právy.
  • Z věcného hlediska je problematika vodovodů a kanalizací plně v kompetenci Ministerstva zemědělství ČR - sekce vodního hospodářství a rovněž výkon akcionářských práv v předmětné společnosti vykonávalo vždy toto ministerstvo. Bývalý FNM ČR jako akcionář se na základě vzájemné dohody řídil písemnými stanovisky MZe ČR a pro pracovníka Ministerstva zemědělství, pověřeného zastupováním akcionáře na valných hromadách, v tomto smyslu vystavoval plnou moc. Proto též jakékoli intervence či nátlak ze strany pracovníků MF ČR resp. FNM ČR ve Vámi uváděných záležitostech považuji za nepodložené a neodůvodněné.
  • Ministerstvo financí žádné materiály z jednání "Meziresortní komise pro řešení situace ve vodárenství" (jejíž činnost byla ukončena k 18.2.2004) nemá k dispozici, domnívám se však, že problematika projednávaných materiálů je Vám dostatečně známa s ohledem na skutečnost, že jste se jako zástupce konzultanta - společnosti Compas Capital Consult, s.r.o.  jednání Komise osobně účastnil.

Doporučované

Nejčtenější