Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 1. ohľadom počtu sankcií a ich výške, uložených podľa § 25 ZSDP, ktoré boli uložené finančnými riaditeľstvami tretím osobám a počtu, výške sankcií uložených ministerstvom pracovníkom orgánov štátnej správy
 2. ohľadom počtu sankcií a ich úhrnnej výške uložených podľa § 37 ZSDP, všetkými finančnými úradmi, s poukázaním na najpočetnejšiu a najmenej početnú skutkovú podstatu porušenia právnych povinnosti. Taktiež informáciu, koľko z uložených sankcií pripadlo na blokové řízení podľa § 37a
 3. ohľadom počtu vzniku povinnosti daňových subjektov k úhrade penále podľa § 37b ZSDP a celkovej čiastke, ktorá z daných penále vznikla
 4. ohľadom počtu pozastavených činnosti uložených podľa § 38, a priemernej dobe, na ktorú bola táto činnosť pozastavená
 5. koľko krát vznikla daňovým subjektom povinnosť uhradiť úrok z prodlení (§63 ZSDP) aký bol súčet daných úrokov
 6. koľko krát a v akej priemernej výške (v %) správcovia dane pristúpili k zvýšeniu dane podľa § 68 ZSDP

Všetky vyššie uvedené žiadosti sa vzťahujú na sankcie uložené v roku 2009, resp. za posledné zdaňovacie obdobie 2008. Prípadne ak by už nejaká podobná štatistika existovala aj za minulé obdobia, tak by som mal záujem aj o tie.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále již jen zákon č. 106/1999 Sb.), zaevidované podatelnou Ministerstva financí dne 1. března 2010, ministerstvo vyhovuje Vašemu požadavku o poskytnutí informací souvisejících s ukládáním sankcí dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, které jsou specifikovány v jednotlivých bodech žádosti. V souladu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k bodum 2) – 3) a 5) – 6) žádosti zasíláme následující přehled a současně v duchu dikce ustanovením § 3 odst. 6 téhož zákona sdělujeme, že z centrální databáze MF nelze získat údaje o počtu a výši sankcí (pokut) dle § 25 zákona o správě daní a poplatků (dílčí dotaz ad 1) z důvodu absence podrobné evidence. Údaje o počtu pozastavenýoch činností dle § 38 ZSDP (dílčí dotaz ad 4) se v centrální databázi MF neevidují a tudíž rovněž není možné poskytnout.

Pokud se týká statistik za předcházející období, lze tyto údaje dohledat na webových stránkách České daňové správy, kde jsou prezentovány “Informace o činnosti ČDS” vždy za každý příslušný kalendářní rok.

Doporučované

Nejčtenější