Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Dle výše uvedeného zákona Vás jako povinný subjekt žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Využilo Ministerstvo financí České Republiky (dále jen "MF ČR") informační podklady z databáze nazvané "Systém evidence kontaminovaných míst" k vytýčení seznamu lokalit (zveřejněném dne 31. 3. 2011), které jsou předmětem veřejné zakázky s názvem "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací", zejména co se aktuálnosti rozsahu znečištění kontaminovaných lokalit týče? Pokud ne, jakého jiného informačního zdroje (název, autor) MF ČR využilo a kdy byl naposledy aktualizován?
  2. Spolupracovalo MF ČR při zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací" s Ministerstvem životního prostředí České republiky (dále jen "MŽP ČR")?
  3. Aktualizuje MF ČR průběžně rozsah znečištění kontaminovaných lokalit uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací" od data oznámení o zahájení zadávacího řízení? Pokud ano, ze kterých informačních zdrojů (název, autor informačního zdroje) MF ČR vychází?
  4. Využilo MF ČR nějaké informační podklady z projektu s názvem "Národní inventarizace kontaminovaných míst" zpracovávaném agenturou CENIA?

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo dne 13. července 2011  Vaši žádost, kterou podáváte  ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  týkající se poskytnutí  informací následujících informací:

ad 1) Využilo Ministerstvo financí České republiky (dále jen „MF ČR“) informační podklady z databáze nazvané „Systém evidence kontaminovaných míst“ k vytýčení seznamu lokalit (zveřejněném dne 31.3.2011), které jsou předmětem veřejné zakázky s názvem „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, zejména co se aktuálnosti rozsahu znečištění kontaminovaných lokalit týče? Pokud ne, jakého jiného informačního zdroje (název, autor) MF ČR využilo a kdy byl naposledy aktualizován?

Ministerstvo financí jako orgán příslušný ke správě agendy týkající se zajištění odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací (ke kterému se stát smluvně zavázal) disponuje komplexními informacemi o seznamu dotčených lokalit a o jejich stavu a průběhu sanační činnosti. Tyto vyplývají zejména ze smluvních závazků státu, souvisejících dokumentů a z jejich průběžné aktualizace.

Databáze „Systém evidence kontaminovaných míst“ (SEKM), vedená Ministerstvem životního prostředí, obsahuje informace o všech ekologických zátěžích na území České republiky. Tato databáze zahrnuje i některé dílčí informace a podklady týkající se starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací, přičemž tyto informace jsou do této databáze poskytovány převážně ze strany Ministerstva financí a případně na základě smluvního závazku jsou do této databáze vkládány přímo jednotlivými zhotoviteli odborné dokumentace. Ministerstvo financí v rámci dataroom poskytlo uchazečům svou vlastní databázi informací     a podkladů ke starým ekologickým zátěžím spravovaným Ministerstvem financí na základě smluv uzavřených v souvislosti s privatizací, která je podstatně podrobnější než SEKM.

ad 2) Spolupracovalo MF ČR při zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ s Ministerstvem životního prostředí České republiky (dále jen „MŽP ČR“)?

Ano, Ministerstvo životního prostředí v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne  9. června 2008 č. 687 participovalo na přípravě koncesního projektu i zadávací dokumentace, a to zejména formou připomínkového řízení.

ad 3) Aktualizuje MF ČR průběžně rozsah znečištění kontaminovaných lokalit uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ od data oznámení o zahájení zadávacího řízení? Pokud ano, ze kterých informačních zdrojů (název, autor informačního zdroje) MF ČR vychází?

Zadávací dokumentace, zejména tzv. dataroom informací s komplexní dokumentací k jednotlivým lokalitám, je po dobu zadávacího řízení průběžně doplňována a aktualizována o nově vznikající či aktualizované dokumenty. Zdrojem těchto aktualizací jsou zejména výsledky činnosti jednotlivých dodavatelů, kteří vykonávají na dotčených lokalitách činnosti na základě dříve uzavřených smluv, např. aktualizované analýzy rizik, výsledky doprůzkumů, projektové dokumentace, dokumentace k průběhu a výsledkům sanačních zásahů, dokumentace k postsanačnímu monitoringu. Dále jsou podkladem pro aktualizace závěry oponentních řízení a nová správní rozhodnutí ČIŽP.

ad 4) Využilo MF ČR nějaké informační podklady z projektu s názvem „Národní inventarizace kontaminovaných míst“ zpracovávaném agenturou CENIA?

Ministerstvo financí pro účely zadání veřejné zakázky uvedený projekt společnosti CENIA nevyužilo, naopak samo společnosti CENIA určité informace týkající se starých ekologických zátěží poskytuje. Ministerstvo financí disponuje podstatně detailnější databází informací a podkladů ke starým ekologickým zátěžím řešeným v rámci privatizačních smluvních závazků státu, než jaké by mohly být poskytnuty společností CENIA.

Doporučované

Nejčtenější