Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Jakým z následujících způsobů je organizován proces zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci (nehodící se smažte, lze i kombinace níže uvedených).
 a) Centrální nákupní středisko
 b) Decentralizovaná nákupní střediska
 c) Outsourcing – externí subjekt
 d) Jinak (doplňte):

Odpověď:

Zadávání veřejných zakázek (dále jen VZ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění je na Ministerstvu financí organizováno oddělením 232 - Zadávání veřejných zakázek. Zaměstnanec vykonávající působnost zadavatele na MF je určen podle výše předpokládané hodnoty VZ takto:

  • ministr financí v případech, kdy výše předpokládané hodnoty VZ přesáhne 200 mil. Kč bez DPH,
  • ředitel odboru 23 - Finančního v případech, kdy výše předpokládané hodnoty VZ přesáhne 10 mil. Kč bez DPH,
  • vedoucí oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek v případech, kdy výše předpokládané hodnoty VZ bude rovna nebo přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, a rovněž v případech, kdy výše předpokládané hodnoty VZ nedosáhne uvedeného finančního limitu, ale na VZ se vztahuje povinnost uveřejňování v informačním systému podle § 146 zákona (některá jednací řízení bez uveřejnění).

Pro úplnost sdělujeme, že na MF jsou též zadávány VZ, které nezajišťuje odd. 232 - Zadávání veřejných zakázek. Jedná se o VZ zajišťované z prostředků Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru a Norského finančního mechanismu, z Programu švýcarsko-české spolupráce a dalších obdobných programů odborem 63 - Centrální finanční a kontraktační jednotka,

  • odborem 45 - Realizace dispozic s majetkem státu (ekologické VZ),
  • příkazcem operace z rozpočtu MF, tj. vedoucí zaměstnanec nadřízený správci položky rozpočtu MF a správci položky rozpočtu FKSP, v případech, kdy výše předpokládané hodnoty VZ nedosáhne 500 tis. Kč bez DPH,
  • správcem položky rozpočtu u VZ na komodity ICT, jejichž předpokládaná hodnota u jednotlivých VZ nedosáhne 2 mil. Kč bez DPH, a jsou realizovány prostřednictvím etržiště podle usnesení vlády č. 683/2002 (odbor 33 - Řízení ICT resortu).

Dotaz:

Kolik přepočtených pracovníků se této agendě věnuje (včetně přepočtení daného úvazku v případě, že náplní práce daného pracovníka není pouze zadávání veřejných zakázek – např. pracovník je zaměstnaný na plný úvazek, ale agendě věnuje pouze polovinu svého celoročního pracovního fondu, tedy jeho úvazek vzhledem k agendě veřejných zakázek je 0,5)?

Odpověď:

V oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek se zajišťováním zadávání VZ věnuje 5 zaměstnanců, a to na plný úvazek.

Dotaz:

Jaké jsou jejich mzdové náklady, včetně pojistného placeného zaměstnavatelem, za rok 2010?

Dotaz:

V případě, že nelze zjistit jejich mzdové náklady, do jaké platové třídy jsou daní zaměstnanci zařazeni dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě?

Odpověď:

Pracovníci oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek jsou v souladu s Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zařazeni do následujících platových tříd: lx platová třída 14, lx platová třída 13, 2x platová třída 12 a lx platová třída 11.

K mzdových výdajům je třeba přičíst ještě tzv. související výdaje v celkové výši 35%. Jedná se o povinné pojistné placené zaměstnavatelem, které se skládá z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v celkové výši 25% a z povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění ve výši 9%. Dále je třeba ještě připočítat příspěvek do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1% z objemu zúčtovaných mezd.

Dotaz:

Nakupujete v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek i externí služby? Pakliže ano, jaká byla jejich hodnota za rok 2010?

Odpověď:

Oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek nevyužívá v souvislosti se zadáváním VZ externí služby.

Dotaz:

Jaké další prostředky (např. nákup softwaru, školení pracovníků, pojištění odpovědnosti, atd.) Vaše organizace vynaložila v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek za rok 2010?

Odpověď:

Zaměstnanci oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek absolvovali v roce 2010 školení k dané problematice. Náklady na školení činily 16,2 tis. Kč. Software v r. 2010 v souvislosti se zadáváním VZ pro zaměstnance odd. 232 nakupován nebyl.

Dotaz:

Jaký objem finančních prostředků za rok 2010 byl Vaší organizací vyplacen na veřejné zakázky?

Odpověď:

U VZ zajišťovaných v oddělení 232 - Zadávání veřejných zakázek jsou údaje o cenách VZ z uzavřených smluv publikovány na webových stránkách MF Gedná se o ceny smluvní, nikoli však o skutečně vyplacené finanční prostředky v r. 2010 – těmito údaji odd. 232 nedisponuje, protože smlouvy jsou u jednotlivých VZ uzavírány na dobu určitou či neurčitou a podle toho jsou i čerpány finanční prostředky, tj. jednorázově či postupně v rámci více let).

Doporučované

Nejčtenější